Knelpunten parkeerplan direct oplossen BHgSTOL VOGEL IF Schatten van de Tsaar In museum Boymans 51 ^slntratuin Stuur uw kerstwens naar MaasposT «UZwifW$ter Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. x NU VOOR: m Besparing loont niet voor bewonersverenigingen Klein, klein boompje 1 VUUW OUDE, q M MHUWSTE DE CORRECT K00PJES- KELDER Trouwfoto's in Florida Denksportcentrum Op Jeneververleden Kerstballen Klachten 1000e lid Verhuizing RENAULT .BETER IN BEELD... EN GELUIDi Kerstinstuif peuters eo van Gelder met bruidsparen op stap in zonnig Disneywortd Brandersstad is een groot succes dat nog beter loopt dan verwacht Boek biedt wandeling door de tijd van nostalgisch drankverleden Schiedam van: 89 FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. #4 De klant centraal, de auto optimaal Eethoek MORELAND als het om wonen gaat FOTO VIDEO AUDIO EDITIE-OPLAGE 42.850 OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 6 DECEMBER 1995, 2e.jaargang nr. 49 SCHIEDAM - De heemtuin- excursies van december en januari in de heemtuin van het Prinses Beatrixpark, die op de eerste zondag van de maand gepland staan, ko- men te vervallen. In plaats hiervan heeft de gemeente een kerstballentocht georga- niseerd. De tocht wordt op woensdag 27 december om 12.00 uur in de tentoonstel- lingsruimte van kinderboer- derij 't Hoefblad geopend door de Kerstman. Tot 15.00 uur kunnen zowel vol- wassenen als kinderen de kerstballentocht lopen. Ook op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december kan men tussen 11.00-15.00 uur deeinemen. Wie alvast wat meer infor- matie wil hebben over deze tocht, kan contact opnemen met Marcel Scheefhals van de afdeling natuurontwikke- ling, tel.2465521. SCHIEDAM - Wanneer men vragen of klachten heeft over de gezondheids- zorg of maatschappelijke dienstverlening, kan men voor informatie, advies, hulp of bemiddeling terecht bij het Informatie Klachtop- vangbureau Gezondheids- zorg Nieuwe Waterweg Noord(IKG-NWN),Postbus 3033, 3101 EA Schiedam. Het bureau is telefonisch be- reikbaar (tel.4745786) op maandag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, op dinsdag. donderdag, en vrijdag van 09.00-12.00 uur. Buiten de genoemde tijden staat het antwoordapparaat aan. Als men naam en tele- foonnummer opgeeft, wordt men teruggebeld. Na een te- lefonische afspraak is ook een persoonlijk gesprek mo- gelijk. Het IKG-NWN is een onderdeel van het Patien- ten-Consumenten Platform. Er wordt gewerkt met erva- ren vrijwilligers en alle me- dewerkers zijn gehouden de wet op de privacy strikt na te leven. De dienstverlening is gratis en voor meer infor matie kan men tijdens de openingsuren bellen. SCHIEDAM - De afdeling Schiedam van de Dierenbe- scherming hoopte voor het einde van het jaar het dui- zendste lid welkom te heten. Half november was het al zover, met de inschrijving van mevrouw Schafer die woonzaam is aan het Kool- witjehof. Het cadeau dat de Dierenbe- scherming voor haar in pet to had, een avondje uit naar keuze voor twee personen, werd door haar echter ge- weigerd. Zij verklaarde lid te zijn geworden voor de dieren en vond het daarom niet eerlijk in een avond tien jaar contributie op te ma- ken. De Dierenbescherming heeft daarom op haar naam een honde-kennel geadop- teerd bij het Dieren Adoptie Plan van de Hargahoeve. Wie ook een honde- of katte- hok wil adopteren voor de opvang van zwerfdieren kan voor nadere informatie te recht bij de heer Vaz Diaz, tel.4711295. SCHIEDAM - Het Vluchte- lingenwerk Schiedam is er met de hulp van de gemeen te in geslaagd een ruimere huisvesting te vinden. Op woensdag 6 december zullen zij verhuizen naar de Laan van Bol'Es 11, 3122 AE Schiedam. Het telefoon- en faxnummer blijft hetzelfde: 010-47(10330. Met behulp van een groeiend aantal vrijwiligers kan men vanuit dit nieuwe kantoor de taken nog beter uitvoeren. SCHIEDAM - Het Parkeerplan Binnenstad zal het, op een en- kele aanpassing na, wel redden. Dat bleek tijdens de vergade- ring van de raadscommissie voor Verkeer en Vervoer op dins dag 28 november. De commissie maakte wethouder Hafkamp wel duidelijk dat eventuele knelpunten direct na invoering moeten worden opgelost en niet pas na een evaluatie enige maanden later. De politieke steun voor het plan werd niet overal met gejuich be- groet. Integendeel, discussies tus sen protesterende burgers en be- drijven en de zich verdedigende wethouder L.A. Hafkamp liepen hoger op dan tijdens eerdere in- spraakgelegenheden. Hafkamp troostte zich echter hardop met de gedachte dat uiteraard slechts de tegenstanders van het plan waren komen opdagen. Tuinlaanbewoonster L. Fluiter nam het de VVD-wethouder kwa- lijk dat hij burgers op het verkeer- de been had gezet door twee afwij- kende definities van het begrip 'huishouden' te hanteren, met ver- schillende gevolgen voor de vraag wie er recht heeft op een (betaalde) vergunning. Hafkamp beloofde het punt mee te nemen. Ondernemer Kok van Winkeliersvereniging Broersvest voelde zich al evenmin serieus genomen door de gemeen te. Hoe kon het toch, sprak hij mis- prijzend, dat dezelfde gemeente die eerst verteld had dat het par keerplan de gemeente per saldo v.a. 29r Kinderschaatsen v. a. 60" Dames kunstscnaatsen Noren met leder schoen Schalen ijshockeyschaats met snelsluitina. In zwart/rood en zwart/geef Maten 34 - 42. Normaal 79.95 ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeeman) ""TTERDAM: op het Zuiderterras van W.C. Zuidplein ROTTERDAM: Alexandrium H (t/o W.C. Oosterhof) ">SE: Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) H00GVLIET: Binnenban 54 iPIJKENISSE: Stadhuispo IAARDINGEN: Hoogslraot 219 'jNOUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 kliin niets zou opleveren of kosten, nu ineens voor burgers de prijs van 180 naar 120 gulden kon laten zak- ken. Volgens Hafkamp had nader onderzoek echter uitgewezen dat er nog wat 'lucht' uit het plan ge- knepen kon worden. Kok dreef ook de spot met de regel dat de vergunning voor bedrijven bij het bedrijf moet worden afgeleverd. ,,Dus ik rijd naar mijn bedrijf, haal de vergunning op, keer terug naar mijn auto en zie dat ik een boete heb gekregen!?" De raadsleden, eerder al positief gestemd over het parkeerplan, stel- den zich in principe achter het plan. Echte knelpunten moesten echter soepel worden behandeld. D66-raadslid V. Broeke kreeg geen tegengas, toen hij de commis sie opriep dat er bij individuele probleemgevallen oplossingen moesten komen. Te denken valt daan aan sommige bedrijven en aan artsen of wijkverpleegkundi- gen. Van de grote partijen was de PvdA het meest kritisch. E.O. Westen- berg stelde dat een aantal vragen voor de PvdA nog onbeantwoord waren. Wat gebeurt er bijvoor- beeld op koopzondagen? In het parkeerplan kunnen ook niet-ver- gunninghouders op die dag in het centrum parkeren en hoeven zij niet per se de parkeergarages in. Het ligt voor de hand dat op dat soort dagen chaos troef is in de binnenstad. Hafkamp antwoordde ROTTERDAM - 'Schatten van de Tsaar'. Met deze titel van de expositie, die vanaf 10 december in Museum Boymans-van Beu- ningen te zien is, is niets teveel gezegd. Edelstenen, iconen, goud en zilver. Het zijn de 'schatten' uit het Kremlin, bet complex van paleizen en kathedralen in Mos- kou. De kroonjuwelen en andere objecten waren eigendom van de legendariscbe Russische tsaar Peter de Grote (1672-1725). De tsaar, die zich bij de hervormin- gen in zijn land sterk orienteerde op het westen en ondermeer een reis naar Nederland maakte om zich het bouwen van schepen ei- gen te maken. Veel schatten, die in het museum te zien zijn, zijn nog nooit buiten de muren van het Kremlin geweest. De ten- toonstelling duurt tot en met 4 februari 1996. Hotel Inntel biedt in samenwer- king met MaasstaD Weekbladen de lezers twee arrangementen rond deze bijzondere tentoon- stelling aan. Met het MaasstaD- arrangement kan de lezer naast een bezoek aan de expositie te- vens genieten van een overnach- ting in Hotel Inntel en een uitge- breid ontbijtbuffet. Het Maas staD Plus arrangement gaat nog verder en geeft ook toegang tot het IMAX-theater en ook een driegangendiner in restaurant Le Papillon is hierbij inbegre- pen. En dat uiteraard tegen een flinke korting. Meer over de ar rangementen is te lezen op de Pluspagina in deze krant. dat hij slechts de discussie in de Tweede Kamer over de winkeltij- den af kon wachten. VVD-raadslid E.D. van Collen- burg stak haar wethouder tenslotte een hart onder de riem. ..In andere gemeenten ontstaat ook altijd veel commotie bij dit soort parkeer- plannen, maar die verdwijnt door- gaans snel bij invoering." SCHIEDAM - 'Wie wat bewaart die heeft wat', zo luidt een bekend gezegde. Dit geldt echter niet voor bewonersverenigingen die geld overhouden uit hun wijkbudget dat zij van wethouder Reijnhout (Wijk- en buurtbeheer) hadden ontvangen. Het college van b w heeft onlangs namelijk besloten dat de gespaarde bedragen niet meegenomen mogen worden naar het nieuwe jaar. Voor veel bewonersverenigingen betekent het besluit een onver- wachte tegenvaller. „Heel teleur- stellend", reageert G. van Leer na- mens Bewonersvereniging Schiedam Zuid, die formeel nog van niets zegt te weten. „Het geld is ter beschikking gesteld voor de bewoners. We worden er nu echter voor gestraft dat we zorgvuldig met het geld zijn omgegaan. Het gespaarde geld had het nu juist mogelijk gemaakt om er lange ter- mijn ideeen mee te kunnen verwe- zenlijken. Maar die plannen wor den met dit besluit gebombar- deerd. Achteraf bezien hadden we beter als een Sint door de wijken kunnen gaan." Tijdens een commissievergadering van woensdag 29 november wees onder andere N. Gelderblom-Hup- se (CDA) Reijnhout erop dat er bij de bewonersverenigingen ten on- rechte verwachtingen zijn gewekt. ..Jawel", erkende Reijnhout. „maar die verwachtingen waren niet gedekt door het college. Ik wil nu niets goed praten, maar sommi ge wijken hadden wel heel weinig uitgegeven." Wellicht dat de be wonersverenigingen nog een sprankje hoop kunnen putten uit een slag die D66-wethouder ten slotte om de arm hield: ..We moe ten maar eens kijken hoe we het een en ander kunnen gladstrij- ken." EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN D0RZ0 X- Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 Kerstsparretje, 40 cm hoog. Perfect geschikt voor de kinderkamer of voor een gezellig hoekje in huis. Deze Picea Conica groeit piramidevormig en is langzaamgroeiend. Kan na de feestdagen zo de tuin in. Van 9,95 voor ~95 Maandag t/m vrijdag extra koopavonden van 6 t/m 22 december tot 21.00 uur. PIJNACKER Rijskade la, tel. 015-3610000. HET GROENE WARENHUIS SCHIEDAM Miljoenen kerst- en nieuwjaarswensen worden de komen weken onge- twijfeld weer via de post ver- zonden. Een traditie wereld- wijd. Direct na het sinterklaas- feest komt de stroom met wen- sen op gang. Een gelukkig, een gezond, een zalig, een rookvrij jaar of noem maar op wat voor jaar dan ook wordt toegewenst. Vaak zijn de wenskaarten ware kunstwerkjes, soms ook creatief of juist weer sfeervol. Een genot om te zien. Veel kerstwensen verdwijnen niet zoals vaak felieitatiekaar- ten na een paar dagen in de prullenbak; de kerst-en nieuw- jaarskaarten krijgen meestal een plekje in huis om er nog even van te genieten en de kerstsfeer te verhogen. Veel mensen ontwerpen en ma ken zelfs hun eigen kerst- en nieuwjaarskaart, die kan be- staan uit foto-, knip- plak- of schilderwerk. Ook bedrijven hebben veelal hun eigen wens, al of niet ontworpen door een 'creatieve geest'. Stuur dit jaar ook uw kerst wens naar MaasposT. De mooi- ste (kleurrijke) kaart die wordt ingezonden wordt in kleur af- gedrukt in de MaasposT die in de laatste week van december verschijnt. Kerst- en nieuwjaarswensen die hiervoor in aanmerking ko men moeten uiterlijk voor de kerstdagen binnen zijn bij Re- dactie MaasposT, Postbus 373, 3100 AJ Schiedam. Royaal massieve tafel 120 x 80 cm. en 4 stoelen in blank of blank-groen gelakt Magazijnprijs Nu kompleet van 499.- voor Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 DEO 1NATIE Van 1499 Voor 1099 Inruil g.w. Portable KTV pninimaal 100 NU: TVP 5070 TELEVISIE/VIDE0C0MBINATIE 51 cm kleurentelevisie 2 auto- matische hyperbandtuners 90 voorkeuzezenders Ingebouwde teletekst decorder met geheugen voor 4 pagina's *2x5 Watt uit- gangsvermogen 2 koppen video- recorder Automatische digitale trackingregeling 4 programma's binnen 1 maand Incl. IR afst.bed 999 INFORMATIE TELEFOON 0104610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen besveid 147 Ron er dam 2e Middeiiandstraat 23 Dordrecht Voorstraat 274 Rotterdam Groene Hiiiedijk 173 Leiden Haartemmersiraat 170| Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag venestraat 8-10 Rotterdam Wmkelcentrum Oostemof Zoetermeer Stadshart Passage Rotterdam Wmkelcentrum Zmdpiein Capelle a/d IJssel Centrumpassage 103 SQH1EDAM - Een aantal ouders van basisschool De Notenkraker organiseert maandelijks een peu- terinstuif. Iedereen uit de wijk met peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar is welkom. Woensdagmiddag 13 december staat de instuif in het teken van de kerst, zodat er onder meer kerstversieringen zullen wor den gemaakt. De. gratis instuif duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Zie pag.TXOO!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1