MAAS Honderden mensen doen mee aan Nationale Fietsdag □115 I Unieke kans voor drummers GRATIS! GRATIS! GRATIS Jubel prijzen bij Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. ^4 Voor ieder vlegeltje een eigen tegeltje Molens, molens en nog eens molens Cricketers Excelsior starten zomeroffensief Felle reacties blijven uit op parkeerplan gemeente COMBI MAGNETRON 850 M GROTE KOELKAST 200L KERAMISCHE KOOKPLAAT VLAKSCHERM AFZUIGKAP Schiedam Uitleen Open dag Schiphol lie elders in dit bind RENAULT tuinset BETER IN BEELD... EN GELUID! Stadsregionaal Deze week: Dr. A. Peper EDITIE-OPLAGE 42.850 11 FOT# VIDE# AUDI! FOTOKLEIN BESTAAT 20 JAAR. VANDAAR... VERSCHUIVIN G OPHAALDIENSTEN ONS I.V.M. HEMELVAARTSDAG NV Openbaar Nutsbedrijf Schiedam De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen SUPER LUXE SET l.w.v. /6000.- ROTTERDAM: STADI0NWEG 41a 010-4834441 CAPELLE A/D IJSSEL: HOLLANDSCH DIEP 63c 010-4501572 Wees klapstoe Magazijnpri)s als het om wonen gaat VFtJfOAUDIO FOTO Liesveld 147 - Vlaardingen Vanaf vandaag elke twee weken: een speciale pagina over de Stadsprovincie Rotterdam Interview met Stadregio-voorzitter M8P OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM In de eerste vijf jaar van zijn bestaan heeft Artoteek Schiedam uitsluitend werk uitgeleend aan particulieren. In het eerste Iustrumjaar komt daar nu verandering in. Met ingang van juli 1995 gaat Artoteek Schiedam ook werk uitlenen aan gemeen- telijke instellingen, semi-ge- meentelijke instellingen en soeiaal-culturele instellingen zonder winstoogmerk. Voor deze uitleen is een colleetie gevormd van circa achthon- derd werken. De werken zijn van een goede kwaliteit en verkeren in zeer goede staat. Er is een ruime keuze: foto's, etsen, schilderijen, sculpturen, zeefdrukken, lit- ho's en keramieken objec- ten. Kunst kan de werkom- geving veraangenamen. Bo- vendien dragen zorgvuldig uitgezochte kunstwerken bij aan de uitstraling van een instelling. Voor fl.165,- per jaar kunnen al vijf werken geleend worden. Voor meer informatie: Artoteek Schiedam, tel. 4709827. SCHIEDAM De muziek- school aan de Lange Nieuw- straat 183 houdt zaterdag 20 mei open dag. Naast het be- luisteren van demonstraties op allerlei instrumenten, kan men deze dag ook te- recht voor het stellen van al- gemene en specifieke vra- gen. Van 10.00-17.00 uur zullen docenten en mede- werkers aanwezig zijn om informatie te geven over de mogelijkheden die de mu- ziekschool biedt. Bovendien kan men deze dag ook zelf een instrument uitproberen. De Streekmuziekschool heeft in het seizoen 1995- 1996 van alles te bieden. Voor de kleintjes vanaf groep twee bestaat de moge- lijkheid om voor fl.3,- tot fl.6,- per les mee te doen met orienterende jaarkursussen als muziek en spel, spelen met de blokfluit en algeme- ne muzikale vorming. Ook is het mogelijk les te krijgen op vele muziekinstrumen- ten, zowel in groepsverband als individueel. Mogelijkhe den om samen te spelen zijn er in overvloed en in vele stijlen. Verschillende kur- sussen zijn er voor mensen die nog helemaal niets weten van muziek of die zelf noten willen leren lezen. In tien bijeenkomsten kan men bij- voorbeeld al een heel eind komen met het bijschaven van de stem, het leren key- boardspelen of het leren di- rigeren. Belangstellenden kunnen op 20 mei langsko- men. Deze dag zullen er ook talloze ensembles te beluiste- ren zijn op het Havenmu- ziek- en Molenfestival. Het is ook mogelijk om telefo- nisch informatie te krijgen op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur, tel.4269680. SCHIEDAM - De Neder landse milieugroepen orga- niseren op zondag 21 mei een massale, landelijke aktie tegen de uitbreiding van Schiphol. Het zal de grootste demonstratie worden die ooit in Nederland tegen een vliegveld is gehouden. De uitbreiding van Schiphol leidt tot meer geluidsover last en is volgens de milieu beweging funest voor het milieu, de gezondheid, vei ligheid en de economie. Mi lieu Defensie Schiedam roept de Schiedamse bevol king daarom op om mee te komen demonstreren. Om 12.30 uur wordt er verza- meld in de hal van station Schiedam-Rotterdam West. Van daaruit wordt er geza menlijk verder gereist naar Schiphol, waar onder meer Freek de Jonge en zangeres Mathilde Santing acte de presence zullen geven. Voor meer informatie: Fred van der Drift, tel. 3737493. SCHIEDAM Op het parkeerplan van de gemeente Schiedam dat vori- ge week gepresenteerd werd door wethouder Hafkamp, is de reactie over het algemeen afwachtend te noemen. Het plan, dat onder meer het ver- dwijnen van het gratis parkeren en een invoering van een vergunningen- stelsel inhoudt, is bedoeld om 'het blik' zoveel mogelijk uit het centrum te weren. Vier jaar geleden werd al een eerste aanzet gegeven voor een der- gelijk parkeerbeleid. Het plan ondervond toen om verschillende redenen nogal wat weerstand vanuit de bevolking mede door de forse prijs van een parkeervergunning. Het huidige college pakte de draad onlangs weer op en stelde een herzien beleid op dat bovendien voorziet in een aanmerkelijk lagere prijs voor de te verstrekken vergunningen. Wethouder Hafkamp twijfelt ech- ter geen moment aan de daadwer- kelijke realisatie van dit nieuwe parkeerbeleid. Niet alleen omdat de noodzaak hiervoor in een cen trum met een zich steeds verder uitbreidend winkelbestand evident is, maar ook omdat er naar aanlei- ding van gesprekken met bewo- nersorganisaties en andere belang- hebbende organisaties ten aanzien van de verkeersregulering al de no- dige maatregelen zijn getroffen. Een duidelijke planning die voor ziet in een aantal informatie-avon- den voor de bewoners in juni van dit jaar, een inventarisering en een afronding richting raad na de zo- mer, leiden schijnbaar regelrecht naar een invoering van het plan per 1 december 1995. Vanaf die dag zullen de centrum- bewoners een vergunning moeten kopen om de auto legaal voor de deur kwijt te kunnen tegen een prijs van fl. 180,- per jaar (fl. 15,- per maand) en bedrijven voor fl.420,- per jaar. Bezoekers van buiten het centrum worden aange- moedigd de auto te parkeren in een van de drie garages die Schiedam tegen die tijd rijk zal zijn of bij een van de parkeermeters, al zullen de ze aanzienlijk verminderd worden. Het parkeren volgens het vergun- ningenstelsel zal overigens alleen voor de parkeermetertijden gel- den.,, 's Avonds, 's nachts en op zondag zal het parkeren in het cen trum dus gewoon vrij zijn, maar op deze momenten speelt het pro- bleem van een te grote verkeer- stroom dan ook niet", aldus Haf kamp. Bij gebleken moeilijkheden sluit de wethouder overigens niet uit dat de tijden voor parkeren vol gens het vergunningenstelsel in de toekomst alsnog worden uitge- breid, iets dat ook geldt voor het gebied. „Het autoluwer maken van de binnenstad moet natuurlijk niet tot gevolg hebben dat de omlig- gende wijken zoals bijvoorbeeld Oost last krijgen van een overloop- problematiek. Wanneer dat wel het geval zal zijn, zullen wij moeten bekijken in hoeverre we het gebied uit moeten breiden", stelt Haf kamp. Over de vraag of bezoekers zich aan het te voeren beleid zullen houden, maakt men zich bij de ge meente geen zorgen. Een straffe handhavingstechniek moet de bur ger voldoende bewust maken van het feit dat het de gemeente wat be- treft het verminderen van het ver- keer in de binnenstad menens is. Wanneer blijkt dat een auto gepar- keerd staat op een plaats die be- stemd is voor vergunninghouders, kan een fikse boete tegemoet zien. Daarnaast zal er ook gewerkt wor den met wielklemmen en weg- sleepregelingen. Over de precieze vorm en inhoud van dit handha- vingsbeleid lopen de discussies momenteel nog met het Parkeerbe- drijf Rotterdam, maar vast staat dat er consequent gecontroleerd zal worden. „De automobilist moet doordrongen worden van twee din- gen: ten eerste moet hij veel in- spanning verrichten om zijn auto terug te krijgen en ten tweede zal het hem aanziertlijk wat geld gaan kosten. Dat moet volgens ons vol doende zijn om mensen te weer- houden van 'fout' parkeren", legt Hafkamp fijntjes uit. Om de ver- keerstroom van bezoekers naar die plaatsen te leiden waar de gemeen te ze zo graag wil hebben name- lijk de garages aan de rand van het centrum, zal uiterlijk in 1996 een duidelijke bewegwijzering worden aangebracht. Voor een later sta dium denkt men zelfs aan een elek- tronische borden als in Rotterdam die de bezoekers vanaf het moment dat zij het centrum naderen duide- lijk maakt waar de garages zijn en welke nog vrij zijn. De centrumbewoners en de in de binnenstad gevestigde bedrijven zal een en ander dus nog binnen af- zienbare tijd helemaal duidelijk worden gemaakt door de gemeen te. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de felle reacties van vier jaar geleden zich zullen herhalen. Ze- ker bewoners klagen vaak steen en been over gebrek aan parkeer- SCHIEDAM Ondanks de slechte weersvoorspellingen wer- den zaterdag 13 mei toch zo'n tweehonderd routebeschrijvingen verkocht van de fietstocht die de ANWB Schiedam had uitgestip- peld ter gelegenheid van de Natio nale Fietstocht. En de vele deelne- mers hadden een goede gok ge maakt, want ook zaterdag zaten de Erwin Krollen en John Bernards er weer faliekant naast. De hele dag bleef het droog en ook al stond er een stevige wind, het bleef goed weer om, gewapend met het 'survival'-lunchpakket wat ieder- een bij inschrijving kreeg van de ANWB, te fietsen door onder meer Berkel Rodenrijs en Zweth. On- derweg konden de fietsers even af- stappen om een kijkje te nemen bij enkele molens die in het kader van de Nationale Molendag hun deu- ren openden voor het publiek. Ook elders in het land sprongen veel mensen zaterdag op de fiets. In totaal waren er in Nederland zo'n driehonderdvijftig verschil lende tochten af te leggen. Het zwaartepunt van de nationale fiets dag lag in Utrecht waar de Tros op het Domplein live het startsein uit- zond. Ook dit jaar stond de natio nale fietsdag, die voor de 22e keer werd gehouden, in het teken van het goede doel. Een gedeelte van de opbrengst van de fietsdag ging naar 'Hartenvrouw'. 'Harten- vrouw' is de naarn voor het speci fieke onderzoek wat de Hartstich- ting dit jaar doet naar vrouwen en hart en vaatziekten. FOTO: JACCO ZANSTRA plaats in de nabijheid van hun wo- ning en velen zien in dit plan dan ook heil. Geld lijkt nauwelijks een rol te spelen, gemak wel. Op voor- hand waarschuwt de wethouder evengoed wel voor te hoge ver- wachtingen die misschien bij een enkeling gewekt zouden kunnen zijn. ..Met een vergunning heeft men wel recht op een parkeerplaats op de daartoe bestempelde par- keerstroken in het centrum, maar men moet niet denken een prive- plaats voor de deur te hebben ge- kocht. Daarbij zou een andere aan- pak en tarievenlijst horen en ik vrees dat dat geen haalbaar plan zou zijn." Kant nor dicht en geen ophaaldiensten op donderdag 25 mei Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei a.s., is het kantoor van de ONS gesloten. De ophaaldiensten voor het huisvuil en het GFT-afval voor die dag verschuiven naar andere dagen. Het GFT-afval wordt een dag eerder opgehaald, namelijk op woensdag 24 mei. De ophaaldienst voor het huisvuil verschuift naar maandag 29 mei (dubbele ophaaldag). Let op! GFT-ophaaldienst van donderdag 25 mei verschuift naar woensdag 24 mei. Kantoor open, maar geen ophaaldienst op vrijdag 26 mei Ook op vrijdag 26 mei wordt geen huisvuil opgehaald. Deze ophaal dienst verschuift naar dinsdag 30 mei (dubbele ophaaldag). Het kantoor van de ONS en het Milieustation zijn op vrijdag 26 mei gewoon open. Ook de warenmarkt in het centrum gaat door. Storingen Op Hemelvaartsdag blijft de ONS bereikbaar voor melding van storin gen in de levering van energie, drinkwater en radio- en televisiesigna- len, telefoonnummer (010) 26210 00. D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 Bij aankoop von een complete keuken of de helft van de geld waarde als extra korting klaptafel Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. melrostalion Rijnhaven Rotterdam-Zuid. Tel. 010-4852273 SCHIEDAM Pro Music Store organiseert in samenwerking met de fabrikanten van drumstellen Paiste en Sonor een clinic voor drummers. Belangstellende drum mers krijgen daarbij de gelegen heid een kijkje te nemen in de keu ken van Rene Creemers. Creemers is niet de minste: hij is als drummer bekend van onder meer de groepen Blowbeat en de Margriet Eshuys Band. Daarnaast is Rene Creemers dankzij zijn jarenlange ervaring een vakkundig ontwerper van drumstellen. Zo ontwierp hij bij voorbeeld Maple Light Series van voornoemde fabrikanten. Tijdens de clinic krijgen de bezoe kers uitleg over alle aspekten van het drummen. Aan de orde komen onder meer de materiaalkeuze en het stemmen van een kompleet slagwerk.Uiteraard is er ook volop de gelegenheid tot het stellen van vragen aan Rene Creemers. Een unieke kans dus voor zowel aspi rant als vergevorderde drummer de fijne kneepjes van een doorgewin- terde prof te leren. De drumclinic vindt plaats op dinsdag 23 mei om 20.00 uur. plaats van handeling is cafe Podium aan de Lange Haven 28 in Schiedam en de toegang is gratis. Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Pro Music Store, tel. 010 - 273 00 44. LUXE WISSEILUST 30/45 POSTER Bij inlevering van uw voile film een Fujicolor Super G film en gratis 30/45 poster en een gratis luxe wissellijst FUJICOLOR SUPER S FILM vandaag geoacht morqen klaar! INFORMATIE TELEFOON 010-4J59061 Ziepag. emiiiii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1