a Goedkeuring Raad voor metroplannen Sprookjesachtige kerstsfeer in Schiedam Parkeerplan aangenomen Sterren- hemel Isintzatuin Cobra etcetera in Stedelijk Museum UTIKINDSPIKTAKLL U i« unamu irucam ■- iclSi 1 Voor de feestdagen naar Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. 495 I I p 1 Hoofd in Stedelijk Commotie rond trap Milieuprijs Schiedam Boeken Roze prijs Drugs Slachtoffers Overleg onder voorwaarde r Kaarslichtavond Grote Markt Kerstmusical RENAULT Tentoonstelling toont beeld van geschiedenis van haven Schiedam Wim de Haan probeert de inbrekers uit zijn huis te houden Hans Post krijgt prijs voor een goed in samenleving uitvoerbaar idee Schiedam SCHIEDAM - Het doortrekken van de metro door Schiedam levert bijna louter voordelen op. Dat oordeelde de gemeente- raad maandag 11 december over de metroplannen die op brede steun konden rekenen. Raadsbreed werd gewezen op de voor delen van de metrolijn, die gedeeltelijk bovengronds, gedeel- telijk ondergronds wordt aangelegd. De metro is goed voor het milieu, vermindert het fileprobleem en maakt Schiedam aan- trekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. FOT# VIDE# AUDH Zie ome advertentie(s) elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal als het om wonen gaat V8rs>° FANTASTISCHE VIDEORECORDER NU MET 20% K0RTING FOTO VIDEO AUDIO EDITIE-OPLAGE 42.850 SCHIEDAM - Het Literair Cafe van het Filmhuis orga- niseert op zaterdag 20 ja- nuari een boekenmarkt waarop beginnende schrij- vers en dichters, die bun werk in eigen beheer uitge- ven, werk te koop aan kun- nen bieden. Dit is niet alleen een unieke kans om het publiek kennis te laten maken met het eigen werk, maar ook een prima gelegenheid om collega- schrijvers te ontmoeten. Daarnaast kan op het po dium uit eigen werk worden voorgedragen. Aan deelna- me zijn geen kosten verbon- den en ook het publiek heeft gratis toegang. Schrijvers kunnen zich nog tot en met 6 januari aanmel- den bij Arthur Verhulst, tel. 4270956. SCHIEDAM - De eerste Ro ze Prijs van de gemeente Schiedam is 1 december uit- gereikt aan de Schiedamse politica Coby de la Rie. De prijs werd in mei inge- steid op initiatief van de ad- viescommissie Homo- en Lesbisch Emancipatiebeleid en is een teken van waarde- ring voor personen of orga- nisaties die zich hebben in- gezet voor de emancipatie van deze groep. De la Rie werd genomineerd vanwege haar inzet by de totstandko- ming van het Ron Wich- manhuis, een dagopvang voor AIDS-patienten in de regio en hun familie en vrienden. Ook is zij de stu- wende kracht geweest ach- ter het voorstel aan de ge- meenteraad om subsidie aan dit tehuis te geven. De la Rie werd daarnaast vooral ge- roemd om het feit dat zij zich niet laat leiden door as sociates die vele kiezers nog steeds ervaren zodra het on- derwerp 'AIDS' wordt aan- gesneden. SCHIEDAM - Een beiang- rijke taak van een opvoeder is kinderen op een verant- woorde manier leren om- gaan met alcohol en andere genotsmiddelen. Tijdens een cursus die Wijk- centrum De Blauwe Brug samen met de GGD, het Boumanhuis en Basiseen- heid Noord heeft georgani- seerd voor ouders en opvoe- ders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die experimen- teren met alcohol en (soft) drugs, komen vragen over dit onderwerp aan de orde. Ook wordt er informatie ge- geven over het gebruik van genotsmiddelen, de gevolgen en de plaats die het moet krijgen in de opvoeding. De kosten zijn vijfentwintig gulden voor vier bijeenkom- sten tussen 9 en 30 januari van 19.30-22.00 uur. Meer informatie op telefoonnum- mer: 010-470 10 49. SCHIEDAM - Buro Slacht- offer hulp Rijnmond houdt sinds 12 december iedere dinsdagavond een open spreekuur in het politieburo aan het Bijdorpplein 1. Be- zoekers kunnen daar voor praktische en emotionele hulp kosteloos terecht. Het spreekuur wordt eike dins dagavond van 19.00 tot 21.00 uur gehouden en is be- doeld voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf zoals dief- stal, inbraak, mishandeiing en beroving. Slachtoffers kunnen overi- gens ook met Buro Slachtof- ferhuip Rijnmond een af- spraak maken. Het buro is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 010- 436 01 44. Het buro is geves- tigd aan de westersingei 6 in Schiedam. Voor het zover is zullen Schiedam- West, dat om dezelfde reden ook Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 13 DECEMBER 1995,2e jaargang nr. 50 mers overigens te kampen krijgen met een flinke dosis overlast als gevolg van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn. Zo zal onder meer een flat aan de 's-Gra- velandseweg tegen de grond gaan. Een bezwaarschrift tegen die sloop dat namens de flatbewoners door mr. L.C. Baars werd ingediend, wordt niet meer behandeld. De ge- meenteraad steunde wethouder L.A. Hafkamp (verkeer) in de for- mele opstelling dat het bezwaar een dag te laat was ingediend. Na eerdere twijfel vertrouwt de raad nu op het advies van de onafhanke- lijke jurist M.J. Faro. Volgens hem wijst een nadere blik op wettelijke regels uit dat het bezwaarschrift in- derdaad te laat is ingediend. Over een bezwaarschrift van de bewonersvereniging Schiedam- niet-ontvankelijk werd verklaard, is Hafkamp nog tot nader overleg bereid, mits de bewoners spoedig kunnen aantonen dat zij het be zwaarschrift wel op tijd bij de post- kamer van de gemeente hebben af- gegeven. In 2001 moet de metro daadwerke- lijk gaan rijden. In Schiedam wor den vier stops gemaakt bij de toe- komstige stations Schiedam Cen trum, Parkweg, Troelstralaan en Vijfsluizen. Net voor Plein '40 - '45 duikt de metro onder de grond, om er ter hoogte van Crematorium Beukenhof weer onder vandaan te komen. Met de doorgetrokken Be- neluxlijn, die door de verbrede Be- neluxtunnel loopt, is een bedrag van 1,35 miljard gulden gemoeid. Naar schatting 67.000 mensen zul len dagelijks gebruik gaan maken van de Beneluxlijn. SCHIEDAM - De Goede Sint heeft nog maar net zijn hieien gelicht, of de Kerstman staat al- weer voor de stadspoort te drin- gen. De eerste sparren en dennen zijn reeds overal verkrijgbaar, om maar te zwijgen van de kers- taccessoires die in steeds ver- scheidener vormen het land overspoelen. Hoewel De Sint weer in steeds meer huizen zijn neus mag laten zien, blijft het in de ogen van velen een slepend gevecht tussen de man uit het warme Zuiden en die uit het kou- de Noorden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt er in Nederland overigens niet eerder begonnen met de ver- schillende Kerstaktiviteiten dan in andere landen. Ook dit jaar werd de kolossale boom op de Schiedamse Grote Markt bij- voorbeeld pas ontstoken, nadat de kerstboom in de tuin van het Witte Huis zijn lichten had laten schijnen. Voor de Kerstman maakt de omvang van de heer- lijk geurende boom en bijbeho- rende stad blijkbaar niets uit. In vol ornaat en gezeten in een ar- reslee reed hij donderdag zeven december zijn eerste rondjes door het centrum van de stad om uiteindelijk de Schiedamse boom te onsteken. Met name op woens- dag 20 december zal er tijdens de premiere van de kaarslicht- avond door het zingen van diver se Christmas Carols een sprook jesachtige sfeer rond de groene reus worden gecreeerd. FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM - Na een lange perio- de van discussie en inspraak is het Parkeerplan Binnenstad politiek akkoord bevonden. Zoals al werd verwacht zette de gemeenteraad op maandag 11 december licht op groen. Bewoners van de stadskern kunnen voor 120 gulden een ver- gunning kopen die recht geeft op een plaats binnen de grenzen van het gebied voor belanghebbenden- parkeren. Bedrijven betalen 420 gulden. Met het plan hoopt de gemeente de binnenstad leefbaarder te maken. •3 010-4372507 mm klein Bezoekers van het centrum zijn dan aangewezen op een plek bui- ten het centrum, of moeten de knip openen voor een plek in een par- keergarage of bij een parkeerme- ter. Overtreders van het nieuwe parkeerregime dat op 1 maart 1996 iflgaat krijgen een geldboete aan hun broek. Pas als deze 'naheffing' niet genoeg mocht afschrikken wil wethouder L.A. Hafkamp (ver keer) denken aan het inzetten van de duurdere wielklem. 'Ingehuur- de' politiesurveillanten moeten toezien op de handhaving. Haf kamp gaf de raad de garantie dat voor deze diensten geen hoog be drag aan btw betaald hoeft te wor den. Om dit te bereiken moet des- noods voor een andere constructie worden gekozen, zo meent de wet houder. Als de parkeerruimte voor vergun- ninghouders onverhoopt mocht te- genvallen, dan wil Hafkamp wel bezien of vergunninghouders gra tis hun auto's bij parkeermeters mogen plaatsen. In September '96 wordt het par keerplan opnieuw tegen het licht gehouden. Belangrijkste vraag daarbij lijkt of het parkeergebied dan moeten worden uitgebreid. Echte knelpunten wil Hafkamp echter al voor deze evaluatie op- lossen. De VVD-wethouder stond op voorhand niet onwelwillend te- genover een voorstel van Groen- Links een klachtennummer te ope nen om dergelijke knelpunten op te sporen. SCHIEDAM - De gemeente schiedam organiseert samen met het Algemeen Zang Overleg Schiedam en verschillende winke- liersverenigingen een kaarslicht avond op woensdag 20 december tussen 19.00 uur en 19.45 uur. Rond de trappen en het bordes van het stadhuis zingt op Kaarslicht avond uit voile borst een groot koor dat is geformeerd uit de Schiedamse zangverenigingen. Begeleid door het harmonieorkest Harpe Davids zullen koor en pu bliek samen kerstliederen zingen- .De openbare straatverlichting wordt gedoofd. Daarvoor in de plaats worden er honderden kaar- sen aan het publiek uitgedeeld en zullen er brandende kaarsen wor den geplaatst achter de ramen van het stadhuis en van de woningen en winkels rond de Grote Markt. In zo'n ambiance op de historische Grote Markt mag een kerstboom uiteraard niet ontbreken. Het bedrijf Sandvik Benelux B.V., dat Schiedam al ruim 35 een kerst boom schenkt, zetten ook dit jaar weer een woudreus neer met een niet te tellen hoeveelheid lampjes. In vorige jaren stond die kerst boom altijd op de Koemarkt. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 Een kleurig firmament, drie mini- kerststerren voor een mini prijsje. Regelmatig begieten met lauw- warm water. Keuze uit rood, roze, wit en zalm. 3 stuks voor Maandag t/m vrijdag extra koopavonden t/m 22 december tot 21.00 uur. PIJNACKER Rijskade la, tel. 015-3610000. HET GROENE WARENHUIS SCHIEDAM - Het Stedelijk Mu seum Schiedam presenteert van 9 december tot en met 21 januari 1996 een keuze uit de eigen Cobra- collectie in samenhang met het werk van verwante kunstenaars onder de titel Cobra etcetera. Co bra deed in 1954 haar intrede in het Stedelijk Museum van Schiedam met de aankoop van het schilderij 'Victory Borfimah' uit 1949 van Eugene Brands. Door een zeer ak- tief aankoopbeleid en ondersteu- ning door particuliere verzame- laars groeide de collectie in de ja ren vijftig en vroege jaren zestig uit tot EEn van de belangrijkste museale verzamelingen van Co- bra-werk in Nederland. Dit ensem ble, met een brede vertegenwoor- diging van de meeste Nederlandse leden van Cobra en de Experimen- tele Groep, heeft in de loop der ja ren een brede context gekregen door een groot aantal verwervin- gen op het gebied van de 'vitale' schilderkunst van de jaren vijftig en zestig, dat nog steeds tot de ak- tieve verzamelgebieden van het museum behoort. Behalve van Ap- pel, Constant, Corneille, Brands en Wolvecamp zal er werk worden getoond van onder andere Luce- bert, Nanninga, Brenner, Van Bo- hemen en De Haan. Van de laatste kunstenaar werden onlangs vier werken in langdurige bruikleen verkregen. Tevens zal een deel van de Cobra-documentatie van het museum, geschonken door familie Verweij, worden getoond. Hieronder bevinden zich docu- menten met betrekking tot het tot- standkomen van de map 'Het uit- zicht van de duif'die Constant in 1952 samen met de dichter Jan El- burg maakte. Het Stedelijk Mu seum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.30-17.00 uur. Op woensdag is de toegang gratis, op overige da- gen betaalt men fl.3,-. De deuren van °"Z° J°™ap°jten, gordiinen, grootste Kd»e™em^Xagste priizen staan open parks. lamrnaa. met de J>„ Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010-4852273 IXCT n.r VHS videorecorder AQuick Start Hyperbandtuner 60 voorkeuze- zenders 4 programma's in 1 maand On Screen Display (5 talen) Aanduiding reserende bandtijd SCART aansluiting PAL-SECAM B/G Incl. IR afst.bed. met shuttle-toetsen Normale prijs 499 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2d Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassege 103 SCHIEDAM - Groep 7 van de St Janschool zal maandag 18 decem ber kerstmusical 'Het meisje met de zwavelstokjes' opvoeren in ver- zorgingshuis Frankeland. Ook hebben de kinderen zelf het decor geschilderd. Woensdagavond 20 december voeren zij de musical voor hun ouders op. En donderdag 21 en vrijdag 22 december wordt de musical nog opgevoerd voor de kinderen van de St. Janschool. Zie pag. TX001 J f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1