Kritiek bewoners op overlast Beneluxlijn WMTM FOTOKUIN OP DE 1 Veel doopwater bij Houtloop m sting n Nieuwe aanwinst voor Lentefeest Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Tramlijn 1 wordt plaatselijk buslijn 1 |j Gemeente Belangen wil tunnel voor auto en tram langs Stadserf Heropening Nolenslaan met unieke kinderactie 20% KOR ING 30 ORTING MG120/o CORT1NG i 30% K VIDEO MONTAGE DAGEN BIJ CORRECT Metro rijdt niet eerder dan de volgende eeuw Een vuurtje voor de verzameling Familie kent de smaak van haring en zout Munten Open Huis EcoTeam Geluidsoverlast beperken Kom naar de Femina (van 6 t/m 15 oktober) on lot op do krant van volgende week Dwangsom Schiedam RENAULT ...BETER IN BEELD... E :n GELUID! ILiesveld 147 - Vlaardingen EDITIE-OPLAGE 42.850 als het om wonen gaatck2WWSter 0 FANTASTISCHE VHS VIDEORECORDER Van 599, Nu: FOTO VIDEO AUDIO 29 EN 30 SEPTEMBER •5 l! WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1995,2c jaargung nr. 39 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Ook dit jaar houdt Unicef een vreemde munten aktie op een groot aantal Schiedamse basisscholen. De aktie start op maandag 2 oktober en loopt tot en met 14 oktober. Het is voor het vierde ach- tereenvolgende jaar dat de ze aktie wordt gehouden. De bedoeling van de aktie is dat kinderen thuis of bij familie en vrienden vragen of er nog vreemde munten zijn over- gebleven na een buitenland- se reis. Meestal verdwijnt dit geld in een la of kast en wordt er verder niets mee gedaan. De opbrengst van de aktie is bestemd voor Unicef-projecten in Mozam bique, een land dat werkt aan wederopbouw. Unicef is het kinderfonds van de Ver- enigde Naties en zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen in de zoge- naamde ontwikkelingslan- den. Wie vreemde munten voor dit doel af wil staan, kan ze meegeven aan de schoolkinderen of even con tact opnemen met Unicef- medewerkster Gerda Ver- kade, tel. 2732332. SCHIEDAM De CVB Bank bestaat 1 oktober 75 jaar. Zaterdag 30 September wordt dat op grootse wijze gevierd. In de 600 vestigin- gen zullen op deze dag klan- ten en belangstellenden fees- telijk worden onthaald. Ook de CVB Bank in Schiedam- Noord houdt Open Huis. Tussen 11.00 en 15.00 mir is iedereen van harte welkom. De CVB Bank is te vinden aan het Kamilleveld 30. De CVB Bank werd 75 geleden onder de naam Centrale Volksbank opgericht als spaarbank voor 'gewone mensen'. Dat was nodig omdat de banken zich dcs- tijds uitsluitend richtten op zakelijke dienstverlening en diensten ten behoeve van vermogende particulieren. De CVB moest, zo vonden kerk en vakbond, de spaar- zin bij de gewone man aan- wakkeren. Vandaag de dag is de CVB nog steeds spaar- specialist, maar tevens een bank die een compleet as- sortiment bankdiensten aanbiedt. Belangrijk onder- scheidend punt ten opzichte van andere banken is de vriendelijke benadering van de klant. Dat is door de ja-. ren been al voor veel mensen aanleiding geweest om de overstap van een grote bank naar de CVB te maken. De CVB-agent -de bank werkt met bankagenten- staat al- tijd, vaak ook buiten kan- tooruren, klaar voor de klant. Tijdens het Open Huis kunnen mensen eens nader kennismaken met de CVB-agent en met wat de bank allemaal kan en doet voor de consument. Ook is er een korte video-presenta- tie over de geschiedenis van de 75-jarige bank. SCHIEDAM Het Eco Team Meldpunt Schiedam roept Schiedammers op deel te nemen aan het EcoTeam- Programma. Een EcoTeam bestaat uit acht mensen die in hun eigen huishouden mi- lieu-maatregelen (gaan) treffen. Voor een periode van negen maanden komen zij een maal per maand bij- een, om ervaringen en tips uit te wisselen. Stap voor stap kunnen zij zo het eigen huishouden milieuvriende- lijker maken. Het team werkt aan de hand van een werkboek en wordt onder- steund door het EcoTeam- meldpunt. Op een teamrap- port krijgt men telkens te zien wat de besparingen van het team precies zijn. Voor meer informatie kan men bellen naar het EeoTeam- meldpunt Schiedam, Van Heekstraat 15, tel. 4465392. SCHIEDAM „Haal alle trues uit de doos om de geluids overlast te beperken. Ga niet net onder de toegestane waarde zitten, maar probeer daar verder onder te komen, ook al omdat in de toekomst de normen strenger worden." Met deze woor- den uitte J.J.S de Kievit van Bewonersvereniging Schiedam- West op 21 September kritiek op de grotere geluidsoverlast die de toekomstige Beneluxlijn in Schiedam met zich mee brengt. Met name bewoners van het Vijfsluizenflat zouden geluids overlast als gevolg van de aanleg van de metrolijn gaan onder- vinden. Volgens De Kievit werd eerder in de raadscommissie voor verkeer en vervoer de gedachte raadsbreed gedragen dat er nog eens een nade- re studie naar de geluidsoverlast moest worden verricht. Met onder- zoekscijfers van de RET neemt De Kievit geen genoegen en ook het antwoord van projectleider J. de Klerk dat aan TNO de opdracht is gegeven om aan belanghebbenden uit te leggen hoe de geluidscijfers geinterpreteerd moeten worden, vindt De Kievit onvoldoende. Vol gens hem is een nieuw, onafhanke- lijk onderzoek op zijn plaats, zeker ook omdat de uitkomsten van de RET verdacht genoeg net onder de wettelijk toegestane maxima val- len. Ook vlak bij toekomstig sta tion Troelstralaan, waar geen ge- luidsonderzoek is gedaan, ver- wacht de bewonersvereniging Schiedam-West geluidsoverlast. De bewonersvereniging heeft een bezwaarschrift tegen de geluids overlast veroorzakende plannen ingediend. Verder plaatst De Kie vit ook kanttekeningen bij een 'woontoren' die mogelijk vlak naast station Troelstralaan zal ver- rijzen. „Waarschijnlijk zullen pro- jectontwikkelaars er een hoge woontoren willen neerzetten. En dat is jammer, want het ontwerp van het station ziet er prachtig uit. Zo'n woontoren zou het station de- graderen tot een fietsenstalling", aldus De Kievit. Kritiek kwam er eerder ook van de bewoners van de flat aan de 's- Gravelandseweg, die gesloopt moet worden om de aanleg van een keerspoor voor de metro mogelijk te maken. Een uitspraak die de heer Maas van de RET onlangs ge daan zou hebben dat met bijna alle bewoners van de flat reeds over- eenstemming is bereikt, heeft bij veel bewoners kwaad bloed gezet. Zo heeft mevrouw E. Bom - van Soest zich middels een boze brief tot wethouder L. Hafkamp en bur- gemeester R. Scheeres gericht, waarin zij om opheldering vraagt. De Vereniging van Huiseigenaren van de flatwoningen is het volgens haar eens met de inhoud van de brief. Deze vereniging heeft eerder al het advocatenbureau Van Baars en Opijnen in de arm genomen in het verzet tegen de sloopplannen. SCHIEDAM De RET werkt momenteel aan de verbetering van de tram en busbaan tussen de Burg. Van Haarenlaan en het Sport- parkviaduct. Het uiteindelijk resul- taat is een beter rijeomfort voor de passagiers en bestuurders van tram en bus. Voor het echter zover is zal er het nodige werk verzet moeten worden. Dit heeft uiteraard gevol- gen voor tramlijn 1deze wordt tij- delijk buslijn 1. Vanaf 25 Septem ber worden reizigers op een deel van de route van tramlijn 1 met bussen vervoerd. Vanuit Rotter dam rijdt de tram tot de halte Broersvest/Emmaplein, waarna overgestapt moet worden op de pendelbus naar Schiedam-Woud- hoek. Ook vanuit Schiedam- Woudhoek naar het Broersvest (MOTS klein wordt met bussen gereden. De ver- trektijden van lijn 1 en de pendel bus zijn op elkaar afgestemd zodat wachttijden tot een minimum be- perkt blijven. De halte bij NS-sta- tion Schiedam-Nieuwland is ver- plaatst naar het nabijgelegen poli- tiebureau. Hierdoor zullen passa giers van en naar het NS-station wat verder moeten lopen dan ze gewend zijn. Verwijzingsborden geven de looproute naar de ver- plaatste halte aan. Als alles meezit zal de tram uiterlijk maandag 23 oktober weer via de gewone route naar Schiedam-Woudhoek rijden. SCHIEDAM Met houthandel Jongeneel aan de Buitenhavenweg als middelpunt had de voormalige Brandersloop zichzelf afgelopen zondag omgedoopt tot Jongeneel Houtloop. Deze verandering kwam de organisatie van het hard- loop-evenement over 15 en 10 ki lometer op een hoop doopwater te staan. Dergelijke weersomstandigheden bieden een sportief evenement in de buitenlucht over het algemeen niet de meesl sfeervolle ambiance. De nieuwe opzet van deze loop bood echter juist prima mogelijk- heden zich te weren tegen het herfstachtige weertype. Door de inschrijving vooraf, een gedeelte van het te lopen traject en de af- sluitende prijsuitreiking in de lood- sen op het terrein van de houthan del te posteren, werd het publiek en de deelnemers een behaaglijk droge schuilplaats geboden. Voor de door Nellie Cooman weg- geschoten circa 450 atleten en atle- tes vormde het weer geen beletsel. Regen wordt in hardlopers-kringen beschouwd als zuurstofrijk en dus uitermate geschikt voor snetle tij- den. De resultaten logenstraften deze theorie niet want de Jonge neel Houtloop kende met de over- winningen van Rus Panin, 29.53, en voormalig Russin Maslowa, 39.41, twee nieuwe wedstrijdre- cords. Bij de veteranen won Kees Kraaijeveld, 31.59, wat tevens een nieuw wedstrijdrecord betekende. SCHIEDAM Gemeente Belan gen Schiedam wil zich nog niet neerleggen bij het Parkeerplan Binnenstad, zoals dat door wet houder L. Hafkamp is gepresen- teerd. In een brief aan de leden van de commissie voor verkeer en ver voer wijst raadslid H. Metaal op al- ternatieve mogelijkheden. Met een parkeerverbod random de Grote Kerk, random de Koren- beurs en voor de Havenkerk wenst Metaal het Bereikbaarheidsplan voor Schiedam centrum aangevuld te zien en bij de ingangen naar de binnenstad zouden borden ge- plaatst kunnen worden die een maximum snelheid van 30 kilome ter per uur aangeven. Verder pleit Metaal voor een onafhankelijk on derzoek naar de parkeerdruk nu er twee parkeergarages zijn. In dat onderzoek moet ook gekeken wor den naar de situatie waarin het Spinhuispad is volgebouwd en waarin de Lange Haven autovrij is. Daarnaast wil Metaal de mogelijk heden onderzoeken voor bewoners en bedrijven in de binnenstad om. dag en nacht, tegen een nader vast te stellen bedrag met een parkeer- ontheffing te parkeren in de par keergarages in de binnenstad. Het aanleggen van een tunnel langs het Stadserf is een niet min der opvallend advies dat Gemeente Belangen aan de raadsleden doet. Volgens Metaal kan er een optima- le benutting en uitstraling van het Stadserf bereikt worden, als het au to- en tramverkeer het Stadserf door een tunnel passeert. D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM De gerestylde Mgr. Nolenslaan zal zaterdag 30 September om 10.00 uur officieel geopend worden door wethouder Reijnhout van de gemeente Schiedam. Tijdens een groots op- gezette braderie met vele activitei- ten is een belangrijk onderdeel de straattekenwedstrijd voor en door kinderen van de nabijgelegen school Het Startblok'. Met die wedstrijd halen zij geld op dat ten goede zal komen aan straatkinde- ren in Rio de Janeiro (Tnstituto Brasileiro voor Innovatie op Socia- le Gezondheid). Vanaf 11.00 uur's ochtends zullen enkele bekende 'stoeptekenaars' hun visie geven op het thema 'Kin deren de Straat'. Hun creaties zullen de geheel vernieuwde be- strating van de Mgr. Nolenslaan sieren. In navolging daarvan laten de kinderen uit de wijk op diverse plekken verspreid over de laan vanaf 11.30 uur hun creativiteit de vrije loop, op hetzelfde thema. Het geld dat zij met de 'stoepkrijt- schilderijen" inzamelen, zal wor den verdubbeld door de Winke- liersvereniging Mgr. Nolenslaan. De officiele prijsuitreiking zal ver richt worden door een vertegen- woordiger van de Gemeente Schiedam. Tevens zal het opge- haalde bedrag door de Winkeliers- vereniging verdubbeld worden (en wellicht doet de Gemeente Schiedam ook nog een duit in het zakje). Het zo bijeengebrachte be drag wordt daarna overhandigd aan Instituto Brasileiro. De prijs uitreiking en de donatie zal plaats vinden tussen 15.30 en 16.00 uur. i el m Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 warn* SCHIEDAM De oplettende Schiedammer had ze al opge- merkt tijdens de verlichte Gon- delvaart die zaterdag 16 Sep tember in de Schiedamse ha vens voorbij trok. De officiele presentatie van de nieuwste aanwinst van Stichting Lente feest vond echter vrijdag 22 September pas plaats. Een flink aantal vaste bezoekers, mede- werkers en symphatisanten van de stichting hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om de presentatie aan de Tuinlaan 64 bij te wonen. Met de aan- schaf van het schip is een lang gekoesterde wens van de stich ting eindelijk in vervulling ge- gaan. Al meer dan 24 jaar biedt het Lentefeest vertier aan ie dereen die zin heeft in een praatje, spelletje of dagje-uit. Tot afgelopen vrijdag vonden deze aktiviteiten grotendeels binnenshuis plaats. Een enkele keer werd een touringcar of boot gehuurd, om er voor wat langere tijd op uit te trekken. „Maar wie door omstandighe- den op zo'n dag niet mee kon, viel letterlijk en figuurlijk bui ten de boot", vertelt Riet Ko- nings van het Lentefeest. Ja- renlang werd daarom iedere cent die gespaard kon worden, opzij gezet om ooit een eigen schip aan te kunnen schaffen. Dit jaar was het dan zover. Na een zoektocht langs de Neder- landse havens was een schip ge- vonden dat aan alle verwach- tingen van de stiching voldeed, en waar dat nog niet het geval was konden de nodige aanpas- singen worden aangebracht. De m.s. Lentefeest, zoals het schip gedoopt werd, biedt daardoor ook plaats aan men- sen in een rolstoel. mmmmmmm - C F'iTniiff3 Digital Auto Tracking VHS Index Search System Real Time Counter Quick Start On Screen Display in 3 talen High Speed Rewind Inch afstandstjediening 399 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM Klimcentrum Caillou heeft van de gemeente Schiedam een dwangsom opge- legd gekregen van fl.1000,- per dag dat het klimcentrum zonder milieuvergunning geopend is. Het college van b en w heeft hiertoe besloten omdat het centrum niet over een vergunning beschikt die in het kader van de Wet Milieube- heer nodig is. Met dit besluit volgt het college het advies op van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Zie pag.TX001 V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1