w KerngroepJongerenoverlast werpt vruchten af POLITIE RAPPORT Evacuatiedieren Geen parkje op Hemaplein SPIDO 010-4135400 MaasstaD peductiebon MaasposT VESTING DAGEN MaasposT FM 106.7 en kabel 96.1 Slank en Fit-cursist verliest 9 kilo Weerklank Weretdwinkel uGtmuw 18, 19 en 20 augustus '95 Hellevoetsluis KERKDIENSTEN SCHIEDAM - Integrale aanpak Thema '95 Landbouw Rijden onder invloed Verdachte weer in vrijheid gesteld Fiets terug naar eigenaar Twee jongens doen lugubere vondst De specialist in designvloeren ITAL CERAMICA Vierhavenstraat 19 - Rotterdam tel.: 476 20 54 ALLETOCHTEN: RESERVEREN NOODZAKELIJK -§"C- 1 2.U 3-D 4.D 5.D Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk c c X I- Woensdag 19 juli 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 SCHIEDAM De predikbeurten voor zondag 23 juli 1995. Hervormde gemeente Schiedam Opstandingskerk, Burg. Honne- lage Gretelaan Grote Kerk, Lange Kerkstraat, 10.00 uur, Drs. J. Bouterse, 17.00 uur, Ds. H.W. van Kooten Bethel Kapel, Nieuwe Maasstraat, 10.00 uur, Ds. A. van Zetten Gereformeerde Kerk Schiedam Dorpskerk, 09.30 uur, Ds. N.K. Mos De Ark, Hargplein, 09.30 uur, Hr. A.F. Ruijl Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, 10.00 uur, Ds. G. de Lang Bethel Kapel, Nieuwe Maasstraat, 10.00 uur, Ds. A. van Zetten Hervormde Evangelisatie op ge reformeerde grondslag Gilde College, 10.00 uur, Cand. Mr. Drs. J.P. de Man Grote Kerk, 17.00 uur, Ds. H.W. van Kooten V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Westvest 90-92, 10.30 uur, Ds. A.D. Klaassen R.K. Parochie H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 104, Hoogmis, 09.15 uur, Herenkoor I.H.D., Eucharistievie- ring, 11.00 uur, Pastoor P.M. Vis- mans, diaken P.M. Martens SCHIEDAM Het programma van Radio Schiedam. Donderdag 19-21 Jazz Melodies, Jaap Wape- naar 21-22 Groove garden, Menno Sprong en Rick Rietveld 22-23 Een klassiek toetje toe, Ellen van den berg Vrijdag 18-20 Marokkaans programma, Hassan Aissati e.a. 20-22 Turks programma, Huseyin Cayire.a. Zaterdag 09-10 Non-stop muziek, Micha In- genkamp 10-12 Passage 12, Laurette Lan- kester en Jan Willem de Boer 12-14 Muzikale omloop, Peter Voorburg 14-16 Muzikale omloop, Lennard de Bles 16-18 Muziekmuseum, Rob van der Heiden T8-2G Top 25, Paul de Jongh en Patrick de Boer 20-22 Infobeat, Stefan de Ruiter^J Zondag 09-10 Kinderradio, Chrit Wilshaus 10-11 Vijf kwartier in 1 uur, Bas Barendregt 11-12 Goedemorgen Schiedam, Paul de Jongh 12-14 nationaal Produkt, Ed van Dommelen 14-16 Infotainment, Rob van der Meer en Marina Steijn 16-18 Patrick de Boer 18-19 Gospel Channel, Marcello Stewart 19-20 Koers, Mies den Hartog 20-21 De Klassieken, Cees van Giezen 21 -22 Ron van den Ende MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: W. J. de Kok Telefoon 010-4004291 COMMERCIE: Telefoon 010-4738322 Telefax 010-4731589 VERTEGENWOORDIGERS: H. Theeuwkens Prive 010-4115184 R. de Hoog Prive 010-4663691 I. Ruijgrok Prive 01751-12382 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Telefoon 010-4004472 Prive 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur L.M. Hartman Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur 'Het levende bewijs van een geweldige combinatie' SCHIEDAM Hoewel men in de wintermaanden nog wel in staat is een vetrolletje hier en daar te verbloemen onder ruimvallen- de en vooral bedekkende kleding, wordt men in de zomer letterlijk en figuurlijk blootgesteld aan het keurend oog van de massa. De pondjes en ponden die er het af- gelopen jaar bijna onmerkbaar bij zijn gekomen laten zich genade- loos gelden wanneer de bikini of zwembroek weer uit de kast wordt gehaald voor een heerlijk dagje strand of vakantie overzee. Resoluut lijnen lijkt de enige op- lossing, maar dat blijkt vaak mak- kelijker te zijn gezegd dan ge- daan. Veelbelovende dieten uit Libelle of Margriet blijken niet te zijn afgestemd op de eigen smaak of leefpatroon en goede voorne- mens verdwijnen dan vaak al- weer even snel als ze zijn geko men. Peter Lagerwaard van het gelijknamige Sport- en sauna-in- stituut kende het probleem en be- sloot om in samenwerking met voedingsdeskundige Ingrid van Wijzenbroek een cursus op te zet ten die mensen de mogelijkheid zou bieden op een sportieve en verantwoorde manier de nodige kilootjes te verliezen voor de zo- mervakantie. De combinatie van afvallen met een dieet en het sporten in een sportschool bleek bij velen aan te slaan. In luttele dagen tijd hadden 11 enthousiaste dames en een heer zich aange- meld voor de cursus. Tijdens de laatste les voor de vakantie, die onlangs op het programma stond, moesten de deelnemers nog een- maal op de weegschaal. Voor de deelnemer die het meeste aantal kilo's was kwijtgeraakt, had de sportschoolhouder een leuke ver- rassing in petto: een tien-ritten- kaart voor aktiviteiten in de sport- school. Een trotse Wim Zuid- geest, enige man in het gezel- schap en na acht weken 'Slank en Fit' maar liefst negen kilo lichter, viel de eer te beurt de kaart in ont- vangst te nemen. Fier en vol zelfvertrouwen zit hij erbij wanneer hij vertelt over zijn afslanksucces. „Ik ben ontzettend blij dat ik deze cursus gedaan heb. Niet alleen omdat ik zoveel ben afgevallen, maar zeker ook omdat ik op deze manier de sport- school ontdekt heb. De combina- Peter Lagerwaard (links) feliciteert een trotse Wim Zuidgeest. tie is geweldig, daar ben ik het le vende bewijs van." Hoewel Zuidgeest er volgens de statistie- ken nog lang de leeftijd niet voor had, moest hij de laatste jaren toch constateren dat hij een aardi- ge (bier)buik begon te krijgen. „Een mannenkwaal zeggen ze wel, maar met mijn dertig jaar vond ik me toch net iets te jong om me al in dit lot te schikken. Hoewel ik altijd veel gesport heb, werd dat de laatste jaren toch steeds minder. Toen ik de adver- tentie van Lagerwaard in de Maaspost las, besloot ik dan ook meteen wat aan mijn overgewicht te gaan doen." Een belangrijk voordeel van de cursus is volgens de enthousiaste cursist dat men de strijd tegen de overtollige ponden aangaat met gelijkgezinden. „Enige gene is niet nodig want je bent tenslotte allemaal dik. De drempel om je te vertonen in sportkleding valt daardoor vrij- wel volledig weg." De sportieve aspiraties van de cursisten kon- den tijdens de eerste les die 16 mei plaatsvond, nog even in de koelkast blijven. Nadat zowel La gerwaard als voedingsdeskundige Van Wijzenbroek in algemene termen hadden uitgelegd wat de cursus precies inhield en vooral wat er van de cursist werd ver- wacht, moest er een enquetefor- mulier worden ingevuld over de eet- en leefgewoonten van de cur sist. Naar aanleiding hiervan stel- de Van Wijzenbroek voor ieder- een een persoonsgericht dieet sa- men waaraan men zich de ko- mende weken moest houden. Hoewel de enorme gewichtsafna- me van Zuidgeest anders zou doen vermoeden, ging ook hij de afgelopen weken een enkele keer 'de mist in'. „Maar wanneer na het wegen bleek dat er weer wat bij was gekomen, werden we bij de voedingsdeskundige direkt op het matje geroepen. Zij maakte ons keer op keer weer duidelijk dat de cursus goede resultaten be- loofde, mits we ons hielden aan het samengestelde dieet. Elk pondje gaat door het mondje, pas als je echt wil zie je resultaat", legt Zuidgeestuit. De cursus verg- de van de cursisten en met name van hun uithoudingsvermogen vrij veel. Twee maal in de week werd er een uur gesport in het sportinstituut. Het ene uur werd gevuld met uithoudingsaktivitei- ten als aerobics en steps, het an- dere met gewichtstraining in het krachthonk. En elke week kwam dan die genadeloze weeg schaal weer terug", verzucht Zuidgeest. „Ik ben nu niet ver van mijn ideaalgewicht meer af, maar ik besef wel dat het vanaf nu alleen nog maar moeilijker wordt om het bereikte resultaat te conti- nueren. Het is een kwestie van 'de lange adem', je levert als het ware een gevecht tegen jezelf. Maar ik heb mijn draai gevonden in de sportschool en de tien-rit- tenkaart die ik van Lagerwaard heb ontvangen is natuurlijk een geweldige stimulans om door te gaan." De resultaten en positieve readies van de cursisten hebben Lagerwaard doen besluiten de cursus Slank en Fit een vervolg te geven. De eerste lessen zullen naar verwachting medio Septem ber op het programma staan, zo- dat men ook na de zomervakantie 'Slank en Fit' kan blijven. SCHIEDAM De aanpak van de jongerenoverlast begint vruchten af te werpen. Middels een integrale aanpak van de jeugdproblematiek en daarmee verbonden overlast werd gezocht naar oplossingen, waarbij zowel de jeugd als de om- wonenden deel vormen van de op- lossing. Zowel politie als bestuur signaleer- den in 1994 een toenemende over- last als gevolg van rondhangende jeugd. De aanpak van deze vorm van overlast heeft zowel bij de po litie als bij het bestuur een hoge prioriteit gekregen. De uit deze prioriteitstelling voortgekomen Kerngroep Jongerenoverlast kreeg opdracht om met oplossingen te komen voor de hierboven genoem- de problematiek. In de Kerngroep participeren Steunpunt Jongeren Schiedam, Wijk- en Buurtbeheer, Maatschappelijke Aangelegenhe- den, Opbouwwerk, Algemene Za- ken, HALT, de Blauwe Brag en de politie. Op facultatieve basis ne men ook andere gemeentelijke diensten deel aan het overleg. Het beleid van de Kerngroep ken- merkt zich door een integrale aan pak. Integraal zowel wat betreft sa- menstelling van de Kerngroep als- wel de benadering van het pro bleem. Gekozen werd om op klein- Vandalisme, een vorm van jongerenoverlast in Schiedam. schalig niveau te beginnen. In Schiedam-Noord werd eerst een aantal overlastgevende situaties onder de loep genomen. De aanpak hiervan moet model staan voor een stedelijke implementatie. Eerst wordt gei'nventariseerd waar- uit het probleem bestaat. Hierbij worden zoveel mogelijk mensen werkende stoommachines historische voertuigen stationaire machines modellen brandweerdemonstraties vliegdemonstraties grote braderie, kermis vlootschouw, vuurwerk stoomboten betrokken. Gebraik wordt gemaakt van door de politie georganiseerde wijkvergaderingen; de gemeente maakt gebruik van de bestaande overlegplatformen vanuit het wijk- en buurtbeheer. Jongeren gaven tijdens deze bijeenkomsten aan dat er te weinig voor hen te doen was en dat de tolerantie van de omwo- nenden vaak te laag was. Ouderen gaven aan dat de politie in hun op- tiek te weinig deed aan het 'weg- werken' van het probleem. Vervol- gens wordt een manier van aanpak voorgesteld, waarbij de nadrak niet in eerste instantie op het re- pressieve optreden van de politie ligt, maar op het in overleg met de jeugd en omwonenden te komen tot een oplossing. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van proble- men op het Louis Zimmer- manplein, bij de openbare school 'De Windas' en de gedragsregels in en rondom de Blauwe Brag. Het overleg resulteerde in: plaatsing en aansluiting van een lantaarnpaal op het L.Zimmermanplein; opstellen van gedragsregels bij 'De Wind- as' opstellen van gedragsregels in en rondom de Blauwe Brag; extra toezicht door de politie op het na- leven van de afgesproken gedrags regels; het houden van een tweetal voetbalwedstrijden tussen politie en jeugd. Niet alle problemen laten zich op korte termijn oplossen. Een extra investering is noodzakelijk om de resterende overlast verder te ver- minderen. Een eerste stap op die weg is de aanstelling van een jon- gerenwerker in Schiedam-Noord. Hij werkt, onder aansturing van de Kerngroep, aan de vebetering van het contact tussen bij problemen betrokken partijen. SCHIEDAM De koksploeg van 'De Weerklank' serveert donder dag 20 juli weer een overheerlijke warme maaltijd. Vanaf 17.00 uur is een ieder van harte welkom voor het drinken van een aperitief. De maaltijd vangt om 17.30 uur aan. Voor de kosten hoeft het niet gela- ten te worden, deze bedragen slechts fl.6,50 per persoon inclu- sief aperitief, toetje en koffie. Op- gevtn kan tijdens de openingsuren in 'De Weerklank' (di: 14—17 u, wo:10-12u,do:14—17 u.enza:14— 17 u.) of anders bij Gerda Groene- wegen onder telefoonnummer 4709971. 'De Weerklank' is te vinden aan het Cornelia van Zan- tenplein 51 in Schiedam-Groen- oord. SCHIEDAM Ook dit seizoen houdt Wereldwinkel Schiedam uitverkoop. Nog tot 15 augustus moet de huidige collectie ruimte maken voor nieuwe produkten afkomstig van het zuidelijk half- rond en wordt er 25 procent kor- ting gegeven. In de Wereldwin kel liggen afgeprijsde sieraden, kleding (blouse, overhemden, T- shirts, bermuda's enz,), en kunstnijverheid. Er is een spe- ciale aanbieding in huishoudtex- tiel, handdoeken en badlakens. De importeur van veel van deze produkten is de Fair Trade Grga- nisatie. Fair Trade heeft direct contact met de producenten en garandeert dat men met de aan- koop van deze artikelen de ont- wikkeling in de Derde Wereld stimuleert. SCHIEDAM Dinsdagochtend 18 julireed een 30-jarige automobiliste uit Zoetermeer over de Tjalklaan onder invloed van alcohol. Tijdens een verkeerscontrole moest zij op straat blazen. Daarait bleek dat zij alcohol genuttigd had en moest zij mee naar het politiebureau. Uit de alcoholtest op de computer bleek dat zij net op de wettelijke grens zat. Daarom is zij zonder opmaak van een proces-verbaal weer in vrijheid gesteld. Een tweede automobilist die onder invloed van alcohol reed, werd door de politie op de Nieuwe Maasstraat gepakt. De 29-jarige Schiedammer reed verdacht langzaam waardoor de politie hem vroeg om even te stoppen. Tijdens het gesprek constateerden de agenten dat de auto niet verzekerd was, hij geen autopapieren bij zich had en de agenten roken een dran- klucht. Het onderzoek werd op het politiebureau verder gezet. De man blies raim 0,90 promille. Hij verklaarde de auto die dag gekocht te hebben en kon later papieren tonen waarait bleek dat hij de waarheid sprak. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt wegens het rijden onder in- vloed en het rijden in een onverzekerde auto. SCHIEDAM De politie heeft maandagmiddag 17 juli een verdachte uit Delft weer in vrijheid gesteld. De man liep zondagochtend met goederen te sjouwen, zoals sieraden en een geldkist. Hij verklaarde de goederen op straat te hebben gevonden. Nergens was aangifte gedaan van diefstal, zo- dat niets tegen hem kon blijken. Daarom mocht de man weer gaan. SCHIEDAM De politie vond maandagochtend 17 juli op de Breder- oweg een herenfiets die onafgesloten in het gras lag. Via de postcode die in de fiets was gegraveerd, kon de politie de fiets aan de rechtmatige eige naar teruggeven. SCHIEDAM Maandagmiddag 17julirond 18.00 uur vonden twee jon gens (14) in het Beatrixpark een man die zich in een boom had verhangen. De man was vanaf de wandelpaden niet te zien, maar omdat een van de jongens van het pad was afgeweken, zag hij de man hangen. De brand- weer heeft de man uit de boom gehaald. De overledene is een 29-jarige man uit Schiedam. Het gaat om een zelfmoord. De twee jongens zijn door het bedrijfsopvangteam van de politie opgevangen. wand en vloertegels marmer en nafuursteen siergrind Nieuw: badkamermeubelen AANBIEDING (zolang de voorraad strekt!) 40 m2 vloertegels of 40x40. 2 Groeps vloerverwarming. Kompleet aangesloten en gelegd inclmateriaal 3.650,- Idem 40 m2 vloertegels 33 x 33 of 30 x 30 3.350," SCHIEDAM De afgelopen week is de Dienst Gemeentewer- ken van start gegaan met het bouwrijp maken van het Stadserf voor de uitbreiding van het Stads- kantoor en de nieuwbouw van het theater en de centrale bibliotheek. Voor deze bouwwerkzaamheden is het noodzakelijk dat de vijver rond de mine tijdelijk wordt gedempt. Na voltooiing van de nieuwbouw wordt er op de huidige plaats weer een nieuwe vijver aangelegd. Vooraitlopend op de demping van de vijver zullen vrijwilligers van de paddenwerkgroep van de Ko- ninklijke Nederlandse Natuurhis- torische Vereniging (KNNV) en het Vogelasiel de eventueel aan- wezige kikkers, padden en andere dieren (volgens diverse bronnen zouden er ook enkele schildpadden leven) overplaatsen naar een nieu we omgeving. Hiervoor is het Land van Ris geko zen, omdat hier vergelijkbare leef- omstandigheden aanwezig zijn voor de dieren. SCHIEDAM Op het 'He maplein' in het centrum van Schiedam komt geen groene rast- plek. Het college van b w kiest ervoor het plein te gebraiken voor gemengde bebouwing, dat wil zeg gen bebouwing voor wonen en werken. Dit antwoordt het college op schriftelijke vragen van raadslid H. Metaal (Gemeente Belangen). De belangrijkste reden voor ge- bouwen in plaats van groen ligt in de opbrengst van erfpachtcontrac- ten die de gemeente niet wil mis- sen. Daarnaast meent het college dat het bebouwen van het He maplein aansluit bij andere bouw- ontwikkelingen in het centrum van de stad. Metaal geeft met zijn vragen aan, een beduidend andere inrichting van deze plek in de binnenstad voor ogen te staan. Volgens hem is het een groot gemis dat er nergens in de oude binnenstad een groene rastplek is te vinden. En juist het Hemaplein zou een unieke kans bieden voor het creeren van zo'n stukje rastgevend groen. Het colle ge bestrijdt de opvatting van Me taal en meent dat er met de Plan- tage en de pas aangelegde Linden- hof wel degelijk groene rustplek- ken in de binnenstad liggen. Wel geeft b w aan, in de toekomst mogelijk te verkennen of er een plantsoen aan het Oude Kerkhof komt. DAGTOCHTEN/SPECIALE VAARTEN/VERHUUR VAN PARTYSCHEPEN (20-300 pers.) m.s. Marco Polo Lezers van de MAASSTAD WEEKBLADEN hebben gedurende de komende maanden speciale reductie op een aantal aantrekkelijke Spidotochten! 1DAGTOCHT DELTAWERKEN (ZEVENRIVIERENTOCHT), elke woensdag en donderdag in juli en augustus. Vertrek 10.00 uur, terug 18.15 uur. Volwassenen 42,50. MAASSTAD WEEKBLADEN 37,50 Kinderen 3 t/m 11 jaar 21,50. MAASSTAD WEEKBLADEN 19,- 2. DAGTOCHT EUROPOORT met in principe het nieuwe vlaggeschip m.s. Marco Polo, elke dinsdag in juli en augustus. Vertrek 10.00 uur, terug 15.30 uur. Volwassenen 35,- MAASSTAD WEEKBLADEN 30,- Kinderen 3 t/m 11 jaar17,50 MAASSTAD WEEKBLADEN 15,- 3. MUSIC DINER CRUISE op zaterdagavond 22 juli, 12 augustus, 16 September, 14 oktober, 18 november en 16 december vrijdagavond 30/6 6/10. Vertrek 19.30 uur, terug 23.30 uur (Live music aan boord). All-in prijs, incl. welkomstdrankje, viergangenmenu, 2 glazen wijn, koffie 97,50, MAASSTAD WEEKBLADEN f 92,50 4. JAZZ-CRUISE op 25 augustus a.s. in het kader van het Heineken Rotterdam Jazz Festival: Dutch Dixie Friends. Vertrek 21.00 uur. Prijs incl. welkomstdrankje 32,50. MAASSTAD WEEKBLADEN 29,- 5. VUURWERKTOCHT op 9 September, Wereldhavendagen. Vertrek 20.00 uur, prijs incl. consumptie 27,50 MAASSTAD WEEKBLADEN 25,- Verhuurvan partyschepen (20-300 pers.) weekbladen Bij inlevering van deze bon bij de kassa van Spido, LeuvehoofcTRotterdam, betaalt u de speciale MaasstaD weekbladenprijs De bon is geldig voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 5