Politici en bewoners Den Haag Zuid-West bekijken Nieuwland (kZniderSter Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. £313=3 V Tijdsbeeld van Vlaardingen Vakantievermaak in de nieuwe speeltuin Oudste inwoner 103 jaar WATERWEG ...bet£r in beeld... En geluidi Strips van bibliotheek worden stuk gelezen Bewoners knappen zelf de buurt op Tejas Trojans gaan toch Europa in lie elders in dit bind Leren van Schiedamse aanpak als het om wonen gaat Liesveld 147 - Vlaardingen FOTO VIDEO AUDIO Sony KV-A 2531 63cm Super Trinitron Nota Toerismeen Recreatie Start nieuwbouw Stadserf Senioren- school RENAULT Hondenverbod Schiedam Canon prima twin u van 499.- vool* SlectltV' FOT# VIDE# AUDI# Uw betrouwbare Occasions zijn nu weer te vinden op onze speciale OCCASION PAGINA Van 399 Nu: SCHIEDAM „Wij willen leren van de Schiedamse aanpak van de problemen van een naoorlogse wijk." Met deze woor- den verklaarde de Haagse wethouder van Volkshuisvesting P. Noordanus het bezoek dat bewoners, ambtenaren en politici op 5 juli brachten aan Schiedam Nieuwland. In de St. Jan de Doper kerk kregen zij uitleg over het Beheerplan Nieuwland en renovatiewerkzaamheden in de wijk. Daarna nam de dele gate, die met twee bussen uit de residentie was vertrokken, tij- dens een rondwandeling zelf een kijkje in de wijk. maar 15.000 - en de slechte beeld- vorming lijkt met het in gang ge- zette proces van betere en niet al- Volgens Noordanus is Schiedam- Nieuwland niet zo maar gekozen door de bezoekende Hagenaars. „Den Haag Zuid-West is als na oorlogse wijk die moet worden op- geknapt goed te vergelijken met Nieuwland. Vanuit het volkshuis- vestingsnetwerk kennen we de Schiedamse activiteiten. Schiedam loopt op dit terrein voorop en de gemeente speelt er een vrij centrale rol. Bovendien zit Nieuwland reeds in de uitvoeringsfase, men heeft er dus al veel geleerd." In Den Haag Zuid-West staan zo'n 30.000 woningen, terwijl de Nieuwlandse woningvooraad 6755 woningen bedraagt. De bezoekers kregen van L. Boers, projectleider Nieuwland, te horen hoe de goed bereikbare, Schiedamse wijk steeds minder aantrekkelijk was geworden. „Waar Nieuwland aan- vankelijk een elitewijk was, werd het steeds meer een wijk voor mensen met een kleine beurs. Daarom zitten er vrij veel startende jongeren en migranten. Gezinnen met kinderen vertrokken vaak naar de nieuwere wijken." In de wijk staan bijna alleen flats, met boven dien weinig variatie daarbinnen. Doordat de woningen kwalitatief niet zo goed zijn en weinig moder- ne voorzieningen kennen, werd de wijk steeds minder aantrekkelijk en zag men de verpaupering toe- slaan. Vooral het aanbrengen van ver- scheidenheid in de wijk biedt vol- gens Boers oplossingen voor de problemen die er in Nieuwland zijn ontstaan. De leegloop van de wijk - in 1971 had Nieuwland 21.000 bewoners, in 1992 nog leen goedkope woningen gekeerd te kunnen worden. Nieuwland werd in 1988 aangemerkt als stads- vernieuwingswijk en een jaar later werd het projectteam Nieuwland ingesteld dat in 1993 zijn Beheer plan Nieuwland goedgekeurd zag worden door de raad. In dit jaar wordt er waarschijnlijk een sociale wijkcoordinator aangesteld. Namens de Woningstichting Noordvest vertelde B. Veldman meer over de renovatie van de wo ningen in Nieuwland. Volgens hem is de investering zoals door de Woningstichting in Nieuwland ge- daan nu financieel niet meer haal- baar. Na het luisteren op de houten bankjes van de St. Jan de Doper kerk waren de bezoekers blij uit- eindelijk de benen te kunnen strek- ken en de werkzaamheden in de wijk met eigen ogen te kunnen be- oordelen. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Rotterdam Hoogstraat 141 •Dordrecht Voorstraat 274 Rotterdam Winkelcentrum Zuidplen Leiden Haariemmerstraat 170 Rotterdam - 2e Middelandstraat 23 Den Haag Venestraat S10 Rotterdam Groene HHIedijk 173 Zoeteimeer Stadshart Passage Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Capele a/d Ussel Centrumpassage 103 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 Ziepag.TXOOi Tuinset MADELINE I geolied hardhouten en 8-kantige tafel 102 x 102 cm. Magazijnprijs 35 mm AF compact camera met 28 mm groothoek en 48 mm teleobjectief AF con trol AE control Automatische filminleg, doorspoelen en terug- spoelen Zelfontspanner Automatische flitser Incl. lithium batterij. SCHIEDAM - Sinds vorige week ligt de nieuwe (con cept) nota Toerisme en Re creatie voor een ieder ter in- zage. De nota is een volgen- de stap op weg naar een ak- tieve toeristische ontwikke- ling in Schiedam. Een uitvoerige sterkte- zwakte analyse geeft aan dat er in de binnenstad nog veel moet gebeuren om de toerist goed te kunnen ontvangen. De nota kiest bewust voor een tweetal speerpunten waarvan de cultuur-historie de belangrijkste is. Maar dan wel historie in combina- tie met dynamiek, informa- tie en zeifs wat dramatiek om de kritische toerist te be- dienen. De aanpak zoals in de nota voorgesteld richt zich op een vijftal items: his- torische kwaliteit, ontwikke- lingsgebieden, bereikbaar- heid, produktgroei en win- kels/horeca. Een tweede speerpunt is de ontwikke- iing van het waterfront in Schiedam. Gedoeld wordt op de reereatieve watersport en op de historische grach- ten. Een 25-taI aanbevelin- gen varierend van een ste- genplan tot aan het open- stellen van de toren van de Grote Kerk, geven de uit- voeringsrichting voor de ko- mende jaren aan. SCHIEDAM - Het bouw- rijpmaken van het Stadserf is maandag 10 juli van start gegaan. Dit in verband met de bouw van onder meer een theater, bibliotheek, archief en stadswinkel aan de voet van het Stadskantoor. Tijdens het bouwrijpmaken en de bouw, die 15 augustus aanvangt, is het niet moge- lijk rondom het Stadskan toor te parkeren. Bezoekers van het Stadskantoor kun nen gebruik maken van de (par)keerlus van de tram bij het Proveniershuys en de parkeergarage van het ABC-complex. Bij beide plaatsen is men wel ver- plicht te betalen. SCHIEDAM - De Senioren- school die in September 1994 gestart is in Schiedam heeft een uitermate succesvol eer- ste jaar achter de rug. Veel ouderen bleken belangstel- ling te hebben voor het eur- susaanbod dat varieerde van computers, Engels tot koken. In totaal hebben 132 personen aan zo'n elf cur- sussen meegedaan. De Seniorenschool, een ini- tiatief van de Stichting Ou- derenwerk Schiedam en het Educatief Centrum voor Volwassenen (ECV), wil het cursusaanbod volgend seize- on uitbreiden. Dit aanbod zal in augustus bekend wor den gemaakt. Men kan zich echter nu al aanmelden voor twee cursussen. Dit zijn de lees- en schrijfgroepen en de Open School. Op de lees- en schrijfgroepen leren oude ren beter lezen en schrijven omdat sommigen het zijn verleerd. Bij de Open School staat de aigemene ontwikke- lingcentraal. Er worden di verse onderwerpen behan- deld. Ook zal er veel aan- dacht worden besteed aan de Nederlandse taal. De cur sussen starten in augustus en kosten 11.60,- (40 lessen). Meer informatie is te ver- krijgen bij het ECV, tel. 4717375 of het Centraal Meldpunt, tel. 4264022. Bij beide insteliingen kan men zich ook aanmelden. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN VLAARDINGEN Bij Boek- huis Den Draak is het boek 'Tijdsbeeld van Vlaardingen' verkrijgbaar, een must voorcchte Vlaardingers die gei'nteresseerd zijn in de geschiedenis van hun stad. Het boek is opgebouwd rond de foto's die fotograaf J.F.H. Roovers in de jaren vijftig maakte in opdracht van de ar- chiefdienst Vlaardingen. Hoewel hij niet ieder stukje van de stad vastlegde - de medewerker van de archiefdienst vertelde Roovers wat hij moest fotograferen - is er genoeg materiaal overgebleven om een beeld te krijgen van het Vlaardingen in de vijftiger jaren. En fotograaf Roovvers heeft veel vastgelegd uit onverwachte hoek. Zo beklom de fotograaf zeer re- gelmatig de hoge gebouwen van de stad, zoals bijvoorbeeld de Grote Kerk aan de Markt om vandaaruit een soort luchtfoto's te maken. Maar ook bleef hij vaak met beide benen op de grond, hetgeen geresulteerd heeft in die typische voorstellingen die de voornoemde periode ken- merkte. Prachtige oude auto's en mensen te voet of op de fiets in die leuke kleine straatjes die nog niet te lijden hebben onder het al- maar toenemende verkeer in de laatste decennia. 'Tijdsbeeld van Vlaardingen' is, nogmaals. een prachtig boek voor de liefhebber van mooie oude foto's uit een voorbije periode en een must voor de geboren en getogen Vlaardinger. 'Tijdsbeeld van Vlaardingen' is zoals gezegd verkrijgbaar bij Boekhuis Den Draak aan het Veerplein 33-35 in Vlaardin gen, tel. 010 - 435 88 22. De prijs van het prachtige foto- boek is voorlopig vastgesteld op n.37,50 De foto bij dit artikel is terug te vinden in het boek 'Tijdsbeeld van Vlaardingen' en is uiter- aard ook genomen door J.F.H. Roovers. De foto is afkomstig uit de particuliere collectie van H.A. Voet. D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 VLAARDINGEN Ook dit jaar geldt er een hondenverbod op de stranden en speel- en ligweiden rondom de Krabbenplas. Deze maatregel is bedoeld om de stran den en weiden schoon te houden voor het publiek. Overtreders van dit verbod kunnen op grond van de Milieuverordening Vlaardingen een proces-verbaal krijgen. Aan het einde van het jaar wordt het hondenverbod rondom de Krabbe- plas te evalueren. EDITIE-OPL AGE 42.850 SCHIEDAM Speeltuinvereni- ging 't Park nam /aterdag 1 juli haar nieuwe speeltuin in gebruik en heeft er rneteen een hoop nieu we leden bij. Al is lid zijn op dit moment nog niet noodzakelijk omdat de speeltuin nog niet wordt afgesloten. Vandaar dat veel kin deren uit de buurt de vorige week te vinden waren in de speeltuin in het park tussen de Dr. Schaep- mannsingel, de Burgemeester van Haarenlaan en de Vlaardingerdijk. En aliemaal werden ze aangetrok- ken door de grote attractie, de acht meter hoge klimtoren van de speel tuin die is aangelegd op een soort eiland. Over enkele weken wordt het hek aangelegd waarmee de speeltuin kan worden afgesloten, Vanaf dat moment is het noodzakelijk om lid te zijn van Speeltuinvereniging het Park, als je tenminste lekker wil klimmen. Aan enthousiaste poten- tiele leden heeft 'Het Park' geen gebrek. Wel is de speeltuinvereni ging bij monde van mevrouw Siai- la nog naarstig op zoek naar en thousiaste ouders die mee willen helpen in de speeltuin en toezicht willen houden op de spelende kin deren. Want de speeltuin zal in de toekomst alleen geopend zijn als er voldoende toezicht van vrijwilli- gers is. Voor meer informatie en opgeven als lid (het gezinslidmaatschap kost fl. 15.- voor de rest van het jaar): Mevrouw Siaila, tel. 473 75 87 of Wonen en Leven Nieuwland. tel. 426 22 75. SCHIEDAM De agenda van een burgemeester is traditiege- trouw gevuld met het afleggen van bijzondere bezoeken aan jubilaris- sen, zilveren en gouden paren en jarige Jobben op leeftijd. Daar de Schiedamse bevolking steeds ou- der wordt, groeit het aantal be- zoekjes per jaar gestaag. Een 'oude bekende' van de Schiedamse bur- gervader mocht zich afgelopen woensdag 5 juli weer verheugen in zo'n bezoekje, maar al te zeer on der de indruk was deze geenszins van het 'hoge bezoek'. Hij had de afgelopen jaren tenslotte wel vaker een woordje mogen wisselen met de heer Scheeres. Martinus de Reuver, sinds 1976 inwoner van woon- en zorgcentrum Thurlede, bereikte deze dag de respectabele leeftijd van maarliefst 103 jaar. De Schiedammer die door zijn leeftijd gebeurtenissen persoonlijk heeft meegemaakt, die latere generaties alleen maar hebben vernomen uit de geschiedenisboeken, is anno 1995 nog altijd zeer vitaal. Zijn enige handicap is dat de oren niet meer zo goed zijn. maar wie zou daar op zo'n leeftijd niet voor teke- nen Verleden jaar werd hij door de medische wereld nog lang niet te oud bevonden voor een pacema ker en 's middags mag hij nog al tijd graag een potje biljarten. De 103e verjaardag van Martinus de Reuver werd niet uitbundig ge- vierd, maar wel in een gezellige sfeer. Van 10.30 tot 11.30 uur wa ren alle bewoners en het personeel van het woon- en zorgcentrum in de benedenzaal aanwezig om het vitale feestvarken te feliciteren en om met hem te genieten van een heerlijk kopje koffie met verjaar- dagstaart. Daarnaast kreeg de man, die in 1892 op de wereld werd ge- zet, van de directie ook nog eens een uitgebreid buffet aangeboden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1