Van Dijk moet plooien rechtstrijken Jarige vereniging reikt Scidam-schilden uit MaasstaD PC Onze driekleur ^sintratuin Intocht Sint Nicolaas [|HMg Dames-, Heren- en Kinder- BHgSTOL De Paddestoel al zes jaar in de lucht 198.- deZufclerSter i u QBIgLLTILltOO Bij Correct altijd leuke aanbiedingen Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. ET nil Fiets- Affaire 'Schoenmakers' op alle X Beachclub geopend Actiecomite wil zender Oprichting vereniging Postkantoor gesloten verlichting Spectrum- festival Conferentie Eco-team Rectificatie SHOW I RESERVERING/INFO: 07H-6764348 RENAULT ...BETER IN BEELD... EN GELUIDI Triangel Eindelijk stappen in een zonnig Vlaardings Caribisch gebied Migrantenradio als instrument bij multiculturalisering van gemeente Bewoners willen wat terugdoen voor hun gezamenlijke voortuin 11 SCHIEDAM De commissie dip een einde moet maken aan de problemen binnen de CDA-fractie is zoals voorspeld een zware commissie geworden. Het meest bekend is het Eerste Kamerlid C.P. van Dijk, die minister van Binnenlandse Zaken was en eerder ook voorzitter van de parlementaire enquete naar overheidssteun aan het RSV-concern. Van Dijk zal als voorzitter een Salomo's oordeel moeten vellen in het conflict rond het raadslid Theo Schoenmakers, die door de rest van de CDA-fractie al enige tijd wordt genegeerd. AHOY - ROTTERDAM HANS BIG BOY DULFER DENISE JANNAH Vrijdag 3 november 20.00u FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal a# OP=OP! Ontbijtset MORNING als het om wonen gaat SIEMENS S3 PLUS GSETT Digitale GSM telefoon Vermogen 2 Watt 20 uur standby 100 minuten gespreks- tijd Elektronisch telefoonboek Auto- matische nummerherhaling Incl. gratis Voicemail Van: 999 FOTO VIDEO AUDIO Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Het post kantoor aan de Lange Nieuwstraat is zaterdag 4 en maandag 6 november we- gens verbouwing gesloten. Vanaf dinsdag 7 november is het postkantoor gewoon weer open. Voor afhalen van giromaatpassen, girobe- taalkaarten en poststukken kan men op de dagen dat het postkantoor Lange Nieuw straat gesloten is, terecht bij het afhaalloket van de post- bussen aan de voorzijde van het postkantoor. Voor het reserveren van concertkaar- tjes kan men de ticketlijn bellen, tel. 06 300 125. De zo bestelde kaarten kunnen dan vanaf dinsdag 7 novem ber gewoon worden afge- haald aan de Lange Nieuw straat. Overigens blijven de andere postkantoren in Schiedam en Rotterdam ge woon geopend. SCHIEDAM De Schiedamse afdeling van de Fietsersbond ondersteunt de landelijke Fietsverlichtings- campagne die samen met Veilig Verkeer Nederland is opgezet. Met de medewer- king van alle fietshandelaars in de regio moet het volgens de bond mogelijk zijn om veel meer fietsers er toe aan te zetten veilig en verlicht de winter door te fietsen. Maar de ENFB biedt de Schiedamse fletser ook praktische hulp. Op de Koe- markt staat op donderdag- avond 2 november van 19.00 - 21.00 uur en op zaterdag 4 november van 11.00 - 15.00 uur een fletsverlich- tingsteam klaar om eerste hulp te verlenen. Tegen be- taling van de materiaalkos- ten kan men daar de ver- liching van de fiets weer) op orde laten brengen. SCHIEDAM In tegen- stelling tot eerdere berich- ten zal het V'ijfde Spectrum- festival op zondag 16 juni plaastvinden. Traditioneel dus weer op vaderdag. Aan- vankelijk was gekozen voor 23 juni 1996. Dit in verband met de data van andere mul- ti-culturele festivals in Ne derland en de data van zo- merfestivals in Rotterdam. Na overleg met de organisa- tie van het Maasboulevard- festival die eveneens hun keus op zondag 23 juni had- den laten vallen, heeft de Stichting Medelanders be- sloten het Spectrumfestival een week te vervroegen. Dit, in verband met het belang voor het Schiedamse pu- bliek. SCHIEDAM Het Eco- Team-meldpunt Schiedam nodigt alle belangstellenden uit om deel te nemen aan de conferentie 'Het EcoTeam- programma: een helpende hand bij UW milieubeleid?'. Deze conferentie is georga- niseerd rond twee thema's: welke mogelijkheden biedt het EcoTeam-programma voor uw huishouden, ge meente, bedrijf, school of vereniging en hoe is het Eco Team-programma te inte- greren in de milieuzorg in de regio? Rond elk thema zijn twee workshops georgani- seerd. De conferentie vindt plaats op 29 november van 15.30 -18.15 uur in Scholen- gemeenschap Buiten de Ves- te aan de Van Leeuwlaan 3 te Schiedam. Een aanmel- dingsformulier is aan te vra- gen bij het EcoTeam-meld- punt Schiedam, postbus 79 3100 AB Schiedam. Naast Van Dijk nemen nog drie Het advies van de commissie heeft andere CDA-prominenten zitting in de commissie. Het gaat dan om Tweede Kamerlid mw. M.J.A van der Hoeven. burgemeester Borg- dorff van Liesveld en J.M. de Vries, die bestuurslid was van de CDA-kamerkring Dordrecht. Vol gens kamerkringvoorzitter P. van Loo. die een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de commis sie. zijn de vier commissieleden nog niet begonnen. ..De commissie is donderdagmiddag 26 oktober geinstalleerd en heeft vervolgens de agenda getrokken. In elk geval moet er in vlot tempo gewerkt worden aan de opdracht om weer tot normale, werkbare verhoudin- gen te komen. Binnenkort zal er dan ook met alle betrokken een ge- sprek gevoerd worden." een bindend karakter. Eerder gin- gen alle betrokkenen ermee ak- koord de commissie vrij spel te ge- ven in het conflict. Mocht de com missie tot de conclusie komen dat Schoenmakers geen blaam treft en het CDA mag blijven vertegen- woordigen. dan zal de affaire zeker nog een vervolg krijgen. Gezien de voorgeschiedenis is het immers maar de vraag of verzoening en vergeving zich op laten leggen. CDA-bestuurder B. Janssen heeft al verklaard te zullen opstappen, als Schoenmakers mag blijven. Volgens Van Loo zal de commis sie zich niet laten leiden door dit soort schoten voor de boeg. „De commissie is mans genoeg en laat zich vooraf niet onder druk zetten door wie dan ook." SCHIEDAMHet verzinnen van een geschikt verjaardagskado is voor velen een hels karwei. Deze klus wordt nog aanmerkelijk moei- lijker wanneer het een kado voor een jarige vereniging betreft. De Historische Vereniging Schiedam besloot het haar symphatisanten echter makkelijk te maken. In plaats van iets moois te ontvangen, besloot ze haar verjaardag aan te grijpen om een drietal fel begeerde Scidam-schildjes uit te reiken. Maar natuurlijk niet aan de eerste de beste opgeknapte pandjes in Schiedam. De panden aan de Lan ge Haven 90, Korte Haven 30 en Dam 4 waren volgens de vereni ging met zoveel vakmanschap in ere hersteld, dat men alteen deze op de uitermate zonnige zaterdag 28 oktober het bijzondere schild toe wilde kennen. De uitreiking en bevestiging van de kleinoden kan dan ook gezien worden als een ui- ting van waardering voor de zeer goede restauratie, Een geschikt persoon om de ofticiele handelin- gen te verrichten was gevonden in de heer Geerdes, ere-lid en mede- oprichter van de vereniging. Hij ging het gezelschap voor op een rondwandeling langs de uitgeko- zen panden, die voorafging aan het echte werk. De wandeling had tot doel het resultaat van de verrichte renovaties te bezien en de schildjes te bevestigen. Na afioop stond voor het voltallige gezelschap de champagne al koud om het glas te heffen op de nieuwe Scidam- schild bezitters en natuurlijk de ja rige vereniging. SCHIEDAM In de Maas- posT van woensdag 25 okto ber kon men lezen dat de Nieuwe Passage een Schiedams echtpaar naar Lon- den had gestuurd. De Nieuwe Passage heeft met deze aktie echter niets te maken gehad. Het reisje was de hoofdprijs van het Brandersfeesten 95 Prijzenfestival. Daarvoor on- ze verontschuldigingen. weekbladen Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam VIDEOGAMES LASERGAMES PHILIPS CD- i KIJKEN, SPELEN, KOPEN EN PROFITEREN 3, 4 EN 5 NOVEMBER INFO EN REDUKTIEBON METf 5,- VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD November LvAWJli' T T"W.T T7T Alcazar Groeneweg 6 Puttershoek Kaarten /50,- t.b v Verpleeghuis De Egmontshof te Oud-Beijerland Verkoop bij alle FotoKlein filialen en de Rabobanken in de Hoekse Waard. klein D0RZ0 EENEIGENMANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 Voor zo'n prijs moet deze vorstbestendige heester (Viburnum tinus 'Gwenllian') de deur uitvliegen. Hij vertoont gedurende de winterse bloeitijd maar liefst 3 verschillende kleuren: rose bloemknoppen, witte bloem- schermen en blauwe vruchten. Van 12,95 voor PIJNACKER Rijskade la, tel. 015-3610000. HET GROENE WARENHUIS SCHIEDAM - Zaterdag 18 no vember is het weer zover. Dan zal Sint Nicolaas met zijn gevolg in Schiedam aankomen. Wie de Goedheiligman met zijn vele knechten en de Harpe Davids- muziekpieten wil zien doet er goed aan een plaatsje te zoeken langs de Lange Haven. De boten vertrekken om 13.15 uur vanuit de Buitenha- ven via de Lange Haven naar de plaats van aankomst aan de Lange Haven tegenover de Korenbeurs. Daar stapt de Sint om ongeveer 13.45 uur aan wal, waar hij muzi- kaal zal worden onthaald door drumband OBK, om zich vervol gens naar het Stadhuis te begeven. Om 14.00 uur zal burgemeester Scheeres de Sint met zijn pieterba- zen verwelkomen op hordes aan de Grote Markt. Daarna zal een rit door de stad volgen in een open rij- tuig. Voorop zal de Jeugdrijn- mondband lopen en spelen, ge- volgd door een stoet van onder meer kamelen, een ezelachtspan, trein, fietspieten en Sneeuwwitje en haar zeven dwergen in een gla- zen koets. Omstreeks 15.15 uur zal Sint Ni colaas dan weer terug zijn in het Stadhuis, alwaar de kinderen tus- sen 15.30 en 17.00 uur persoonlijk een tekening aan de Sint kunnen geven. Maar let op: na 16.30 uur kan er niet meer in de rij worden aangesloten. Alle kinderen ontvan gen een versnapering en een aardi- ge attentie als herinnering. Om de wachttijd buiten wat te ver- aangenamen zijn er een aantal op- tredens van een Spaanse dans- groep en natuurlijk clown Ricky. 25% *M.u.v. afgeprijsde- en folder jacks. Geldig t/m 8 november 1995. ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeeman) ROTTERDAM: op het Zuiaerterros van W.C. Zuidplein I'lHUVl ROTTERDAM: Alexandrium H (t/o W.C. Oosterhof) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) VLAARDINGEN: Hoogslraat 219 l!IUIl7l IN OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 LI 14i'i'1 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 SCHIEDAM Vliegerhuis de Paddestoel bestaat zes jaar. Tenminste bijna. Op zaterdag 4 november viert het bedrijf van Willy van Diggele feest, waarvan de klanten mee kun nen profiteren. De eerste hon- derd klanten van de Paddestoel krijgen zaterdag een leuke at tentie en elke tiende klant krijgt een vlieger kado. Vliegerbedrijf de Paddestoel begon zes jaar geleden in Schiedam, in een tijd dat vlie- geren nog vooral een tijdver- drijf was voor kinderen. Mede dankzij de inzet van Van Dig ger's Paddestoel is de vliegerij in de jaren die daarop volgden uitgegroeid tot een voiwaardige sport en een snel groeiende hobby voor vele duizenden lief- hebbers. Van Diggele is daarbij een echte stimulator. Niet al- leen verkoopt zij kant en klare en zelfbouwvliegers, zij en haar medewerkers, staan de vlie- geraars ook met raad en daad terzijde. Zo organiseert de Paddestoel regelmatig cursus- sen stuntvliegeren en kan ie- dereen er altijd terecht voor vakkundig advies over de bouw van vliegers, die compleet met bouwbeschrijvingen geleverd worden. Ook in de wedstrijd- sport is de Paddestoel actief. Door de jaren heen heeft Van Diggele al vele solo-vliegeraars en teams gesponsord en bege- leid, waaronder drie jeugd- teams, waarin kinderen van acht tot veertien jaar begeleid en getraind worden. Waar- schijnlijk daardoor zijn uit de klantenkring en de groep me dewerkers al diverse Neder- landse kampioenen naar voren gekomen. Het actiecomite roept iedereen op om zaterdag 4 november naar Vliegerbedrijf de Padde stoel te komen. Vanaf 10.00 uur's ochtends, na een symbo- lische feestelijke heropening is een ieder van harte welkom om Willy van Diggele in het zonne- tje te zetten. Een goede morgen begint met deze handige ontbijtset. Tafel met 2 krukjes in blank- of blank groen gelakt. Magazijnprijs Afmeting hoog 94 cm., KDOPK- lang 63 cm. en breed 57 cm. Alleen vrijdag en zaterdag van 379.- voor Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010-4852273 ^IBER LIBERTEL 'Uitsluitend in combinatie met het Libertel-EXTRA abonnement EXCL. B.T.W. INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 I Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 1 Rotterdam Groene HiHedtjk 173 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 1 I Rotterdam Wmkelcentrum Oosterhof 1 I Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Vlaardmgen Dordrecnt Leiden Den Haag Zoetermeer Liesveld 147 Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 Stadshart Passage Capelle a/d Ussel - Centrumpassage 103 SCHIEDAM Buurtcentrum Trefpunt Oost verandert met in- gang van 1 november van naam en functie. Het buurtcentrum veran dert in een kindercentrum met de naam 'Kinderdagcentrum De Tri angel'. Het adres blijft Celsius- straat 2, 3112 VA Schiedam, tel. 4651066. De feestelijke opening van het kindercentrum is begin volgend jaar. Voor meer info: Paul Dokter en/of Chrit Wilshaus. IX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1