Veel onbegrip in de regio rond Rotterdam Pasar Malam brengt Indonesie dichterbij Eenrichtingverkeer op de Slimme Watering tot 1996 GRATIS Pijnacker intra Met paard en wagen door het park deZuitUrSter Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. FEMINA EEN STOrZUIOER 99! CORRECT CAR-STEREO SPECIALIST 'i Clownsf estiva I wordt echt feestje Een grotefamilie bij kerngezonde GTB Affaire Schoenmakers zet CDA op zijn kop ADB Spectrum- festival blijft J.T. INTERIEUR krijgt z'n ALLE GORDIJNSTOFFEN Schiedam Milieuprijs Roken KabinetsbesluitStadsprovincie RENAULT .BETER IN BEELD-. EN GELUIDI Liesveld 147 - Vlaardingen Dansen "X EDITIE-OPLAGE 42.850 voi Asn v; i REGIO Het kabinet heeft knopen doorgehakt in de slepen- de discussie over de stadsprovincie. Op vrijdag 13 oktober be- sliste het dat Rotterdam opgedeeld zal worden in vijf gemeen- ten, waarvan 'Rotterdam binnen de Ruit' met meer dan 400.000 inwoners veruit de grootste zal worden. Schiedam en andere buurgemeenten van Rotterdam zijn slecht te spreken over de beslissingen uit Den Haag. FOT# VIDE# AUDI* Zie onze advertentie elders in deze krant. bij besteding van fl. 1.500,- aan tapijt of vinyl tapijt - vinyl - gordijnen - vitrage - lamellen - behang Rotterdamsedijk 256 Schiedam Tel./fax 427.17.44 De klant centraal, de auto optimaal Zie onze advertentie elders in deze krant. J* als het om wonen gaat ^PHILIPS FW 66 HiFi Minisysteem Uitermate gebruiksvrien- deliike set bestaande uit: Tuner/Versterker 2x 60 Watt, equalizer en timer CD met shuffleplay en edit Double tape deck met autoreverse Incl. Easy Logic afstandbedie- ning Incl. 3-Weg luidsprekers Zielonzelidvertenti^ Van 1499 elders in deze krant voor: •OTO VIDEO AUDIO A, N 8 OKTOBER 1995,2ej Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Het spreek- uur van het Anti-Diskrimi- natie Buro Schiedam komt op donderdag 19 oktober te vervallen. Dit in verband met het bijwonen van een conference door het ADB. Op initiatief van Auslander und Deutsche Gemeinzam e.v. wordt in de partnerstad Essiingen (Duitsland) een conferentie over de bestrij- ding van discriminatie geor- ganiseerd. Hieraan nemen organisaties uit de Schiedamse partnersteden en de regio deel. Op maan- dag 23 oktober is het ADB, aan de Van Swindensingel 40, weer bereikbaar. SCHIEDAM - Op 23 juni 1996 zal het vijfde Spec- trumfestival plaatsvinden. Hieruit kan men conclude- ren dat de aktie 'het Spek- trumfestival moet blijven' een succes is geworden. Het college van B&W van Schiedam heeft het festival voor twee jaar op de meer- jarenbegroting gezet. Voor 1996 is tevens het door de Stichting Medelanders ge- vraagde bedrag van fl.75.000,- beschikbaar ge- steld. Conform de beschik- king van het college van B &W moet wel het formele voorbehoud worden ge- maakt dat de gemeenteraad in november bij de algeme- ne beschouwingen de meer- jarenbegroting goedkeurt. Uiteraard is de stiching zeer verheugd over deze beslis- sing. Zlj bedankt de vele duizenden Schiedammers die aktief hun steun aan het festival hebben gegeven. SCHIEDAM - Het aantal in- zendingen voor de Maltha Milieuprijs, die drie jaar ge- leden is ingesteld door C. Maltha, is dit jaar twee keer zo hoog als in voorgaande jaren. Bedrijven, instellin- gen en personen die meedin- gen naar deze milieuprijs, combineren veelal creatief ondernemerschap met de wens bij te dragen aan een beter milieu. In totaal zijn er al 72 inzendingen binnenge- komen voor de milieuprijs van 100.000 gulden. Inmid- dels heeft de jury, onder voorzitterschap van de voormalig voorzitter van de vaste kamercommissie voor milieubeheer mevrouw L. van Rijn-Vellekoop, een eer- ste selectie gemaakt van zo'n twintig inzendingen. Het voornaamste criterium is dat de inzendingen een bijdrage leveren aan een verbetering van het milieu. De Maltha Milieuprijs kan zowel gegeven worden om een uitgevoerd plan te belo- nen, als om de verdere uit- werking van een concept mogelijk te maken. Op 12 december wordt de winnaar bekendgemaakt. SCHIEDAM - De GGD Nieuwe Waterweg Noord en Thuiszorg Nieuwe water- weg-Noord bieden de ko- mende maanden een stevige steun in de rug aan rokers die willen stoppen. Tijdens de trainingen 'stoppen met roken' wordt geleerd hoe men zich kan voorbereiden op het moment van stoppen, dat van te voren duidelijk wordt afgesproken. Men leert het stoppen ook vol te houden en op welke manier men kan omgaan met de be- hoefte om te roken. De trai ning bestaat uit acht trai- ningsdagen van anderhalf uur verspreid over vijf we- ken. De kosten bedragen fl.180,- per persoon. De trai ning start op 23 oktober om 19.45 uur in het kantoor van Thuiszorg aan de Veerstraat 13 te Maassluis. Aanmel- den: tel. 426 05 11. De opstelling van het kabinet bete- rend met elkaar in conflict verke- kent een compromis in de patstel- ling die was ontstaan in de verhou- ding tussen Rotterdam en de overi- ge gemeenten in de regio. De tus- senoplossing van het kabinet gaat enerzijds in tegen de wens van de gemeenteraad van Rotterdam, die een opgesplitst Rotterdam binnen de stadsprovincie absoluut niet meer zag zitten na het referendum onder zijn inwoners. Die inwoners zeiden massaal 'nee' tegen een stadsprovincie waarvoor Rotter dam opgedeeld zou moeten wor den. Anderzijds wijkt het kabinets- voorstel ook af van het dringende advies van de buurgemeenten van Rotterdam. Deze wilden Rotter dam opgesplitst zien in meer delen, om te voorkomen dat de gemeente Rotterdam binnen de Stadsprovin cie te machtig wordt. De omme- zwaai van Rotterdam, dat aanvan- kelijk op de lijn van de andere ge meenten zat, viel daar bepaald niet goed. Zo verweet Vlaardingen Rotterdam in een brief dat het een breuk met de overige gemeenten heeft veroorzaakt en dat het Rot- terdamse voorstel zou leiden tot een situatie waarin de provincie en de gemeente Rotterdam voortdu- ren. Burgemeester R. Scheeres van Schiedam is "niet blij' met de op stelling van het kabinet. „Steeds is uitgegaan van gelijke gemeenten in de regiovorming. Daarvoor hoef je niet met een schaartje te knip- pen, Rotterdam had best iets groter mogen zijn dan omliggende ge meenten. Maar in de nieuwe plan- nen wordt Rotterdam met meer dan 400.000 inwoners veel groter en machtiger dan de overige ge meenten in de regio. Dat is bedrei- gend voor de nieuwe provincie. Ik ben helemaal niet tegen de stads provincie, maar op deze manier geloof ik er absoluut niet in. Ik vrees dat het zo niks wordt." On- danks het gehouden referendum en het gebakkelei tussen Rotterdam en de regio heeft het parlement overigens het laatste woord inzake de regiovorming. SCHIEDAM Brandend zand lag er niet, maar verder deed al- les de bezoekers van de Pasar Malam, die het afgelopen week end in de Margriethal werd ge houden, voor even terug zijn in Indonesie. De kale oer-Hollandse hal was dan ook op magistrale wijze omgetoverd tot een tro- pische jaarbeurs vol geur, kleur, muziek en dans. Vooral het mu- zikate aspect was tijdens de beurs ruim vertegenwoordigd. Verspreid over het weekend kon men de professionele dansgroe- pen aan het werk zien van de verschillende eilanden en cultu- ren. Temidden van al deze tradi- tionele dansen zorgde niemand minder dan zangeres Annekc Gronloh voor opzwepende ach- tergrondmuziek. Maar natuur- lijk kon er ook lekker en boven- dien redelijk goedkoop worden gegeten. Dat was ook wel nodig, daar de beurs een groot aantal belangstellenden van's morgens vroeg tot's avonds laat binnen de muren van de hal wist te hou den. Bij tatloze stands was getuk- kig een gezellig zitje gecreeerd, zodat men onder het genot van een authentiek hapje of drankje even rustig bij kon praten of ge- nieten van het muzikate vertier. Ook voor de kinderen was er dit weekend overigens genoeg te doen. Zij konden bij diverse spelletjes hun eigen behendig- heid testen en toonden zich, zwoegend en zwetend over het parcours, een echte Said of Adin- da in het land van Multatuti. FOTO: JACCO ZANSTRA Over DeVesten 3 1 "1 6 AD Schied: SCHIEDAM Op de Slimme Watering wordt tijdelijk eenrich tingverkeer ingevoerd. Dit gaat in op maandag 23 oktober en zal du- ren tot begin 1996. Met deze ver- keersmaatregel zal de drukte op de Scheepvaartweg en de Mozartlaan flink toenemen. Al sedert enige tijd worden werk- zaamheden uitgevoerd aan de Slimme Watering in Spaland, waar de noodweg binnenkort verdwijnt en plaats maakt voor de definitieve aanleg met twee maal een rijstrook voor het autoverkeer. Omdat de woonwijk Spaland be reikbaar moet blijven voor het ver- keer zal de nieuwe weg in fasen worden aangelegd, waarbij eerst de ene en daarna de andere rij strook zal worden aangepakt. Ge- volg van deze werkwijze is dat op de Slimme Watering eenrichting verkeer moet worden ingesteld in de richting van de Scheepvaartweg tot aan de keerlus van de tram. Op de Scheepvaartweg zelf komt geen eenrichtingverkeer, zodat bewo- ners van de Woudhoek geen last ondervinden van de verkeersmaat- regel. Verkeer met bestemming Spaland en komend vanaf de Churchillweg dient op de kruising Churchillweg/ Zwaluwlaan binnenkort rechtsaf te slaan. Via de Zwaluwlaan en de Slimme Watering kan men zo de verschillende woonbuurten in Spa land bereiken. Verkeer dat Spaland verlaat kan via de Slimme Wate ring en de Scheepvaartweg naar de Churchillweg rijden. De Dienst Gemeentewerken zegt de verkeersafwikkeling bij de kruising Churchillweg/Zwaluw- laan scherp in de gaten te gaan houden. Eventueel zal de afstelling van de verkeerslichten worden aangepast. GULDENS kliin DORZO EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM Een rondrit met een echte paard-en-wagen. een spannende puzzeltocht, knutse- len met kastanjes en eikels en een bezoek aan een echte boerderij. Deze onderdelen zijn slechts een greep uit het gevarieerde herfst- vakantie-aanbod dat de afdeling Groenvoorziening en Natuur in samenwerking met kinderboer- derij 't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark deze week voor de jonge vakantievierders heeft sa- mengesteld. Wat is er tenslotte lekkerder dan op een echte herfstdag een middag ongedwon- gen toeven in het grootste park van Schiedam. Ook voor de prijs hoefde geen kind dit herfstvertier te laten. Per aktiviteit werd name- lijk slechts een gulden gevraagd. De kaartjes, waar vanaf 10 okto ber een ware 'run' op was, waren daardoor al snel in menige kin- derkamer van Schiedam veilig achter slot en grendel geborgen. Maandag 16 oktober konden zo'n veertig kinderen in de leef- tijd van vijf tot en met twaalf jaar het Beatrixpark eens op een an dere manier bekijken dan ge- woonlijk. Hoewel in het park na- melijk een verbod geldt voor au to's, waren de wegen deze mid dag natuurlijk wel vrij voor een ouderwetse paard-en-wagen. Wie goed had geluisterd naar het- geen de berijder tijdens de rit langs het water en tussen het groen had verteld, kon hier direkt de volgende dag al zijn voordeel mee doen. Hij wist namelijk als beste waar de eikels en kastanjes, die nodig waren voor een gezelli- ge herfstknutselmiddag, te vin- den waren. De droom van meni ge dierenverzorger-in-de-dop zal echter morgen, donderdag 19 ok tober, in vervulling gaan. Dan kan er namelijk een middagje meegeholpen worden met het verzorgen van de tientallen die- ren op de kinderboerderij. Vrij dag zal de vakantieweek, als het weer het tenminste toelaat, wor den afgesloten met een bezoek aan een boerderij. IN VELE VERSCHILLENDE KLEUREN EN DESSINS DIE AAN DE ROL ZITTEN GAAN ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG VOOR NOG GEEN FL. 10.- PER METER DE DEUR UIT I QC 140 CM. BREED. O ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Nu per meter Alleen in ons filiaal aan de Hoofdweg in Capelle a/d IJssel. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. melrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardmi 2e Middellandstraat 23 Dordrecnt Groene Hledjk 173 Leiden Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam Winkelcentrum Oostertxjf Zoetermeer Liesveld 147 Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 Stadshart Passage Rotterdam Winkelcentrum Zuidpler Capelle a/d Ussel - Centrumpassage 103 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM Het radio- en TV- orkest Mustang gaat per 5 novem ber in samenwerking met Zaal Beatrix elke eerste zondag van de maand een dansmiddag organise- ren. De middag duurt van 13.30 - 17.30 uur en kaarten ad.fl.7,50 zijn verkrijgbaar aan de zaal of via een reservering op telefoonnummer 4731399. Hier zit een gratis kopje koffie bij inbegrepen. Zaal Beatrix is eevestigd aan de Lange Kerk- straat 70. Zie pag. TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1