Geen draagvlak voor nieuw parkeerplan Jong Begin zingt sterren van de hemel Het recep^ van Pineke Proost HtlfiMMnMl Multimedia Show bij Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. 'Proost op Schiedam' Alles Parke t ED Afsluiting van een tijdperk in de Gorzen Zadkine reikt diploma's uit Open dag in crematorium Museumdirecteur neemt afscheid Oa Lunch Contact- middagen Foto's Bridge- instuif Inloop- concert Jeugdland Bij centrumbewoners lie elders in dit bind WATERWEG Cation epoca .betFr in beeld... En geluidi Liesveld 147 - Vlaardingen Cursus bridgen RENAULT Schiedam 11 SCHIEDAM De bewo- ners van Schiedam-Centrum zijn bepaald niet te spreken over het parkeerplan van de gemeente. Dat bleek 20 juni tijdens een hoorzitting over het plan. Vooral het voorge- stelde bedrag voor een ver- gunning, 180 gulden voor be- woners, 420 voor bedrijven, viel niet in goede aarde. Ook al niet omdat er voor deze 15 piek per maand nog geen recht op een vaste, eigen par- keerplek ontstaat, maar slechts het recht om in het parkeergebied de auto kwijt te kunnen. Het uit twee fasen bestaande plan geldt aller- eerst voor de stadskern. Als na een evaluatie blijkt dat de parkeerdruk in aangrenzende wijken teveel oploopt, wordt het gebied waarvoor het par keerplan geldt uitgebreid. FOT# VIDE# AUDI Uw betrouwbare Occasions zijn nu weer te vinden op onze speciale OCCASION PAGINA IN DE PARKETSHOP Bruynzeel [[pwket] Kahrs De klant centraal, de auto optimaal Vanaf vrijdag 30 juni om 9.15 uur start onze zomeropruiming met honderden stuntaanbiedingen voor super lage prijzen. Op 30.000 m2 showroom en magazijn oppervlakte kunt u profiteren van kortingen tot wel 70%. Ook tijdens deze spectaculaire opruiming geldt: nu kopen, pas 3 maanden na levering betalen. als het om wonen gaat Van 899 Nu: FOTO VIDEO AUDIO vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli V Maaspo EDITIE-OPLAGE 42.850 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Op zaterdag 1 juli kan er in 'De Weer- klank' aan het Cornelia van Zantenplein weer van een overheerlijke lunch worden genoten. De aanvang is 12.30 uur en de kosten be- dragen fl.4,- (all-in). De Weerklank blijft de gehele middag open dus men kan gerust nablijven. Opgeven voor de lunch kan tijdens de openingsuren van De Weer klank (di: 14-17, wo: 10-12, do: 14-17 en za: 14-17) of anders bij Gera Groenewe- gen onder telefoonnummer 4709971. SCHIEDAM - In diensten- centrum De 4 Molens zijn er de hele zomer door contact- zondagen. Elke zondagmid- dag van 13.00 - 16.30 uur kunnen ouderen er terecht voor gezelligheid, achter- grondmuziek, diverse akti- viteiten, een praatje en een drankje. De toegang is gra tis. SCHIEDAM - In het kader van het op 6 juni j.l. versche- nen boek 'Wilton Fijen- oord', geschreven door Hans van der Sloot, zijn er van maandag 19 juni tot en met vrijdag 14 juli in biblio- theekfiliaal Noord aan het Bachplein foto's te zien van de gelijknamige scheeps- werf. A1 deze foto's zijn af- komstig uit het archief van de Schiedamse werf. Er worden niet alleen foto's tentoongesteld van schepen, maar ook van mensen die werkten in de Schiedamse scheepsbouw. De tentoon- stelling kan men bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. SCHIEDAM - Denksport- centrum Brandersstad or- ganiseert deze zomer op de woensdagavonden een Bridge Zomerinstuif. De aanvang is 19.45 uur en het inschrijfgeld bedraagt fl.5,- per paar. De beste zes resul- taten tellen voor de eind- stand. Voor de nummers 1 tot en met 25 zijn er prijzen in natura. Het denksport- centrum vindt men aan de Boterstraat 6. Aanmelden kan aan de zaal. SCHIEDAM - Zaterdag 1 juli staan de deuren van de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat weer wijd open voor liefhebbers van orgel- muziek. Vanaf 15.00 uur zal Jan Sterrenberg, organist te Bolsward, zijn kunsten op het Schiedamse orgel laten horen. De toegang is natuur- lijk weer gratis. SCHIEDAM In het ka der van Jeugdland wordt er in wijkcentrum De Blauwe Brug dinsdag 4 juli een voorstelling gegeven voor kinderen van vyf tot twaalf jaar. De toegangsprijs per voorstelling bedraagt een gulden. Theater Ernst, Bob by en de rest verzorgt een feestprogramma waarbij Ernst en Bobby met de kin deren feest vieren. De aan vang is twee uur. In wijkcentrum Nieuwland treedt op woensdag 5 juli theater Gray op. Het betreft een grandioze kindershow met goochelen, muziek, play-back, jongleren, indi- anenact en clownerie. Aan vang ook hier om twee uur in de middag. Tijdens de hoorzitting in het stads- kantoor kregen verschillende spre- kers het woord. J. van Gestel van de Bewoners Vereniging Schiedam Centrum schermde met de uitslag van een door de bewo- nersvereniging gehouden enquete, waarop volgens hem meer dan een derde van het aantal autobezitters in het centrum had gereageerd. Hoewel 88,6 van de centrumbe woners iets aan de parkeerproble- men gedaan wil zien en 76,4 voor invoering van een parkeers- ysteem met vergunningen is, kwam uit de enquete ook veel on- vrede naar voren. ,,66.8 vindt het onacceptabel dat de vergun- ning geen recht geeft op een vaste plaats en 56,4 wil maximaal maar 25 gulden per jaar betalen." Van Gestel bood de enquete na zijn woorden aan aan wethouder L. Hafkamp. Lange Haven-bewoner H. Nieman noemde het plan een 'proefballon'. „De gemeente wacht tot die lek wordt geprikt. noemt dat inspraak en doet vervolgens wat zij wil." Verder betoogde hij dat het plan geen rekening houdt met flexibele werktijden en dat er geen financie- le duidelijkheid is. Het plan kwali- ficeerde hij zelfs als propaganda. „Er staat letterlijk in de brochure van de gemeente: 'bewoners zijn verzekerd van een piek' en men denkt ook dat men een eigen piek krijgt." Hafkamp benadrukte in een antwoord echter dat het plan geen piek voor de eigen deur ga- randeert. Hoe de gemeente nu het aantal par- kerende auto's in het centrum had gemeten, was een ander twistpunt. Tuinlaan-bewoonster L. Fluiter vond dat de de gemeente niet mag verwachten dat de bewoners met de plannen instemmen als de me- thode van onderzoek onduidelijk is. Waar de meeste commissiele- den ervoor kozen niet de confron- tatie met de bewoners aan te gaan, wist Gemeentebelangen-raadslid H. Metaal handig op de stemming in de zaal in te spelen. Zijn vraag of de commissie dan niet haar huis- werk over moest doen, werd door de circa 70 aanzezigen met applaus begroet. Vragen die de sprekers stelden werden door wethouder L. Haf-. kamp en de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer nauwelijks beantwoord. Van een discussie was dan ook geen sprake. De opmerkingen van de sprekers worden 'meegenomen' in de uit- eindelijke plannen. Nadat de com missie begin September nog eens over het parkeerplan vergadert, zal de gemeenteraad op 18 September de knoop doorhakken. Invoering van het plan kan in het snelste ge- val per 1 december 1995 beginnen. Of er dan wel een draagvlak voor het plan zal zijn is zeer de vraag. f m SCHIEDAM - Na een druk en ui- termate muzikaal seizoen vol re- petities en optredens stond voor de jonge zangers en zangeressen van het Schiedamse kinderkoor Jong Begin afgelopen vrijdag het afsluitende zomerconcert op het programma. Tijdens dit concert dat plaatsvond in De Ark, de vaste repetitieruim- te van het koor, werden alle regis ters nog eenmaal opengetrokken. Naast stukken als die van bijvoor- beeld Kinderen voor Kinderen en ander vrolijk populair repertoire, werd zelfs een complete ver- kleedpartij niet geschuwd. Hoe wel het kinderkoor zich profileert als christelijk koor waren liedjes van dit genre deze avond niet van de partij. Een vrolijk en zomers repertoire was dan ook traditiege- trouw de inzet van deze afsluiter. Het zomerconcert dat de 36 Jong Beginleden verzorgden, was daardoor ook zeer zeker de rnoei- te waard voor andere kinderen. Aan professionaliteit was deze avond dan ook geen gebrek. Niet alleen had Pieter de Ruiter weer plaatsgenomen achter de piano en wist Elly Meijboom het koor weer op haar speciale manier te dirigeren, maar ook het Klein Symphonie Orkest uit Den Haag was bereid gevonden haar mede- werking te verlenen. Daarnaast was ook de tienerzang- groep 'Canzonette' te beluisteren, die eveneens onder de bezielende leiding van Meijboon staat. SCHIEDAM - 'Proost op Schiedam' is een serie van zeven radioprogramma's over de gedis- tilleerd industrie in Schiedam. In deze serie zullen alle kopstukken van Schiedams bekendste industrie aan het woord komen. Gerekend kan er dus worden op bijzondere mensen en opmerkelijke uitspra- ken. De serie geeft een uniek over- zicht van de Schiedamse gedistil- leerd industrie. Micha Ingenkamp (geluidstechnicus) en Susan Coster (redacteur) zijn onder leiding van Bas Barendregt (programmaleider) na maanden van voorbereiding, in januari begonnen met de opna- men van de serie. Dit trio vormt te- vens het brein achter het zondag- morgenprogramma 'Vijf kwartier in een uur' van Radio Schiedam. De serie 'Proost op Schiedam' zal op zondag 25 juni door burge- meester Scheeres worden ingeluid tijdens het programma 'Vijf kwar tier in een uur'In deze live-uitzen- ding wordt een voorproefje gege ven van wat de luisteraars kunnen verwachten. Radio Schiedam zendt de eerste serie programma's vanaf zondag 2 juli wekelijks van 10.00 - 11.00 uur uit op kabelfre- quentie 96.1 en FM-frequentie 106.7. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM.I JEL: 010__4_14 73 68 SCHIEDAM Enkele jaren is het gebied rond de Nieuwe Maasstraat in Schiedam-Zuid het toneel ge- weest van renovatie, sloop en ver- vangende nieuwbouw van wonin- gen in de sociale huurcategorie. Donderdagmiddag 22 juni werd op feestelijke wijze de officiele beein- diging gevierd van het laatsge- noemde nieuwbouwproject van 50 gestapelde en gelijkvloerse wonin- gen aan de Klaaswaalsestraat. Het project sociale huurwoningen is gerealiseerd met subsidie van de rijksoverheid. Het fraai ogende complex beschikt over een nog aan te leggen binnentuin en over een bijzonder mooie glazen lift. De woningen, die specifiek bestemd zijn voor mensen van 40 jaar en ouder, zijn inmiddels alle vijftig verhuurd en bewoond. De architect, de heer J.v.d.Wete- ring, en de adjunctdirecteur van het bouwbedrijf Heyma, de heer J.v.d.Ven, hebben tijdens de fees- telijkheden de naam van dit project aan de Klaaswaalsestraat onthuld: '4-straten'. Met de oplevering van dit project is voorlopig een einde gekomen aan de grote stroom renovaties en vervangende nieuwbouw in dit ge- deelte van het bezit van de WBS in Schiedam-Zuid. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN D0RZ0 Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM Een halve eeuw geleden, in het najaar van 1943, schreef Marten Toonder een sprookje over de oorsprong en het ontstaan van Kabouter-jene- ver. Hij deed dat op verzoek van de Schiedamse distillateur Her man Jansen. Deze wilde na de oorlog de verkoop van zijn jene- ver namelijk ondersteunen met een gei'llustreerd reclameboekje. Toonder gaf vier van zijn beste studiomedewerkers de vrije hand in het illusstreren van 'Het recept van Pinneke Proost', zoals hij zijn legende inmiddels genoemd had. Hans Kresse maakte een groot aantal ontwerpen van de hoofdfiguren en een voorzichtige lay-out. Voor de uitwerking hier- van werd vervolgens ook beroep gedaan op Henk Kabos, Kees van de Weert en Frans van Lams- weerde. Het resultaat van hun in- spanningen mocht er zijn: ruim dertig schitterende illusstraties, de meeste daarvan in kleur. Kort na de oorlog werden tekst en tekeningen omgesmeed tot een aantrekkelijk, handvervaar- digd showmodel van het recla meboekje. Van dit model bestaat er slechts een exemplaar, want het was uitsluitend bedoeld voor de ogen van opdrachtgever Jan sen. De tekst is met de hand ge- zet, terwijl met waterverfschet- sen de definitieve plaats van de ilusstraties is vastgelegd. De uit- gave ging niet door; het materiaal belandde op de plank, waar het nog vijftig jaar moest wachten op ontdekking. Bij voldoende belangstelling wordt het boek nu in oktober 1995 uitgegeven onder de titel 'Het recept van Pinneke Proost'. Op dit boek kan worden ingete- kend voor f 135,- per exemplaar. Gei'nteresseerden kunnen een fol der aanvragen bij John Wigmans, Severijnpad 16. 1827 GS Alk- maar. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 7\E OOK onze advertentie elders IN DEZE KRANT Futuristische vorm- gegeven com pact camera J Zeer groot telebereik 38-105 mm autofocus zoomobjectiet Vernuftig inge- bouwde flitser met rode ogen reductie Mogelijkheid tot invulflitsen Voorzien van belichtingscorrectie Rotterdam Hoogstraat 141 Dordrecht Voorstraat 274 Rotterdam Winkelcentrum Zuidplem Leiden Haarlemmerstraat 170 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Den Haag Venestraat 8-10 •Rotterdam Groene Hilledijk 173 •Zoetermeer Stadshart Passage Rotterdam BergseDorpsstraat 32 •Capellea/dIJssel -Centrumpassage 103 Geldig t/m 8 juli of zolang de voorraad strekt INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM In het Denksport- centrum Brandersstad start in Sep tember weer een nieuwe cursus bridgen voor beginners en gevor- derden. De cursussen bestaan uit tien lessen van tweeeenhalf uur. De lessen bevatten elke week een paar theoriegedeelten, waarna in het praktijkgedeelte met behulp van uitgezochte spellen het geleer- de meteen uitgeprobeerd kan wor den. Voor nadere informatie kan men terecht bij DC Brandersstad tel. 4736466. TX 1001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1