0 Schapen verlost van winterjas m w 2e Pinksterdag BOUWFIX I Van Bach tot Beatles door II Dolci Melo Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. x: x Bedenkingen milieu- organisaties tegen groenstructuurplan Kill KINS EN BADKAMJRS Het wordt nu echt tijd voor een Apple van Correct Bank heeft hulp nodig van guile gevers. Ursus na 75 jaar weer op de goede weg Drukke tijden voor Schiedams vogelasiel m Koepel Heemtuin Voetbal Vlaardingen West 2e PINKSTERDAG GEOPEND van 10.00 tot 17.00 uur. Industrieterrein 'tScheur, aan de Nieuwe Waterweg. Tel. 010-4359800. Onderscheiding \rauiT w RENAULT lie elders in dit bind Schiedam i DI1IIEHDEN 61IHENS VOOIIDEUSEtl MEUBELSTAD FOTOKLEIN BESTAAT 20 JAAR. VANDAAR... Shook onze wi/liulntie ELDERS IN DEZE KRANT DL-270 ZOOM FOTO VIDEO AUDIO ..BETER IN BEELD... EN GELUID! Liesveld 147 - Vlaardingen Stadsregionaal Deze week: Rotterdammers aan het woord EDITIE-OPLAGE 42.850 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM De Dienst Gemeentewerken is onlangs gestart met een renovatie van de koepel in het Juliana- park te Schiedam-West Vooral het dak en de goot zijn in een slechte staat. Het dichtgetimmerde gedeelte aan de onderzijde van de koepel is inmiddels geheel verwijderd. zodat de kap- constructie in het zicht is ge- komen. Hiervan wordt het grootste gedeelte vervangen. De goot random de koepel wordt geheel vervangen. De afdeling Beheer en Onder- houd Gebouwen verwacht werkzaamheden medio jyni te kunnen afronden. Dan Hetft het Jiilianapark Oder- een -nieirtVe koepel in dezelfde stijl als vroeger. SCHIEDAM Op de Heemtuinexcursie van zon- dag 4 juni nemen de gidsen Leon Collignon en Roos van Deursen bezoekers mee naar de moerastuin in het Prinses Beatrixpark. Deze tuin is aanvankelijk aange- legd als heemtuin in 1959. Hierbij is de bovenste klei- laag weggehaald tot de veen- grond bloot kwam te liggen. Na verloop van tijd zijn er plassen, kreekjes en eiland- jes gevormd. Rekening hou- dend met de groei-omstan- digheden is de flora gekozen die nu de zeer voehtige grand overwoekert. Met de aanleg van de nieuwe heem tuin in 1982, die noodzake- -ijk was omdal jtej. oude heemtuin door inklinking te rachtig werd, is de tuin om- getoverd to) de Imidijje moe rastuin. Tijdens de wande- ling, die om 14.00 uur bij de ingang van de heemtuin be- gint, kan men kennis maken met de verschilleode bijzon- dere planten en dieren die in dit relatief kleine gebiedje leven. Met de drassigheid valt het momenteel erg mee. Ook al omdat er op de pa- den nieuw snipperhout is ge- strooid. Waterdicht schoei- sel wordt echter wel aanbe- volen, omdat de kans be- staat dat er van de paden wordt afgeweken. De ingang van de heemtuin ligt in het Prinses Beatrixpark, in het verlengde van het Duiven- pad in Kethel-Oost. Met het openbaar vervoer: buslijn 53, halte Koekoekslaan. SCHIEDAM Vier jaar geleden won Schiedam voor de eerste maal het Landelijk Ahibtenaren voetbal toer- nooi. Hoewel iedereen dacht dat dit zich niet meer zou herhalen, is dat tegen ieders verwachting in, toch ge- beurd. Noodgedwongen moet het Schiedamse ambte- narenteam het al enige tijd stellen zonder aanvoer van nieuwe talenten. Het aanwe- zige talent, wordt echter elk jaar een jaartje minder jong. Daarom is het sport- ieve accent verschoven naar het recreatieve accent. Dat 'je het met een uitstekende sfeer (en wat geluk) toch »heel ver kunt schoppen, werd dit jaar in Harderwijk bewezen. In de voorronden op vrijdag 19 mei speelde het team drie wedstrijden en werd eerste in de poule. Ook in de tweede ronde werd men eerste in de poule, zo dat men in de finale moest aantreden tegen Arnhem. En dat werd de verrassing van het toernooi, want die fi nale resulteerde in een vol- komen verdiende overwin- ning met 2-0. De trotse aan- voerder Hans van de Linde mocht uit handen van de Harderwijkse wethouder zowel de wisselbokaal als de eerste prijs in ontvangst ne men. Tenslotte nog een op- roep aan die Schiedamse ambtenaren die zich tot de aanstormende garde reke- nen. Laat die oudjes het niet alleen opknappen en bel naar 2465467 of 2465504. SCHIEDAM Naar aanleiding van het groenstructuurplan dat begin april door de hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur is gepresenteerd, werd onlangs een tweetal discussie/ inspraakavonden gehouden. Vanzelfsprekend was hierbij een vertegenwoordiging van de twee milieugroeperingen, Vereni- ging Tegen Milieubederf (VTM) en Milieu Defensie Schiedam (MD), aanwezig. Na een avond stevig discussieren kan men van milieukant maar tot een conclusie komen: het plan blijkt nog desastreuzer gevolgen te hebben, dan men op voorhand had gedacht. Een gezamelijk opgestelde brief is in middels aan de gemeente gestuurd waarin de bedenkingen van zowel VTM als MD helder uiteen worden gezet. Het plan, waarvan beide verenigin- gen meerdere exemplaren in hun bezit hebben. was voorafgaand aan de discussieavond nauwkeurig be- studeerd. „Er sprongen al vrij snel wat dingen in het oog waar wij het duidelijk niet mee eens zijn, maar wij hielden onszelf voor om posi- tief te blijven denken; de gemeente stond tenslotte samenhang voor", vertelt Ed Verhaar van VTM. Al snel bleek echter dat de samenhang van de gemeente van een totaal an- dere orde was dan die van de mi lieugroeperingen. „De enige sa menhang die wij kunnen ontdek- ken is dat bomen bij elkaar moeten passen. Voorgesteld worden keuri- ge laantjes met een aantal bomen van dezelfde soort en vooral van gelijke lengte. Wij vinden juist een ecologische samenhang belang- rijk. De natuur moet volgens ons meer mogelijkheden krijgen om dieper de stad binnen te dringen. onder meer door de aanleg van groenstroken", zet Fred van der Drift van MD uiteeov.J^e ecologijtji sche samenhang van VTM en MD werd door de gemeente echter af- gedaan met de benaming 'groene soep'. dat zoveel wil zeggen als 'een rommeltje". Terwijl de ge meente Schiedam om het hardst roept dat de natuur weer terug de stad in moet, lijkt met het plan juist leven te worden ingeblazen. Goede voorbeelden van een ecologische structuur zijn er volgens de milieu- organisaties zeker wel te vinden, alleen niet in de stad. „De oude en nieuwe heemtuin zijn natuurlijk een voorbeeld van hoe het wel moet. Op sommige plaatsen in het Beatrixpark wordt er bijvoorbeeld niet veel ingegrepen en daar zie je dan ook mooie stukjes natuur ont- staan." Het Groenstructuurplan bevat daarnaast nog een aantal slordighe- den die de burger makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. In de brief die dateert van 18 mei spreken de organisaties hun ver- wondering uit over het feit dat er weinig gezegd wordt over de volu- me-afname van het groen. ,,Een af deling Groenvoorziening hoort toch juist te zorgen dat het grobn dat er in de stad is, daar ook blijft. Daar mag ons inziens best wat har der voo gevochten worden", zegt Van der Drift. De gemeente kiest met-het plan echter duidelijk voor meer kwaliteit, dan kwantiteit, al zetten de beide organisaties hun vraagtekens bij de kwalificatie 'kwaliteit' wanneer dit slaat op een keurig onderhouden pleintje met een boom erin. Over de beweegre- denen van de gemeente om te kie- zen voor kwaliteit in plaats van het regime van de jaren '60 n;euw kwantitfit. heeft men al enigszins de gedachten laten gaan. „Het groen mag niet teveel geld kosten, dat is duidelijk", vertelt Verhaar. „Maar waar overal beknibbeld wordt op de natuur, worden tege- lijkertijd vermogens uitgegeven om bijvoorbeeld de Poldervaart zijn oude beloop terug te laten krij gen. Als je geld hebt, maak dan van iets anders iets moois van en laat die vaart met rust". De afname van het groen in de stad zal daar- SCHIEDAM Niet alleen de be zoekers van het Schaapscheerders- feest, dat afgelopen zondag in een lommerrijk Beatrixpark plaats- vond, hadden zich dankzij het fraaie weer in wat luchtiger kledij gestoken, Na een middag scherert hadden ook de schapen van kin- derboerderij't Hoefblad hun war- me wintervacht rond de klok van vier verruild voor een enigszins luchtiger zomerjas. De helpende hand was hen hiervoor toegesto- ken door schaapscheerder Van Winde. Met vakkundige hand scheerde hij onder grote belang- stelling ieder uur drie exemplaren van het ras der Texelaars, Friese melkschapen of Hampshire Downs. De wol werd vervolgens afgestaan aan twee ervaren Schiedamse wolspinsters die er met hun spinnewielen in korte tijd draad van wisten te maken. Ook de aanwezige belangstellenden en kinderen kregen ruimschoots de kans zich deze kunst eigen te ma ken. Maar er waren nog veel meer originele 'wolaktiviteiten'. Zo konden de kinderen spinstokjes le- ren maken en stonden er tal van wolopdrachten opgesteld die uit- gevoerd konden worden. Daar naast was dit feest natuurlijk weer een gelegenheid bij uitstek een kijkje te nemen bij al die andere dieren die de boerderij rijk is. Ver- schiilende geiten. schapen, konij- nen en zelfs de Lakervelder koe werden dan ook langdurig door menige kinderhand geaaid. A Rotterdam Zuid: naast hoofd ingang stadion Feijenoord Olympiaweg 44a, 010- 4791944 m naast tot gevolg hebben dat Schiedam een verdrag moet schen- den waartoe zij zich heeft verplicht door het te ondertekenen. Het gaat om het zogenaamde klimaatver- bond de C02 uitstoot te bepreken. „Het mes snijdt met de toekomsti- ge strategie aan twee kanten: ener- zijds wordt er meer energie ver- bruikt en anderzijds verdwijnt er steeds meer groen, dat lijdt onher- roepelijk tot een vermeerdering van C02", legt Van der Drift uit. Gezien een dergelijk beleid als het Groenstructuurplan, kunnen de twee heren van VTM en MD al leen maar een glimlach opbrengen voor het feit dat Schiedam ge- noemd is als voorbeeldgemeente in het huidige Europees Natuurbe- schermingsjaar. „Een leuke foto Sanders kunnen we overal wel maken". al- dus Verhaar. „Als het plaatje van de poster nu naar de andere kant wordt genomen, zie je een zevental bedrijfshallen staan. Dat is dan weer heel wat anders." In hun zorg voor het Schiedams groen blijken de milieugroeperingen ge- lukkig niet alleen te staan. Regel- matig wordt er met de een of de an- der contact opgenomen door inwo- ners die bezorgd zijn over de toe- komst van hun leefomgeving. „Ze vragen dan of wij iets aan een be- paald probleem dat ze hebben, kunnen doen. Vaak wordt er dan bij gezegd dat de politiek toch niets doet. Maar daar zijn wij het niet mee eens", zegt Verhaar tot slot. „Je kunt best iets veranderen. Talloze voorbeelden uit het verle- den kunnen dit illustreren. Het is alleen zaak mensen te mobiliseren en belangstellenden duidelijk te maken dat ze zelf ook eens naar de gemeente kunnen stappen met hun grieven." SCHIEDAM Hare Majesteit de Koningin heeft bij Koninklijk Be- sluit van 8 mei de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver. toegekend aan mevrouw Geertruida Johanna Mulder. Deze Koninklijke Onder scheiding werd haar maandag 29 mei uitgereikt door burgemeester Scheeres op het stadskantoor. Mevrouw Mulder ontving deze on derscheiding omdat zij 47 jaar werkzaam is geweest in en voor het speciaal onderwijs. Van 1948 tot en met 1983 was zij medewerk- ster/secretaresse/waarnemend di- recteur van de vereniging 'Zoek het verlorene", gevestigd te Rotter dam en in 1961 vernoemd tot 'Prof. Dr. J.H. Gunning Vereni ging'. Na haar pensioen in 1983 aanvaardde zij een bestuurlijke functie bij deze vereniging als se- cretaris. Per 1 maart j.l. heeft zij deze functie beeindigd. mo.hr Pa. OP »;^a\9„'ndennussot |sJlm ..n da Ho."95 kennis te maken m en hierb\j direkt onder een echt rundleder me"b n zonwering te dak, uw topqU30'dnnen v(jordelen. combineren met z mooie 2e Ons filiaal aan de H.llelaan P tQt 17.00 uur pinksterdag ook geopendvanm^ als het om wonen gaatm Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t o metrostatlon Rijnhaven Rotterdam-Zuid. Tel 010-4852273 D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VANLEVEN De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 mn SCHIEDAM In het Stedelijk Museum Schiedam wordt woens- dag 7 juni Weer een lunchconcert gegeven. Het concert wordt ge- geven door blokfluittrio II Dolce Melo onder leiding van Magda van de Geer. Trio II Dolce Melo bestaat inmid dels zes jaar en heeft al meege- daan aan diverse concoursen. Op het ensemble concours Apeldoorn heeft het trio een prijs gewonnen, hetgeen resulteerde in een radio-opname. De leden van het trio hebben ailen gestudeerd aan het rotterdams concservatori- um, bij Thera de Clerck en Han Tol. Het programma van het vari- eert van oud naar modern, met werken van Purcell, Bach, Arnie en Keuning (In memoriam The Beatles). Het concert begint om 12.30 uur en de toegang is gratis, ook - zoals gebruikelijk op woensdag - tot het museum. Zeer compacte auto- focus camera met 35-70 mm zoom objectief Zeer grote heldere zoeker Auto DX-codering, autowind/rewind Zelfdenkende flitser met rode ogen reductie Unieke drop in loading met pre-wind Van 499 Nu INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 Vandaag in Een hele pagina over de Stadsprovincie Rotterdam Het Rotterdamgevoel Zie pag. TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1