SBSS maakt zich sterk voor behoud van 'grachtengordel' Circus Royal giet oude formule in modern jasje 389,- MaasposT KORT MaasposT Primafoon MaasposT De Taaltuin Reijnhout geeft startschot voor gebouw Paul us Afstands- bedieniiM stuk?/ 06-0694 Invoering Parkeerplan Business Weeks in Primafoon Schiedam ^ESTAURAT/E IN V00RBEREWING V.D. VALK ELECTRONICS b KERKDIENSTEN SCHIEDAM STICHTING BESCHERMD STADSGEZICHT SCHIEDAM i Inkoop-verkoop-reparatie audio-video-KTV Sateliet Schotels SCHIEDAM Meer dan de moeite waard is het om zaterdag 7 oktober rond de klok van drie even de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat binnen te lopen. De pianiste Anna Fridman concerteert dan namelijk in deze schitterende kerk. De toegang is natuurlijk weer helemaal gratis. Houdt evenwel wat klein- geld apart voor de collecte die aan de deur wordt gehouden ter bestrijding van de onkosten. Dansexpressie Ruilbeurs Word Perfect Stoel-bekleden Quilten Mandalatekenen Caribean avond Computeren Naaicursus Aantrekkelijke aanbiedingen voor snelle ondernemers Bovendien tijdelijk 50% korting op de inbouw van een mobiele telefoon van PTT Telecom. Kijkopstad en wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstad en wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag 4 oktober 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 Hervormde Gemeente Schiedam Opstandingskerk, Burg. Honnela- ige Gretelaan Aanvang: 10.00 uur Mw. R. de Graaff. Grote Kerk. Lange Kerkstraat Aanvang: 10.00 uur Ds. A. van Zetten Aanvang: 17.00 uur Ds. C. van Duijn. Huize Thomas, Grieksestraat Aanvang: 10.00 uur Ds. T. Zevenbergen. Be- thelkapel, Nieuwe Maasstraat Aanvang: 10.00 uur. Ds. A.N. Verheu] Schrift en Tafel, sow Gerformeerde Kerk Schiedam De Ark, Hargplein Aanvang: 10.00 uur Ds. R.A. Bosch. Magna- lia Dei Kerk, Albardastraat Aan vang; 10.00 uur Ds. W.R. van Wieren. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat Aanvang: 10.00 uur Ds. A.N. Verheul Schrift en Tafel, sow Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek Aanvang: 10.30 uur Ds. C.A. Philipse m.m.v. Nieuwlandkoor Hervormde Evangelisatie op Ge- reformeerde grondslag Gilde College, Nieuwe Damlaan Aanvang: 10.00 uur Ds. G.H. van Kooten. Grote Kerk, Lange Kerk straat Aanvang: 17.00 uur Ds. C. van Duijn R.K. Parochie H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 104 Hoogmis Aanvang: 09.15 uur Herenkoor I.H.D. Eu- charistieviering Aanvang: 11.00 uur Pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland Eucharistievie- ring Aanvang: 09.15 uur Leger des Heils Pastorietuin 4 Aanvang: 10.00 uur Kapt. en mevr. A.J. Plaisier Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92 Aanvang: 10.30 uur Ds. G. Bloemendaal SCHIEDAM Openbare basis- school De Taaltuin, gelegen aan de Thorbeckesingel 2, neemt ook dit jaar weer aktief deel aan de kinder- boekenweek. Deze week heeft als titel Beestenbende en het dier staat gedurende tien dagen op de school centraal. Op maandag 2 oktober werd het programma ont 13.15 uur voor de kinderen geopend. Een aantal leerkrachten speelde een to- neelstuk waarbij de leerlingen aan- wezig waren. De volgende dag be- gon groep drie met een kettingver- haal, welke daarna aan de hogere groepen werd doorgegeven. Uit- eindelijk zal dit leiden tot een spannend verhaal, gemaakt door de leerlingen van groep drie tot en met acht. Het resultaat zal voor de ramen van de school worden ge- hangen. Op donderdag 5 oktober zal de gymleraar een beestenben- de-traject in de gymzaal uitzetten en op vrijdag lezen de juffen en meesters ieder in een andere klas een spannend dierenverhaal voor. Op woensdag 11 oktober brengt de Dierenambulance een bezoek aan de school en zal iedere groep daar een kijkje in mogen nemen. Om 11.00 uur op deze dag zal er na- mens alle kinderen van de school een geldbedrag in de vorm van een cheque aan vertenwoordigers van de Dierenambulance en het asiel worden overhandigd. Het hele pro ject wordt een dag later afgesloten met een filmmiddag, waarin we- derom het dier centraal zal staan. Vanaf 15.00 uur houdt de school dan Open Huis en is iedereen wel- kom om naar het werk, dat de kin deren de afgelopen tien dagen heb- ben gemaakt, te komen kijken. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: Goswin van Horssen Telefoon 010-4004291 COMMERCIE: Telefoon 010-4738322 Telefax 010-4731589 VERTEGENWOORDIGERS: H. Theeuwkens Prive 010-4115184 R. de Hoog Prive 010-4663691 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004289 ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Telefoon 010-4004472 Prive 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur L.M. Hartman Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur SCHIEDAM Monumenten hebben een bijzondere charme. Ze geven aan hoe een stad ge- leefd heeft en zijn vaak het enig overgebleven tastbare mate- riaal van vervlogen tijden. De Stichting Beschermd Stadsge- zicht Schiedam (SBSS) voert al jaren op bescheiden schaal strijd voor het behoud van deze stille getuigen van het imposan- te Brandersverleden. In de af gelopen jaren is al een aanzien- lijk aantal zeer vervallen ge- bouwen in het centrum van de stad door de stichting omgeto- verd in de juweeltjes van wel- eer. De afgelopen week viel het startschot voor het meest recen- te project; de renovatie van ge bouw Paulus aan de Korte Ha ven. Medio juli 1996 moet de voorntalige branderij, pakhuis en kerkelijke ruimte klaar zijn voor gebruik. Op tafel liggen de succesverhalen van de stichting keurig op een rij- tje. Aan de muur hangen de her- inneringen aan verschillende feestelijkheden ter gelegenheid van het begin of einde van een project. Een blik op een van de beelden leert dat het woord reno vatie vaak te kort schiet om de veranderingen die de monumen ten hebben ondergaan, weer te geven. Cora Boele, coordinator van de SBSS beaamt dit, terwijl ze er ter illustratie een foto bij- pakt van het beginstadium waarin het SBSS-project 'Vismarkt' ver- keerde. ,,Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij /.ien wel brood in een bepaald project. Neem nu dit hoekpand aan de Vismarkt. Ooit is hier een amateur bezigge- weest, maar die is er snel mee op- gehouden. De ramen waren eruit. het dak was eraf; welbeschouwd stond er eigenlijk aileen nog iets dat als voorgevel aangemerkt kon worden. Maar we zijn er aan be- gonnen en uiteindelijk is het een zeeraantrekkelijke bedrijfsruimte geworden met een aantal apparte- menten." De stichting die zich sinds 1986 inzet voor het behoud van het stedelijk architectonisch erfgoed, zoals de statuten vermel- den, gaat er van uit dat alles valt op te knappen. Men waakt erech- ter wel voor dat men zich een beeld van de SBSS gaat vormen van een clubje dat ook alles maar wil bewaren. „Dat zou al te kunstmatig zijn", verklaart de coordinator zich nader. ,,Als je iets op wil knappen, hoeft dat vol- gens ons echt niet allemaal in bij- voorbeeld zeventiende-eeuwse stijl. Dan krijg je zo'n Efteling- effect, je weet wel, allemaal klei- ne Anton Pieckhuisjes. Dat is na- Wethouder Reijnhout onthult de plaquette van Francois Haversmidt en geeft daarmee het startsein voorde restauratie voor gebouw Paulus. tuurlijk flauwekul. Maar feit blijft wel dat je met monumenten te maken hebt en het restaureren daarvan is niet iedere aannemer gegeven." Volgens Boele hebben vooral particulieren die een monumen- taal pandje hebben gekocht, nog- al eens met dit probleem te ma ken. De SBSS kan de gedesillu- sioneerde eigenaren dan vaak te hulp komen door hen namen en adressen te geven van gespeciali- seerde aannenters. ..We hebben het meegemaakt dat hier een stel kwam dat zojuist een pand had aangekocht waarvan 3e gevel maar bleef zakken. Wat bleek nou; was de hindering helemaal weg. Wat wij dan kunnen doen is die mensen een goede aannemer - aanbevelen, op grond van onze ervaring en kennis. Wij metselen tenslotte niet zelf die pandjes in elkaar. Wij kopen ze aan, waarna een stel deskundigen ze voor ons gaat restaureren. Uiteindelijk wil- len we ze dan weer voor een rede- lijke prijs van de hand doen." Onder redelijk verstaat de SBSS een prijs die gebruikelijk is voor een dergelijk appartement of be- drijfspand. Na aftrek van de kos- ten blijft er voor de stichting dus geen klein kapitaaltje over, in te- genstelling tot wat nog wel eens gedacht wordt. „Als we het voor het geld zouden doen zouden we beter kunnen stoppen, want winst maken kun je wel vergeten. Je maakt zoveel kosten dat je die er onmogelijk uit kunt krijgen. Ja, als je een appartementje voor een half miljoen of zo van de hand gaat doen, maar zo werkt het na- tuurlijk niet. Het gaat ons puur om het behoud van die panden." Het grootste probleem bij het res taureren van panden is dat het restauratie-ambacht een uitster- vend soort is. Tekenend is dat bij een van de SBSS-projecten het voegwerk noodgedwongen werd uitgevoerd door een hoogbejaar- de meneer. ..Dat werk deed hij prima, daar niet van, maar het geeft toch aan hoe het met het vak gesteld is", licht Boele toe. ..Het is iets aparts, terwijl aan de ande re kant iedereen die tegenwoordi- ge een hamer koopt bij de Doe- het-zelfwinkel, denkt dat hij een restauratie kan uitvoeren. Daar worden de grootste brokken mee gemaakt." Bij het project Korte Haven 125 zullen daarom jeugdi- ge bouwvakkers in de praktijlc worden opgeleid en geschoold in dit bijzondere ambacht. Op deze manier kan de specifieke vakken- nis van het restaureren van oude gebouwen aan een nieuwe gene- ratie worden doorgegeven. Aan het voormalige gebouw Paulus zullen dus de nodige deskundige handen te pas komen. Drie jaar lang van intensief overleg met de gemeente, eigenaar van het pand. moesten er aan te pas komen al- vorens de stichting het groene licht kreeg voor aankoop. Daar de SBSS geheel afhankelijk is van particuliere giften en niet, zoals Boele het verwoordt, 'nog ergens een tonnetje of wat' heeft liggen, sprang het VSB-fonds Schiedam Vlaardingen bij en bedeelde de stichting met een forse gift. Ver- volgens kon archtitect Van Vel- zen aan de slag met het tekenen van het ontwerp. Voor de uitvoe- ring van de restauratie werd aan nemer Bijl en Zonen aangetrok- ken. ,,Wij verwachten dat het ge- velwerk de grootste kostenpost gaat vormen. Er zijn namelijk bakstenen in verwerkt die nu op- nieuw met de hand gemaakt moe- ten worden", vertelt de coordina tor. terwijl zij het gebouw toont. „A1 met al wordt er hier een goudmijntje tegen die gevel aan- gezet en dan moet je maar hopen dat er tijdens de bouw niet opeens iets geks tevoorschijn komt. wat de kosten nog meer zal opjagen. Alles is van te voren al eindeloos onderzocht, maar ie weet toch maar nooit." Uiteindelijk zal het gebouw in de zomer van 1996 plaats moeten bieden aan de Stichting Kunstwerkt die een ex- positieruimte op de begane grond zal inrichtenen en de SBSS zelf die de kleinste van de twee kanto- ren op de bovenverdieping zal in- nemen. Daarmee zal de lijst van functies die het monumentale pand sinds de achttiende eeuw heeft gehad, weer verder kunnen worden uitgebreid. In 1724 bood de ruimte aan de Korte Haven bij- voorbeeld plaats aan branderij 'de Swarte Leeuw". Daarna heeft het eeuwenlang vooral dienst gedaan als bedrijfsruimte, met uitzonde- ring van de periode 1871 - 1894. „In die jaren was het gebouw ei- gendom van zendingsvereniging Paulus en was het een gods- dienstige ruimte. Ook Francois Haverschmidt is hier regelmatig te beluisteren geweest. In die tijd zijn ook de spitsboogramen in de gevel aangebracht, om het ge bouw een meer kerkelijke uitstra- ling te geven", legt Boele uit en loopt vervolgens naar de schouw waar een grote. ronde, bronzen plaquette van de priester-dichter in voile glorie staat. „Deze beel- tenis hebben we destijds gekre- gen toen bekend werd dat we met gebouw Paulus aan de slag wil- den. Hij heeft al die tijd hier bij mij in de kamer gestaan en ik moet eerlijk bekennen dat ik hem best zal missen als hij straks in de hal van Paulus zal komen te han gen. Iedereen weet dat Haver schmidt niet het meest vrolijke ty pe was, maar dit is een uitzonde- ring." De laatste jaren was het gebouw in handen van een han- delaar in marmer. waarna het ver- viel tot niets meer dan een ver- edelde garage waar de eigenaar zijn auto in kwijt kon. „Maar eer lijk gezegd kon je er ook niet veel meer mee doen. Het dak is lek, er zijn te weinig ramen om het als woonruimte geschikt te maken en er is geen branduitgang; het was al met al geen stuiver meer waard." Hoewel de stichting al een aan- zienlijk aantal zwaar gehavende panden langs de Schiedamse 'grachtengordel' heeft opge- knapt, blijft er altijd nog meer dan genoeg werk liggen. ,,Wij zijn een kleine stichting met allemaal vrijwilligers. die dit gewoon naast hun dagelijkse werk doen. Maar er moet wel sprake zijn van enige continuiteit. Wij lopen regelmatig door de stad en zien dan gebou wen waarvan we denken: dat zou misschien wel iets voor ons zijn. De kapel van de Rooms-Katho- lieke begraafplaats aan de Vlaar- dingerdijk is daar een voorbeeld van. Vage onderhandelingen daarover lopen al een hele tijd, maar we blijven afwachten. Trou- wens, teveel projecten tegelijk kunnen we niet aan. Maar we zijn zeker van plan om door te gaan; langzaam, doch gestaag met een project tegelijk." SCHIEDAM Wat doe je als ge- boren clown wanneer je ook nog eens volstrekt verslingerd bent aan het circus? Je loopt weg van het Quderlijk huis en gaat het geluk be- proeven bij het circus van je oom Toni Boltini. Zo is het althans Joop Teuteberg vergaan, huidig direc- teur van het mooiste tentcircus van Nederland. Circus Royal. Nu, zo'n twintig jaar later, staat het circus weer aan de top die het in 1896' reeds bereikt had. Hoewel het cir cus in de tussenliggende jaren niet direkt van vader op zoon is overge- gaan, is het wel altijd in handen ge- beleven van de familie Teuteberg. Joop Teuteberg stamt direkt af van het oud vaderlands circusgeslacht dat eind vorige eeuw een Circus Royal in Nederland exploiteerde. Na de Tweede Wereldoorlog was het, zoals met zoveel circussen uit de eerste helft van deze eeuw, tij- delijk met Circus Royal gedaan. De vader van Teuteberg trok zich terug als uitbater van een Dordts cafe en zijn zoons gingen in de muziek. Totdat de jonge Joop weer de circuskriebels kreeg en hij naar het circus van Boltini vertrok. Zijn huwelijk met Marianne Boet bete- kent daarna al spoedig het begin van het beste muzikale clownsduo van Europa. Los Gino's. Ze won- nen het Clownsfestival van Blan- kenberg, gaven prive-voorstellin- gen in het Koninklijk Paleis van Monaco en engageerden zich bij diverse grote circussen. Met het geld dat door deze successen in het laatje kwam, waren ze halverwege de jaren tachtig in staat een lapje grond te kopen in Dordrecht voor een eigen winterverblijf. Het ver- blijf ontwikkelde zich spoedig tot een verhuurbedrijf van de meest uiteenlopende, grotendeels authen- tieke, circusattributen. Maar de piste, het publiek en het applaus bleven trekken en daarnaast was er aan de voet van de Dubbeldamse Watertoren zes jaar lang hard ge- werkt aan het mooiste circus van warm aangeklede tent. Alles aan dit circus straalt de filosofie uit die wij als basis voor deze onderne- ming hebben gehanteerd. Eerlijk circus, mooi ook en verbazingwek- kend." Men zou hier zonder over- drijven ook de noemer 'origineel' aan kunnen toevoegen. Wie had tenslotte kunnen denken ooit Boer Harmsen nog eens te zien tijdens een unieke dressuur met een grote koe en een kleine stier, of een echt Rad des Doods dat het publiek op het puntje van de stoel doet zitten? Circus Royal biedt dit amusement. Wat een jongleur met zijn handen doet, laat Maria Stevens met haar voeten zien, daarna weer gevolgd door het klassieke circusnummer van een jongleur te paard. Voor de broodnodige ontspanning tussen de diverse bloedstollende acts, staat het clownstrio Los Gino's het duo is sinds enige tijd uitge breid met zoon Tonie) garant. Een bezoek aan Circus Royal wordt be- slist een belevenis om nooit te ver geten. daar hebben de Teutenbergs en hun medewerkers hun uiterste best voor gedaan. De circustent staat opgesteld op het Bachplein in Schiedam-Noord. Kaarten a fl. 10,- en fl. 15,- (loge) zijn verkrijgbaar voor de voorstellingen van zater- dag 7 (15.00 en 19.30 uur) en zon- dag 8 oktober (15.00 uur). liiLlu i Jar/ (bereikbaar tijdens kantooruren) SCHIEDAM Het Parkeer plan Binnenstad zal niet in de- cember of januari, maar pas rond 1 maart 1996 worden in- gevoerd. Tijdens een extra in- spraakavond op 11 September pleitten raadsleden en met na me centrumbewoners om wij- zigingen in het plan. Om deze kritiek te kunnen verwerken in een aangepast parkeerplan heeft wethouder L.A. Haf- kamp nu meer tijd nodig dan eerder was ingeschat. Dit be- tekent tevens dat de inspraak- procedure later zal worden af- gerond. Nadat eind november de Commissie voorRuimtelij- ke Ordening. Verkeer en Ver- voer zich nog eens over het aangepaste plan zal buigen, zal een definitief besluit over het parkeerplan in de raads- vergadering van 11 december vallen. Clownstrio Los Gino's, met links Joop Teuteberg. Nederland. „Een echt authentiek circus, met eerbied voor het verle- den en met oog voor detail zoals Teuteberg het zelf omschrijft. Vo- rig jaar werd voor de eerste keer met dit circus op toernee gegaan. Pers en publiek waren laaiend en- thousiast. Jacques d'Ancona maakte in het Nieuwsblad van het Noorden melding van de konist van 'het liefste circus van Neder land' en aan de andere kant van Nederland sprak De Trompetter uit Maastricht over het 'Unieke amu sement van Circus Royal'. Begin oktober is Schiedam aan de beurt om te ondervinden wat een circus volgens de formule van de voorva- deren nu eigenlijk inhoudt. Teute berg verklapt dat het in ieder geval veel meer wordt dan allcen een goede voorstelling. ..Een circus moet erbij staan om door een rin- getje te halen. Het feest moet al be- ginnen op het circusterrein. daar moet de atmosfeer al voelbaar zijn. Vandaar de fraai geschilderde wa- gens, de keurige kostuums, de ASTRA SERVICE Uw adres voor het vakkundig herstellen van al uw reparaties. Gratis prijsopgave. cd-rom v.a. 14,95, zappers v.a. 39,95. Broersveld 91, Schiedam. Tel. 010-4737208 SCHIEDAM Wie wel eens op de dansvloer staat en vindt dat an- deren beter dansen. hoeft niet meer te tobben. Voor deze mensen bet- staat er de cursus dansexpressie. Tijdens de lessen leert men te be- wegen op een eigen manier, zon der ingestudeerde pasjes. Iedereen kan eraan meedoen, men hoeft geen maat te kunnen houden. Het uitganspunt is dat iedereen. ook mensen die een dagje ouder zijn, een eigen kwaliteit van bewegen heeft. Bij dansexpressie kun je je- zelf zijn, samen met anderen. De lessen worden gegeven op vrijdag- middag van 13.00 - 14.00 uur (eer ste groep) en 14.00 - 15.00 uur (tweede) in dienstencentrum De 4 Molens, Nieuwe Damlaan. De kosten zijn fl.8,- per maand. Aan- melden kan bij het Centraal Meld- punt, tel. 4264022 (voor 12.30 uur) of het dienstencentrum, tel. 4705500 (voor 12.00 uur). SCHIEDAM Zondag 8 oktober wordt er weer een ruilbeurs gehou den in dienstencentrum De 4 Mo lens aan de Nieuwe Damlaan. Munten. postzegels, prentbrief- kaarten, sigarenbandjes, stripboe- ken en flippo's kunnen vanaf 13.30 uur van eigenaar verande- ren. De toegang is gratis en tevens bestaat er de mogelijkheid voor gratis taxatie van de verzamelob- jecten. SCHIEDAM Wegens groot succes wordt in Klubhuis Zuid weer een cursus Word Perfect 5.1. gegeven. Het is een cursus voor mensen die nog niet met dit tekst- verwerkingsprogramma hebben gewerkt. In zes lessen van 2,5 uur raakt men thuis in het maken van teksten door middel van Word Per fect 5.1.. De nieuwe cursus start op woensdag 25 oktober en duurt van 19.30 - 22.00 uur. De kosten be- dragen fl. 185.- en fl.20,- voor het cursusboek. SCHIEDAM Heeft men een oude stoel staan die nodig opnieuw bekleed moet worden of aangepast aan een nieuw interieur, dan kan men dat doen onder begeleiding van een deskundig stoffeerder. Nieuwe vulling en stof kan men eventueel kopen bij de stoffeerder, maar dat is naar eigen keuze. De cursus neemt zes avonden in be- slag en duurt van 19.30 - 22.00 uur. De lesplaats is wijkcentrum Nieuwland aan het Dr. Wibaut- plein en de kosten zijn fl.95,-. De start is 11 oktober. SCHIEDAM Lapjes van ver schillende kleuren worden aan elkaar genaaid tot mooie motieven, zoals ster-, hart- en kubusvorm. Zo kan men veel leuke dingen maken als kussens, wandkleden. wiege- dekjes, geurkussentjes, grand-fou- larts en quilts, kortom: allerlei leu ke kadootjes en gebruiksvoorwer- pen. In deze basiscursus maakt men kennis met de Amerikaanse patchworkmethode, maar ook het quilten komt Uitgebreid aan bod. In tien lessen leert men de patchworkblokken tekenen, hoe de mallen gemaakt worden en hoe men de stukjes met de hand aan elkaar kan naaien. Op woensdag- avond 11 oktober van 19.30 - 22.00 uur gaat de cursus van start. De kosten zijn fl. 125.- excl. mate- riaal. De lesplaats is Nieuwe Ha ven 147. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij de Huishoudelijke Voorlichting, tel. 4264781. SCHIEDAM Op de vrijdagoch- tenden wordt er binnenkort een cursus Mandalatekenen begonnen in wijkcentrum De Erker. Het te kenen van Mandala's is een van de beste manieren om uiting te geven aan de inspiratie van evenwichtig- heid en schoonheid. Mandala bete- kent cirkel en in de natuur kan men prachtigevoorbeelden zien als bloemen, planeten en ijskristallen. Van een goed getekende Mandala gaat een helende werking uit. De kosten van de cursus bedragen fl.20,- per maand, exclusief mate- riaalkosten. Voor inschrijving of meer informatie kan men zich wenden tot wijkcentrum De Erker, Jan van Avennestraat 32, tel. 4267767. SCHIEDAM Zaterdag 7 okto ber houdt wijkcentrum De Erker een Caribean avond. Dit is de eer ste aktiviteit die het wijkcentrum organiseert in het kader van het project 'Culturen als Buren'. De bedoeling van dit project is om de allochtone en autochtone bevol- king dichter bij elkaar te brengen. Buiten is het slecht weer, maar daar stoort De Erker zich niet aan. Op deze avond kunnen de bezoe- kers namelijk een steelband ver wachten, een tropische cocktailbar en een tropisch aangeklede zaal. Aangezien deze avond intercultu- reel is, zal naast de Tropical Steel- band ook de Nederlandse zanger Peter Hellenthal een optreden ver- zorgen. De Caribean avond begint om 20.00 uur en de toegang is gra tis. Kaartjes zijn af te halen bij de balie van De Erker, Jan van Aven nestraat 32. Voor meer informatie kan men telefonisch contact opne- men: 4267767. SCHIEDAM Stichting Buurt- huis Nieuwland start op 26 oktober met een cursus 'Omgaan met de computer voor kinderen 9 tot 12 jaar'. In twintig bijeenkomsten kunnen kinderen kennismaken met de computer en diverse program- ma's. Op donderdag 5 en 12 okto ber zijn kinderen en hun ouders om 18.45 uur van harte welkom om een introductie-bijeenkomst bij te wonen. Het computeren kost fl.70,- voor twintig lessen. Voor meer informatie kan men bellen met Jolanda van der Lubben, tel. 4738671 (dinsdagavond). SCHIEDAM Kluphuis Oost heeft op de naaicursus van donder- dagavond nog enkele plaatsen vrij voor zowel beginners als gevor- derden. De lessen duren van 20.00 - 22.00 uur. Men betaalt perblok van zes lessen fl.30,-. Bij Kluphuis Oost zijn naaimachines en patro- nen aanwezig. Alle cursisten zijn met een eigen kledingstuk bezig en beginners en gevorderden zitten in een groep. Men krijgt individuele hulp van de ervaren lerares. Men kan zich telefonisch aanmelden bij Kluphuis Oost, tel. 4735435. telefax Colorado van /761,- tijdelijk voor llil.ti telefooncentrale Vox Nuance van 1.199,- tijdelijk voor Bezoek voor meer informatie over GSM en ATF onze Promobiel op de Koemarkt in Schiedam op 5, 6 of 7 oktober a.s. tussen 09.00 en 17.00 uur of bel 06-0402 (gratis). Prijzen zijn exclusiet BTW. Deze aanbiedingen gelden aileen voor Primafoon Schiedam e PTT Telecom Business Center Noordwest en Barendrecht tot 13 oktober a.s.. DE WINKEL VAN PTT TELECOM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 3