Hollands festival in Notre-Dame Stadsgehoorzaal Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in. Outcry in Podium Theater de Teerstoof Theater de Schuurkerk Q Russen in Nederland voor kunst langs het spoor TROS Cultuur Dalmatiers Expositie Film Karaoke in de Pacha ik wil een voordelig (proef) abonne- j V ment op het Rotterdams Dagblad. j REGIO 'Nowadays everything is possible'Dat is het antwoord dat een viertal kunstenaars uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van de Russische ambassade kreeg op hun voorstel een uit- wisselingsprogramma op touw te zetten tussen Neder landse en Russische kunste naars rond het thema reizen en afstand. Het betekende zo- veel als 'zoek het zelf maar uit', want de echte kunstbroe- ders kwam men er niet mee op het spoor. Het toeval wil- de echter dat een atelier in Amsterdam werk in huis had van een Vladivostokse kun- stenares. Met een (nog) vaag plan, een ticket Hoek van Holland-Vladivostok en het telefoonnummer van deze Katya Kandyba op zak, toog men vervolgens in het voor- jaar van 1994 naar de me- tafoor voor de andere wereld; Vladivostok. Televisie Bezorgt u mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijbtijvend op proef, Ik betaal hiervoor de halve prijs: 12,95. O NoteertumijvooreenkwartaalabonnementophetRotterdamsDagblad j De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik f 28,55-per maand via automatische betaling. j Naanj: Adres: Postcode: Plaats: Bank/gironummer: Handtekening: Woensdag 4 oktober 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 MaasposT (PCus SCHIEDAM In cafe Podium aan de Lange Haven 28 treedt za- terdag 7 oktober de in 1990 opge- richte band Outcry op. Het reper toire bestaat uit engelstalige eigen nummers. De stijl is moeilijk onder een noemer te brengen. Zelf om- schrijven de leden hun muziek als 'omni-rock' met plaats voor ge- voelige 'ballads', maar evenzeer voor nummers met 'trash-ballen'. Het zijn vooral composities met herkenbare. vaak multi-vocale me- lodieuze zariglijnen die steunen op een solide ritmesectie en een speei- fieke gitaarsound. Alhoewel de bandleden uit verschillende steden komen en de zanger gitarist in de USA woont, kennen ze elkaar ech- ter al van vorige bands en bezettin- gen en hebben ruimschoots erva- ring in de muziek. In de huidige bezetting vormden ze ooit de Grote Prijsband 'Plain Song on the Gong'. Het repertoire van Outcry is een afspiegeling van de muziek waar de leden van de band zelf door zijn bei'nvloed. Door de afwe- zigheid van uitgesproken favorie- ten zijn in de muziek van Outcry tal van invloeden te horen die uit- eenlopen van de vroege jaren zes- tig tot en met de huidige heavy me tal. Maar bovenal heeft Outcry haar eigen sound en stijl ontwik- keld en speelt uitsluitend eigen re pertoire. In 1994 is hard gewerkt aan de 'sound' van de band met als resul- taat de demo 'Unknown Shapes' die in de Verenigde Staten op drie radiostations is te beluisteren en daar veelal wordt beschouwd als 'alternative music' en/of 'arena rock'. Gecontracteerd door een van de Amerikaanse 'Independent labels', vertrekt de band dit najaar voor een drie maanden durende tour door de Verenigde Staten. Po dium biedt dus een van de laatste kansen om de band nog in neder- land aan het werk te zien. 'Mooi Amsterdam' en "meisjes doen het met...' zullen de revue passeren. Vervolgens zal Jaap Stolkestein met 'Oh, oh. Westland' zijn opwachting maken. De avond wordt dan vervolgt met de regiona- le bekendheid Lee West, die waar- schijnlijk nog een zeer leuke muzi- kale verrassing in petto heeft. Ook zal te beluisteren zijn de vertolk- ster van het Nederlandse levens- lied bij uitstek Sandra Fields. Een zeer gevarieerd programma dus en dat voor slechts fl. 12,50. De deu- ren gaan open om 19.30 uur en Harry Slinger zal om 20.30 uur be- ginnen. Cafe Notre-Dame is te vin- den aan het Mackayplein 7 in Maassluis. Harry Slinger. Cafe Notre-Dame opent op vrijdag als vanouds een Furiadefestival met puur Hollands amusement met medewerking van zowel landelijke als regionale artiesten. Voor de opening van dit festival is niemand minder dan Harry Slinger bereid gevonden. Je loog tegen mij', SCHIEDAM In cafe de Pacha staat zaterdag 7 oktober een voor- ronde van de Nederlandse Karaoke Kampioenschappen op het pro gramma. Deelnemers kunnen zich inde Pacha kwalificeren voor de halve finale van het Nationaal Kantpioenschap Karaoke, georga- niseerd door Smile Entertainment. Kandidaten kunnen zich tijdens de voorronde opgeven bij de presen- tator en/of de geluidstechnicus van de show. De uitgebreide titellijsten zullen in het cafe aanwezig zijn. De beste zanger(es) van deze voor ronde gaat rechtstreeks door naar de Halve Finale, en zal daar strij- den met ongeveer 40 andere win- naars. De beste vocalisten van die halve finale (10) zullen doorgaan naar de Landelijke finale met schitterende prijzen. De hoofdprijs bijvoorbeeld is een reis naar Ame- rika end e opname van een cd. Op naar de Pacha dus waar het Ka- raoken begint om 17.00 uur. Jaap Stolkestein. Vage missie van vreemden blijkt avontuur tot einde Intussen zijn de resultaten van de ze aktie voor iedereen te zien ge- weest in de stationshal van Schiedam-Rotterdam West. Een expositie met 82 ideeen over kunst langs het spoor over het traject Hoek van Holland-Rotterdam en Vladivostok-Oegolnaja. De reac hes waren zonder uitzondering po- sitief, ook van Russische kant. Nu dat het eerste tastbare bewijs van het slagen van het (eerste deel van het) plan geleverd is, is het voor de organisatie aan Nederlandse en Russische kant tijd om terug te kij- ken naar het beginstadium en een blik te werpen in de toekomst. De ze week wordt daar uitvoerig de tijd voor genomen nu een aantal Russische kunstenaars hier te gast is. Onder hen bevindt zich Alexan der Gorodny, organisator aan de andere kant, directeur van de Ar- tetage Gallery en spil van de Vladi vostokse kunstkring. 'Een vage missie van vreemden' SCHIEDAM Het programma van Theater de Teerstoof in Schiedam van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 oktober Comedytrain De Comedytrain is een bonte ver- zameling stand-up comedians die gewoon zeggen waar anderen al- leen maar over denken. Initiatief- nemer is de Amsterdammer Raoul Heertje, zelf de eerste stand-up co median van Nederland. Hij won met zijn initiatief de Pall Mall Ex- portprijs 1995. Heertje verzamelde in 1990 een aantal mensen om zich V voor een verrukkelijke avond vol mallotigheid. Theater Schuurkerk heeft met Mark van de Veerdonk weer een klapper in huis gehaald die als uitdaging heeft om de men- sen aan het lachen te krijgen. Zon der probleem zal het hem lukken om het publiek in de lach te krijgen met zijn spitse grappen. Het vierde programma van Van de Veerdonk staat bol van de originele vond- sten. Zoals zijn decor, dat hij in een handomdraai weet om te bouwen tot auto, fiets of ziekenhuisbed. Die fiets staat dan weer voor een groot filmdoek waarop - 16 milli meter - achtergronden allerlei om- zwervingen plaatsvinden. Ook be vindt Mark zich plots in de Tour de France. Begeleid door het betwete- rige commentaar van Mart Smeets en Jean Nelissen. Kostelijk. Voor Mark van de Veerdonk zijn, volko- men ten onrechte, nog ruim vol- doende toegangskaarten aanwezig. De toegang voor deze kostelijke avond bedraagt fl.20,-. Toegangs kaarten zijn vanaf heden verkrijg- baar tussen 12.00 en 14.00 uur aan het theater en een half uur voor aanvang van de voorstelling. Te- vens zijn kaarten te verkrijgen aan de Informatiebalie van het stadhuis Maassluis. De Informatiebalie is elke werkdag geopend tussen 9.00 en 17.00 uur. De voorstelling op zaterdag 14 oktober begint om 20.30 uur. Telefonisch reserveren is via telefoonnummer 01899- 13700 tussen 12.00 en 14.00 uur natuurlijk ook mogelijk. Mark van de Veerdonk (foto: Jacco Miltenburg). MAASSLUIS In Theater de Schuurkerk deze week door om- standigheden slechts een optreden. Het optreden van Hans Vermeulen de Rest gaat namelijk niet door. De reden van de afgelasting is het feit dat door onderlinge ruzies tus sen Hans Vermeulen en de bandle den de samenwerking definitief ten einde is. Een vervangend concert was aangezien de korte tijd helaas niet meer in te plannen. Odysseus op kostschool Mark van de Veerdonk Cabaretier Mark van de Veerdonk zorgt met Odysseus op Kost school', zijn vierde 'debuutpro- gramma', op zaterdag 14 oktober heen onder de naam Comedytrain en introduceerde deze vanuit Ame- rika overgewaaide, geheel eigen- tijdse kunstvorm, in Nederland. Hij gaf deze nieuwe cabaretvorm vaste voet op Hollandse bodem en kan inmiddels terugkijken op een aaneenschakeling van successen. De stand-up comedian spreekt het publiek rechtstreeks aan. De grap is dat het publiek tijdens deze avond een actieve en betrokken rol speelt. De comedian gooit zich als het ware voor de leeuwen omdat hij zich aanpast aan hetgeen wat er in de zaal gebeurt. Juist door de improvisaties die hierdoor ontstaan is elke Comedytrain-avond anders. Ook heeft een van de stand-up co medians wel eens laten vallen dat het 'soms moeilijk is om nog leu- ker te zijn dan je publiek' Donderdag 5 oktober, 20.30 uur. Toegangsprijs fl. 19,50. Limonade Leescafe met Jac Linders Dat wij in de kinderboekenweek Jac Linders hebben kunnen strik- ken naar de Teerstoof te komen is iets waar wij erg trots op zijn. Wie kent zijn boeken niet; De Vier van kamer Vijf, Papieren Kinderen en De Test om er maar een paar te noemen. Jac schrijft ook al jaren voor Sesamstraat. Jac Linders komt deze middag in de Teerstoof voorlezen uit eigen werk en hij komt zijn jonge publiek vertellen hoe je een boek maakt en hoe hij aan zijn onderwerpen komt. Daar- na gaan de kinderen zelf aan de slag. Jac Linders gaat hem helpen zelf een boekje in elkaar zetten dat uiteraard mee naar huis genomen mag worden. De kinderen krijgen limonade en voor de lekkere trek komt de limonade-ober langs met een hapje. Deze middag is bestemd voor kinderen vanaf 5 jaar, die het schrijven en lezen redelijk onder de knie hebben. Zaterdag 7 oktober, 14.00 uur. Toegangsprijs fl.7,50. De voorstelling van Lenette van Dongen op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober zijn afgelast. Kaarten kunnen van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur worden gereserveerd bij de Schiedamse Theaterkassa, tel.010- 426 95 63. Met zijn alien op bezoek bij de wethouder. Van links naar rechts Eric van Straaten, wethouder van der Windt, Alexander Gorodny en Joop Vaissier. vond hij de komst van de drie Ne- derlanders in 1994 naar zijn ge- boorteland. Van te voren was er wel met zijn Gallery gefaxt en ge- schreven over het probleem van 'afstand tussen elkaar', maar wat men daar nu precies mee wilde was hem een volstrekt raadsel. Nu was dat niet zo vreemd. De kunste naars Kees Lesuis en Joop Vaissier die samen met fotograaf Harold Verhagen de dagenlange reis met de Trans-Siberie Express hadden ondernomen, wisten zelf ook niet veel meer dan dat men iets wilde gaan doen naar aanleiding van de matgroene trein met de gesloten gordijnen die hier in vroeger tijden over het spoor reed. „Het idee van kunst langs het spoor is eigenlijk ontstaan toen Kees Lesuis en Henk Horsten plannen aan het maken waren voor de jaarlijkse Kunstes- tafette", legt Vaissier uit. „Eric van Straaten, die er later bij betrok ken raakte, kwam toen op het idee iets met Vladivostok te gaan doen omdat die stad toch voor velen de metafoor is voor 'ver weg'. Die stad heeft iets. Tot drie jaar terug was het een volledig gesloten oord, totaal onbereikbaar, terwijl je hier in de Hoek op de trein kon sprin- gen en met een keer overstappen er 12.000 kilometer verderop weer uit kon." Eenmaal aangekomen in Vladivostok werd meteen contact gezocht met de kunstenaars. Om te praten over het idee en of men er iets mee aankon. De Russen kre- gen van al het kaartenmateriaal dat van beide regio's was verzameld en wekenlang verspreid lag op de vloeren van Gorodny's Gallery en de inspirerende verhalen van de Nederlanders direkt zin om aan de slag te gaan. „Toch zijn de ge- sprekken in het begin best moei- zaam verlopen", geeft Vassier toe. „In Nederland is het soms al moei lijk een bepaald idee over te bren gen en nu zaten we aan de andere kant van de wereld in een totaal an dere cultuur en moesten we met behulp van een gebrekkige tolk iets duidelijk maken dat voor ons zelf ook helemaal nieuw was." Daarnaast was men totaal onbe- kend met het Russische kunstkli- maat en werd al snel duidelijk dat er over de reden voor het maken van kunst nogal verschillend ge- dacht werd. „Het grootste verschil zat in het denken over het 'waar- om'Hier ben je als kunstenaar ge- wend om voor alles wat je maakt een motivatie te geven en een pro- ces aan te geven. Als je daar vraagt waarom men een bepaald werk maakt, krijg je een verbaasde blik. Men maakt iets gewoon omdat men het mooi vindt. Dat heeft wel iets heel sprankelends moet ik zeg gen", verduidelijkt de Maasslui- zer. Van Straaten vestigt vervol gens de aandacht op de grote ver- anderingen die er de afgelopen drie jaar in Rusland hebben plaatsge- had en de weerslag daarvan op de kunstenaars. „Tot voor drie jaar werd er in Rusland eigenlijk geen Moderne Kunst gemaakt in de zin zoals wij dat kennen. Alles stond in het teken van het Sociaal-Rea- lisme en het Communisme. Nu is daar als het ware het speelkwartier begonnen en is men naar de juiste invulling aan het zoeken." De bedoeling is dat een selectie van de geexposeerde plannen die in een bijgaande catalogus zijn op- genomen, in de zomer van 1996 VLAARDINGEN Het pro gramma van de Vlaardingse Stads gehoorzaal van donderdag 5 tot en met vrijdag 13 oktober. Niemandsland Henk van Ulsen/Rudolf Lucifer Niemand lijkt de waarheid te spre- ken en niemand lijkt de werkelijk- heid te begrijpen. Een toneelstuk waarin kennis gemaakt wordt met de macht van de stilte in een mys- terieuze gedachtenwereld. Alle elementen die Pinter's toneelstuk- ken onsterfelijk maken zijn hier volop aanwezig. De regie is in han- den van Mette Bouhuys en de Pin ter's tekst is in het Nederlands ver- taald door Carel Alphenaar. Heeneman, Niek Pancras en Mar- greet Heemskerk. tig, wordt de geesteswereld van de voodoo zichtbaar gemaakt. Mee- slepend, zonder enige overdrij- ving, vormt de muzikale invulling een podium voor de acteurs. Na een tour door Schotland en Honga- rije. nu in Nederland. Donderdag 12 oktober, Grote Zaal, 20.15 uur. Toegang fl.20,00/kor- tingspassen fl. 15,00. De cast van Niemandsland, met Henk van Ulsen en Rudolf Lucieer (Foto: Tet Lagemaat). Donderdag 5 oktober, Grote Zaal. 20.15 uur. Toegang fl.27,50/kor- tingspassen fl.25.00. Nadieh Luisteren en genieten. Een album vol juweeltjes in alle rust opgeno- men: 'On her Own'. Geheel vol- gens deze titel betreedt ze dan ook het theaterpodium. Geen glamour, geen band maar zuiver met haar gi- taren en stem; 'On her Own'. Vrijdag 6 oktober, Harmonie, 22.00 uur. Toegang fl. 10,00. Jubileumhotel Theater Van De Lach John Lanting, 40 jaar acteur, 25 jaar Maestro van de klucht. Onder het bed, op het bed, een Haags ho tel op stelten gezet in de tweede ju- bileumvoorstelling. Dolle pret en verwarring te over. Een onvervals- te klucht van Ray Cooney, met in de hoofdrollen John Lanting. Mar- ja Lieuwen, Guido Jonckers, Flip John Lanting (Foto: Pan Sok). Zaterdag 7 oktober, Grote Zaal, 20.15 uur. Toegang fl.32,50/kor- tingspassen fl.30,00. Klatergoud Theatergroep Burrp Speels en altijd theatraal. De prin- ses in dit verhaal heeft bijna alles. Een roze toilettafel met zes gouden tandenborstels, een eindeloze hoe- veelheid schoenen en jurken. En dan heeft ze ook nog de lakei Cre pe. Maar niets kan haar tevreden stellen. Daarom besluit ze zelf op zoek te gaan! Voor kinderen vanaf 5 jaar. Woensdag 11 oktober, Harmonie, 14.00 uur. Toegang fl.8,00;/kor- tingspassen 6,50. De Ontmoeting Hanneke Kappen/Boelo Klat 'Muziek moet raken'. Bijna moei- teloos beweegt het jazzduo - zan- geres en pianist - zich in dit nieuwe programma van ingetogen ballads naar 'soulfull' swingende songs. Samen ondernemen ze een zoek- tocht naar de schoonheid van de eenvoud. In een meeslepende, mu zikale pas de deux. Improvisatie neemt een groot deel van de chore- ografie voor haar rekening. Woensdag 11 oktober. Harmonie, 20.30 uur. Toegangfl.l7,50/kor- tingspassen fl. 15,00. Dance of White Darkness Horse Bamboo Theatre Het verhaal van een vrouw die af- reist naar Haiti. Voodoo treffend in beeld gebracht. Nergens angstaan- jagend. soms zelfs ronduit prach- Horse Bamboo Theatre brengt 'Dance of White Darkness'. Verdwaald in New York Haarlems Toneel Ontroerende komedie over vol- wassen worden en overleven van Neil Simon. New York, 1942. Twee jonge jongens belanden na de dood van moeder bij hun verbit- terde grootmoeder. Zij raken be trokken bij een aantal gebeurtenis- sen. De kinderen moeten hierbij overleven in een liefdeloze omge- ving. Met jeugd en humor als wa- pen gaan ze het gevecht aan met de tien langste maanden van hun le- ven. Vrijdag 13 oktober. Grote Zaal. 20.15 uur. Toegang fl.27,50/kor- tingspassen fl.25,00. De Stadsgehoorzaal is te vinden aan de Schiedamseweg 51 in Vlaardingen. De kassa is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en een uur voor aanvang van de voorstellin- gen. Het telefoonnummer is 434 05 00. gerealiseerd worden langs het spoor van de beide trajecten. De geselecteerde Nederlandse kunste naars zullen in juni van dat jaar de projecten uit gaan voeren op loka- tie. Ook de Russen zullen daarbij van de partij zijn, waarna de gehele groep in Rusland aan de slag gaat. Aan beide kanten is men momen- teel al druk bezig om de benodigde fondsen voor de verwezenlijking van het project te vergaren. Hoe- wel bij de Nederlandse initiatief- groep de hoop op het slagen hier- van volop aanwezig is, realiseert men zich terdege dat het uitwisse- lingsproject en de hieruit voortko- mende kunstmanifestatie een zeer ambitieus plan is. „Wij hadden ons natuurlijk een hoop moeite kunnen besparen door een greep te doen uit bijvoorbeeld de top 25 van kun stenaars", stelt Vaissier. ,,Wan- neer je met die namen bij potentie- le geldschieters komt, dan gaat de portemonnee al op voorhand open. Wij wilden echter wat anders en de open inschrijving zoals wij nu heb ben gehad heeft zeer positief uitge- pakt." De initiatiefgroep heeft het werven van kunstenaars, die idee en konden aandragen voor kunst langs het spoor, bewust overgela- ten aan derden. Een geldelijke be- loning kon er niet tegenover staan. Mocht men als kunstenaar niet tot de geselecteerden gaan behoren, moest men genoegen nemen met een plaats op de expositie in de sta- tionshallen van Schiedam-Rotter dam West en Vladivostok en een foto in de catalogus. „Door het uit- geven van de catalogus konden we weer wat meer voor ze doen. Be- zoekers van de expositie krijgen allemaal zo'n boekje mee en dan kom je toch in de nodige huiska- mers met je werk", aldus de Ne derlandse denktank. „Ook als je fondsen gaat werven komt zo'n ca talogus natuurlijk van pas. Je kunt laten zien wat er allemaal bedacht is en dat zijn ideeen die er echt mo- gen zijn." Alexander Gorodny, die de afgelo pen week de diverse gemeente- ambtenaren heeft bezocht. hoort het allemaal tevreden aan. Ook hij heeft alle vertrouwen in een goede afloop. Zeker nu hij gezien heeft hoe het project in Nederland leeft. In Rusland zal een zware taak op hem rusten. Hij zal daar de Vladi vostokse burgemeester moeten overtuigen van het nut van het pro ject en dat wordt, geheel volgens Russisch gebruik. een kwestie van alles of niets. De lijnen zijn er, an ders dan hier, heel direkt. Men weet wie de baas is en die beslist. Maar Gorodny belooft zijn best te doen. De afgelopen week heeft hij gezien hoe alles als een goede mix uiteindelijk bij elkaar is gekomen en dat het project en de samenwer king op rolletjes loopt. Zijn eigen enthousiasme denkt hij zonder- meer over te kunnen brengen op zijn stugge superieuren. Daarnaast zal hij de komende tijd waarschijn- lijk druk in de weer zijn om een muziekcorps op de been te bren gen. het gevolg van een recent ge- dane belofte. ,,Er ligt een plan om een wagon van Hoek van Holland naar Vladivostok te laten rijden, waarin mensen zullen worden uit- genodigd om iets te vertellen. Deze zullen dan tijdens de reis worden gefilmd. Het is een grotesk plan, maar als het lukt zal zelfs de Tele visie erbij betrokken worden", vertelt Van Straaten. „En Alexan der heeft als klap op de vuurpijl be- loofd de wagonlading bij aan- komst in Vladivostok te verwelko- men met veel en uitbundige mu ziek. Dat mogen we natuurlijk niet missen." Karin v.d. Knaap SCHIEDAM TROS-tele- visie maakt op 11 oktober in de Margriethal in Schiedam opnames voor het populaire muziekprogramma Op Nieuwe Toeren, dat gepre- senteerd wordt door Albert West. In het programma treden vele bekende Neder landse artiesten op waaron- der Benny Neijman, Andre Hazes, Piet Veerman, Koos Alberts, Ruth Jacott, Tineke Schouten, Vanessa, Arno Colenbrander en Henk Wijngaard. Kaarten voor dit Nederlandse muziek- spektakel zijn verkrijgbaar voor fl.15,- bij de VVV-be- spreekburo's. De opnames beginnen om 20.00 uur. SCHIEDAM In Cafe 't Spul wordt op zaterdag 7 oktober een culturele mid dag georganiseerd door de Stichting Art Cumulatae. Op het programma staan gedichten van Gerard van het Reve, die op muziek zijn gezet en worden uitgevoerd door Margje v.d. Wal. Daarna volgt een muzikale opvoering van de deelne mers van een workshop on der leiding van zangpedago- ge Janice Lakers. De toe gang is gratis en't Spul is te vinden aan de Hoogstraat 92. VLAARDINGEN De Fi- co verzorgt op zaterdag 7 oktober een aantal filmvoor- steliingen. De Walt Disney- film '101 Dalmatiers' draait om 10.30 en 13.30 uur in zaal Triangel en is vanaf 14.30 uur te zien in het ge- bouw van het Leger des Heils aan de Sneeuwbal- straat. Een kaartje kost fl. 3,-leden van de Fico beta- len een gulden minder. VLAARDINGEN Jack Prins en Peter van Loon ex- poseren van 6 tot en met 27 oktober in de Galerie/Arto- theek te Vlaardingen. De tentoonstelling wordt op vrijdag geopend door Jan de Kramer, directeur dienst Welzijn van de gemeente Vlaardingen. De openings- tijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en tevens op don derdag en vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur, de toegang is gratis. Cultureel centrum Hollandia aan de Oostha- venkade is gesloten van 17 tot en met 20 oktober. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober wordt in het Film- huis Schiedam wordt vrij dag 6 en zaterdag 7 oktober de film 'Les Silences Du Pa lais' van regisseur Moufida Tlati vertoond. 'Les Silences Du Palais' start in de jaren zeventig. De 25-jarige Alia is zvvanger; haar vriend Lofti wil dat zij abortus pleegt. Tussendoor doet hij de me- dedeling dat prins Sid'Ali is overleden. Voor Alia een be- langrijke mededeling, want zij is in het paleis van Sid'Ali opgegroeid. Alia besluit er nog een keer terug te keren. Vanaf dit moment springt de film 20 jaar terug en zien we de onderdrukking van de vrouwen in het paieis. Het mooi uitgewerkte thema van de film is of er in 20 jaar tijd iets voor de Tunesische vrouw is veranderd. Kaar ten kosten fl.6,- voor dona- teurs en fl. 8,50 voor niet le den. De film begint om 21.30 uur. TelefOOn: (b.m «>ntrole bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar Jlotterdams^Dagblad, Antwoordnummer 1579. 3000 VB Rotterdam T029

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 17