„Spectrumfestival voortaan beter in de wijken" Bomen gaan gebukt onder droogte Heimwee na Wereldjamboree 4995 Verbatim Schiedamse scouts op Wereld Jamboree in Dronten Nieuwe Passage 'Het geheim van Schiedam' Annelies zet zich in voor gehandicapten SVV-speler in de schijnwerper Tientallen vrijwilligers actief voor triatlon 55+ GRATIS Inloop- concert Clubseizoen CJV gestart Bridgen 'Jack in the Box' Sportief Viaardingen Vrouw en sport Raadslid Henk Metaal: Uie elders in ditblad Bewoners houden fietsendief aan RENAULT SUPER STUNTAANBIEDIN6 S&SP"®'95 FOTO VIDEO AUDIO .BETER IN BEELD... EN GELUID! lerse Folkmuziek Schiedam SCHIEDAM Het jaar- lijks terugkerende Spec- trumfestival moet voorlo- pig niet meer in het Prinses Beatrixpark gehouden wor- den. Dit voorstel zal raads lid H. Metaal (Gemeente Belangen) in de eerstvol- gende commissievergade- ring voor ruimtelijke orde- ning doen. 3 i Ma De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Viaardingen Parasol MADELINE ZOMERKOOPJE Magazijrprijs Nu van 38.- voor slechts als het om wonen gaatae/juiwow Incl. Windows 95 demo disk EDITIE-OPL AGE 42.85(1 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM In de Gro- te- of St. Janskerk kunnen liefhebbers van koororgel- en pianomuziek zaterdag 19 augustus terecht voor een concert. Addie de Jong zal deze middag diverse stuk- ken ten gehore brengen op deze instrumenten. De aan- vang is 15.00 uur en de toe- gang is natuurlijk weer gra tis. VLAARDINGEN - In de week van 21 augustus star- ten de clubs van de CJV Viaardingen met het nieuwe seizoen. Alle clubs zullen de ze week een speciale startac- tiviteit organiseren, zoals een spannende speurtocht of levend ganzenbord. In de Indische Buurt start een geheel nieuwe club in de Re- hobothkerk. Kinderen tus- sen de 8-12 jaar zijn wel- kom. De eerste keer is gra tis! De clubs hebben iedere week een programma, met allerlei spelletjes en knutselen. De club is van 19.00-20.00 uur. De volgende clubs gaan van start: Ambacht: Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 club op maandag en woensdag Holy: Vredeskerk, Olmen- dreef 103 club op maandag en donderdag VVestwijk: Ichthuskerk, v.Maerlantlaan 2 club op maandag (vanaf 28 aug) en dinsdag Indische Buurt: Rehoboth- kerk, Billitonlaan 104 club op dinsdag (vanaf 29 aug) Centrum: Triangel, Fran- senstraat 14 club op donder dag Oostwijk: Wm.Beukelszn- straat 49 club op maandag Babberspolder: 't Nieu- welant, Rotterdamseweg 176 club op woensdag Voor meer informatie en op- gave kan men contact opne- men met het CJV kantoor: 4351721 (tussen 13.30 en 17.30 uur). SCHIEDAM Bij de bridgeclub Brandersstad beginnen in September de nieuwe bridge-cursussen voor beginners en gevorder- den. De cursus bestaat uit tien lessen van ongeveer drie uur. Voor een informatie- pakket tel. 4736466. VLAARDINGEN De Vlaardingse superband 'Jack in the Box' verzorgt zaterdag 19 augustus in de Shibumi aan de Westhaven- kade. De aanvang is tien uur en de toegang bedraagt vijf gulden. VLAARDINGEN De eer ste Sportief Viaardingen wordt op dinsdag 22 augus tus overhandigd aan wet- houder T.W. van de Steen. SCHIEDAM Er bestaan weer mogelijkheden subsi- die en professionele onder- steuning aan te vragen voor verenigingsprojecten ge- richt op het vergroten van de participate van vrouwen en meisjes in de sport. Het gaat hierbij om kadervor- mende activiteiten, waaron- der het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Voor verdere informatie Sport- raad Zuid-Holland tel. 01749-44940. Metaal voert hiervoor twee argu- menten aan. In de eerste plaats vindt hij dat met het organiseren van de festiviteiten in de wijken beter tegemoet wordt gekomen aan de doelstelling van het Spectrum- festival. „De doelstelling van het multiculturele muziek-, dans- en theaterfestival is integratie. Dit kun je veel beter bereiken in de wijken zelf. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het Bachplein als loka- tie van het festival voor drie ver- schillende wijken." Een ander argument voor de ver- plaatsing van de activiteiten is de toestand van de weiden in het park. Volgens Metaal heeft het park nu eens een aantal jaar rust nodig. Het raadslid stelde al voor de start van het festival in juni schriftelijke vra gen aan het college van b en w. Hij wees erop dat het gras nog maar kort daarvoor was ingezaaid en verzocht daarom om verplaatsing van het evenement. Indien dit niet mogelijk zou zijn, vroeg hij wie de kosten van het herstel van het gras moest vergoeden. Metaal zou het niet waarderen als de burgers moesten „opdraaien voor onnodi- ge kosten, die het gevolg zijn van verkeerde planning van werk- zaamheden." Het college heeft zijn vragen pas enige dagen geleden beantwoord. Het college heeft de organisatoren van het Spectrumfestival niet zo kort van tevoren willen opzadelen met het risico dat verbonden was aan het uitwijken naar een andere lokatie en heeft het festival door la- ten gaan op de geplande lokatie. De schade die door het festival is ontstaan bedroeg ongeveer 20.000 gulden, omdat het terrein losge- maakt, geegaliseerd en ingezaaid moest worden. B en w vinden het niet redelijk de organisatie te laten opdraaien voor de schade. „Wel is het zo", antwoordt het college aan Metaal, „dat er in voorkomende gevallen een dergelijke activiteit niet meer op een zo kwetsbare lo katie zal worden toegelaten, tenzij de organisatie zich vooraf bereid verklaart de aangerichte schade in- tegraal te vergoeden." Pieter Vermaas SCHIEDAM In de laatste we- ken is er voor de vrijwilligers en medewerkers van het ouderenwerk en het bureau sportstimulering nog veel werk te verzetten. Vrijdag 25 augustus is het zover, dan wordt in Viaardingen, Maassluis en Schiedam een Triatlon voor 55- plusseres gehouden. De familie Poot van de Dinsdagochtend Wan- delaars heeft de wandelroute uitge- zet. De fietsroute vanuit Schiedam, Viaardingen en Maassluis is meer- dere malen gereden. Richtingsbor- den voor de diverse routes worden gemaakt. Zowel de fiets- als de wandelroute vermijden zoveel mogelijk de drukke wegen. waardoor het at- tractieve routes zijn geworden. De rondvaartboot van Coby Piek zal ingezet worden op de wandelroute om de Vaart over te steken. Daar- naast zullen vrijwilligers vanuit de reddingsbrigade, de EHBO, de dienstencentra, de jeu-de-boules vereniging zich inzetten om het geheel veilig en gezellig te laten verlopen. De tientallen vrijwilligers zijn er mm klaar voor. Het aantal verkochte triatlonkaarten en daarmee het aan tal deelnemers stijgt gestaag, vol gens Rene van Hulst van het Oude renwerk Viaardingen. Er is nog plek voor ongeveer honderd deel nemers. Meer mensen is organisa- torisch niet haalbaar. Hij is samen met zijn collega's in Schiedam en Maassluis vanuit het ouderenwerk in de organisatie actief. Daarnaast zijn ook zwembad Dol-Fijn, het Kolpa-bad en het bureau sportsti mulering Viaardingen en Maas sluis bij de organisatie betrokken. De Triatlon start vrijdag 25 augus tus om 10.00 uur op drie plaatsen, te weten bij Dienstencentrum de Vloot in Maassluis, dienstencen trum de 4-Molens in Schiedam en het Kolpa-bad in Viaardingen. Triatlonkaarten kunnen in de voor- verkoop aangeschaft worden bij de dienstencentra in de drie Water- wegsteden, zwembad "Dol-Fijn", het Kolpa-bad, het infocentrum Stadhuis Maassluis en het Centraal Meldpunt wonen, zorg en welzijn in Viaardingen en Schiedam. Een Triatlon-strippenkaart kost f 10,Dit is inclusief verzorgings- pakket bestaande uit een lunchpak- ket, consumpties, een vaartocht en een kleine herinnering. Meer informatie over de Triatlon: Centraal Meldpunt wonen, zorg en welzijn Viaardingen tel. 2485100, Centraal Meldpunt wonen, zorg en welzijn Schiedam tel. 4264022 en Stichting Ouderenwerk Maassluis tel.01899—11144. SCHIEDAM Door de aanhou- dende droogte heeft de natuur het moeilijk. Particulieren trachten de natuur bijstand te verlenen door "s avonds zoveel mogelijk de tuin te besproeien en losse planten water te geven. Voor de gemeente lijk dienst plantsoenen en groenonder- houd ligt dit wat gecompliceerder. De afgelopen weken is deze dienst dagelijks met twee waterwagens op pad om het groen groen te hou- den. Zo'n 20.000 tot 30.000 liter water wordt hiervoor iedere dag uit de singels gepompt om verspreid te worden over de stad. „We moeten ons beperken tot jon- ge bomen en grote bomen die vo- rig jaar zijn verplaatst en waarvan de wortels zijn gekort. Voorts ge ven we de 1-jarige bloemperken water. Grasperkjes worden niet be- sproeid: daar is geen beginnen aan. Je ziet dat langzaam maar zeker het gras aan het verschroeien is maar het herstelt zich vrij snel wanneer er weer regen valt. Wat de bomen betreft hebben vooral de populie- ren en platanen het moeilijk. Je ziet dan ook dat de bladeren al begin nen te vallen. Bij een droge perio- de regelt de natuur dat zelf; zonder bladeren heeft een boom minder water nodig." vertelt Krijgsman, chef van de buitendienst bij plant soenen en groenonderhoud. DRONTEN Inmiddels zijn ze al weer terug. de Schiedamse scouts van de Tono-groep die deelnamen aan het Achtiende Wereld Jambo ree in Dronten. Ze maakten kennis met 'collega's' uit nog 168 landen, gingen naar de disco en speelden onder de brandende zon. Warm was het tijdens het groots opgezette mondiale evenement. En daar had niet iedereen op gere- kend. Zo hadden IJslandse scouts de reputatie van ons koude kikker- landje iets te goed in hun oren ge- knoopt en stapels regenjassen mee- genomen. Die konden uiteraard in SCHIEDAM - Bewoners uit de Morsestraat hebben maandagoch- tend rond twee uur een 29-jarige Rotterdamse fietsendief aangehou- den. De verdachte fietste de Mor sestraat met een witte mountainbi- ke in en probeerde een andere mountainbike stelen. Kennelijk veroorzaakte hij bij het forceren van het slot veel geluid, waarop enkele bewoners naar buiten lie- pen en de man aanhielden. De ge- waarschuwde politie nam de man mee voor het maken van een pro- ces-verbaal. Overigens bleek de witte moun tainbike, waarmee de Rotterdam- mer de straat infietste, gestolen te zijn. de koffer blijven. De warmte leid- de er zelfs toe dat de openingscere- monie met koningin Beatrix en ko- ning Karl Gustav van Zweden werd ingekort. Irene Monster van de Tono-groep uit Schiedam was niettemin onder de indruk van dat openingsspektakel. „We liepen eerst in een ontzettend lang lint naar een enorme kampvuurkuil. Ie dereen liep in zijn of haar scou- ting-uniform. Nadat iedereen was aangekomen presenteerden alle deelnemende landen zich, in totaal 169 landen." Behalve het kennismaken met scouts uit verschillende culturen, werden ook grote kwesties aange- sneden. Zo bezochten de Schiedamse scouts het Global De velopment Village, waar zij oplos- singen trachtten te vinden voor grote problemen, zoals bijvoor beeld het drugsprobleem. Waar de buitenlandse scouts een tocht door typisch Nederlandse landschappen enorm waardeerden, en bibberden bij de gedachte twee meter onder de zeespiegel te zitten, vonden de vier Schiedamse scouts dit onderdeel uit het voile pro gramma wat saai. Volgens Marjo- lein Nolet was de subkampavond veel leuker. Op deze avond liet elk land iets van zich zelf zien. Schot- se scouts deden een doedelzakmars en de Japanners een traditionele volksdans. Op 11 augustus kwamen de scouts terug in Schiedam. De medewer kers vertrekken pas twee dagen la ter naar huis, omdat zaterdag- avond, een dag na de sluiting er een medewerkersfeest is gehou den. Ook de meeste van de 2000 buitenlandse vrijwilligers bleven nog tot na het feest. v D0RZ0 MMTIT EENEIGENMANIER VAN LEVEN James Wattweg 12-14, 3133 KK Viaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM De Wereld jamboree is afgelopen. Tal van deelnemers kijken alweer uit naar de volgende die in Chili wordt gehouden. Onder hen was ook de Schiedamse Denise v.d. Bos. „Het is heel moeilijk om aan ie- mand uit te leggen dat het ont zettend leuk was op de Jambo ree; je moet het gewoon meege- maakt hebben om te begrijpen hoe de sfeer daar was", vertelt Denise. „Het belangrijkste doel van de Jamboree is eigenlijk de kon- takten die je maakt met de bui tenlandse scouts. Als je op de Jamboree loopt en je komt ie- mand tegen zeg je meestal 'hal lo' en vraag je waar hij of zij vandaan komt. Het is gewoon zo waanzinnig dat je met jonge- ren van je eigen leeftijd vanuit alle werelddelen kontakt maakt. En dan natuurlijk de aktiviteiten die het bijzonder maken want je kunt normaal gesproken niet elke dag para- chutespringen, in een luchtbal- lon zitten en noem maar op. Het was gewoon zo ontzettend waanzinnig groot, dat hou je niet voor mogelijk. Meer dan 25.000 jongeren bij elkaar, vanuit de hele wereld bij elkaar die dezelfde doelen hebben en van hetzelfde soort aktiviteiten houden. Dat is gewoon te gek", vervolgt Denise. „Ik weet dat er nu heel veel jon geren uit de wereld heimwee hebben naar die fantastische dagen in Dronten. Ik hoor ook bij die jongeren. Over vier jaar is de volgende Jamboree in Chili en daar wil ik proberen bij te zijn." Met zo'n zonnige zomer kunt u niet zonder deze tuinparasol met volan en windventilatie in naturel canvas en 220 cm. breed. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 FANTASTISCHE VAKANTIEFOTO'S GROOT F0RMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN t FUJI FOTOROLLL TJL Uw.y. 7,95 (36 0PNAMEN 5,- MEERPRIJSI VANDAAG GLBRACHT - M ORG EN KLAAR!!! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Winketeentrum Zuidplem Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Groene HiHedifk 173 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Rotterdam Winkelcentrum Oosterhol Viaardingen Liesveld 147 Capelle a/d Ussel Centrumpassage 103 I SCHIEDAM De Schiedamse stichting Artes Cumulatae is aan haar tweede seizoen toe. Gestart wordt met een portret van Ierland. Op zaterdag 19 augustus opent in cafe 't Spul aan de Hoogstraat een foto-, landkaarten- en schilderijen- tentoonstelling over Ierland. De zelfde avond rond 21.30 uur speelt het ensemble An Lear lerse folk muziek. 3.5" HD Diskettes doosje 11 stuks Zie pag. TX001 v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1