'Bezoek PvdA morele steunplaatselijke socialisten' Frankeland wint eerste prijs met kwaliteitsjaarverslag Al pEMEUwe en! oo/x WE1KL0PPER Museum krijgtToegankelijkheidssymbool Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Feestvieren op de Schiedamse festivals Zorg Frankeland uniek in Nederland De trainer brengt geld in het laatje Wandeling Koninklijk Eerste paal Melkert-banennaar Schiedam Presentatie-braderie Zie elders in dit bind BETER IN BEELD... EN GELUID! Liesveld 147 - Vlaardingen Telecom De eerste 55 Michael Jackson History albums gratis.* Bij Fillekes RENAULT 11 Schiedam SCHIEDAM Het driedaagse werkbezoek van landelijke PvdA'ers aan Schiedam dient ook als morele steun voor de ge- meente. Dat zegt PvdA-kamerlid Peter van Heemst over het bezoek dat de PvdA-prominenten van 9 tot 12 juni aan Schiedam hebben gebracht. Het bezoek begon op vrijdag met een stadswandeling door het centrum van Schiedam, waarbij een delegatie met partijvoorzitter Felix Rottenberg en Tweede Kamerlid Peter van Heemst onder meer spraken met leden van bewonersorganisaties en enkele winkeliers. FOTI FOT# VIDE# AUDIO FOTOKLEIN BESTAAT 20 JAAR. VANDAAR... itfiSi vaderdag voordeel De klant centraal, de auto optimaal ZITGROEP AMMON als het om wonen gaatdcZuiderSter Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen MINOLTA RIVA ZOOM 105 i Veelzijdige flitsfuncties met rode ogen reductie FOTO VIDEO AUDIO Zie pag. msmmm EDITIK-OPL AGE 42.850 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Voordat het Spectrumfestival losbarst, kan men vooraf nog even ge- nieten van de rust en stilte van het Beatrixpark. Heem- tuinmedewerker Hans Buis- man neemt belangstellenden zondag 18 juni mee, vanaf de ingang van Kinderboer- derij 't Hoefblad, tangs de Gagelroute in het Prinses Beatrixpark. Via deze route leidt hij de mensen tangs verschillende bomen, strui- ken en kruiden en laat bij- voorbeetd zien hoe een ie- penziekte kan ontstaan. Halverwege de route komt men tangs de moerastuin, waarin verschillende bijzon- dere planten en dieren le- ven, waaronder de plant Gagei. Deze is in Nederland weinig voorkomend en dus heel bijzonder. Men wordt wet aangeraden stevige laar- zen aan te trekken omdat het in de moerastuin be- hoorlijk drassig kan zijn. Aan het eind van de route, die ongeveer twee kilometer lang is, krijgt men een folder uitgereikt over de drie ver schillende wandelroutes die in het park zijn uitgezet. SCHIEDAM Ter gele- genheid van het 300-jarig bestaan van Johs. de Kuy- per en Zonen B.V. distilleer- derij te Schiedam heeft H.M. de koningin het be- drijf het predikaat 'Konin- klijke' toegekend. Dit predi kaat wordt in het algemeen toegekend aan de hoogste eenheid in het ornogram van de betreffende organisa- tie of instelling. Dat zou in dit geval De Kuyper Hol ding N.V. zijn. Deze ven- nootschap is het moederbe- drijf van Johs. de Kuyper en Zonen B.V., maar ook van andere ondernemingen die relatief recent zijn toegetre- den tot de groep. De Kuyper Holding N.V. is een financie- le holding die geen eigen personeel in dienst heeft. Johs. de Kuyper B.V. is rechtstreeks ontstaan uit de eeuwenoude onderneming en firma's van de familie De Kuyper. De officiele bekend- making van dit Koninklijk Besluit en de overhandiging van de daarbij behorende oorkonde aan de algemeen directeur, de heer R.P.M. de Kuyper, geschiedde door de Commissaris van de Konin gin in de provincie Zuid- Holland, mevrouw Ir. J.M. Leemhuis - Stout, op vrijdag 9 juni j.l. in het World Tra de Center te Rotterdam. Hier werd deze dag een fees- telijke bijeenkomst gehou- den ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het bedrijf. SCHIEDAM - Vrijdag 9 ju ni is de eerste paal de grond ingegaan van het woonzorg- complex aan de Marconi- weg. Wethouders De Leede en Reijnhout, alsmede de heer Schoenmakers van Woningstichting Noordvest waren bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Het woonzorgproject omvat 70 ouderenwoningen die zoveel mogelijk zijn ontworpen volgens de maatstaven van het aanpasbaar wonen en een steunpunt voor ouderen van stichting S.S.O.. Eind '96 hoopt men de bouw van het project, dat bestaat uit twee haaks aan elkaar ge- koppelde galerijblokken met drie woonlagen aan de Ohmstraat en vier aan de Kepplerstraat, een toren van acht bouwlagen aan de Marconiweg en een over- dekt binnenterrein, te heb- ben voltooid. Allc woningen, met een gemiddelde huur prijs van fl.768,- per maand, zijn bestemd voor ouderen van 55 jaar en ouder. Van- wege de direkte nabijheid van het steunpunt voor ou- derzorg wordt ongeveer twee derde van het aantal woningen toegewezen via de indicatieeommissie. Na de interne problemen vorig jaar binnen de Schiedamse PvdA. waarbij vier fractieleden opstap- ten, moet het werkbezoek ook een morele steun voor de Schiedamse PvdA'ers zijn. ..Bovendien heeft de PvdA in Schiedam van oudsher een sterke positie en is het dus goed om daarmee de contacten goed te onderhouden. Aan de an dere kant proberen we in heel Ne derland te kijken wat er leeft en speelt", aldus Van Heemst. 's Middags spraken Rottenberg en Van Heemst in De Blauwe Brug over het jongerenbeleid in Schiedam met deskundigen en jon- geren zelf. Rottenberg sloot zich aan bij de kritiek van de aanwezige jongeren dat Schiedam weinig doet voor de jeugd en vroeg om uitleg bij P. Groeneweg, fractie- voorzitter van de PvdA in Schiedam. Groeneweg verdedigde zich door erop te wijzen dat in het verleden twee jeugdhonken van- wege trammelant zijn opgeheven, wat doorwerkt in de politieke dis- cussie, en dat sociaal-culturele or- ganisaties zelf vanuit hun budget- ten activiteiten moeten organise- ren. Op de roep van de jeugd om een eigen jeugdhonk en verant- woordelijkheid hierbinnen, rea- geerde Groeneweg dat als de poli- tiek geld geeft er ook activiteiten georganiseerd moeten worden die de maatschappelijke kansen voor die jeugd verhogen. Deelnemers aan de discussie gaven de jeugd tenslotte het advies de handen in- een te slaan en met een plan te ko- men dat zij aan de politiek kunnen presenteren. De jeugd was na afloop van het ge- sprek over het jongerenbeleid niet helemaal tevreden. „Voor een ge- deelte ben ik wel tevreden dat dit gesprek georganiseerd is, maar het valt me tegen dat de huidige gene rate jongeren nog aangekeken wordt op problemen uit het verle den". reageert Ferry Senz namens de jongeren van het Zimmer- manplein. Daarmee doelt hij erop, dat na de sluiting van jeugdhonken in Schiedam er geen echte plek meer is voor de jongeren. Steven Bierlee, voorzitter van het jeugd- bestuur Woudhoek vindt dat jon geren met de discussie weinig zijn opgeschoten: ,,In theorie is het mooi praten, maar in de praktijk ligt het moeilijk. Als jongeren wil- len we veel organiseren. maar het wordt gewoon tegengehouden." Op maandag 12 juni stond onder andere een bezoek van minister A. SCHIEDAM Een grote vlag- genzee en de rijkelijk stromende champagne maakten donderdag 8 juni iedereen duideiijk dat er een feestje gevierd werd in woon-, zorg- en dienstencentrum Franke land. Een dag eerder was namelijk bekend gemaakt dat dit Schiedam se centrum de eerste prijs voor het beste kwaliteitsjaarverslag gewon- nen had en mocht de directeur zorg van Frankeland, mevrouw Van der Linden, in het Haagse Congresge- bouw uit handen van de voorzitter van de nationale jury een prachtig glas-in-lood-werk, een oorkonde en lovend juryrapport in onlvangst nemen voor deze geweldige pres- tatie. Het maken van een kwali teitsjaarverslag is sinds januari 1994 bij wet verplicht gesteld voor alle instellingen die op welke ma- nier dan ook met zorg te maken hebben. Hierdoor worden instel lingen verplicht aan te geven hoe men de kwaliteitszorg gestalte geeft. Daarnaast wordt serieus ge- controleerd of dit 'papieren' beteid ook in de praktijk gestalte krijgt. Uiteindelijk was de jury op basis van de duizenden inzendingen ge- komen tot vijf genomineerden, waaronder het Schiedamse cen trum en het Academisch Zieken- huis te Maastricht. Dat een relatief kleine organisatie als Frankeland de felbegeerde prijs tenslotte in de wacht wist te slepen, mag op zijn minst bijzonder worden genoemd. Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners van Frankeland zijn hier dan ook bijzonder trots op. Melkert en kamerlid E. Kalfsbeek op het programma. Tijdens een pa- neldiscussie in het Proveniershuys schetste burgemeester Scheeres hen de trieste werkgelegenheidssi- tuatie in Schiedam. Zo kent Schiedam 6000 werkzoekenden die relatief oud zijn en vaak een la- ge opleiding hebben. Op een vraag van PvdA-wethou- der Wiegman zei Melkert aanvan- kelijk dat de Schiedamse aanvraag voor een experiment met de zoge- naamde 'Melkert-banen'. waarbij uitkeringsgeld wordt ingezet voor banen, niet gehonoreerd zal wor den. Later, toen de bewindsman al vertrokken was, belde Melkert ver- assend genoeg terug met goed nieuws voor Schiedam, wat de stemming onder de lokale Pv dA'ers positief deed omslaan. Schiedam krijgt begin 1996 name lijk toch 400 vaste 'Melkert 1-ba- nen' Het gaat dan om banen in de (semi)collectieve sector, zoals be- veiliging, zorg en kinderopvang. Verder zal Schiedam voor het krij- gen van zogenaamde 'Melkert II- banen' aansluiting kunnen zoeken bij regionale werkgelegenheids- projecten. Vertegenwoordigers van het Schiedamse bedrijfsleven wezen de PvdA-kopstukken erop dat de overheid de werkgevers meer hel- derheid in wetgeving moet bieden en dat de regelgeving minder 'rompslomperig' moet zijn. Twee de kamerlid Kalfsbeek nam dat laatste verwijt niet serieus: „Rompslomperige wetgeving Gooi dat maar in m'n pet! Maar wel hoor ik heel graag van werkge vers wat de slechte kanten van wetten zijn." De PvdA sloot het werkbezoek 's avonds af met een borrel in cafe het Sterretje. SCHIEDAM Zaterdag 16 September van 10.00 tot 17.00 uur organi- seert het centrummanagement in samenwerking met de gezamenlijke win- keliersverenigingen van de binnenstad en de Stichting Brandersfeesten. op de grote omloop in het centrum van Schiedam een grote Presentatie- Braderie. Doel van bovengenoemde braderie is, de vele bezoekers die Schiedam dan aan zullen doen voor de brandersfeesten en de opening van het nieuwe winkelcentrum 'De Nieuwe Passage' te laten zien, wat Schiedam in z'n totaliteit te bieden heeft. Daarom nodigt het centrumma nagement bij deze alle Schiedamse ondernemers, verenigingen en organi- saties op cultuur. muzikaal, sportief en dienstverlenende gebied uit, aan deze presentatie deel te nemen. Inlichtingen en inschrijving vindt plaats bij centrummanager C. Mak. Telefonisch bereikbaar elke maandag van 9.00 tot 14.00 uur, tel. 4730360. Deelname is alleen mogelijk voor Schiedamse ondernemers, organisaties en verenigingen. De PvdA met voorman Rottenberg op stap door de stad. De delegatie sprak onder meer met de jeugd, bewonersorganisaties en ondernemers uit de Brandersstad. NOW Sim IS! zie pagina 2 D0RZ0 "will! Met royale, soepel vallende rug- en vaste stevige zitkussens rondom bekleed met moderne flockstof. Magazijnpnis Nu als 2,5 2zitsvan 1498^oor Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid. lei 010-4852273 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 De Gehandicaptenraad heeft aan het Stedelijk Museum in Schiedam het Internationaal Toe- genkelijkheidssymbool (ITS) toegekend. Het museum zet zich er ondermeer voor in om kunst voor een zo breed mogelijk pu- bliek toegankelijk te maken. Het aanbod van het museum is daar- toe rijk geschakeerd: moderne kunst wordt afgewisseld met ex- posities die een cultuur-historisch karakter dragen. Tot voor kort was het museum niet (volledig) toegerust op de beperkingen van lichamelijk ge- handicapten. Juist gezien de waardevolle positie van het mu seum binnen de samenleving, vonden het gemeentebestuur, de direktie van het museum en de Schiedamse Werkgroep Toegankelijkheid, dat daarin ver- andering moet komen. In en rond het gebouw zijn daarom allerlei aanpassingen verricht. Het streven van alle betrokkenen om kunst ook letterlijk voor ie dereen toegankelijk te maken, is bekroond met de toekenning aan het museum van het Internatio naal Toegankelijkheidssymbool (ITS). Dit symbool aan de gevel betekent dat het museum aan de internationale normen voor toe- en doorgankelijkheid voldoet. Overigens werd het ITS al eerder aan een (toen nog) gemeentelijke organisatie toegekend, namelijk vorig jaar aan de dienst Woning- beheer (nu Stichting Noordvest). De officiele uitreiking van het ITS namens de Gehandicapten raad vond plaats op donderdag 8 juni 1995 door de voorzitter van het Regionaal Overleg Gehandi- capten Waterweg-Noord, ir. J.J. van Ewijk. Slanke en stijlvolle camera met indruk- wekkend 38-105 mm objectief Zeer nauwkeurig autofocussysteem Zoom-geintegreerd belichtingssysteem Van 699 Nu: Rotterdam Hoogstraat 141 •Dordrecht Voorstraat 274 Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Leiden Haarlemmerstraat 170 Rotterdam 2e MiddeNandstraat 23 Den Haag Venestraat 8-10 Rotterdam Groene Hilledi)k 173 Zoetermeer Stadshart Passage Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Capelle a/d Ussel Centrumpassage 103 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM De winkeliersver- eniging van de Hoogstraat organi- seert samen met PTT-Telecom za terdag 17 juni in het kader van va derdag een telecommunicatiedag. Hierbij kan een ieder kennis ma ken met draadloze telefonie in combinatie met G.S.M. en ATF-3. Ter hoogte van het museum staat een metershoge telefoonhoorn als publiekstrekker en zal daar tele- communicatieapparatuur tegen een speciale prijs te koop zijn. |TX001B

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1