0 CDA ruziet over positie Schoenmakers Mooiste circus van Nederland naar OP DE alle filialen VERRASSEND veelzijdig oktober TOT ZIENS OP FEMINA I Nolenslaan feestelijk heropend onnm A&Zp*.de M iiMl Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. STUMTEN WEE! 6t/mi5 LAATSTE SHOWROOM FEMINA KNIPUIT V00RDEEL BIJ CORRECT Francois Haversmidt in gebouw Paulus Het komt voor de bakker van de akker Russen inspecteren eigen werk op station Oft MBC van kabel af Open Huis Hargahoeve Van Dis ziek Feest Na 'incidenten' in Zweden eJME Mv'RorraioM Op 6 oktober tot 12.00 uunr toegangsprijs 6 GULDEN ulUq Staar RENAULT Schiedam I I Lijmpoging Horn naar de Femina van 6 t/m 15 oktober in Ahoy Rotterdam FotoKlein stand 6120 FOT# VIDE# AUDIO «8$SS8U. Muzikale opening door Gerard Joling *3? als het om wonen gaat MET ROOD LABEL 10 KORTING MET WIT LABEL 20 KORTING MET BLAUW LABEL 30 KORTING JVC HR-J200E Van 699 Nu: FOTO VIDEO AUDIO ...BETER IN BEELD... EN GELUID! EDITIE-OPLAGE 42.850 ^5* Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Met ingang van 26 September heeft de ONS de doorgifte van het station MBC (Middle East Broadcasting Corporation) voorlopig gestaakt. De ONS volgt daarmee het advies op van de vereniging van ka- belexploitanten VECAI. De- ze vereniging heeft geadvi- seerd om de zender niet meer door te geven zolang MBC in gebreke blijft bij de betaling van de auteursrech- ten aan BUMA/Stemra. Het gevolg van het niet betalen van de auteursrechten aan BUMA/Stemra kan zijn dat deze organisatie de kosten verhaalt op de kabelexploi- tant. De ONS heeft besloten het advies van de VECAI op te volgen teneinde onver- wachte kosten te voorko- men. SCHIEDAM Dierenasiel De Hargahoeve houdt op za- terdag 7 oktober haar jaar- lijkse Open Dag voor jong en oud. Het asiel is voor die gelegenheid geopend van 10.00 tot 15.00 uur. ledereen kan dan een kijkje nemen achter de sehermen van het asielbedrijf. Zo'n Open Dag is bedoeld om het imago van asiels te verbeteren, omdat nog steeds blijkt dat het beeld dat men van een asiel heeft afwijkt van de werke- lijkheid. Jaarlijks vinden in Schiedam tientallen zwerf- dieren en weggelopen hon- den en katten een plaatsje in De Hargahoeve. Ruim 95 procent vindt een nieuwe ei- genaar of wordt weer terug- gehaald. Tijdens de Open Dag staan de asielmedewer- kers klaar om vragen van het publiek te beantwoor- den. Ook zijn er een aantal informatiestands van Kids for Animals, Proefdiervrij en Anti-Bont. En wie nog nooit een dierenambulance van binnen heeft gezien, kan dat deze dag doen. In de week van 2 tot en met 7 ok tober zullen ook de Dieren- dagcollectanten weer langs- komen. Alle bijdragen ko- men volledig ten goede aan De Hargahoeve en het Dier- enbeschermingswerk. Geef met guile hand, want men weet: zonder uw bescher- ming hebben dieren geen le- ven. SCHIEDAM Wegens ziekte kan het optreden van de schrijver Adriaan van Dis in het Literair Cafe van het Filmhuis Schiedam op zaterdag 7 oktober geen doorgang vinden. Naar ver- wachting zal Van Dis nu in februari 1996 naar Schiedam komen. De reeds gepleegde reserveringen ko men hiermee te vervallen. SCHIEDAM De Christe- lijke Basisschool Kethel or- ganiseert op zaterdag 7 ok tober het Kethel-Beest- Feest. Deze naam is afgeleid van de landelijke Kinder- boekenweek die geheel in het teken staat van beesten. Op het Kethel-Beest-Feest, worden verschillende activi- teiten georganiseerd zoals een Mini-Fancy-Fair, kin- derspelen en een Rad van Avontuur. Deopbrengst van het feest wordt gebruikt om de extra kosten te dekken die voortvloeien uit de nieuwbouw en verbouwing van het schoolgebouw aan de Vlaardingseweg, dat be gin volgend jaar wordt op- geleverd. Het is de bedoe- linng dat daar dan alle leer- lingen van de school terecht kunnen. Het Kethel Beest Feest wordt trouwens ge- houden rondom het school gebouw aan het Bachplein 582. SCHIEDAM Het bestuur van de CDA-afdeling in Schiedam is bijna in zijn geheel afgetreden naar aanleiding van geruzie in de christen-democratische fractie. Centraal in dit conflict staat raadslid Th.H.B. Schoenmakers, die door de vijf overige CDA-raadleden niet meer gewenst wordt als frac- tiegenoot. Het CDA-bestuur weigert echter medewerking te verlenen aan het afzetten van Schoenmakers. Integendeel. Na- dat het bestuur de fractie op maandag 25 September niet heeft kunnen overtuigen van het nut van een lijmpoging, zijn zes van de acht bestuursleden opgestapt uit onvrede over de hals- starrige houding van de fractie. Aanleiding voor de consternatie vormt een tweetal incidenten in Stockholm, waar een Schiedamse delegatie in het kader van een werkbezoek onder meer de ideeen van de architect Ralph Erskine aanhoorde. Bij aankomst in een hotel uitte Schoenmakers zijn on vrede over de staat van de hem toe- gewezen hotelkamer en later op de avond kon het op straat uitdelen van whisky aan de overige delega- tieleden bepaald niet op veel sym- pathie van de ook in Stockholm aanwezige CDA'ers W.Chr. Gel- derblom-Hupse en G. Kaptein re- kenen. Deze laatste nam Schoen makers de fles sterke drank af, waartoe hij volgens Schoenmakers het recht niet had. Terug in Schiedam oordeelde de CDA-frac- tie dat de maat vol was en dat Schoenmakers maar moest opstap- pen. Over de affaire wil fractievoorzit- ter D. Baart eigenlijk niets kwijt. ,,Je moet voorzichtig zijn in dit soort zaken waar het om mensen gaat. Er gaat nog wel over gespro- ken worden, maar je moet dat met elkaar doen, en niet via de krant over elkaar, zoals anderen menen te moeten doen." Schoenmakers zelf wildc cr op 29 September wel over praten. „Voor mijzelf is deze situatie heel vervelend, maar veel erger is dit voor het aanzien van het CDA en de politiek. Had ik van tevoren geweten dat dit zou gebeu- ren, dan zou ik wel iets anders ge- daan hebben. De woordenwisse- ling over de hotelkamer, die niet eens slecht was schoongemaakt maar gewoon helemaal niet was schoongemaakt, had misschien an ders gekund, hoewel ik uiteindelijk een andere kamer kreeg en ik het op dezelfde avond allemaal heb uitgepraat met de eigenaar." Over de gewraakte whiskyfles vertelt Schoenmakers dat er, met het ein- de van het inspannende werkbe zoek in zicht. bij hem en andere delegatieleden een 'baldadige en schooljongensachtige' sfeer ont- stond, waarin het tracteren op wat drank niet uit de toon viel. „Als ik nu lazarus op straat had gelegen... FOTOKLEIN maar daar was helemaal geen spra- ke van. Als je het nuchter - en daarmee bedoel ik dus niet het te- gengestelde van dronken - bekijkt, is het heel gezocht om iemand dan zo aan de schandpaal te nagelen. Ik ben het hartgrondig eens met be stuur dat aftreden om zoiets niet hoeft." CDA-bestuurder F. Brouwer is, met de op vakantie zijnde B. Jan- sen, als enige niet afgetreden en probeert nu via een lijmpoging de CDA-fractie toch nog te verzoe- nen. „Als bestuur menen we dat er na gebeurtenissen in Zweden geen situatie is ontstaan waarin Schoen makers weg moet en waarin er geen lijmpoging meer mogelijk is. Dat betekent niet dat we nu partij kiezen, we zijn niet bezig met een schuldvraag. Er is nog voldoende grond om met elkaar door te gaan' aldus Brouwer, die tijdens een al- gemene ledenvergadering in okto ber de zaak weer op orde wil heb ben. Ondertussen weet Schoenmakers niet helemaal waar hij nu staat bin nen het CDA. „Gisteren stond er fractievergadering in onze fractie- kamer gepland. Maar toen ik daar arriveerde, was er van de andere fractieleden geen spoor, zonder dat ik daarover ingelicht was." Zelf uit de fractie treden wil Schoenma kers niet. „Ik ben al zo lang actief binnen het CDA en de stap om het CDA de rug toe te keren neem ik niet graag. Op dit moment is een 1 T. un SCHIEDAM Met een circus volgens de formule van de negen- tiende eeuwse voorvaderen bijna een eeuw later uitgeroepen worden tot het mooiste tentcircus van Ne derland; dat moet wel iets bijzon- ders zijn. Schiedam kan het van 6 tot en met 8 oktober ontdekken. Eigenaar van de 'mooiste zaak van Nederland' is de Dordste familie Teuteberg die afstamt van de le- gendarische Mozes Blanus die twee eeuwen terug al op de markt publiek naar binnen stond te tok- ken met de woorden "Van binnen moet je wezen'. Een oude circus- traditie in een modern jasje dus. Het programma verraadt een zeer gevarieerde voorstelling. Stelten- lopers worden afgewisseld door een show met vier volbloed Ara- bieren of een puur Hollandse koe en stier die als Mini en Maxi in de piste optreden met allerlei kunst- jes. Als klap op de vuurpijl kan men daarna lachten, gieren en brullen met Europa's beste muzi- kale clowns Los Gino's. Maas- posT was van mening dat Schiedam een dergelijk bijzonder circus niet onthouden mocht wor den en is er in geslaagd de directie over te haten om aan de besloten voorstelling van vrijdag 6 oktober voor basisschool De Klinker, nog twee voorstellingen te plakken speciaal voor MaasposT-lezers. Deze voorstellingen vinden plaats op 7 en 8 oktober om 15.00 en 19.30 uur in de circustent aan het Bachplein. Kaarten kosten fl. 10,- per stuk, logeplaatsen fl. 15,-. Ver- der in deze krant meer over dit bij zonder circus. verzoening inderdaad moeilijk voor te stellen, maar in z'n alge- meenheid vind ik dat je met ieder- een moet kunnen samenwerken." Schoenmakers bestrijdt de sugges- tie dat het incident een druppel vormde die een door eerdere on- enigheid al volgestroomde emmer deed overlopen. Volgens hem was er niet al eerder verwijdering ont staan binnen de fractie. Net als het bestuur zegt hij daarom verrast te zijn door de opstelling van zijn fractiegenoten. Een raadslid dat overigens anoniem wenst te blij- ven constateerde echter al eerder een slechte communicatie binnen het CDA. „En Schoenmakers is natuurlijk wel een mannetje met kwaliteiten, als is het dan een wat solistisch type." kliin EEN EIGEN MANIER D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 Waar gezelligheid en consumenteninformatie hand in hand gaan. Zondag 11.00-77 00 uur Ontdek de wereld van easy living' op gebied van praktisch huishouden Dagelijks live optredens van o.a.: Marco Borsato, BZN, Timeless, Ten Sharp, Clouseau en nog veel meer Bruisende mode- en kappershow De laatste interieur nieuwtjes Keukens Beeld engeluid Computers Fotoen video Lekker eten en drinken Gezondheidstips SCHIEDAM Een grote men- senmassa was zaterdag 30 Sep tember naar het winkelhart van Nieuwland getogen om te zien wat de brede laan na maanden verbouwen voor moois te bieden had. De winkeliersvereniging greep de gelegenheid om een groot aantal aktiviteiten voor de jeugd te organiseren. De festivi- teiten begonnen al in alle vroegte door de ontkurking van een gi- gantische champagnefles door wethouder Reijnhout. In plaats van de sprankelende bubbels kwamen hier een ballonnen uit waaraan de kleintjes hun naam- kaartje hadden gehangen. Zodra deze ballonnenpracht achter de horizon was verdwenen, kon de jeugd onder leiding van drie pro- fessionele straattekenaars de straattegels van de winkelprome- nade voorzien van tekeningen. Daar aan het straattekenen een aktie was verbonden, werd hier mee meteen het nodige geld op- gehaald voor de straatkinderen brut 2"~rt'OOt CHAMPtM'lW van Rio. Uiteindelijk is door bij dragen van verschillende Nolen- slaanwinkeliers en een reclame- bureau het bij het bij elkaar ge- sprokkelde geld van de kinderen gegroeid tot een bedrag van ruim duizend gulden. Wethouder Reijnhout beloofde namens de gemeente deze opbrengst nog eens meer dan te verdubbelen, zodat er binnenkort een cheque met een waarde van fl.2300,- naar Brazilie wordt gestuurd. Zowel het winkelend publiek als de winkeliers zijn enthousiast over de winkelstraat. De over- kapping geeft het geheel een ge- likt aanzicht en door een andere opstelling van de parkeerplaatsen is de laan breder dan ooit. Hier- door kunnen nu meer automobi- listen een gratis plaatsje vinden in de winkellaan. Voor de finishing- touch zorgen tenslotte verschil lende toepasselijke kunstwerken die zijn neergezet voor onder an dere de Nolenslaan-bakker en - groenteboer. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 'UluiiiiiiiniiiimiiF VHS-videorecorder Full loading centre mechanisme Slow motion in 5 snelheden Stilstaand beeld Automatische koppenreiniger Express timer Digitale tracking 8 programma's in 1 jaai^* 48 kanalecLA Afstandsbe- diening. s in I jaar 48 kanalecL* Atstandsbe- 449 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 i - 2e Mi Vlaardingen drecnt -Liesveldl47 Rotterdam - 2e tfiddellandstraat 23 Dordrecfit Voorstraat 274 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Haartemmerstraat 170 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Venestraat 8-10 Rotterdam Winketcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zutdplein Capele a/d Ussel - Centrumpassage 103 SCHIEDAM - In het personeels- restaurant van het Schielandzie- kenhuis zal op dinsdag 10 oktober een informatiebijeenkomst worden gehouden over 'staar-chfrurgie in Schiedam". Dr. T.S. Ong, oogarts, zal de avond die om 19.30 uur be- gint. leiden. Tijdens de inleiding worden ter verduidelijking video- opnamen en een film vertoond. Ui- teraard zal er genoeg mogelijkheid zijn voor het stellen van vragen. Ie- dere belangstellende is welkom. Zie pag.TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1