Bestemmingsplan Woudhoek-Noord vastgesteld Asieldieren maken vrienden voor het leven OP DE alle filialen u VERBAZE1MD TOT BENS 0P FEMINA Pasar Malam in Margriethal Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. x. SIUNTEN MEEj NEW YORK MaasposT 6t/mi5 oktober ARKET EN LAMINAAT SUPER STUNTAANBILDING GRATIS VIER SUPERK00P DAGEN BIJ CORRECT Extra hindernissen voor gehandicapten Project leert kinderen nee te zeggen Paranormale wereld uit occulte sfeer Groen licht voor MBC Weinig bezwaren 4#WH$ X heeft z'n Central Park, Fotografie Smullen Reanimatie Herinrichting Rozenburger- plein RENAULT loo |n«L_FOTO VIDEO AUDIO .BETER IN BEELD... EN GELUID! Schiedam Kom naar de Femina van 6 i/m 15 oktober in Ahoy Rotterdam FotoKlein stand 6120 FOT# VIDE# AUDM De klant centraal, de auto optimaal Ontdek de wereld van 'easy living' op gebied van praktisch huishouden Dagelijks live optredens van artiesten w.o.: Marco BorsatoBZN, Timeless, Clouseau, Ten Sharp en nog veel meer Bruisende mode- en kappershow Interieurinrichting in al z'n facetten (keukens, slaapkamers etc. etc.) Computers Beeld engeluid Foto en video Gezondheidstips Lekker eten en drinken, proeven en keuren. AHOY' ROTTERDAM OPENINGSAANBIEDING: MDF-Laminaat NERO als het om wonen gaat(W/JUCWJW EDITIE-OPLAGE 42.850 WOENSDAG llO Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Gratis snoep en snacks proeven kan gedurende de hele maand oktober in de We- reldwinkel aan de Lange Achterweg. Onder het mot to: 'Snoep en snacks uit de Derde Wereld, ver weg het iekkerst' houdt de Wereld- vvinkel een lekkernijen-ak- tiemaand. Tijdens de aktie kan men proeven van het grote, vernieuwde assorti- ment snoep en snacks: van noten tot bonbons, van chips tot pepermuntjes en van ge- droogde mango's tot nut- bars. Door het kopen van deze produkten stimuleert de consument de ontwikke- ling in de Derde Wereld. De snoep en snacks zijn afkom- stig uit vele windstreken en hebben elk hun eigen, bij- zondere karakter. Hierover gaan de vragen op het wed- strijdformulier waarmee men kan deelnemen aan de prijsvraag en een smulpak- ket kan winnen. De Wereld- winkel wil haar klanten te- vens attent maken op de ex tra opening op zaterdagoch- tend. Met ingang van okto ber 1995 is de winkel op za- terdag geopend van 11.00 - 16.30 uur. De andere ope- ningstijden biijven ongewij- zigd. SCHIEDAM Ai enkele jaren vindt in Klubhuis Zuid de kursus Reanimatie en Levensreddend handelen plaats. De Stichting Rescue, die de lessen verzorgt, is een officiele stichting die staat ingeschreven bij het Oranje Kruis. Verpleegkundigen en kaderinstructeurs begelei- den de kursus al enkele ja ren. Reanimatie kan levens reddend zijn bij een hartstil- stand door bijvoorbeeld een hartinfarct, verdrinking, verslikking en verstikking. Per jaar krijgen ongeveer 42.000 mensen een hartin farct waarvan er 15.000 overlijden. Hoe meer men- sen eerste hulp kunnen ver- lenen in acuut levensbedrei- gende omstandigheden, hoe groter de kans is dat mensen levend het ziekenhuis kun nen bereiken. De basiscur- sus reanimatie bestaat uit drie avonden. De eerste is een theorie-avond, in de tweede wordt in de praktijk geoefend en tijdens de derde avond wordt aandacht be- steed aan kinderreanimatie. Aansluitend op deze kursus kunnen belangstellenden een kursus Levensreddend handelen volgen van nog eens twee avonden. Er wordt dan stilgestaan bij on- derwerpen als bewusteloos- heid, slagaderlijke bloedin- gen, flauwte en kleine letsels. Elke kursist krijgt een uitge- breid lespakket en de kursus wordt afgesloten met een praktische toets. Een maal per half jaar organiseert de stichting herhalingskursus- sen in Klubhuis Zuid. De kursus is bestemd voor ie- dereen vanaf 16 jaar en be- gint op woensdagavond 1 november van 20.00 - 22.00 uur. De kosten zijn fl.37,50 voor drie avonden reanima tie en fl.60,- voor de basis- cursus en het levensreddend handelen. De herhalings- avond van oud-cursisten vindt plaats op 6 december. Voor inlichtingen kan men bellen met Annelies de Groot, Klubhuis Zuid, tel. 4267297. SCHIEDAM De proble- men tussen BUMA/Stemra en televisiestation MBC zijn uit de wereld, zo heeft de Vereniging van Kabelex- ploitanten (VECAI) laten weten. Het station mag dan ook wat de VECAI betreft weer doorgegeven worden op de kabel. SCHIEDAM In de commissie voor ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan Woudhoek-Noord 1994 niet op veel be zwaren gestuit. Wethouder L.A. Hafkamp kon op 3 oktober dan ook concluderen dat na toestemming door de gemeente- raad het plan 'de procedure in kan'. In de lange procedure die nodig is voordat het plan definitief is, be- hoeft het plan onder meer nog de goedkeuring van de provincie. Ook hebben belanghebbenden nog de mogelijkheid ora hun bezwaren duidelijk te maken. Voordat het bestemmingsplan klaar is, kan er via een te starten procedure echter al wel gebouwd worden op bepaal- de aangewezen stukken in Woud hoek-Noord. Kritiek van de zijde van bewoners van het gebied betreft met name de mogelijke bouw op het huidige grasveld tussen de Gildeweg, Scheepvaartweg en de Bouwmees- terweg. Hafkamp wilde niet ingaan op de bebouwing, die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. ,.Het vastgestelde bestemmings- SCHIEDAM Het in slechte staat verkerende Rozenbur- gerplein in de Gorzen zal waarschijnlijk in het najaar een eerste opknapbeurt krij gen. De raadscommissie voor ruimtelijke ordening gaf op 3 oktober het groene licht voor de herinrichting van het plein. Het plein werd circa twintig jaar geleden ingericht en biedt in de huidige staat een ver- waarloosde indruk, wat de woonsfeer niet ten goede komt. Zo is de kwaliteit van paaltjes, verhardingen en heesterbeplanting in de loop der jaren danig achter uitge- gaan. Aan het nu voorgestelde herinrichtingsplan van het Ro- zenburgerplein is samen met bewoners gewerkt. De bedoe- ling is dat het plein in de toe- komst eenvoudiger en over- zichtelijker wordt ingericht. Naast een kunsttoepassing wordt op het plein ook ruimte gereserveerd voor een ont- moetingsplek voor jongeren, waarvan de definitieve vorm overigens nog onduidelijk is. Tegelijk met de herinrichting van het plan wordt de beton- nen bunker verwijderd die ge- deeltelijk onder het plein ligt. Het plan, dat in twee fasen zal worden uitgevoerd, moet voor ongeveer 161.000 gulden ge- realiseerd worden. FOTOKLEIN kl^ln plan biedt ons bepaalde ruimte, maar hoe we die vervolgens pre- cies gaan invullen is vers twee.", aldus de VVD-wethouder. Deze invulling, waarbij de hoogte van de bouw een belangrijke rol speelt, komt in de commissie voor Stads- vernieuwing, Volkshuisvesting en Communicatie aan de orde, zo maakte Hafkamp duidelijk. Overigens werd duidelijk dat van staken van bewonersverzet tegen bebouwing op de lokatie Gilde- weg/Bouwmeesterweg/Scheep- vaartweg geen sprake is. Inspreker Van der Hoeve corrigeerde op dit punt de reactie van de gemeente op ingediende bezwaren. Tegen plan- nen op die lokatie, waarin gedacht wordt over vier tot zes verdiepin- gen hoge bouw, zijn maar liefst 420 bezwaren ingediend. Inspreker Van der Stoel wees op de gevaarlijke verkeerssituatie op de kruising van de Gildeweg en de Scheepvaartweg. Hafkamp zegde toe hiernaar te zullen kijken, maar sloot de mogelijkheid van een ro- tonde op die plek uit. tew m* SCHIEDAM Drie dagen na Werelddierendag was het voor de honden en katten in de Nederland- se asiels alweer feest. Ook de Har- gahoeve had zaterdag haar deuren wijd open staan voor dierenlief- hebbers. De visite bestond dan ook uit veel meer belangstellenden dan men gewoon is op een doorde- weekse dag. Hoezeer de viervoe- ters ook hun best deden de aan dacht te trekken van een de poten- tiele baasjes, een verhuizing naar een zachte bank of lekkere tuin zat er deze dag (nog) niet in. Regel tij dens het Open Huis is, dat men kan kijken, maar niet mag meenemen. Niemand bleek hier overigens moeite mee te hebben, want de fa- voriete harige levensgezel die men op het spoor was gekomen, kon wel gereserveerd worden. Als men op de vele positieve readies af kan gaan, zit dat nieuwe thuis voor de asieldieren wel snor. Maar ook mensen die niet van plan waren het gezin op korte termijn uit te brei- den, waren in het asiel te vinden, Zij konden zich ervan overtuigen dat het asiel meer voor het dier doet dan vaak wordt gedacht. Vra gen stond daarom vrij. Op de bui- tenplaats van het onderkomen van de dieren, stonden de nodige stands opgesteld, zodat men in ie- der geval met een financiele bij- drage iets voor de dieren kon doen. Harde guldens klonken ook uit de ontvangsthal waar de tientallen collectebussen die deze week van deur tot deur waren gegaan, wer- den geleegd in de Hargahoeve-kas. FOTO WILLEM DE BIE DORZO EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 XX Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Waar gezelligheid en consumenteninformatie hand in hand gaan. Zondag 11.00-17.00 uur SCHIEDAM In de Margrie thal wordt zaterdag 14 en zondag 15 oktober een Pasar Malam ge- houden. Gedurende beide dagen wordt de hal omgetoverd tot een tropisch jaarbeurs, vol geur, kleur, muziek, en dans. Kortom, alles wat te maken heeft met de cultuur van Indonesie komt aan bod. Tientallen stand, met artike- len uit verre landen, diverse eet- stands en snacks uit de Indische keuken, drankjes zoals hs tape, eskopjor en tropische vruchten. Het podiumprogramma is goed gevuld en bijna non-stop te noe- men. Op zaterdag vertonen dans- groepen dansen uit Sumatra, Su lawesi (v/h Celebes) en ook Bali. Deze laatste dans wordt gebracht door een echt Balinees meisje, genaamd 'Putri-Dewata'. Naast de zangeres Diana, verzorgt de nog steeds populaire Anneke Gronloh eveneens op zaterdag een optreden. Op zondag worden specifieke Ja- vaanse dansen vertoont door de dansgroep 'Sinar-Matahari'. Ook zijn er optredens van 'Trio Man na' uit Apeldoorn en zijn er wervelende shows van de beken- de dansgroep 'Hawaian Treasu re". De all-round bands 'Time- Out' uit Arnhem en 'Oriental Four' uit Breda zorgen voor het muzikale achtergrond. Voor be langstellenden in de toekomst is er op beide dagen een 'dukun' (waarzegster) aanwezig. Voor de kinderen zijn er tal van behendig- heidssspelletjes te doen. Deze traditionele Pasar Malam beurs is geopend op zaterdag van 12.00 - 23.00 uur en op zondag van 11.00 - 21.00 uur. De toe- gangsprijzen bedragen: volwas- senen fl.7,50, senioren/65+ fl.5,- en kinderen van 4-12 jaar fl.2,50. De kinderen mogen echter alleen onder begeleiding naar binnen. Melamine toplaag in 2 kleuren beuken natuur-grenen. Voorzien van zeer slijtvaste toplaag. K^^0 vw Afmeting lamel 128 x 19.5 cm. Dikte 8 mm. Per m2 nu van 49.95 voor Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT F0RMAAT 10 X 15 CM 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 1 HJJI fOTOROLLL/JL t.w.v. 7,95 VANDAAG GIBRACHT - MORGLN KLAAR 147s VOOR PL WAANZINNIGL TOTAALPRUf ^0 VAN #AAR (36 OPNAMEN f 5.- MEERPRIJS) mr INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Mick' Vlaardingen drecnt v - Liesveld 147 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht - Voorstraat 274 Rotterdam - Groene HiBedijk 173 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag - Venestraat 8-10 Rotterdam - Wmkelcentrum Oostertiof Zoetermeer Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d Ussel - Centrumpassage 103 SCHIEDAM Op dinsdag- avond 24 oktober staat er in De Erker een kursus Fotogra fie voor beginners op het pro- gramma. Voor deze kursus kunnen nog mensen worden geplaatsts. De lessen worden gegeven van 19.30-21.30 uur en de kosten zijn fl.50,- voor zes lessen. Voor meer infor- matie kan men bellen met De Erker, tel. 4267767. Zie pag.TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1