Gemeente hervat bouw Stadserf Leonardus weer stadsprins van Brandersgat FOTOKLEIN DOET ER NOG EEN SCHEME BOVENOP. NU TOT MaasposT Stemmlngmaker ^sinlratuin Fruitbomen snoeien met de gemeente deZviderSter ffrlnM Sint kado s Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. z Bestuurlijke vernieuwing loopt vertraging op 1 ^95 WUUWOUDj* n qe NjEUWSTE m Klassiekejenever Nietelitair Begrotingsdebat Schiedam Harpe Davids Speelgoed Molens Receptie Tegemoetkoming bewoners RENAULT T/UILLEiL ...BETER IN BEELD... EN GELUID! Biljart Kijkje nemen in branderij tijdens Restauratie van de maand Los Bigotes is beroemd en berucht om de jaarlijkse tuinfeesten Alles staat in het teken van de integrale aanpak EDITIE-OPLAGE 42.850 RSGAT Vastgepind FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto, Stapelbed SONIA als het om wonen gaat FANTASTISCHE 51 CM STEREO KLEUREN- TELEVISIE FOTO VIDEO AUDIO Zie pag.TXooi Overde Vesten 3a 3116AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 15 NOVEMBER 1995, 2ejaargang nr. 46 SCHIEDAM - Tijdens een concertwedstrijd die zater dag 11 november gehouden werd in Hoofddorp, heeft de Schiedamse muziekvereni- ging Harpe Davids de eerste prijs binnengehaald. Het harmonie-orkest verzorgde een optreden van een half uur waarin zij het verplichte werk 'Images d'OHiouIes' van Serge Lancen en het keuzewerk 'Three Caprices' van Henk van Lijnschoten ten gehore brachten. De uit- voering van beide stukken leverden de Schiedammers een totaal van 295 punten op. Dit bleek ruim voldoen- de voor het in de wacht sle- pen van de eerste prijs. Na deze gebeurtenis gaat de vereniging zich nu in het bij- zonder richten op de pro- duktie van een CD, die in het jubileumjaar 1996 gepre- senteerd zal worden. SCHIEDAM - Winkeliers- vereniging Hoogstraat orga- niseert in samenwerking met de winkeliersverenigin- gen Nieuwe Passage, Broersveld en de Albert He- ijn uit de Lange Kerkstraat een grote speelgoedinzame- iing op de Grote Markt bij het stadhuis. Woensdagmid- dag 22 november kunnen kinderen van 14.00 - 16.00 uur hun overtollige speel goed hier afgeven. Enkele zwarte pieten zullen achter de kramen klaar staan om de speeltjes in ontvangst te nemen. Het ingezamelde speelgoed is bestemd voor kinderen in tehuizen in Tjechic, die bijna geen speelgoed hebben en geen sinterklaas vieren. De aktie vvordt professioneel begeleid door het Leger des Heils, af- deling Rotterdam. Als dank ontvangen de kinderen een bon voor een wandeling in de Grote Omloop welke goed is voor gratis versnape- ringen. Deze bon is alleen op de inzameldag geldig en in- leveren kan bij de ingang van de Passage aan de Hoogstraat, bakkerij Van der Krogt op het Broersveld en de Albert Heijn aan de Lange Kerkstraat. SCHIEDAM - De 'Restauratie van de Maand' die in het weekend van 18 en 19 november bezoekers ken- nis laat maken met een vier- tal monumenten uit het Schiedamse culturele erf- goed, blijkt ook de mole- naars enthousiast te hebben gemaakt. Naar aanleiding van de openstelling van De Nieuwe Palmboom, een van de hoogste molens ter we- reld en na de restauratie en herbouw in 1993 tevens Ne- deriands Malend Korenmo- len Museum, is in onderling overleg besloten dat ook alle andere molens een weekend lang hun wieken zullen laten draaien. Bezoekers uit de re- gio zullen daardoor niet al leen kennis kunnen maken met de monumenten, maar ook met de authentieke sfeer van de jenever- en molen- stad van weleer. SCHIEDAM - Op 1 augus- tus was het ere-lid Arie Zuidgeest 65 jaar spelend lid in het harmonie-orkest van de christelijke muziekver- eniging Harpe Davids. Het bestuur heeft gemeend dit heuglijke feit te vieren door Zuidgeest een receptie aan te bieden. Deze zal worden gehouden op zaterdag 18 november om 20.00 uur in verenigingsgebouw De Tamboerijn aan het Faas- senplein 20 te Schiedam- Noord. (Oud-)leden, dona- teurs en andere belangstel- lenden zijn van harte uitge- nodigd om de jubilaris te fe- liciteren. SCHIEDAM - De bouw van het Stadserfcomplex is hervat. Na tegenstand van bewoners van de Emmastraat legde de rechter op 18 oktober de bouw stil. Een compromis tussen bewoners en gemeente op 9 november heeft er echter toe geleid dat de bewoners de bezwaren die zij bij de Raad van State hadden in- gediend, hebben ingetrokken. Daarmee zijn er voor de ge meente geen juridische belemmeringen meer die de bouw van een bibliotheek, gemeente-archief, theater en bestuurscentrum in de weg staan. Voor 9 november had koortsachtig overleg tussen bewoners en ge meente nog niet tot overeenstem- ming geleid. Uiteindelijk is de ge meente de bewoners tegemoet ge- komen door de in- en uitrit van de parkeergarage te draaien via een bocht in de hellingbaan. Een muur aan de Emmastraat-kant van het Stadserf moet tegelijkertijd over- last voor bewoners in de vorm van geluid en lichtbundels van kop- lampen wegnemen. Het gevolg is dat de parkeergarage voor auto's nu alleen toegankelijk wordt vanaf de Broersvest. Aanvankelijk had de gemeente de Emmastraat als toegangsweg in gedachten. Advo cate van de bewoners D A. Cleton toonde zich tevreden met de uit- komst. ,,al is er natuurlijk altijd meer te hopen." Onduidelijk is nog hoeveel finan- ciele schade de tijdelijke bouwstop heeft aangericht. Uit een reactie van D66-fractievoorzitter M. Houtkamp buiten de raadsvergade- ring om. viel echter op te maken dat in besloten kring wel wat me- dedelingen terzake zijn gedaan. Burgemeester R. Seheeres vertelde de raad op 9 november over de fi- nanciele cijfers simpelweg nog niet te beschikken. Volgens hem was de financiele strop echter vele malen groter geweest als de ge meente had gewacht met bouwen totdat de Raad van State zich had uitgesproken over het verzoek van de bewoners van de Emmastraat. niet voor de voorgeschiedenis er- van, dat b en w namen om zonder vergunning te bouwen. Het college had immers nauwelijks speelruim- te, omdat de raad het college eer- der dit jaar had vastgepind op maximaal 52 miljoen voor het Stadserf. Tijdens de raadsvergadering van 9 november, enige uren na het ak- koord tussen Emmastraatbewoners en gemeente, werd het heikele on- derwerp echter nauwelijks aange- roerd. Ook een aanvankelijk inge- diende motie van de Centrum de- mocraten over het Stadserf, waarin het vertrouwen in het college werd opgezegd wilde de CD later toch niet in stemming brengen. BRANDERSGAT Schiedam is weer eens een prins rijker. Tij dens het Openingsbal op de elfde van de elfde werd Prins Leonar dus I uitgeroepen tot nieuwe Stadsprins van Brandersgat. Volgens de beste carnavalstradi- ties kreeg hij exact elf over elf de sleutel van de stad. Helemaal nieuw is de Stadsprins overigens niet. Leonardus I kreeg ook vo- rig jaar de prinsensteek van de Schiedamse Carnavalsvereni- ging De Rietzeilers al opgezet. De komende carnavalsperiode re- geert hij samen met Prinses An toinette over Brandersgat. Bij de carnavalsfestiviteiten tussen 10 en 20 februari bereikt zijn be- wind een climax. Buiten de car navalsperiode gaan Prins en Prinses door het leven als Ron en Cora Dries, die een autospuiterij bestieren in de Spaanse Polder. De eerste daad als prins heeft Leo - Nar dus - reeds verricht. Zoals elk jaar schenkt de Stads prins van Brandersgat een dona- tie aan een Schiedamse instelling die zich inzet voor de Schiedam se samenleving. Dit jaar kwam de donatie toe aan de Schiedam se afdeling van het Rode Kruis. De heer Dingenouts voorzitter van het Schiedamse Rode Kruis, kreeg tijdens het Openingsbal in de Blauwe Brug een bedrag van vijfhonderd gulden in handen gedrukt van guile gever Leonar dus de eerste. FOTO: WIM VLEGHAAR Wat de politieke schade betreft, lijkt de soep toch wat minder heet gegeten te worden dan die tijdens de vorige raadsvergadering werd opgediend. Toen was de kritiek op het college niet van de lucht. In- middels heeft het college een noti- tie gemaakt die verwoordt hoe b en w tot hun besluit hebben kunnen komen. Hoewel het stuk nog in de, waarschijnlijk besloten, commis- sievergadering voor Algemene za- ken behandeld wordt, liet PvdA- fractievoorzitter P. Groeneweg al weten dat 'het begrip een beetje is gegroeid' voor het besluit, maar kl£in SCHIEDAM - De bestuurlij ke vernieuwing in Schiedam loopt achter op het tijdsche- ma. De raadscommissie die zich over voorstellen heeft gebogen om het lokale be stuur dichter bij de Schiedammer te brengen wil de aanvankelijk in September een pakket vernieuwings- voorstellen in de raad behan- delen, maar de besluitvor- ming zal op zijn vroegst pas in december plaatsvinden. Inmiddels heeft de 'commissie Be stuurlijke Vernieuwing', waarin de voorzitters van de grotere fracties zitting hebben, haar voorstellen toegezonden aan burgemeester en wethouders. Over de voorstellen spreken de commissie en het colle ge van b en w op 27 november met elkaar, waarna de gemeenteraad in december er mogelijk besluiten over neemt. D66-fractievoorzitter M.J.C. Houtkamp geeft toe dat het ver- nieuwingsproces vertraging heeft opgelopen, maar tilt er niet te zwaar aan. „Er zijn allerlei kleine redenen voor de vertraging, maar daar steekt verder niets achter", beweert Houtkamp, die voorzitter is van de commissie bestuurlijke vernieuwing. De voorstellen van de commissie richten zich op twee punten. Ten eerste wil men de positie van de gemeenteraad versterken ten op- zichte van burgemeester en wet houders. Geconstateerd wordt im mers dat in de praktijk te veel macht is komen te liggen bij het college. Ten tweede probeert de commissie de kloof tussen de poli- tiek en burgers te dichten, die vol gens de commissie ook in Schiedam waarneembaar is. Een goede en vroegtijdige inspraak is volgens de commissie een van de mogelijkheden. Verder stelt men onder meer voor dat Schiedam mers: eerder antwoord krijgen op hun brieven aan de politiek; in raadsvergaderingen vragen mogen stellen; op 'spreekuur' mogen ko men bij wethouders en fracties; en een klachtennummer kunnen bel- len over gemeentelijke dienstverle- ning. Bij een inspraakronde in juni over deze en andere vernieuwingsvoor- stellen werd ongewild de 'kloof' weer eens bevestigd. Hoewel de voorstellen op waardering konden rekenen, vonden slechts weinig Schiedammers het de moeite waard om aan de inspraakbijeen- komst deel te nemen. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam EEN EIGEN MANIER DORZO Renault dealer vi James Wattweg 12-14,3133 KKVlaardingen, tel. (010) 4353533 Frisgroene Hedera (klimop) gewikkeld om metalen ring in een rieten mandje. Met vier glaasjes voor waxinelichtjes een echte sfeermaker. Van 18,95 voor PIJNACKER Rijskade la, tel. 015-3610000. HET GROENE WARENHUIS SCHIEDAM - Het snoeien van fruitbomen als de appel-, pere- of pruimeboom is een secuur werkje. Even een verkeerde tak gesnoeid betekent het jaar daarop geen of maar weinig vruchten. Maar ook voor het voortbestaan van met name de hoogstamfruitbomen is goed snoeien van het grootste be- lang. De afdeling Natuuront- wikkeling van de Dienst Ge- meentewerken heeft daarom in samenwerking met de Dienst Landbouwvoorziening een cur- sus Fruitbomen snoeien geor- ganiseerd. De cursus is ver- deeld in een theorie- en prak- tijkdag. Als eerste komt zondag 19 november de theorie aan bod. Van 13.00 tot 16.00 uur worden de snoeiers in spe uit- voerig ingelicht over alles wat met dit specialistische werkje te maken heeft. Vanzelfsprekend zullen onderwerpen als de plantplaats van de bomen, bloeitijden, vruchtzetting en het hoe en wat van snoeien de revue passeren. Zondag 26 no vember, eveneens van 13.00 tot 16.00 uur, wordt er daadwer- kelijk aan de slag gegaan. Voor het benodigde gereedschap zul len beide diensten zorgen. De cursusmiddagen vinden plaats op complex Landvreugd aan de Sweelincksingel 1. Het complex beschikt over een flinke hoogstamboomgaard, zodat men zich hier naar hartelust kan uitleven. Wie mee wil doen met deze bijzondere cursus kan zich nog tot en met vrijdagoch- tend 17 november inschrijven via telefoonnummer 2465521. De totale cursus kost tien gul den, maar er kan ook worden ingeschreven voor maar een deel van de cursus. De kosten zijn dan vijf gulden per per- soon. Magazijnprijs Normaal van 298.- nu Uitgevoerd in blank gelakt en 90 x 200 cm. Inclusief trapje. 250r *AI!een vrijdag en zaterdag Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Van 799 Voor 549 Inruil g.w. Portable KTV minimaal 50 NU: K.T.V. met 51 cm black beeld- buis Teletekst met geheugen 44 voorkeuzezenders Elek- tronische zenderafstemming On Screen Display 2x10 Watt Stereo Quick Start Audio- /video-aansluiting Incl. afstand- bediening. 499 ^86888S88888888888W989$#9W899000000tK>008OT00011fl8B88flflfl88896tW898>9899889BW9W88y8888i $8838888 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 •viaardmgen Liesveid 147 Rotterdam 2e Middeliandstraat 23 Dordrecht Voocstraat 274 Rotterdam Groene HHIedijk 173 Leiden Haariemmerstraat 170 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Venestraat 8-10 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidpiein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 SCHIEDAM - Het bestuur van bil- jartgroep De Woudhoek zoekt nog enkele gezellige mannen die een beetje kunnen biljarten. Men kan zich opgeven tijdens de vaste club- avond op dinsdag in dienstencen- trum De Woudhoek. Voor meer in- formatie kan men bellen met het bestuur, tel. 4703290 of 4746712.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1