DE GROTE Wijkcentrum De Erker moet verder zonder oude bestuur I De Ooievaar wint etalagewedstrijd T I rTTTTm Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Kunst tussen sloop en nieuwbouw in portiek Veel belangstelling voor historische en futuristische molens 66 vvil multifunctio Alles over Pa r de Winckelaer Thuiswerken met een Apple van Correct Threnody speelt wedstrijd van het jaar Scheidsrechter voor het leven Unieke sfeer bij Stichting Eigen Werk svr' ZONDAG 28 MEI '95 Schiedam Schapen scheren Ere-medaille Cum Laude I RENAULT De Winckelaer, specialist in echt antiek en nieuw geloogd grenen en vuren meubelen, gaat binnenkort verbouwen! Voorverkoop Verbouwinj Opruiming LOOP-ENWOONFEw---nden SONY .BETER IN BEELD... EN GELUID! Parasol EDITIE-OPLAGE 42.850 vvok\si>\<; M mi i rilr l l' u*7 111 I rC-.-. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP Bruynzeel Kahrs ILwJ als het om wonen gaat E0/HH3 Van 29,95 Nu: ORIGINELE SONY VIDEO 8 REINIGINGS- CASSETTE FOTO VIDEO AUDIO Liesveld 147 - Vlaardingen irvim.il/ftu UI-1 1773, it jaar gang iii.il PRIJS Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Na een warm voorseizoen willen de schapen op kinderboerderij 't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark hun warme wintervacht verruilen voor een luchtiger zomerj&s. Schaapscheerder Van Win- de zal op zondag 28 mei de schapen hierbij een handje helpen. Met een vakkundige hand zal hij zowel Texe- laars, Friese melkschapen als Hampshire Downs sche ren. Elk uur zullen er drie schapen onder handen wor- den genomen, te beginnen om 12.00 uur. Wanneer de schapen van hun vacht ont- daan zijn, gaat het naar twee ervaren Schiedamse wolspinsters. Zij laten met hun spinnewielen zien hoe er van de schapevacht draad gemaakt kan worden. Ook voor de kinderen worden er deze dag allerlei ieuke akti- viteiten georganiseerd. Zo kunnen ze spinstokjes ma- ken, zelf leren spinnen en wolopdrachten uitvoeren. Verder bestaat er de moge- lijkheid om de Oudholland- se rassen als de Lakervelder koe en dergelijke te bezichti- gen en kunnen verschillende geiten, schapen en konijnen geaaid worden. Het schaap- scheerdersfeest 1995 op kin derboerderij 't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark be- gint om 12.00 uur en eindigt om 16.00 uur. SCHIEDAM In verband met hun veertig-jarige be- drijfsjubileum bij de N.V. Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam heeft de Koningin aan drie medewerkers de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver, toegekend. De Ko- ninklijke onderscheidingen werden uitgereikt door bur- gemeester Scheeres op don- derdag 18 mei in het stads- kantoor. Jubilaris Wijzen- broek vervult thans de func- tie van wachtchef op de af- deling Afwerking Produk- ten en Transport/Opslag en Vervoer, De Jong vervult de functie van chef van de afde- ling Electrotechnische Dienst en Cinjee vervult de functie van werkvoorberei- der/technisch ass is tent/ plaatsvervangend chef. SCHIEDAM Zaterdag 13 mei slaagde dirigent Pirn Overduin (24 jaar) van het Schiedams Mannenkoor Orpheus, cum laude voor koor- en orkestdirektie aan het Koninklijk Conservato- rium te Den Haag. In een geheel gevulde Pieterskerk te Leiden bracht hij 'The Music for Funeral of Queen Mary' van Henry Purcell en het 'Requiem' van Mozart met het Leiden English Choir en het orkest van stu- denten aan het Koninklijk Conservatorium. Bij Jos van Veldhoven studeerde hij koordirektie en de orkestdi rektie bij Ed Spanjaard en Jac. van Steen. In januari 1994 werd Overduin reeds benoemd tot dirigent van het K.S.M. Orpheus. In het verleden werkte de jonge di rigent al mee aan het totaal- theaterstuk David Copper- field, waaruit later het P.I.M's choir ontstond. Met dit koor verleende hij mede- werking aan een concertan- te uitvoering van Purcells Dido and Aeneas. Begin '93 dirigeerde hij het Singspiel Mahagonny van Bertold Brecht en Kurt Weil in het Nieuwe Theater aan het Spui. In datzelfde jaar werd hij benoemd als repetitor en assistent muzikaal leider bij de Nederlandse uitvoering van The Phantom of the Opera. Het bestuur en vele leden van K.S.M. Orpheus waren voor de gelegenheid naar Leiden gereisd om het eindexamen bij te wonen. SCHIEDAM Over de precieze taken van wijkteam en be stuur in wijkcentrum De Erker hebben nooit misverstanden bestaan. Tenminste niet op papier. In het programmaboekje 1994/1995 verduidelijkt de inmiddels ex-bestuursvoorzitter Marcel van Oorschot een en ander nog eens door de vergelij- king te trekken met een voetbalwedstrijd. Het team van De Er ker speelt de wedstrijd met als doel de inwoners van Schiedam-West een goed aktiviteitenprogramma te bieden, het bestuur treedt op als scheidsrechter en probeert zijn beslui- ten weloverwogen en zorgvuldig voorbereid te nemen. Tussen de aanvoerder van het team, coordinator Kemna, en de scheidsrechter, het voltallige bestuur, is het afgelopen jaar ech- ter een conflict ontstaan dat niet meer is op te lossen. Na maan- den van twist waaraan tenslotte de kantonrechter te pas moest komen, is het bestuur onlangs definitief opgestapt. len bij de besluitvorming ongetwij- feld een rol hebben gespeeld. De terugkeer van coordinator Kemna was voor het bestuur uiteindelijk het sein en masse op te stappen. Men is nog altijd van mening dat bij Kemna een duidelijke visie ont- breekt en dat de daling van inkom- sten en een vermindering van het aantal vrijwilligers grotendeels aan hem te wijten is. Het bestuur heeft desalniettemin nog wel een bijdra- ge geleverd aan de benoeming van twee interim-bestuurleden. Deze ambtenaren van de afdeling Maat- schappelijke Aangelegenheden van de gemeente Schiedam, de he- ren Mulder en Bosman, zullen de continuiteit moeten waarborgen. Ook zullen er op korte termijn nieuwe bestuursleden gezocht moeten worden. Om nieuwe con- flicten voor te zijn heeft verant- woordelijk wethouder De Leede wel als voorwaarde gesteld dat het nieuwe bestuur door het voltallige personeel moet worden gedragen. Kiem van het conflict is coordina tor Kemna en dan met name diens functioneren. In een officiele ver- klaring maakt het ex-bestuur mel ding van het feit dat men niet lan- ger verantwoording kan nemen voor zijn functioneren, mede omdat hij de wensen van het be stuur niet uitvoert en gefaald heeft bij het uitstippelen van een duide lijke toekomstvisie. Een en ander leidde in februari j.l. tot het aan- zeggen van zijn ontslag door het bestuur en een schorsing met on- middelijke ingang. Kemna liet het hier echter niet zomaar bij zitten. Hij stapte tenslotte naar de kanton rechter die zijn ontslagaanvraag op 13 april behandelde. Twaalf dagen later werd bepaald dat het bestuur in deze kwestie fout zat en dat Ke mna zijn functie van coordinator weer op mocht nemen. De 115 steunbetuigingen die Kem na claimde te hebben ontvangen van vrijwilligers en bezoekers zul- i *s» K^zrjPw-*.', .:Tc. SCHIEDAM - Dat de Schiedamse molens de laatste jaren een flinke culturele opwaardering hebben ge- kregen was goed te merken aan de bezoekersaantallen tijdens het jaar- lijkse Havenmuziek- en molenfes- tival dat zaterdag 20 mei in een ge- zellig druk centrum plaatsvond. Niet alleen voor de traditionele Molenlunch moest men beschik- ken over een gezonde dosis ge- duld, maar ook in de molens zelf waar de hele dag lang open huis werd gehouden was het druk. Hier- mee samen hing een goed bezochte ruilbeurs alwaar molenliefhebbers uit heel Nederland snuisterijen. prenten en miniaturen van eige- naar lieten wisselen. De muziek die zeker niet bestond uit alleen wat zeemansgebrabbei onder be- geleiding van een aceordeon. ver- hoogde de gezelligheid. Naast de cultuur van toen, die vooral zicht- baar werd in en rond de vijf groot- ste molens van de wereld, stond zaterdag ook de cultuur van nu centraal. Dit onderdeel kwam tot uiting in het onderdeel windener- gie, waaraan ook een aantal mid- delbare scholieren meewerkten. Met hun wedstrijdmodellen lieten zij, aan de voet van de traditionele voorouders, zien hoe de moderne windmachines van de toekomst er- uit zien. Hiermee was Schiedam voor even zowel futuristische als historische molenstad. FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM Op initiatief van de Stichting Kunst Werkt is van 27 mei tot en met 24 juni in een leeg portiek in de van Limburgstrirum- straat kunstwerken te zien van een aantal Schiedamse kunstenaars. Gezien het unieke en leuke initia tief is de Woningstichting Noord- vest bereid haar medewerking te verlenen om een portiek voor deze periode aan de kunstenaars ter be- schikking te stellen. Het is voor het eerst dat er in het kader van het beheerplan Nieuw- land in de wijk Nieuwland wonin- gen gesloopt gaan worden. Een in- grijpende verandering, met name voor de bewoners en tevens een kentering in de geschiedenis van deze wijk. Voor het eerst worden er op de plek van oude woningen weer nieuwe woningen gebouwd om de wijk een nieuw elan te ge- ven. De Stichting Kunst Werkt wil met het 'portiekproject' laten zien wat deze verandering volgens haar betekent. De herhuisvesting van de 108 be woners uit het woningcomplex 'Van Hogendorpstraat e.o.' ver- loopt vrij voorspoedig. Ruim 88 bewoners (van de 108) hebben al een andere woning gevonden, zij zullen binnenkort verhuizen of zijn al verhuisd. Er zijn 14 bewoners die binnenkort naar de nieuwbouw aan het Dr. Dreesplein verhuizen. Het is de bedoeling dat uiterlijk I augustus 1995 alle bewoners een andere woning hebben. Ten be- hoeve van de herhuisvesting wordt zowel door Woningstichting Noordvest als het begelei- dingsteam (bewonersvereniging. IOBS, projectteam Nieuwland en Woningstichting Noordvest) ge- zorgd voor sociale begeleiding van de bewoners. Op de plaats van de vijf woning- blokkken die gesloopt gaan wor den, is een nieuwbouwproject voorbereid. Naar een ontwerp van Tilburg en Partners uit Rotterdam zullen er 16 eengezinswoningen (huur), 46 galerijwoningen voor ouderen (huur) en een torenflat met 46 appartementen (koop) wor den gebouwd. De huurwoningen worden gebouwd in opdracht van Woningstichting Noordvest. De huur bedraagt gemiddeld fl.750,- voor de ouderenwoningen tot fl.910,- voor een 5-kamerwoning eengezinswoning. De koopwoningen worden geza- menlijk ontwikkeld door SSN-pro- ject b.v. uit Vlaardingen en de Wo ningstichting Noordvest. Het is voor het eerst dat de Woningstich ting zich op de koopmarkt begeeft. Deze woningen komen naar ver- wachting in het najaar 1995 in de verkoop. Voor de resterende vijf woning- blokken (in totaal 120 woningen) is een renovatieplan ontwikkeld door de werkgroep Van Hogen dorpstraat e.o. De verwachting is, dat er rond de zomer gestart wordt met de renovatie. SCHIEDAM - Nu het bestuur van de Stichting Schiedamse Theaters druk bezig is zich te bezinnen op de invulling en uitstraling van het nieuwe theater, acht de fractie van D66 de tijd rijp een steentje bij te dragen aan de lopende discussie. In haar notitie 'Twee kanten van een theater' geeft zij aan dat een theater niet slechts een toneel is voor culturele en minder culturele zaken, maar ook letterlijk en fi- guurlijk een ruimte die plaats moet bieden aan al die andere aktivitei- ten die vragen om een ruimte. Na- drukkelijk ziet zij ook een taak weggelegd voor het nieuwe theater bij tal van 'commerciele' aktivitei- ten. Hrt nieuwe theater zal zo weer een theater worden 'voor en van ons allemaal'. De twee publieks- ruimtes waarin het nieuwe gebouw voorziet, zouden volgens de fractie gebruikt dienen te worden voor doeleinden als een congres, expo- sitie, bedrijfsfeest of familiebijeen- komst. Een en ander acht zij onder- belicht te zijn in de onlangs ver- schenen nota 'De stilte voor de storm'. Ter verduidelijking meldt zij in de notitie dat het goed exploi- teren van een theaterbedrijf ook vraagt om een goede aanpak van de niet of zogenaamd minder cul turele kant van het bedrijf. Het plaatst het theater daarmee midden in de maatschappij. Een theater is volgens D66 een janus-kop: cul tuur en commercie gaan hand-in- hand. D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. ^arketj BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010-4 14 73 68 Dus voor een unieke en tijdelijk extra voordelige keus in echt antiek en nieuw geloogd grenen en vuren meubelen NU eerst snel naar t industrleterreln in Strijen (meer dan 10.000 m2 woonplezler)!! maandag gesloten, dinsd. t/m zaterd. 9-17 uur, vnjd. koopavond 19-21 uur Chr. Huvaensstraat 3 lind. terr.l, 3291 CN Strijen (Z.H.. eil.), tel. 01854 - 3000 SCHIEDAM Jenever, graan en bakprodukten stonden niet alleen centraal op het elfde Havenmu ziek- en Molenfestival dat zaterdag 20 mei in een goed bezocht cen trum plaatsvond. Een week lang waren de etalages van een 25-tal deelnemende winkeliers aan de Hoogstraat al gevuld met de ty- pisch Schiedamse produkten van toen en nu. De etalages waren ver- sierd in het kader van een etalage wedstrijd die georganiseerd was door de uitermate aktieve leden van Winkeliersvereniging Hoogs traat. Nadat op donderdag 18 mei alle visitekaartjes van de winkels al op deskundige wijze waren beoor- deeld door VVV-directeur Pillard, hierbij terzijde gestaan door een medewerkster van de Schiedamse Molenstichting, kon zaterdag 20 mei de felbegeerde hoofdprijs, honderd gulden, worden uitgereikt "T-- aan de winnaar. De jury had una- niem besloten dat dit wederom ba- byspeciaalzaak De Ooievaar moest zijn. De etalage die diverse flessen jenever, enkele balen meel en een gezellige gedekte ontbijttafel in boerenbontstijl liet zien, was ont- worpen door de drie medewerk- sters van De Ooievaar Marja Gies- selbach, Melika Ajarnay en Trudy van Loenen. „Het wel of niet mee- doen aan de wedstrijd is nooit aan de orde geweest", legt Giessel- bach uit. „Onze baas, de heer Leu- sen, kwam op een dag naar ons toe met de mededeling dat de etalage versierd moest worden met bran- dersprodukten. We hebben toen een plattegrondje gemaakt en wat spullen geleend en in een dag was het karwei geklaard." De daarop volgende dagen vereiste de etalage en dan met name de ontbijttafel, nog wel het nodige onderhoud. „Elke morgen moest er een vers kopje thee gezet worden en de bo- terhammen hebben we ook al en kele keren moeten omdraaien, want die zijn natuurlijk niet erg vers meer", vertelt Anke Kerklaan lachend tot besluit. Foto: Maurice Roubos '"liSSSS1 grootste ,n onz. SONY Slam VIBJO HEAD ftfAMG CASS1TE CASSETTE SHirtTntAEEBfW 1-aiHSP I'M: -at !:■-£ WJP*? i'.-.AI Vt-ih-SAL* Cassette die u altijd mee op reis moet nemen als video-8 filmer Geschikt voor alle 8mm camcorders 9?* INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM Onbekenden heb ben in de nacht van zaterdag op zondag 17,5 meter grastapijt en een, volgens de aangeefster, in Ne derland zeldzame parasol gestolen. De parasol heeft het opschrift 'Sol Importbeer Especial'. In Neder land zijn er volgens de vrouw maar zes of zeven van deze parasols. Mensen die iernand met een derge- lijk parasol hebben zien lopen of die hem te koop aangeboden krij- gen kunnen dit doorgeven aan de politie. 351TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1