Project Apollo moet kansen werklozen in regio vergroten De Aanhanger Wint in Leuvehaven Gemiddelde huurverhoging blijft naar verwachting dalen Ezeltje geboren op kinderboerderij Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. svo De jeugd heeft de toekomst op Jamboree Hermes DVS heeft aan allure gewonnen Winnaar Zuidgeest verliest negen kilo Herinrichting Proost 4,5 miljoen binnenhalen Te weinig parkeerplaatsen in binnenstad Schiedam aanhanger wint Canon .BETER IN BEELD... EN GELUIDI Liesveld 147 - Vlaardingen Sanyo grootbeeld ideorecorder lie elders in dit bind RENAULT tuinset UMMERTIME Aanbevolen koppel Schiedam SCHIEDAM Samen met vier andere Rijnmondgemeenten wil Schiedam 4,5 miljoen aan subsidie van het Europees So- ciaal Fonds (ESF) binnenhalen voor het ambitieuze project 'Apollo'. Met dit project willen Schiedam, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Spijkenisse en Vlaardingen een krachtige impuls geven aan de bestrijding van de werkloosheid. Naast de subsidie betalen de gemeenten ook zelf een deel van de kosten van Apollo. De start van het project is gepland op 1 januari 1996. Eerst moet echter de subsidie-aanvraag nog worden ge- honoreerd. FOT# VIDE# AUDH De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen als het om wonen gaat EOS 1000+ 1.8/50 Van 999 Nu: FOTO VIDEO AUDIO EDITIE-OPLAGE 42.850 WOF.NSDAC 19 JULI1 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Bewoners en winkeliers van de Mgr. Nolenslaan zijn onlangs door middel van een nieuws- brief van gemeentewerken op de hoogte gesteld van de werkzaamheden die in hun straat verricht worden. Het plan voor de herinrichting is ontwikkeld door de Dienst Gemeentewerken en de se- cretarie-afdeling Economi- sche Aangelegenheden (OGE) van de gemeente, i.s.m. Woningstichting Noordvest. Een belangrijke reden voor de herinrichting van de straat is de noodzaak voor het ophogen van vrij- wel alle straten en binnen- terreinen in Nieuwland. De ondergrond in de wijk is na- melijk sterk verzakt. Voor de Mgr. Nolenslaan is echter nog een extra reden aanwe- zig om de inrichting aan te passen. In het Beheerplan Nieuwland wordt aangege- ven dat voor het behoud van de Nolenslaan als centraal winkelgebied van Nieuw land noodzakelijk is dat de inrichting verbeterd wordt. De huidige inrichting wordt als rommelig ervaren en draagt daardoor niet bij aan een goed winkelklimaat. In de nieuwe situatie zal de rij- weg overzichtelijker worden doordat deze weer een recht verloop krijgt. Bij alle zijstraten en kruisingen zul- len evenwel drempels wor den aangebracht zodat er niet harder dan 30 km. per uur gereden wordt. Aan de zuidzijde van de straat komt langs-parkeren en aan de winkelzijde haaks-parke- ren. Door deze nieuwe inde- ling worden ongeveer 60 ex tra parkeerplaatsen gereali- seerd. De veiligheid van de fietsers wordt vergroot door op de rijweg fietsstroken aan te brengen en de haakse parkeervakken dieper uit te voeren. Deze maatregelen voorkomen dat geparkeerde auto's direkt via de fietsstro ken wegrijden. SCHIEDAM Ruim vijftig jaar nadat het werd ge- maakt, verschijnt in oktober 1995 'Het recept van Pinne- ke Proost' in boekvorm. Een sprookje met sfeervolle tek- sten van Marten Toonder en schitterende tekeningen van Hans Kresse en andere stu- diomedewerkers. Een halve eeuw geleden, in het najaar van 1943, schreef Toonder een sprookje over de oor- sprong en het ontstaan van Kabouter-jenever op ver- zoek van de Schiedamse dis- tillateur Herman Jansen. Toonder gaf vier van zijn beste studiomedewerkers de vrije hand in het illustreren van 'Het recept van Pinneke Proost', zoals hij zijn legen- de inmiddels genoemd had. Kort na de oorlog werden tekst en tekeningen om- gesmeed tot een aantrekke- lijk, handvervaardigd show- model van het reklameboek- je. Van dit model bestaat slechts een exemplaar, daar het uitsluitend bedoeld was voor de ogen van opdracht- gever Jansen. Het boek zal nu met toestemming en me- dewerking van de huidige eigenaar en betrokken kun- stenaars of hun erfgenamen voor het eerst in druk ver- schijnen in een beperkte op- lage van slechts 300 exem- plaren. Het prachtig ver- zorgde boek zal niet ver- krijgbaar zijn via de (strip) boekwinkels. Wil men ech ter verzekerd zijn van toe- zending van deze unieke boekuitgave dan kan men tot 1 augustus 1995 een of meer exemplaren reserve- ren door overmaking van fl.135,- per exemplaar op gi- rorekening 4167599 t.n.v. J. Wigmans te Alkmaar o.v.v. Pinneke. Tevens moet een intekenformulier uit de fol der worden ingestuurd. De ze folder is te verkrijgen door een berichtje te sturen aan J. Wigmans, Severijn- pad 16,1827 GS Alkmaar. Apollo staat een individuele bege- leiding bij het zoeken naar werk voor. Met een zogenaamde Indivi duele Traject Begeleiding wil men aansluiten bij de mogelijkheden en interesses van de individuele deel- nemers aan het project. Scholing en stapsgewijze begeleiding wor den daarbij essentieel geacht. De deelnemende gemeenten in Apollo willen de effectiviteit van het pro ject vergroten door de uitwisseling van kennis en ervaring. En daar- mee is de koek nog niet op. De me- thodiek die in het project wordt ontwikkeld zou uiteindelijk zelfs nationaal en internationaal moeten worden ingezet om de werkloos heid effectief en systematisch te bestrijden. Het project zal zich richten op groepen die op de arbeidsmarkt in een achterstandssituatie verkeren. Zo zijn er reeds plannen om deel- projecten te starten voor (herintre- dende) vrouwen, jongeren zonder diploma's of werkervaring, en er- kende vluchtelingen. Op deze ma- nier streven de Rijnmondgemeen ten ernaar 450 werklozen succes- vol te bemiddelen. In het project Apollo moeten ook een groot com- mercieel uitzendbureau en twee scholen voor beroepsonderwijs in Rotterdam gaan deelnemen. Ver- der hebben Europese gemeenten in onder andere Portugal en Engeland al aangegeven mee te willen doen in het project. Deze internationale contacten zijn belangrijk, want zonder dit internationale tintje kan geen subsidie van het ESF worden losgepeuterd. Hoewel de ambitieus klinkende plannen voor Apollo klaarliggen, is het nog niet zeker of de subsidie er daadwerkelijk komt. Officieel wordt rond 1 oktober een beslis- sing van het ministerie van Sociale Zaken verwacht, maar R. Jaggie van de Gemeentelijke Sociale Dienst moet echter nog zien dat die datum wordt gehaald. ..Die datum is nogal optimistisch, niemand ge- looft dat eigenlijk. Het zou best nog wel drie of vier maanden later kunnen worden, maar dat is des ministeries." Jaggie zou het be- treuren als de subsidie niet door mocht gaan, want dan valt ook voor Apollo het doek. En dan kun nen bijvoorbeeld geen cursussen worden ingekocht, terwijl bij de arbeidsbureaus dergelijke cursus sen reeds zijn wegbezuinigd. Vol- gens Jaggie moeten gemeenten op grond van de Bijstandswet hoe dan ook activiteiten ter bestrijding van de werklooiheid ontplooien, maar zal zonder Apollo het voordeel van een gezamenlijke. flexibele aanpak in Rijnmondverband wegvallen. SCHIEDAM De Kamer van Koophandel Rotterdam stelt in haar reactie op het Parkeerplan Binnenstad Schiedam dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in het centrum van de Brandersstad. In de reactie spreekt zij overigens haar waardering uit voor de wijze waarop de gemeente de onderne- mers heeft gei'nformeerd over de plannen. De Kamer stemt ook in met de Schiedamse visie op het parkeren in de binnenstad. In de uitwerking van die visie blijkt ech ter dat de gemeente een onrealisti- sche' inschatting maakt van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor bedrijven. Zo zou ieder be- drijf (groot of klein) maximaal een parkeerplaats krijgen. En zelfs dan zijn er waarschijnlijk onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Ook is de Kamer niet gelukkig met het voorgestelde systeem van een ver- gunningsbewijs voor meerdere ge- bruikers van een parkeerplaats. Dat is bijzonder onpraktisch. Tot slot merkt de Kamer op dat er naast de belanghebbenden-parkeerplaat- sen ook voldoende ruimte moet zijn voor kort parkeren door be- zoekers van de binnenstad. ROTTERDAM Het was een nat pak, de rem, het randje of de bel. Het lot van de deelnemers aan 'De Aanhanger Wint' hing veelal af van een flinke dosis ge- luk en een klein beetje wijsheid. Afgelopen zaterdag gold de Leu vehaven als toneel voor de opna- men van dit nieuwe onderdeel van het televisieprogramma 'Te Land, ter Zee in de Lucht'. Bij De Aanhanger Wint is het de bedoeling dat twee gekoppelde voertuigen op wielen halverwege een traject boven water op het juiste moment ontkoppeld wor den, om hun weg na een v-split- sing apart te volgen. Dat bieek moeilijker dan verwacht. Menig deelnemer koppelde te vroeg of juist te laat los, schaarde of ging gewoon direct te water. De meest creatieve deelnemer kon bovendien een prijs tege- moet zien van fl. 1.500,-. Een heel aantal deelnemers zag de tientallen uren handenarbeid echter vroegtijdig stranden, on der luid gejuich van het toege- stroomde publiek. Of zoals wel eens gezegd wordt: er is geen be- ter vermaak dan leedvermaak. Op donderdag 7 September zal De Aanhanger Wint door de TROS worden uitgezonden. FOTOJACCO ZANSTRA REGIO De gemiddelde huur- stijgingen per 1 juli 1995 is met een half procent gedaald ten op- zichte van 1994. Woningcorpora- ties hebben dit jaar een huurverho ging doorgevoerd van gemiddeld 4,5 procent. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nationale Wo- ningraad naar de huuraanzeggin- gen per 1 juli. In het op 6 juli gepubliceerde Jaar- verslag van 1994 spreekt de Natio nale Woningraad de verwachting uit dat de gemiddelde huurstijgin- gen per 1 juli 1995 met een 0,5 procent daalt ten opzichte van 1994 en uitkomt op 4,5 procent. Het zojuist afgeronde onderzoek klein D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN James Watt weg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 naar de huuraanzeggingen per 1 juli 1995 bevestigt deze verwach ting: het gemiddelde blijkt op 4,52 procent te liggen. De in het jaar- verslag gesignaleerde dalende ten- dens in de gemiddelde huurverho ging wordt daarmee doorgezet. Uit het onderzoek naar de huuraanzeg gingen blijkt ook dat corporaties goed gebruik hebben gemaakt van de differentiatiemogelijkheden die het huurbeleid biedt. De gemiddel de aangezegde huurverhoging was lager naarmate de woning duurder was. Vooral woningen die relatief duur zijn voor de, geboden kwali- teit, hebben een gemiddeld wat la- gere huurverhoging gekregen. De Nationale Woningraad trekt daar- uit de conclusie dat corporaties zich in hun huurbeleid vooral heb ben laten leiden door de prijs-kwa- liteitsverhouding in het bezit. Ook provinciaal zijn er verschillen. De gemiddeld laagste huurstijging werd gerealiseerd in Drenthe (3,90 procent), de hoogste in Zuid-Hol- land (4,69 procent). Uit het jaar- verslag blijkt verder dat de huur- achterstanden in 1994 aanzienlijk zijn gedaald: van 1,2 procent van de gemiddelde jaarhuur in 1993 tot 1 procent in 1994. Het aandeel huurders met een huurachterstand nam af van 23,5 procent in 1993 naar 21 procent in 1994. In minder dan 3 procent van de gevallen van huurachterstand ging het om een achterstand van meer dan een maand. In zijn jaarverslag consta- teert de NWR dat geen sector in de Nederlandse samenleving zo snel is veranderd als de volkshuisves- ting. En hoewel corporaties al veel hebben gepresteerd, wordt van hen de komende jaren nog meer ver wacht. Zojuist hebben NWR en NCIV koepel voor woningcorpo- raties een Nationaal Programma Volkshuisvesting gepresenteerd waarin is aangegeven welke pres- taties de corporaties de komende jaren willen leveren. Het gaat on- dermeer om de bouw van 100.000 betaalbare huurwoningen, een ge- matigd huurbeleid, extra investe- ringen in het woningbezit en in een leefbaarheid in oude wijken. Uit het jaarverslag komt naar voren dat corporaties al veel investeren in onderhoud en in bestaande wijken. In 1993 werd ruim 5,3 miljard gul den geinvesteerd in het woningbe zit. Bovendien zijn tal van nieuwe initiatieven genomen om de leef baarheid te verbeteren. Steeds meer corporaties experimenteren met het samenstellen van toezicht- houders om de veiligheid in wijken en buurten te vergroten. SCHIEDAM Op Kinderboer derij 't Hoefblad is in de nacht van zondag 9 juli een ezeltje ge boren. Moeder Lisa liep al een week op alledag, maar de kleine had kennelijk nog geen zin om te komen. Eenmaal geboren had de kleine Pablo, het is namelijk een mannetje geworden, het toch best naar zijn zin in dit warme weer. Wie een kijkje gaat nemen zal Pablootje dan ook vrolijk zien huppelen achter zijn moeder aan. Omdat het een hengst is zal Pablo niet al te lang op de kinderboer derij kunnen blijven. Mannetjes- ezels in de puberteit en volwas- sen mannetjesezels kunnen na melijk nogal agressief zijn en an dere dieren een flinke trap of beet verkopen. Pablo is echter nu nog heel jong en mag voorlopig nog blijven. Dus wie de komende maanden een kijkje gaat nemen bij Kinderboerderij 't Hoefblad kan de kleine ezel nog gewoon bewonderen. Wees er snel bij Bestgande uit 4 Maps oe^ voor Bes«»"'Nu van 1M0.- vy~; klaptatel (82 cm.). Magazijnpn)S Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Autofocus spiegelreflex camera Geruisloos filmtransport 9 AD-programma's plus handbediening Sluitertijd van 1/2000 sec. Meervoudige lichtmeting, deelmeting en integraalmeting Zelfontspanner ^TT5EFSUPER0cHTSTCR^c Rotterdam Hoog straat 141 •Dordrecht Voorstraat 274 Rotterdam Wmkelcentrum Zutdplein Leiden Haarlemmerstraat 170 Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Den Haag Venestraat 8-10 Rotterdam Groene Hilledijk 173 •Zoetermeer Stadshart Passage Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Capele a/d Ussel Centrumpassage 103 Rotterdam Wmkelcentrum Oostertiof 1 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM In verband met de zomervakantie is stichting SVO, Broersveld 142 in Schiedam van 24 juli tot en met 11 augustus gesloten voor be- zoekers. Vanaf vrijdag I September is er weer de wekelijkse koffie-in- loop van 10.00-15.00 uur waar- bij het weer mogelijk is om ge bruik te maken van de uitleen van vrouwenboeken. Ziepag. TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1