'Vervuilerbetaalt' bodemsanering Lange Nieuwstraat 'Geheim van Schiedam' eindelijk onthuld supflSDK Rijwielstalling station langer open Markante plek voor de Scheepsbouwer deZMfcWSter lEHjBI MINI SET 399 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Kinderziekten Nieuwe Passage bleven beperkt Schiedamse Kym ziet na Parijs wel verder Puinruimers en een apathische bevolking Handtekeningenactie voor Spectrumfestival Alles over Pcirket srrk Schiedam Toneel Verdediging Trompet Groenstructuurplan doorraad Prijswinnaars Monumenten- puzzel RENAULT lie elders in dit bind Canon Rommelmarkt EDITIE-OPLAGE 42.850 11 SCHIEDAM Na tien weken zomerreces zijn de politieke problemen in Schiedam kennelijk niet zo hoog opgestapeld dat raadsleden over vergadertijger-eigenschappen moeten be- schikken om de agenda door te komen. Al na ruim een uur sloot loco-burgemeester A. Wiegman de vergadering. Slechts aan het gewijzigde Groenstructuurplan en aan vervuilde grond bij het voormalige politiebureau aan de Lange Nieuwstraat werden wat woorden gewijd, al was het vooral om aan te ge- ven dat men de betreffende voorstellen steunde. P°"erZf IN DE PARKETSHOP Bruynzeel IJparitetjl Kahrs Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen De klant centraal, de auto optimaal FOT# VIDE# AUDH ALT1JD laag IN PRUS Leefhoek MATTY als het om wonen gaat FOTO VIDEO AUDIO .BETER IN BEELD... EN GELUID! SHARP S-360 MET LUIDSPREKERS WOlNSDAt, 2(1 SEP TEMBEK 1995,2e jaargang nr. .V VcpSMfSfV Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM 'Wil je to neelspelen? Dat kan! Wil je toneelspelen leren? Dat kan ook!' Onder dlt motto gaat woensdag 20 September de dependance van de Jeugd- theaterschool Hofplein in Schiedam van start. Theater de Teerstoof Schiedam staat al jaren bekend als broed- plaats voor jong en aanko- mend cabarettalent. Daar- om is de Teerstoof de aange- wezen lokatie om een depen dance van Jeugdtheater- school Hofplein te starten. Op 20 September gaan de deuren open voor jeugdigen en jongeren die willen leren toneelspelen. Bij sommige mensen is toneelspelen een tweede natuur, maar de meeste acteurs hebben een gedegen opleiding achter de rug. In de dependance krij- gen jongeren van 6 tot 26 jaar, van September tot half april, les in zang, dans en spel. De lessen worden gege- ven door vakdocenten van de Jeugdtheaterschool. Dat velen een uitdaging aan wil len gaan, bleek al snel. De inschrijvingstermijn was nog niet verstreken of alle klassen in Schiedam zaten al bljna vol. De Teerstoof raadt geinteresseerden aan contact op te nemen met Jeugdtheaterschool Hof plein. In de meeste gevallen kunnen zij nog wel op een wachtlijst worden geplaatst, tel. 4660311. SCHIEDAM Vrouwen die een cursus zelfverdedi- ging hebben gevolgd, zijn beter in staat zichzelf te ver- dedigen tegen onder andere seksueel geweld. Ze zijn minder bang en voelen zich minder snel bedreigd. Dit blijkt uit een onderzoek van Berna Baarsen, studente so- ciale psychologie. Verder blijkt dat vrouwen voor de cursus veel vaker werden lastiggevallen of bedreigd dan erna. Dit komt vooral doordat vrouwen in de cur sus zelfverdediging ook le ren hun houding te verbete- ren en hun stem leren te ge- bruiken. Deze mentale trai ning zorgt ervoor dat je er zelfverzekerder uitziet en minder risico Ioopt om in een vervelende situatie te- recht te komen. De begelei- ding van de cursus is in han- den van Sylvia Deiman, ge- diplomeerd docente zelfver dediging. De cursus wordt gegeven op donderdagoch- tend van 09.00 -10.30 uur in Sportinstituut Schiedam, Jacob Bijsterstraat 2. Er wordt gestart op 21 Septem ber en de kosten zijn fl.105,- voor 10 lessen. Opgeven kan bij de Stichting SVO, tel. 4734545 of bij Sylvia Deim an, tel. 4702131. SCHIEDAM De Christe- lijke muziekvereniging Har- pe Davids-Schiedam organi- seert voor belangstellenden een orientatiecursus voor het leren bespelen van de trompet, trombone, bariton of bastuba. De cursus van acht lessen wordt gegeven op de vrijdagavond van 17.30-18.30 uur in het ver- enigingsgebouw van Harpe Davids 'De Tamboerijn' aan het Nijhoffplein 22. De be- doeling is om vrijdag 13 ok- tober met de cursus te star- ten. Een bevoegd en gediplo- meerd docent zal de cursus verzorgen. De kosten van acht groepslessen van 60 mi- nuten bedragen fl.50,- per persoon. een unieke en voor al goedkope manier om ken- nis te maken met populaire muziekinstrumenten. Be langstellenden worden ver- zocht snel te reageren, daar het aantal plaatsen beperkt is. Voor meer informatie en/ of aanmelding kan men bel- len naar 2730721 of4715959 (na 18.00 uur). Alle fracties waren blij met het Groenstructuurplan, dat de hoofd- lijnen aangeeft voor het creeren en behouden van groenvoorzieningen in Schiedam. Lichte kritiek gaf D66 raadslid G.H. Akker-de Jager. Volgens haar miste het 'feestelijke plan nog wat 'confetti' in de vorm van bloemen- en plantenbak- ken die voor wat meer kleur kun nen zorgen. Verder stipten meer- dere fracties aan dat het plan staat of valt met de uitvoering en het on- derhoud. Hierbij is er voor het wijk- en buurtbeheer nog een rol weggelegd, daar waar het erom gaat de bewoners te betrekken bij het (onderhoud van) groen in hun buurt. Steun was er ook voor een krediet om het terrein rond het bureau van de voormalige Gemeentepolitie aan de Lange Nieuwstraat zodanig te ontwikkelen en te saneren dat, met handhaving van monufnentale panden aan de straatzijde, op ach- terterreinen veertien of zestien wo- ningen gerealiseerd kunnen wor den. M.J.E. Ruseler-van Bers (CDA) merkte op dat hier het prin- cipe op moet gaan dat de vervuiler van de grond de bodemsanering betaalt. In dit geval moet dan de politie opdraaien voor de kosten, ook al is deze reeds verhuisd en opgegaan in een regionale politie. Wethouder A. Wiegman, was het hier mee eens en zag deze woorden als ondersteunende opmerkingen voor het college. Buiten deze twee genoemde pun- ten werden nog 24 agendapunten zonder discussie 'weggehamerd'. In voorafgaande commissieverga- deringen waren blijkbaar al vele politieke plooien gladgestreken. Tijdens de raadsvergadering werd nog J.A.M. Poolman als raadslid voor GroenLinks beedigd en sprak loco-burgemeester Wiegman lo- vende woorden over de inbreng van teruggekeerde Schiedamse brandweerlieden bij de orkaan- rampbestrijding op St. Maarten. m SCHIEDAM Duizenden men- sen waren donderdag 14 Septem ber getuige van de officiele ope ning van Schiedams nieuwe trots, de Nieuwe Passage. Het aantal mensen dat kwam kijken overtrof de stoutste verwachtin- gen. Rond de klok van tien vormde iedereen een erehaag om Hans Breukhoven en zijn vrouw Vanessa welkom te heten. Zodra de bontgekleurde ballonnen door de zangeres en de baas van de Free Record Shop waren op- gelaten, hierbij bijgestaan door enkele jarige Schiedammers, kon iedereen eindelijk dat doen waar hij voor gekomen was: het bestormen van het nieuwe win- kelcentrum, waar het dan ook de hele dag bomvol was. Meer over de opening in de speciale bijlage BrandersposT. FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM In het kader van Monumentendag publiceerde Maaspost een puzzel. De Maaspost monumentenpuzzel leverde bij veel deelnemers problemen op. Zelfs werd een enkele keer de re- dactie benaderd met vragen over de opgaven. Toch kwamen er uiteindelijk en kele tientallen goede inzendingen binnen. Uit de inzendingen werden de vol- gende prijswinnaars getrokken: 1C. v.d. Geer, West Frankenland- sestraat 28b. 2. G. van Geene, Sweelinncksingel 10. 3. J.C. de Boer de Koning, Nieuwe Damlaan 549. 4. S en C Engering, Oostsin- gel 29. 5. J. van Nielen, Schimmel- penninckstraat 17. De prijzen kunnen tot en met vol- gende week worden afgehaald bij de VVV aan de Koemarkt. De prij zen werden beschikbaar gesteld door de gemeente Schiedam, de Stichting Historische publikaties en de VVV Schiedam. met ^AortinB300 -TmFT35 85 van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen- 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM TEL: 010- 4 14 73 68 SCHIEDAM De problemen die nauwelijks achterwege kunnen blijven bij een dergelijk groot pro ject zoals dat van de Nieuwe Pas sage zijn beperkt gebleven. Be- langrijkste probleem was dat in de loop van de ochtend bij enkele za- ken een stroomstoring optrad. Na- dat het O.N.S. was gewaarschuwd werd een tijdelijk oplossing gevon- den door de desbetreffende zaken van een zwaardere zekering te voorzien. Op dezelfde dag, na de koopavond, werd in de avonduren nog een nieuwe kabelgetrokken onder het wegdek van het Broers- veld. ,,Er was sprake van overbelasting. Vermoedelijk werd er meer stroom gebruikt dan voorzien. Het pro bleem kon snel worden verhol- pen", aldus Marlies Dingehouts van het O.N.S. Overigens overtrof de belangstel- ling van het publiek de verwach- ting van veel winkeliers. Ook bij de winkels van de Hoogstraat bleek het duidelijk drukker dan normaal. Maatregelen moesten er ook op de openingsdag, donderdag 14 Sep tember, genomen worden voor wat betreft het afval dat het publiek achterliet. Doordat veel winkeliers folders uitdeelden en het bezoek aan de Nieuwe Passage massaal was waren er overvolle prullen- bakken. Op vrijdag en zaterdag waren er maatregelen getroffen om de bakken een aantal keren per dag te legen. SCHIEDAM De openingstijden van de rijwielstalling onder het NS-station Schiedam Rotterdam West worden binnenkort tijdelijk verruimd. In de maanden oktober, november en december zal de stalling langer geopend zijn. Op vrijdag en zater dag zal de stalling tot 1.00 's nachts geopend zijn en op zon- en feestdagen sluit de stalling dan om 23.00 uur. De openingstijden blij ven ongewijzigd, 6.00 uur op maandag tot en met vrijdag, 7.00 uur op zaterdag en 8.00 uur op zondag. Het doel van de verruiming is niet alleen de openingstijden beter aan te sluiten op de aankomsttijden van de treinen. De gemeente en de ex- ploitant van de stalling willen er ook mee nagaan of de verruimde openingstijden leiden tot een beter gebruik van de stalling. Als dit het geval blijkt, overwegen zij de nieuwe openingstijden van de stal ling voor langere tijd te laten gel- den. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN DORZO James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 kleih SCHIEDAM Onder grote pu- blieke belangstelling werd zater dag 16 September het standbeeld van de Scheepsbouwer onthuld. Dat gebeurde op het hoofd van de Gorzen, door J.B. Advocaat, de man die met zijn klinkhamer model heeft gestaan. Het beeld is ontworpen door de Stolwijkse kunstenares Ineke van Dijk. De harmonie van Wilton-Fijenoord zorgde voor de feestelijke muzi- kale omlijsting tijdens de onthul- ling. Het standbeeld van de scheeps bouwer is er gekomen op initia- tief van de Schiedamse Service Clubs. Deze clubs organiseerde alweer vijf jaar geleden een Kerstmarkt met als doel geld in te zamelen voor een beeld dat de geschiedenis van de voor Schiedam zo belangrijke be- drijfstak, de scheepsbouw, le- vend moest houden. En nu einde lijk is het zover, mede dankzij de financieele steun van vele bedrij- ven, instellingen en de gemeente Schiedam. Het beeld dat op de plek staat waar zoveel Schiedammers werk vonden in de scheepsbouw, is tij dens de onthulling symbolisch overgedragen aan de gemeente Schiedam. Royaal zitkomfort bekleedt met een prima fantasie-tlockstof. Nu als 2,5 hoek 2 zits van 1598.- voor 998r Hoofdweg 18, Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010-4852273 Prima 5 35 mm autofocus compact camera Ingebouwde flitser met rode ogen reductie Autofocus voor perfecte scherpstelling Incl. lithiumcel. van 399 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen I Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Dordrecht Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Leiden Rotterdam - Groene HiHedijk 173 Den Haag Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Zoetermeer Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Capelle a/d Ussel 147 toorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 103 SCHIEDAM Een rommelmarkt vindt zondag 24 September plaats in wijkcentrum De Erker. De ver- koop is van 12.00-16.00 uur. De toegangsprijs is fl. 1,50 per persoon voor volwassenen en fl.0,75 voor kinderen. Kinderen kunnen ook nog voor fl.3,50 een grondplek hu- ren om daar hun spulletjes op te verkopen. Voor meer informatie kan men De Erker bellen, tel. 4267767. Zie pag. TX001 it

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1