Politie bereid tot actie Remco Otten winnaar Sportprijs Schiedam Schiedam telt meer dan 74.000 inwoners NU OPEN IN Troefkaarten iintratuin JPTRUIEN voor: 49,95 Tfttflfc UULSINT&PIET! tkZpiderSter gigantische Vijfde Kunstbeurs in Stedeiijk Museum Extra Sint koop- avonden Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. 3.95 95 Morgen alleen 'noodhulp' Afstands- bedie stulc? 06-0694W; op=op KORTINGEN! La Cage aux Folles Paul's jazz en bluescafe Wilton Fijenoord Vervoers- fonds Verhuizing VSB Bank Beroeps- voorlichting Frankeland goede tweede 1 RENAULT DE PASSAGE ..BETER IN BEELD... EN GELUID! The-dansant Broadway succesmusical eiridelijk op de Vlaardingse planken Monsieur Paul, een grote meneerin de Maassluise jazz en blues scene Gouden tijden Schiedamse scheepswerf beschreven in boek Schiedam 11 Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 SCHIEDAM In het ka- der van de acties die de po litie momenteel voert zal er morgenochtend, donderdag 30 november, tussen negen en twaalf uur een werkon- derbreking worden gehou- den. De klant centraal, de auto optimaal Nieuwe Passage 21 Schiedam Win en Winkel Weken zie tweede katern Buro TURTLE als het om wonen gaat FOT# VIDE# AUDII Zie onze advertenties elders in deze krant. lAV-100 PORTABLE KLEUREN- TELEVISIE MET RADIO EN (ALARM)KLOK Van 699 Voor: FOTO VIDEO AUDIO EDITIE-OPLAGE 42.850 Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 23 NOVEMBER 1995, 2e jaargang nr. 48 SCHIEDAM - Invaliden Sportvereniging 'de Ooi- evaars' heeft geconstateerd dat slechts weinig gehandi- capten op de hoogte zijn van het extra vervoersfonds voor gehandicapten van Nieuwe Waterweg Noord. Het doel van het fonds is een tegemoetkoming in de meerkosten van vervoer naar lokaties in Nederland. Deze meerkosten dienen het gevolg te zijn van een aan- toonbare verhoogde ver- voersbehoefte, die niet reeds valt onder de gemeentelijke zorgplicht van de Wet Yoor- zieningen Gehandicapten. Wanneer men wel of niet in aanmerking komt voor het extra vervoersfonds is wel- licht ingewikkeld en per ge- val verschillend. Het best kan men daarom aanklop- pen bij de Regionale Orga- nisatie Gehandicaptenvoor- zieningen (ROG), waar men de algemene bepalingen en aanvraagformulieren kan krijgen. SCHIEDAM - Het hoofd- kantoor van de VSB Bank Schiedam/Vlaardingen gaat verhuizen. Met ingang van 11 december wordt de hui- dige lokatie verwisseld voor een eigen nieuwbouwpand in het centrum van Schiedam. De VSB voelt zich daar als lokale bank meer dan thuis. Het gebouw aan de Broersvest 110 gaat in eerste instantie onderdak bieden aan de 55 medewpr- kers van het Hoofdkantoor. Begin 1996 wordt ook het nieuwe Districtskantoor van Schiedam hierin gei'nte- greerd. SCHIEDAM - Voor de ze- vende maal in successie zul- len de vierde- en vijfdeklas- sers van het Stedeiijk Gym nasium, Schravelant en Spieringshoek voorlichting krijgen over de door de leer- lingen zelf geselecteerde be- roepen. Een vijftal leden van de twee Schiedamse Rotary Clubs is bereid gevonden de voorlichting te geven op donderdagavond 30 novem- ber. In een Rotary Club ko- men wekelijks dames en he- ren bijeen die elk een be- paald beroep vertegenwoor- digen. Dit was zo'n zes jaar geleden het vertrekpunt voor de voorlichting. Omdat beide clubs zoveel verschil- lende beroepsbeoefenaren tellen en deze als geen ander over hun beroep of de in- houd ervan kunnen vertel- len, werd het unieke project gestart dat nog steeds een groot succes blijkt te zijn. SCHIEDAM - Het Schiedamse woon- en ver- zorgingscentrum Franke land heeft donderdag 23 no- vember niet de titel 'Klant- vriendelijkste instelling van Nederland' binnen weten te halen. Tijdens het jubileum- congres van het blad 'het Ziekenhuis' in de Amster- damse Rai werd de Schiedamse delegatie wel de tweede prijs toegekend. Een oorkonde in zilver kon daar- door mee naar huis worden genomen, waarvoor een plaats in de hal van het cen trum zal worden gevonden, temidden van ondermeer de eerste prijs voor het beste kwaliteitsjaarverslag. De felbegeerde titel is overigens naar een ziekenhuis in Hil- versum gegaan, dat vooral werd geprezen om het beleid ten opzichte van de mede- werkers. Gedurende die periode zal de poli tie alleen de normale taak vervul- len bij incidenten met een hoge prioriteit. Het personeel dat vrij komt tijdens de werkonderbreking verzamelt zich op het Zuidplein om vandaar de wijk in te trekken en te"zorgen dat voor die periode er gesproken kan worden van een 'veilige' wijk. Later op de dag komt het personeel van de distric- ten van de linker Maasoever naar de rechter Maasoever om de actie Victor te ondersteunen. Volgens actiecoordinator Fred van der Sloot is de actiebereidheid on der het politiepersoneel in het Wa- terweggebied groot. Donderdag is de regio Rijnmond aangewezen om actie te voeren om hiermee druk uit te oefenen op de CAO-on- derhandelingen. „De politie uit de districten van het Waterweggebied zorgen alleen voor 'noodhulp'. De normale surveillance komt tussen negen en twaalf uur 's morgens te vervallen. Het uitschrijven van be- keuringen wordt aan iedere agent individueel overgelaten. Die actie loopt al langer. Deze week wordt nog in de districten van het Water weggebied overlegd of dit voort- gezet wordt of een andere vorm krijgt", aldus Van der Sloot. SCHIEDAM De bevolking van Schiedam telt meer dan 74.000 zielen. Dat is de uitkomst van een telling van de afdeling Onderzoek Statistiek van de Dienst Ge- meentewerken, die op 1 november precies 74.038 inwoners turfde. Ten opzichte van vorige maand is het aantal inwoners met 63 perso- nen toegenomen, vooral ten gevol- ge van vestiging in de stad. De laatste keer dat het inwonertal van Schiedam boven de 74.000- grens uitkwam dateert al weer van 14 jaar geleden. Verder gaat de vergelijking overigens mank. Waar in 1981 er sprake was van duidelijke daling van het aantal Schiedammers, is er nu een op- waartse trend zichtbaar die al enige tijd geleden is ingezet. Gevolg van de groei is dat Schiedam zich bijna 'groter' mag noemen dan Vlaar- dingen, dat begin oktober precies 74.303 inwoners binnen haar gren- zen telde. De groei van het aantal inwoners wordt vooral veroorzaakt door het aantal beschikbare woningen in Schiedam. In de eerste tien maan- den van dit jaar is het aantal be- woonde woningen met 102 toege nomen, ondanks de sloop van een aantal flats in Nieuwland. Uit de cijfers van de afdeling On derzoek Statistiek valt nog meer op te maken. Het valt op dat het gemiddeld aantal personen dat in een woning woont per wijk sterk varieert. Zo is het Centrum bij uit- stek de wijk waar veel alleenstaan- den wonen. Maar liefst 45 procent van de woningen kent er n bewo- FOTO KLEIN ner. Ook in Nieuwland en Oost ko- men relatief veel npersoonshuis- houdens voor. In Groenoord wonen naar verhou- ding nog maar weinig gezinnen met kinderen. Veel adressen (42,5 procent) worden er bewoond door twee personen. Het gaat dan vaak om oudere echtparen, waarvan de kinderen het ouderlijk nest reeds ontvlogen zijn. Zoals verwacht mocht worden zijn in wijken met veel eengezinswoningen, zoals Kethel, Woudhoek en Spaland. grotere huishoudens sterk verte- genwoordigd. In Spaland wordt 60 procent van de woningen bewoond door drie of meer personen, terwijl in geheel Schiedam dit aandeel nog geen 33 procent bedraagt. SCHIEDAM - Hij was vrijdag in sporthal Groenoord de grote afwezi- ge bij de huldiging van de sportkam- pioenen in de gemeente Schiedam. Maar hij had een goed excuus. We- gens wedstrijden in Thailand moest windsurfer Remco Otten verstek la- ten gaan bij het jaarlijkse sportfeest. Zijn vriendin Memit Beernink nam de honneurs echter op uitstekende wijze waar. „Remco Otten, een sportman in hart en nieren, met to- renhoge ambities", las sportjourna- list Sander Sonnemans voor uit het juryrapport. De uitverkiezing van de 23-jarige Schiedammer, die Olym- pische ambities heeft, kwam niet echt als een verrassing. De prestaties van de vier andere genomineerden (SMC, Excelsior'20, Juventuns en Marjolijn Jongepier) waren welis- waar indrukwekkend, maar de resul- taten van Otten spraken toch het meest tot de verbeelding. Hij behaal- de het afgelopen jaar in de Race- board-klasse voor lichtgewichten zowel de Europese als de wereldtitel. „AIleen talent is niet genoeg", liet Otten eerder weten. „Je moet een ij- zersterke discipline hebben. En keihard trainen." De uitreiking van de fel begeerde Sportprijs, die door de Schiedamse sportpers wordt toegekend, vormde een van de hoogtepunten van een ge- slaagde avond met show, dans, mu- ziek en demonstraties. Voor de eer ste keer in de lange historie vond het sportieve samenzijn plaats in sport hal Groenoord. Voor vrijwel alle be- zoekers was die lokatie voor herha- ling vatbaar. infOHjn JMBM^qeschiktl bijna°alle meuwe merkem (bereikbaar tijdens kantooruren) 20 Kerstkaarten met konijnen- of berendessin in luxe doos. Plus enveloppen voor de wonderbaarlijke prijs van Echte troefkaarten dus. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 PIJNACKER Rijskade la, tel. 015-3610000. HET GROENE WARENHUIS Vraag aan Sint Piet zo'n handige wit melamine buro zonder opzet. Afmeting ca. 130 cm. x 60 cm. en hoogte 76 cm_ Magazijnprijs Normaal 149.- nu van Sint Piet voor Met opzet normaal van 189.- voor 149.95 nu voor 129.95. 99. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 an klein SCHIEDAM - In het Stedeiijk Museum Schiedam wordt op 1, 2 en 3 december de vijfde Kunstbeurs gehouden. De ope ning wordt vrijdag 1 december om 20.00 uur verricht door wethouder Hafkamp. De jaarlijks terugkerende Kunstbeurs is vijf jaar geleden door Stichting Kunstwerkt in het leven geroepen om haar le den en enkele gastkunstenaars aan een breed publiek te kun nen presenteren. Dit levert elke editie weer een verrassende ex- positie op met kwalitatief goede en zeer afwisselende kunstwer- ken. De deelnemende kunste- naars zijn op de beurs aanwe- zig en treden in contact met be- langstellenden en eventuele ko- pers. Mede hierdoor heeft de kunstbeurs het karakter van een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en cultuurmin- naars uit de regio. Tijdens deze vijfde editie wordt werk tentoongesteld van veer- tig kunstenaars, die zijn ge- selecteerd door gastconser- vatoren Hans Walgenbach (directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst in Rotterdam) en Kees Verschu- ren (docent aan de Rotterdam- se kunstacademie). Beide gast- conservatoren hebben - onaf- hankelijk van elkaar - achttien kunstenaars uit het deelne- mersbestand van Stichting Kunstwerkt gekozen en elk ne gen kunstenaars uit hun eigen bestand geselecteerd. Aange- vuld met vier nieuwe deelne- mers van Stichting Kunst werkt, brengt dat het aantal op veertig exposanten. Het Stedeiijk Museum is geves- tigd aan de Hoogstraat 112 in Schiedam. De openingstijden tijdens de Kunstbeurs zijn vrij dag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: Louis Looyschel- der, tel. 010 -452 85 26. Ideaal voor gebruik thuis, kantoor, auto, boot of camping Licht-gewicht 700 gram Incl. netvooriog 5 cm LCD scherm VHF/UHF AM/FM radio Extra antenne-aansluiting Werkt op batterijen en 220V Alarmklok en kalender Makkelijk bedienbaar INFORMATIE TELEFOON 0104610106 Hoogstraat 141 Vlaardingen 2e Middeiiandstraat 23 Dordrecht 147 274 Rotterdam Groene Hiiiedijk 173 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Venestraat 8-10 Rotterdam winkeicentrum Oostemof Zoetermeer Stadshart Passage Rotterdam Winkeicentrum Zuidpietn Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 SCHIEDAM - Zondag 3 de cember wordt er in diensten- centrum De 4 Molens een the- dansant gehouden van 13,30- 16.30 uur. Speciale gasten zijn deze middag Sinterklaas en zijn helpers. De entreeprijs is fl.2,- per persoon. to Zie pag. TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1