„lk voelde me te vaak een voorbijganger" Schiedamse vierling nu compleet MaasposT PRIJSTREFFER BRISTOL Expositie aquarellen IMING cteZuidwSter ssssi* Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. GRATIS Vlaardings Hof van Visioen Terrasbezoeker laat het afweten Erik Dulfer over Excelsior'20 Inloop- concert Contacten EHBO 'Proost op Schiedam' Korfbal WD H. Onderstal verlaat Schiedam lie elders in dit bind SUPER STUNTAANBIEDING .BETER IN BEELD... EN GELUID! Vlaardingen - Liesveld 147 Schiedam RENAULT EDITIE-OPLAGE 42.850 /AW<s®§©8gx§7 mmlMoMfoMio FOT# VIDE# AUDI I s&MH ■fH lUljlwill Boodschap De klant centraal, de auto optimaal Toilettafel VANITY Toilettafel met spiegel en stoeltje. Leverbaar in: messing - rose, wit - rose, zwart - rose en rose - rose. ^llMagazijnprijs Nu van 169.95 voor als het om wonen gaat FOTO VIDEO AUDIO 60 jaar getrouwd mmm> aasposT OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM In de serie 'inloopconcerten op de za- terdagmiddag' staat voor zaterdag 12 augustus Jac Vinke op het programma. Vinke zal vanaf 15.00 uur de piano bespelen in de Grote- of St. Janskerk aan de Lan- ge Kerkstraat. De toegang is gratis. SCHIEDAM In Dien- stencentrum De 4 Molens zijn er de hele zomer door contactzondagmiddagen. Elke zondagmiddag van 13.00 -16.30 uur kunnen ou- deren er terecht voor gezel- ligheid, achtergrondmuziek, diverse aktiviteiten en een praatje en een drankje. De toegang is gratis. SCHIEDAM De E.H- .B.O. Vereniging St. Liduina begint in oktober met een cursus voor het eenheidsdi- ploma E.H.B.O. De cursus is op de donderdagavonden en duurt tot maart volgend jaar. Er wordt les gegeven door een arts en een kader- instructeur. Tijdens de cur sus is er ook gelegenheid tot les in hartreanimatie door instructeurs van de Hart- stichting. De cursus wordt gegeven in de Ark. Het cursusgeld in- clusief iesmateriaal en exa- men is 175 gulden. Voor aanmeldingen en meer info- ratie De Veth. tel. 470.63.03 of Lansbergen tel. 470.62.44. SCHIEDAM Tijdens de tweehonderdvijftigste uit- zending van het programma 'Vijf kwartier in een Uur' presenteert Bas Barendregt van de Stads-Omroep Schiedam op zondag 20 au gustus de negende afleve- ring van de zomerserie 'Proost op Schiedam'. Dit live-programma wordt uitgezonden vanuit de Ko- renbeurs. Het programma bestaat uit interviews met gasten die hebben meege- werkt aan 'Proost op Schiedam', afgewisseld met muziek en wetenswaardig- heden over de programma's die Bas Barendregt al vijf jaar verzorgt. SCHIEDAM Het jaar- lijkse bedrijfskorfbaltoer- nooi vindt donderdagavond 24 augustus plaats op het complex van Oranje Nassau aan de Claudius Civilislaan 25. Nieuwe teams kunnen zich nog aanmelden voor dit toernooi. Het is een manier om kennis te maken met de korfbalsport en een andere manier om iets met de eolle- ga's samen te doen. Voor de goede orde: een team be staat uit vier heren en vier dames en enkele reservespe- lers. Teams kunnen zich tot en met 12 augustus aanmel den bij Monique de Bruin tel. 4666954 of bij Monique Doornink tel. 4348413. SCHIEDAM In tegen- stelling tot de groei van de WD bij de kiezers neemt het ledental drastisch af. Het ontwikkelde zich van 268 le- den in 1985 via 182 in 1990 naar 145 nu. Bovendien is bijna 55 procent van de le- den 60 jaar of ouder. De le- denwerving krijgt nu een hoge prioriteit. Een aantal specifieke acties worden ge- voerd. Zo worden in de 'nieuwe' wijken van Schiedam, Spaland en Woudhoek huis-aan-huis acties gevoerd om nieuwe le- den te werven. SCHIEDAM Verhuisdozen in de woonkamer, drie rijen dik reikend tot aan het plafond. Een zo goed als lege witte wandkast. Misschien niet geheel toevallig zijn alleen een bijbeltje en een liedboek nog te zien op het meubel in de woonkamer die binnenkort leeg zal staan. Immers de aan- staande verhuizers zijn dominee H. Onderstal en zijn vrouw, die Schiedam verlaten en Hellevoetsluis als nieuwe woonplaats krijgen. Daar wacht ds. Onderstal op 27 augustus voor het eerst een kerkdienst voor zijn nieuwe gemeente. Een terugblik op vier jaar werken in Schiedam, met mooie, maar ook minder mooie herinneringen: „Ik had me het vooraf toch wel wat anders voorgesteld." Vanaf maart 1991 was dominee Onderstal verbonden aan de her- vormde gemeente van Schiedam. Zijn werkterrein bestond uit het Centrum van Schiedam, Oud-Ma- thenesse (Rotterdam) en Zuid (De Gorzen). De predikant heeft duide- lijk zin in de uitdaging die zijn toe- komstige hervormde gemeente in Hellevoetsluis hem biedt. De laat- ste vijf jaar voor zijn predikants- pensioen is de 57-jarige dominee wel toe aan iets nieuws. Helle voetsluis is een jonge gemeente, wat ik erg aantrekkelijk vind." Dit in tegenstelling tot Schiedam, waar de deuren van de hervormde kerk- en toch al niet platgelopen worden, maar waar vooral de jeugd het flink laat af weten. En zoals het een moderne, begrijpende domi nee betaamt die zijn kerk ziet leeg- lopen, kan Onderstal begrip op brengen voor de afhakende jeugd. Het weinig spectaculaire, 'traditio- nele' karakter van de diensten is aan de jeugd gewoon niet zo be- steed. In kerkgebouw 'Nieuw Hel- voet' in Hellevoetsluis hoopt de in Den Haag geboren Onderstal straks op meer jeugdige kerkgan- gers. Overigens, ook onder de ouderen heeft de leegloop van de kerken hard toegeslagen, en zeker in Schiedam. In de hervormde kerk- diensten telt Onderstal slechts zo'n 75 tot 100 kerkgangers. Met als ge- volg dat de Grote Kerk op zater- dagmiddag drukker wordt bezocht dan op zondagmorgen. ,,In de Gro te Kerk heeft men allerlei activitei- ten op de zaterdagmiddag opge- start. Je kunt dan denken aan in loopconcerten, tentoonstellingen, muziekkorpsen, koren en organis- ten. Maar zo gezellig als het op za terdagmiddag is, zo traditioneel is het op zondagmorgen." Hoe wel de zaterdagmiddagen niet in de eerste plaats religieus getint zijn, is Onderstal overtuigd van de sociale functie van de kerk. Hij vindt het belangrijk dat mensen gebruik kunnen maken van het gebouw, er samen kunnen zijn en kennis kun nen nemen van wat er gebeurt. Waar men bij het nemen van af- scheid meestal de positieve dingen uit het verleden benadrukt, erkent Onderstal eerlijk dat hij niet hele- maal tevreden weggaat en dat hij het zich toch wat anders had voor gesteld. Met name miste hij het echte contact met de gemeente. Omdat hij als dominee drie secties moest bestrijken, een experiment waarmee Onderstal achteraf niet zo gelukkig is, is hij er naar eigen zeggen niet voldoende in geslaagd overal bij betrokken te raken. In het kerkblad verwoordde hij dat zonder omwegen aan zijn gemeen te aldus: ,,Ook is mijn indruk steeds sterker geworden als wijk- predikant gewoon buitenspel te staan omdat er, met name in het centrum, teveel gebeurde zonder dat ik erbij werd betrokken." Hier- door voelde Onderstal zich reeds in zijn eerste jaar meer voorbijgan ger dan voorganger. En dat gevoel zou niet verdwijnen. Verder wijst Onderstal op tegenstellingen, ont- staan in de tijd van zijn ambtsvoor- ganger, die nog de kop opstaken. Uiteraard zijn er ook mooie dingen gebeurd in de afgelopen vier jaar. Zo wijst Onderstal op het ouderen- werk dat goed functioneert en een enorme sociale functie heeft, door bijvoorbeeld het oog te houden op mensen die dreigen te vereenza- men. Verder wijst hij op de samen- werking met de gereformeerde kerk via Samen-op-weg-diensten. Gezamenlijk is er hard getrokken aan het opzetten van een kerkblad voor hervormd en gereformeerd Schiedam. Onderstal is voorstan- der van een 'fusie' van de gerrteen- ten. „Ik zou geen reden weten, waarom je niet samen zou kunnen gaan. Er zijn inhoudelijk en the- ologisch eigenlijk geen verschil- len, het is meer een cultuurverschil zoals dat ook bestaat tussen her vormde gemeenten onderling." Voorts kijkt Onderstal tevreden te- rug op het zogenaamde 'wijkwer- kersoverleg' in De Gorzen, waarin hij in samenwerking met artsen, schoolhoofden, clubhuizen, politie en maatschappelijk werkers de ac- tualiteit in de wijk besprak. De waarde van deze gesprekken, die eens in de twee maanden gevoerd werden, lag juist in het kijken naar wat zich buiten de muren van de kerk afspeelt. Tenslotte kijkt de predikant met plezier terug op het pastorale werk dat hij heeft mogen verrichten. ,,Ik vond het fijn om bij de mensen thuis te komen en ben bijna overal geweest." Mevrouw Onderstal valt hem bij: „Je kunt v i SCHIEDAM Ongeveer een maand na de geboorte is de Schiedamse vierling, die op 30 juni in het Sophia-ziekenhuis werd geboren nu compleet. Moeder Bastiaans met de kin- deren Ian, Cas, Bob en Eva zijn thuis en maken het goed. Toen Marian Bastiaans vorig jaar in verwachting was had ze vanaf het begin al direct het idee dat het niet om een kind ging. Op de eerste echo die werd gemaakt was echter nog niets te zien dat wees op een vierling. Pas in december werd bij een tweede echo zeker dat het om een vierling ging. „We schrokken niet; we vonden het geweldig", verteft de moeder, de 33-jarige Marian. Op vrijdag 30 juni vond de be- vatling plaats in het Sophia zie- kenhuis; drie jongens en een meisje. Van de vier baby's ging alleen Cas naar de couveuse; zijn gewicht begroeg slechts 1630 gram,; de overigen vari- eerden van 2040 tot 2140 gram. Tien dagen na de bevalling kwam Marian met twee van haar kinderen thuis. Marian en Peter Bastiaans wonen in het centrum van Schiedam op een bovenwoning. ,,Ik denk dat we wel over een tijdje moeten ver- huizen. Nu kunnen ze nog met z'n vieren op een kamer. Het probleem is eigenlijk nog niet eens waar laat ik de kinderen, maar waar laat ik alle spullen? We krijgen echt ontzettend veel van iedereen. Zo staan er twee tweelingwagens om dadelijk te kunnen wandelen. Ook hebben we veel kleertjes gehad." „Nu het gezin compleet is, is het toch wel druk. Ik heb geen tijd meer om een stofzuiger beet te pakken. Gelukkig is er een huishoudelijke hulp die dit doet. Lichamelijk ben ik nog niet helemaal de oude. De kin deren komen nog erg vaak en aan rust kom je nauwelijks toe. In het begin gaf ik voor een deel borstvoeding nu zijn ze hele maal op de fles overgeschakeld. Peter, mijn man, vindt het ook allemaal even geweldig." Marian en Peter zitten niet echt te wachten op publiciteit: „Laatst hadden we het er nog over. De familiebladen zoals Prive en Story zien we niet zit ten. We hebben het er laatst over gehad. maar al die publici teit willen we niet. Voor de Maaspost willen we een uitzon- dering maken. Voor hun baby- album moet het toch een Ieuke herinnering zijn als ze op een foto in de krant hebben ge- staan." Een vierling komt nog niet da- gelijks voor. „Wanneer op straat wordt gewandeld trek- ken de baby's veel bekijks. De mensen vinden het echt iets bij- zonders.", vertelt de moeder van de vierling. Ze is niet van plan om haar vier kinderen het- zelfde te kleden. „Het zijn vier individuen en alle vier toch an ders." het natuurlijk moeilijk van jezelf zeggen, maar men zegt dat men nog nooit een dominee heeft gehad die zoveel pastoraal werk deed." Op 13 augustus nemen Onderstal en zijn vrouw afscheid van Schiedam in een speciale dienst, met na afloop een receptie. De pre dikant wil het liefst een sobere dienst. „Als je er nu jaren geweest bent en dan afscheid neemt lag dat misschien wat anders, maar ik ben er maar vier jaar geweest. Ik vind het wel leuk om na de dienst tij dens de receptie - 'receptie', dat is misschien een wat groot woord - afscheid te nemen, ook van niet- kerkgangers." Of de scheidend predikant, die Schiedam als woonoord zeer ge- waardeerd heeft, zijn achterblij- vende gemeente nog een bood schap of advies wil meegeven voor de toekomst? „Ach, ik heb mijn best gedaan om dat in de afgelopen vier jaar te doen. Het zou wat thea- traal zijn om nu plotseling een boodschap te hebben. Wel hoop ik dat ze wat geleerd hebben van wat er in de afgelopen vier jaar is ge beurd. En dat dat een positieve uit- Werking heeft." Pieter Vermaas Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam i. D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 T/m zaterdag SWEATSHIRT in 8 modekleuren. Maten S-M-L-XL-XXL. Normaal 34.95 Bristolprijs 25.- ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeemon) ROTTERDAM: op het Zuiderterras von W.C. Zuidplein SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) H00GVLIET: Binnenbon 54 VLAARDINGEN: Hoogstroot 219 mWl IN OUD-BEIJERLAND Oostdijk 45-49 SCHIEDAM Op een ten- toonstelling die Interbook In ternational organiseert staat Willy Sommer-Kenniphaas centraal. Het werk van de ex- poserende kunstenares is van 31 juli tot en met 25 augustus te bewonderen en te koop in het monumentale pand aan de Lange Haven 97. De voornaamste inspiratiebron voor Sommer is altijd de na- tuur geweest. In haar woon- en geboorteplaats, het bij de Bies- bosch gelegen Drimmelen, heeft zij dan ook nooit om on- derwerpen verlegen gezeten. Haar schilderijen zijn composi- ties van allerlei dingen die ze in de natuur vindt en ziet. Zo combineert zij bijvoorbeeld vlinders, noten en bloemen tot een kunstwerk, op basis van in- tui'tie. Maar ook schildert zij afzonderlijke voorwerpen en dieren, zoals een aardbei, een weeskindvlinder of een ver- geet-me-nietje. Naast haar voorliefde voor werken over de flora en fauna uit de natuur maakt Willy Sommer ook por- tretten in opdracht. Een van de kenmerken van Sommer is dat zij niet nadruk- kelijk op zoek is naar vernieu- wing. Zij voelt zich juist het meest thuis bij een 'ouderwet- se' en realistische stijl. In die stijl is het gebruik van een hel- der kleurenpalet een van de sterkste kanten van de kunste nares. Willy Sommer-Kenniphaas werd in 1920 geboren in Drim melen. Zij ontving haar oplei- ding aan maar liefst drie Kunstacademies, die van 's- Hertogenbosch, Rotterdam en Amsterdam. Tijdens haar stu- dieperiode specialiseerde zij zich meer en meer in de tech- niek van het aquarelleren. De aquarellen van Sommer- Kenniphaas zijn soms heel klein, bijvoorbeeld een hommel van vijf bij vijf centimeter. An dere werken hebben grotere formaten, zoals bijvoorbeeld een veldboeket van 35 bij 30 centimeter. Het werk van de kunstenares varieert in prijs van 100 tot 1250 gulden. De openingstijden van Interbook International zijn van maan- dag tot en met vrijdag, van 9.30 tot 12.30 uur en 's-middags van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, maar er moet wel even aangebeld worden. 129.95 Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 FANTASTISCHE VAKANTIEFOTO'S A GROOT F0RMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN I FUJI FOTOROLUTJl Lw.v. 7,95 7ooMolge"VL. (36 0PNAMEN 5,- MEERPRIJS) VANDAAG GLBRACHT - MORGLN KLAARJH [EjnEji SCHIEDAM In de Maaspost van woensdag 26 juli werd ver- meld dat het echtpaar Vermaas 65 jaar was getrouwd. Het bruidspaar vierde echter het diamanten feest en pas over vijf jaar kan het 65-ja- rig huwelijksfeest worden gevierd. Zie pag. TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1