Politie Schiedam verbaast met opmerkelijke cijfers Tonnetje-stekers zetten Kethel op zijn kop Ai ZM M STERK GEPRIJSD Over dingen waar Schiedam trots op is...! Zie pagina 3. x: Jang op 14 September A gift of Correct love Sanders centraal op Monumentendag Fotografenfamilie terug naar de Passage Het Spectrumfestival moet blijven Open dag Excursie Werk aan de weg Jr MS WJ w sn mm- lie elders in It blad Tentoonstelling Art Gallery Interbook International ALL! GORDIJNEN EN VITRAGES twaalf gulden en vijftig cent. .BETER IN BEELD... EN GELUID! Liesveld 147 - Vlaardingen Ballonnen RENAULT AKAI Schiedam "X 11 SCHIEDAM Het 'bedrijfsresultaat' van de Schiedamse po litie over de eerste helft van dit jaar mag gerust spectaculair worden genoemd. Tenminste, als dit afgeleid wordt uit cijfers die de politie afgelopen maandag 4 September bekend heeft gemaakt. Niet alleen ten opzichte van het afgelopen jaar, maar ook in vergelijking met andere gemeenten in Nederland en de regio Rijnmond springt Schiedam er 'significant' uit, zoals dat zo mooi heet in het onderzoekersjargon. Preventie Nieuwbeleid POT# TJ De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen LL ,D6Sf& Vanaf heden kunt u een grote kollektie gordijnen op moot loten knippen en direct meenemen. per baan of per meter geconfectioneerd nu voor slechts Velours gordijnen nu voor fl. 15.- per baan. als het om wonen gaat VS-G 205 Van 599 Nu: FOTO VIDEO AUDIO EDIT1E-OPLAGE 42.850 VVOENSDAG 6SE Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Op zaterdag 9 September organiseert de Gemeentebrandweer de jaarlijkse Open dag op de kazerne aan de Breedstraat en de Noordvestsingel. Van 13.00-16.00 uur is iedereen welkom. Het publiek heeft de mogelijkheid om het ma- terieel en de uitrusting van de brandweer te bekijken. Met de nieuwe autoladder kan men van een hoogte van 30 meter de Schiedamse bin- nenstad bekijken en verder kan men onder andere zeif ook eens de brandspuit ter hand nemen. Ook zal er een erashtender van de iuchtha- venbrandweer van Rotter dam Airport te bezichtigen zijn. Aan de Noordvestsin gel zuilen brandweerlieden duikdemonstraties verzor- gen. Op de binnenplaats van de kazerne zuilen vele spect- aculaire demoristraties ver- zorgd worden, zoals de inzet van het gaspakkenteam en een bevrijding van een be- kneld persoon uit een auto. Met aile vragen over de brandveiligheid in en om de woning, kan men tereeht bij de stand van de afdeling Preventie. Daar zijn, naast de inmiddels al popuiaire rookmelders, de nieuwste ontwikkelingen op het ge- bied van veiiigheid te bekij ken. SCHIEDAM - Water is het hoofdthema van de excur- sies die de Dienst Gemeente- werken in het kader van het Europees natuurbescher- mingsjaar organiseert. De derde en laatste excursie in deze serie vindt plaats op zondag 10 September. Tlj- dens deze wandeling nemen de gidsen Hans Buisman en Siert Gerritsen belangstel- lenden mee langs de oevers van verschillende watergan- gen in het Prinses Beatrix- park. Er zal worden geke- ken naar verschillen in op- bouw van de oevers, naar de plantengroei op de oevers en in het water en naar het nut van deze beplanting voor dieren. Ook zal er worden ingegaan op het beheer van water- en oeverbeplantin- gen. Aan de orde zal onder andere komen waarom het nuttig is overjarig riet te la- ten staan. Voorafgaand aan de eigenlijke natuurwande- ling zal een aantal dia's wor den getoond. De dialezing/ natuurwandeling van zon dag 10 September begint om 14.00 uur. Verzamelpunt is de tentoonstellingsruimte op het terrein van de Kinder- boerderij in het Prinses Bea- trixpark. Deelname aan de excursie is gratis. SCHIEDAM - Op maandag 25 September wordt gestart met de reconstructie van de Westfrankelandsedijk, tus- sen de Vlaardingerdijk en de Rubenslaan. Enkele we- ken eerder is al een aanvang gemaakt met de aanleg van de riolering, welke in eigen beheer door de Dienst Ge- meentewerken wordt uitge- voerd. De reconstructie be- helst onder meer het asfaite- ren van het wegdek, de her- bestrating van de fietspaden en de aanleg van een voet- pad. Dit werk omvat het laatste aan te leggen wegge- deelte van de Westfranke landsedijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat de dijk tus- sen het kruispunt Burg, van Ilaarenlaan/Vlaardinger- dijk/Burg. Knappertiaan en de Rubenslaan wordt afge- sloten voor verkeer. De om- leidingsroutes zuilen door middel van borden worden aangegeven. De werkzaam- heden zuilen vermoedelijk tot begin november 1995 du- ren. Indien mogelijk zuilen voltooide gedeelten van het werk eerder in gebruik wor den genomen. In het jaarplan voor 1995 had de Schiedamse politie doelen gefor- muleerd die gehaald moesten wor den. Uitgaande van 1994 moest een aantal soorten delicten op z'n minst met vijf procent worden te- ruggebracht. Voor het eerste half- jaar van 1995 is men in die opzet met vlag en wimpel geslaagd. Een greep uit de imponerende cij fers en grafieken: het aantal be- drijfsinbraken binnen de gemeen- tegrenzen bleef steken op 197, ter- wijl met 348 inbraken al aan de 'doelstelling' zou zijn voldaan. En hoewel bij 210 gestolen auto's het streefcijfer al zou zijn gehaald, kregen slechts 154 automobielen zonder toestemming een nieuwe eigenaar. Een zo mogelijk nog sterker verhaal vormt de presenta- tie van het aantal kelderinbraken: slechts 144 keer was het raak, waar ingezet was op 420 keer. Inbraken in woningen vonden het afgelopen half jaar naar bekend 263 keer plaats, terwijl Schiedam met 316 inbraken al op de goede weg was geweest. Bij het aantal geweldsde- licten, tenslotte, bleef de teller staan op 96. En dat is 31 keer min der dan de 127 gevallen van over- vallen, tasjesroof en mishandeling die het politiedistrict Schiedam zich ten doel had gesteld. Korpschef E. van der Horst zoekt een deel van de verklaring voor die opmerkelijke cijfers in de inspan- ningen die de politie in samenwer- king met bedrijven, winkeliers en bewoners op preventief vlak heeft verricht. De forse daling van aantal kelderirlbraken in met name Groe- noord is daarvan een goed voor- beeld. Verder wijst Van der Horst op een voor Nederlandse gemeen ten uniek 'project Kwaliteitszorg' in het politiedistrict Schiedam, dat mogelijk een fikse bijdrage heeft geleverd aan het succes. Schiedams korpsbeheerder, burge- meester R. Scheeres, voegt daar aan toe dat na de ingrijpende reor- ganisatie in politieland vele nieu we personen in de organisatie werkzaam zijn en de politie nu be- ter geequipeerd is voor haar taken. Tegelijk met deze resultaten heeft de gemeente een onderzoeksrap- port uitgebracht met de titel 'On- derzoek naar criminaliteit en (on) veiiigheid in Schiedam'. Uit dit grootschalige onderzoek, dat ge- meente-ambtenaren in samenwer- king met de politie onder 1608 Schiedammers hebben uitgevoerd. blijkt van vooruitgang heel wat minder. Zo is tussen maart 1994 en maart 1995 een derde van de Schiedammers van 16 jaar en ou- der slachtoffer van een delict(je) geworden. wat overeenkomt met onderzoekscijfers uit 1989 en 1990. In vergelijking met het ver- leden wordt men bovendien vaker slachtoffer van twee delicten of meer. Net als in 1990 scoort de Hoogs- traat weer duidelijk het hoogst in een 'top tien' van plekken waar Schiedammers zich onveilig voe- len. Van 600 respondenten kreeg de winkelstraat maar liefst 166 keer het predikaat 'onveilig' mee. Het Beatrixpark werd genoemd als de op een na onveiligste plek. De angst wordt vooral 's avonds en 's nachts gevoeld. Dergelijke plek ken worden dan ook niet zelden gemeden. vooral door vrouwen. In Nieuwland. het Centrum en Oost zijn de onveiligheidsgevoelens het grootst. Zo zegt 38 procent van de ondervraagde bewoners van Nieuwland niet open te doen wan- neer 's avonds de deurbel klinkt. In Centrum en Oost ligt dat percenta ge op 34 procent, terwijl andere wijken in dit opzicht onder de 30 procent blijven. Voor vrouwen en 65-plussers liggen de percentages nog beduidend hoger. In het openbaar vervoer of bij de haltes en stations voelt maar liefst 62 procent zich vaak of soms on veilig. Het gebruik van tramlijn 1 wordt daarbij het minst veilig be- oordeeld. Het onderzoeksrapport geeft even- eens aan hoe tevreden de Schiedpmmers met hun eigen wijk zijn. Waar inwoners van Spaland, Kethel en de Woudhoek hun tevre- denheid over de eigen woonbuurt honoreren met rapportcijfers van respectievelijk 8,3 8,0 en 7,9 scoren Oost en Nieuwland bedui dend onder de gemiddelde waarde- ring van 7,4. Oost krijgt van zijn bewoners een karige 6,7 terwijl bewoners van Nieuwland hun SCHIEDAM - Nietsvermoedcnde voorbijgangers die zondag 3 Septem ber op het gemak een wandelingetje maakten'door het anders zo rustige Kethel, moeten het idee gehad heb ben in een aflevering van het Tros- programma 'Ter land, ter zee en in de lucht' te zijn beland. De ingredienten hiervoor waren dan ook in ruime ma te aanwezig. Een lange baan die van een hoogte van drie meter naar bene- den liep, een tonnetje gevuld met wa ter, hieronder een ring en tientallen enthousiastelingen die zich graag in een kar naar beneden lieten schieten in een poging de stok in de ring te steken. Degenen die al wat langer in Kethel vertoeven, wisten echter dat het hier ging om het Twaalfde kam- pioenschap 'Tonnetje Steken', onder auspicien van Muziekvereniging St. Radboud. Het evenement, dat een aantal jaren geleden tijdens een fees- tweekend van de vereniging bedacht werd door een lid, geniet intussen stedelijke bekendheid. Veel werd er deze dag weer verwacht van Mario Keizer, de Tonnetje-steker van "94, die gelukkig niet onder de enorme druk van pers en publiek bezweek. Waar anderen de stok misprikten en een plens water over zich heen kre gen, hield hij als enige de boel droog. Nou ja, in ieder geval tijdens de offt- ciele wedstrijden. Toen de kersverse kampioen enige tijd later weer de stok ter hand nam, haalde hij tenslot te toch een nat pak. KOTO WILLEM DE BIE buurt net een tiende meer geven. Opvallend is, dat Schiedammers inbraak. geweld, of bedreiging niet als belangrijkste buurtprobleem noemen. De top vijf luidt dan: par- keeroverlast (1), agressief rijge- drag (2), rommel op straat (3), ver- keersonveilige situaties (4) en ver- vuild openbaar groen (5). Op de zesde en zevende plaats worden pas inbraak in woningen en in braak in bergingen genoemd. Daar staat weer tegenover dat deze laat ste twee vormen van inbraak bij elkaar opgeteld een nummer een op zouden leveren. Volgens burgemeester Scheeres biedt het rapport zeker aankno- pingspunten voor nieuw beleid. „Uit de gegevens kunnen we leren dat een integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek. ingebed in het wijk- en buurtbeheer, is ge- wenst. Het moet niet zo zijn dat elke sector nu apart gaat inspelen op het rapport. Met z'n alien moe ten we op bestuurlijk en ambtelijk niveau om de tafel. zodat we in on- derlinge samenhang tot nieuw be leid komen. Beleidsmatig kunnen we nu in elk geval beter differen- tieren naar de wijken. Zonder de andere wijken tekort te doen, moe ten we het accent met name gaan leggen op Oost en Nieuwland." Korpschef Van der Horst sluit zich hierbij aan: ,,We gaan de streefcij- fers nu vertalen naar het wijkni- veau. We gaan kijken naar wat de goede maat is in de wijken, waarbij het goed denkbaar is dat we per wijk een ander middel kiezen." In het onderzoek heeft de politie ook over het eigen functioneren een kwaliteitsoordeel van de res pondenten gevraagd. Ruim een derde is tevreden over het optreden van de politie, 11 procent is onte- vreden. Een grote groep is dus noch tevreden. noch ontevreden. Bij allochtone Schiedammers is de waardering voor de agent bedui dend hoger. 61 procent van de niet-Nederlanders in Schiedam is goed te spreken over het politie- optreden in de buurt. Als de res pondenten moeten reageren op stellingen, verdwijnt plotseling veel van de tevredenheid. Een aan tal cijfers springt eruit: 53 procent ziet de politie onvoldoende in de wijk; in de ogen van 45 procent van de ondervraagden heeft de po litie te weinig tijd voor allerlei za- ken; 41 procent dat de politie te weinig contact heeft met de wijk- bewoners en in de stelling dat de politie onvoldoende uit de auto komt, kan 40 procent zich vinden. klein SCHIEDAM Bent u een Schiedammer die op 14 September geboren is en wilt u in aanmerking komen om een winkelcentrum te openen? Zo ja, grijp dan die unieke kans die nu geboden wordt. Win kelcentrum Nieuwe Passage opent op donderdag 14 September haar deuren. Dat wordt 'n feest voor heel Schiedam en omgeving. Eni ge zeer bekende Nederlanders zui len de openingshandeling om 10.00 uur verrichten. Dat gaan zij doen samen en met behulp van personen die op 14 September ge boren zijn. Bent u Schiedammer en voldoet u aan het bovenstaande, aarzel dan niet en neem tijdens kantoortijd telefonisch kontakt op met 079-165541. EEN EIGEN MAN1ER VANLEVEN D0HZ0 James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM De in het oude centrum van Schiedam gevestig- de Art Gallery Interbook Interna tional, zal van 2 tot en met 23 September een verkooptentoon- stelling organiseren van het werk van de schilder Ad van den Brink en de beeldhouwster Ineke van Dijk. Dit ter gelegenheid van de onthulling van het door Ineke van Dijk vervaardigde beeld 'De Scheepsbouwer', dat zal worden geplaatst aan de Maasboulevard te Schiedam op 16 September. Dit beeld wordt de stad aangebo- den door de gezamenlijke Schiedamse service-clubs. Ad van den Brink werd opgeleid tot schilder en beeldhouwer aan de Akademies van Beeldende Kun- sten te Rotterdam en Amsterdam. Naast zijn scheppend werk leidde hij ook jarenlang een galerie in zijn huidige woonplaats Does- burg. De schilderijen die hij ten toon zal stellen zijn expressionis- tisch van aard, kleurrijk en met krachtige lijnen en vlakken. Zijn voornaamste inspiratiebron zijn de menselijke emoties. Ineke van Dijk ontving haar opleiding aan de Akademies van Beeldende Kunsten te Rotterdam en Maas tricht. Naast haar vrije werk ver- vaardigt zij veel beelden, pennin- gen en awards in opdracht van bedrijven. Zij werkt meestal met brons, in een geabstraheerd rea- listische stijl. Zij vindt de inspira- tie voor haar vrije werk in mense lijke dieren en figuren, waarbij met name het thema 'dans' een hoofdrol speelt. Art Gallery Interbook Internatio nal is gevestigd aan de Lange Ha ven 97. De openingstijden zijn van woensdag tot en met zondag van 13.00 - 17.00 uur. De ten toonstelling bezoeken buiten de openingstijden is slechts moge lijk op afspraak, tel. 4266034. (Alleen in ons filiaal in Capelle aan den IJssel) Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Mid-mount VHS videorecorder 2 zelfreinigende videokoppen Quick Servo Drive Intelligent HQ-plus Automatische digitale tracking controle 45 voorkeuze zenders Auto preset tuning 4 programma's/1 jaar Scart aansluiting IR-afstandsbediening Geschikt voor PAL-MESECAM B/G Rotterdam Hoogstraat 141 •Dordrecht Voorstraat 274 Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Leiden Haarlemmerstraat 170 Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Den Haag Venestraat 8-10 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 •Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Capelle a/d Ussel - Centrumpassage 103 Rotterdam Winkelcentrum Oosterhof INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM - De uitslag van de Ballonnenwedsirijd, die zondag 3 September in het kader van het twaalfde kampioenschap Tonnetje steken is gehouden, zal rond janua- ri '96 bekend zijn. Men verwacht dat alle briefjes die aan de ballon nen waren bevestigd, dan wel zui len zijn teruggestuurd. Wie de winnaar wordt van de walkman, de hoofdprijs, is dan ook meteen be kend. Zie pag.TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1