Schiedammers voorstander bestuurlijke vernieuwing U CDA wil door met stadsprovincie Nieuwe verkoopleider benoemd GOJirtefrl' Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Fred Retourette in Recyclingcentrum Jeugdland Schiedam komt naar de jeugd Maaspostfeliciteert geslaagden Excursie Christo Actiedag Weinig animo inspraakronde lie elders in dit bind Schildpadden Brief aan parlement ..BETER IN BEELD... EN GELUID! Liesveld 147 - Vlaardingen Miss Schiedam RENAULT Schiedam SCHIEDAM Voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing van Schiedam slaan aan. Althans, bij de aanwezigen. Dat bleek tijdens de 'Inspraakronde over de relatie burger - poli ties op 14 juni, die georganiseerd was door de commissie Be stuurlijke vernieuwing en Stadscommunicatie. Veertien voor stellen werden gedaan, met de bedoeling de kloof tussen poli- tiek en burger te verkleinen en de dienstverlening aan diezelf- de burger te vergroten. FOT# VIDE# AUDI* FOTOKLEIN BESTAAT 20 JAAR. VANDAAR... SCHIEDAM „Met klem dringen wij erop aan met de vorming van de Stadsprovin cie Rotterdam met dezelfde voortvarendheid als de laat ste jaren voort te gaan als tot 7 juni j.l.." Dat is de belang rijkste boodschap uit een brief die de CDA-fracties van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op 15 juni hebben verstuurd naar de Tweede Kamer in Den Haag. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen BAROKby.«|GEL FOTO VIDEO AUDIO SCHIEDAM - Wie denkt dat er naast vissen en water- vogels geen dieren meer le- ven in en op het water, kan deelnemen aan de excursie over waterdiertjes en water- kwaliteit van zondag 25 ju- ni. Deze excursie is de twee- de in de serie 'natuurwande- lingen voor beginners' die de Dienst Gemeentewerken organiseert in het kader van het Europees Natuurbe- schermingsjaar. Om 14.00 uur wordt vanaf het Panne- koekenhuis in het Prinses Beatrixpark, onder begelei- ding van Cor van Sliedregt, Siert Gerritsen en Jur van der Veen gestart met de zoektocht naar het leven on der water. De locaties waar waterdiertjes gevangen worden zijn de vijver bij het pannekoekenhuis en het vlakbij gelegen deel van de Poldervaart. Naast het zoe- ken naar waterdiertjes zul- len er door Jur van der Veen ook een aantal waterproef- jes worden genomen. Er be- staat namelijk verband tus- sen het voorkomen van be- paalde waterdiertjes en de kwaliteit van het water. De heer Van der Veen zal proefjes nemen van het wa ter met speciale meters, zo- als een zuurstofmeter, een Ph-meter en een zoutmeter. Na deze excursie zal nog een laatste wandeling worden georganiseerd en wel op zondag 10 September. SCHIEDAM - Na diverse opmerkelijke projecten zo als de 'Running Fence' door Californie in 1976 en het in- pakken van de Pont Neuf te Parijs (1985), zal de kunste- naar Christo in de periode juni/juli 1995 beginnen met het inpakken van het Ber- lijnse Rijksdaggebouw. De vrienden van het Stedelijk Museum hebben daarom een vierdaagse busreis geor ganiseerd naar het project 'Wrapped Reichtag' van zondag 25 juni tot woensdag 28 juni 1995. Ook is er gele- genheid tot het maken van andere excursies in Berlijn. Gereisd wordt met een luxe touringcar en er zijn drie overnachtingen in een hotel te Berlijn. Ook niet-vrien- den kunnen aan deze reis deelnemen. Informatie hier- over verstrekt Julia Snik- kers, tel.4731539. SCHIEDAM - Op zaterdag 24 juni vindt in en rond het verenigingsgebouw 'De Tamboerijn' van de muziek- vereniging Harpe Davids de zogenaamde aktiedag 1995 plaats. Tijdens deze dag zal door de jubileumcommissie van de muziekvereniging een aantal aktiviteiten geor ganiseerd worden. Zo zal de drumfanfare met majoret tes om 10.30 uur, het B-or- kest (opleidingsorkest) om 12.00 uur en het harmonie- orkest om 14.00 uur een op- treden verzorgen. Op het speelplein worden daar- naast diverse spelletjes geor ganiseerd voor jong en oud waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Daarnaast kun nen belangstellenden ook kort het harmonie-orkest di- rigeren en daarvoor een be- oordeling ontvangen. In de verschillende ruimten van het verenigingsgebouw vindt tevens een grote rom- melmarkt plaats. Doel van deze dag is om de nodige gel- den te verzamelen voor de viering van het jubileum van de vereniging in 1996. Het verenigingsgebouw van Harpe Davids is te vinden aan het Faassenplein/Nij- hoffplein 22 te Schiedam- Noord (naast de piramide- woningen). Het gebouw is eenvoudig met traml(jn 1 (halte Faassenplein) te be- reiken. Voor meer informa tie over deze dag: tel.4703996 (na 19.00 uur). EDITIE-OPLAGE 42.850 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 De voorstellen van de commissie werden aan Schiedammers gepre- senteerd en toegelicht door W. van Wijk (WD), B. Oomens (Groen- Links), D. Baart (CDA). P. Groe- neweg (PvdA) en M. Houtkamp (D66). Dat dit de fractievoorzitters zijn van de grootste Schiedamse partijen geeft direct het belang aan dat politiek Schiedam momenteel aan bestuurlijke vernieuwing toe- kent. De belangrijkste besproken voorstellen zijn: delegaties uit de raad bezoeken de wijken; meer in- spraak voor burgers; het beter in- formeren van burgers; spreekuren bij wethouders en fracties; een lo- ket voor verschillende gemeente- lijke diensten; het openen van een klachtennummer; een vragenhalf- uurtje voor burgers tijdens raads- vergaderingen; en een betere af- handeling van brieven van bur gers. De aanwezige burgers zagen de ideeen volgens Houtkamp, voorzitter van de commissie Be stuurlijke vernieuwing, wel zitten. „De aanwezigen toonden zich zeer betrokken bij de voorstellen die wij als commissie hebben gepre- senteerd. Er is ook geen enkel voorstel afgewezen. Wel werd er vanuit de zaal een aantal goede suggesties gedaan, zoals de tip om van het telefonische klachtennum mer een gratis 06-lijn te maken. Tijdens de inspraakronde konden de aanwezigen aankruisen aan welk van de voorstellen nu de meeste behoefte bestond. Op basis van de antwoorden ontstond een top drie. „Het voorstel 'delegaties uit de raad bezoeken de wijken' scoorde daarbij het hoogst", aldus A. Vergouwe, secretaris van de commissie. „Op nummer twee en drie kwamen respectievelijk 'het openen van een klachtennummer' en 'een loket voor verschillende gemeentelijke diensten'. En op het instellen van een vragenhalfuurtje voor burgers in de raadsvergade- ring en een spreekuur bij wethou ders en fracties reageerde men eveneens positief, vooral als die niet alleen tijdens werkuren gehou- den worden." Hoewel commissievoorzitter Houtkamp blij is met de instem- ming met, en de betrokkenheid van de aanwezige burgers bij de plan- nen, vindt hij het jammer dat de opkomst toch wat tegenviel. „De bijeenkomst is niet zo druk be- zocht. En degenen die er wel wa- ren, zijn mensen die toch al betrok ken zijn bij de Schiedamse poli tiek, zoals mensen van bewoners- verenigingen en opbouwwerkers." Na de inspraakronde zal de com missie volgende week bijeenko- men om de voorstellen nog eens te bespreken. Voordat de gemeente- raad in September het laatste woord over de voorstellen heeft, zal eerst nog het college van bur- gemeester en wethouders zijn me- ning over het pakket voorstellen kunnen geven. Kamelen in het Beatrixpark SUSHAtlfc -TV 'S V 1 1 SCHIEDAM - Het was geen be- zoeker van het Spectrumfestival ontgaan dat zich ergens in het park twee kamelen op moesten houden, gezien de grote belangstelling waarin de twee zich afgelopen zondag mochten hullen. Hoewel er bij een enkeling onduidelijkheid bestond over het precieze opstap- punt voor een rit op een van deze twee-bultige schoonheden, bleek jong, maar zeer zeker ook oud, de beestjes goed te kunnen vinden. Menigeen nam de unieke kans waar om op dit multiculturele festi val eens op lets anders plaats te ne men dan een fiets of paard. Maar er waren nog veel meer unieke dieren te bewonderen in het park. Kinder- boerderij't Hoefblad had een lama birtnen de hekken en in een spe- ciaal hiervoor ingerichte tentoon- stellingsruimte konden bezoekers kennismaken met een aantal rep- tielsoorten. Voor wie zich lieveT op vertrouwd terrein wilde begeven, bood de kinderboerderij eveneens genoeg vertier. Vooral de kinderen konden hun kennis van de dieren- wereld in een middag aanzienlijk vergroten door deel te nemen aan de dierenwedstrijd. Na ai deze in- spanningen kon tenslotte nog een ontspannend ritje worden gemaakt op de vertrouwde pony, die on- danks alle uitheemse concurrentie deze zondag, verreweg favoriet bleef bij de jeugd. SCHIEDAM Terwijl de we- reldpers vol staat met nieuws over de dumping van het olieplatform Brent Spar voert Dennis de Mik uit de Van Heuvengoedhartstraat zijn eigen actie. „De zeeschildpadden hebben hulp nodig; als we nu niks doen gaat het helemaal fout met de Ranger-Turtlebeach", liet de leer- ling uit de tweede klas van het Ste delijk Gymnasium de redactie we- ten. Dennis is aangesloten bij de jeugd- afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WNF), de Rangers. Vanuit dat lidmaatschap beijvert hij zich voor bepaalde dingen in de natuur. Wat is er aan de hand? Er wordt een weg aangelegd. Een autoweg op het Griekse eiland Zakynthos naar het belangrijkste zeeschild- paddenstrand van de Middelandse Zee. Binnen korte tijd komen de moeder schildpadden het strand op om hun eieren te leggen. „Dat mag toch niet, zal je denken. Het is ille- gaal en toch gebeurt het. De eige- naar is nu bezig de weg te maken en er is niemand die er iets tegen doet. Zelfs de baas van het eiland Zakynthos niet, meneerTourikis", is de mening van Dennis. De scho- lier roept nu iedereen op door hier tegen te protesteren. Dat kan door het sturen van een briefkaartje aan: Mr. Tourikis Prefect of Zakynt hos, p/a Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 205, 3700 VB Zeist. Een postzegel is niet nodig maar mag wel. In het schrijven aan de parlementa- riers wijst het CDA erop dat door de uitslag van het referendum en de Rotterdamse bestuurlijke reac- tie daarop 'de ontwikkelingen in een ernstige impasse zijn geraakt'. Het CDA vindt dat de Rotterdamse gemeenteraad onvoldoende res pect heeft getoond voor het verge- vorderde stadium waarin de plan- nen voor de stadsprovincie al wa ren. Verder krijgt Rotterdam van de christen-democraten uit het Wa- terweggebied het verwijt dat er over het houden van een referen dum geen overleg met buurge- meenten is geweest. De CDA-fractievoorzitter in Schiedam, D. Baart, legt de over- weldigende uitslag van het referen dum naast zich neer en meent dat het referendum niet gehouden had mogen worden. „Het was geen echt referendum, want de vraag aan de burgers werd voorgelegd door mensen die de beslissing niet nemen. Als Rotterdam nu zelf over de stadsprovincie mocht beslissen en vervolgens deze beslissing aan de burgers over liet, was het een ander geval geweest. Maar in deze zaak heeft het parlement het laatste woord. De omliggende gemeenten gaan toch ook niet allerlei bliksem- referenda organiseren over zaken waarover zij niet kunnen besluiten en vervolgens, na een negatieve uitslag roepen: wij werken er niet meer aan mee?" In de brief wijst het CDA erop dat men de opsplitsing van Rotterdam als voorwaarde blijft zien voor een evenwichtig bestuur van de stads provincie. ..Voorwaarde is opsplit sing van Rotterdam als grote, do- minante gemeente, waarmee de si- tuatie a la de Rijnmondraad, die tot een debacle leidde, wordt voorko men." EEN EIGEN MANIER D0RZ0 James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533l. OUD BEIJERLAND Bij MaasstaD weekbladen is be noemd als verkoopleider voor de regio, waaronder ook het Water- weggebied valt, Ruud van der Heijden. Hij is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de kanto- ren in Schiedam, Capelle a/d IJs- sel, Oud Beijerland en Spijkenis- se. Van der Heijden is geen onbe- kende; ruim twintig jaar geleden kwam hij in het 'krantevak' te- recht nadat hij hofmeester was geweest bij de Koninklijke Mili- taire Academie (KMA). In 1973 kwam hij terecht bij Van der Drift, uitgever van een aantal huis-aan-huisbladen, op de or- derafdeling. Al snel werd hier zijn commerciele talent ontdekt en werd hij vertegenwoordiger in het Waterweggebied. Nadat hij hier gedurende een aantal jaren tot tevredenheid had gefuctio- neerd werd hij overgeplaatst naar Capelle waar de IJssel- Leks- treek werd uitgegeven, toen nog onder de vlag van Randstad-Edi- ties. Na nog een korte periode in Rotterdam-zuid als verkooplei der te hebben gewerkt kreeg hij een baan aangeboden in Arnhem waar hij ruim vier jaar te maken kreeg met een 'vechtgebied' zo genoemd in verband met de hevi- ge concurrentie. „Waren er geen activiteiten dan zorgde ik daar zelf voor. Ik organiseerde ge- woon een groot evenement. 'Arnhem Swingt' is er een voor- beeld van", aldus Van der Heij den. Steeds meer raakte hij betrokken bij allerlei activiteiten en deed in veel gevallen de presentatie. Ook in het Rotterdamse winkelcen- trum Oosterhof trad hij als pre- sentator vaak op. In Oud Beijer land werden evenementen gepre- senteerd door hem zoals Raad- huis-klassiek, de sportnacht, oranje-evenementen en elders in het land modeshows, de Dwaze Dagen van de Bijenkorf en shows bij Center Pares. Door de werkgever werden deze activitei ten alleen maar gestimuleerd met de mededeling: „Zorg in ieder geval dat je bekend wordt, dat is goed voor de naam van de krant." Vooral ook omdat zijn echtgeno- te toch weer naar Rotterdam en omgeving verlangde nam Van der Heijden ontslag om de uitda- ging aan te gaan van de Waalpost en de nog jonge edities Maas- post, IJsselpost en de Schakel. Nog dit jaar verhuist Ruud van der Heijden (43 jaar) met zijn vrouw Joke en twee dochters naar Rotterdam of omgeving. ^^9^,!^dkieurige "antiek finish" Almeting 120X 80 crm Neem mee Nu van 359.- voor FANTASTISCHE PORTABLE KTV met RADIO 14 cm black beeldbuis AM/FM radio Extra antenne aansluitmg Audio/videoaansluiting dus ideaal voor uw camcorder 12 en 220 Volt en batterijen ideaal voor gebruik thuis kantoor, auto, boot of camping. Van 699 Nu: Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Hoogstraat 141 Dordrecht Voorstraat 274 Wmkelcentrum Zuidplem Leiden Haarlemmerstraat 170 2e MiddeWandstraat 23 Den Haag Venestraat &10 Groene HiHedijk 173 •Zoetermeer Stadshart Passage Bergse Dorpsstraat 32 Capele a/d Ussel - Centrumpassage 103 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM - De finale van de Miss Schiedam-verkiezing vindt donderdagavond 22 juni plaats in cafe De Pacha op de Hoogstraat. De dames zullen vanaf 20.00 uur drie keer paraderen in vrije-tijds- kleding, avondkleding en badkle- ding naar eigen keuze. Zie pag. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1