Aanpakfraude in nieuwe Bijstandswet Feest in Strijensestraat rond Opzoomerboom KORTINGEN Hafkamp geeft startschot voor Poldervaartroute MaasposT JACKS *88tK, fern. Aquamarijn op de bres voor Bosnie KiRSTIfOOPAVONDLN 20MLN22MHm iiliSlIi Kerst- kado's van Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Camel Trophy '96 Kerstdiner'95 Gitaar anno nu Schiedam Verspreiding Stadsgids ADB gesloten Kerstballen- tocht Drempel voor calculerende burger RENAULT Oudjaar Verwarming bibliotheek PENTAX ESPIO 110 I Alex van Delft vindt het de hoogste tijd dat Nederland een keer wint Dierenbescherming geeft tips over dier- en milieuvriendelijke maaltijd Schiedammer Sander de Gier bouwt gitaar op maat voor klant EDITIE-OPLAGE 42.850 SCHIEDAM - Met de nieuwe Algemene Bijstandswet denkt Schiedam de bijstandsfraude een klap toe te kunnen dienen. De sterk vereenvoudigde wet maakt een nauwkeuriger contro- le van gegevens mogelijk. „De nieuwe wet werpt een drempel op voor de 'calculerende' burger", zegt voorlichter R. Jaggie namens de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD). „Maar men- sen die gewoon recht op een uitkering hebben, worden er na- tuurlijk niet slechter op." Overzichtelijk Alert Mededeling Open- bare Nutsbedrijven zie elders in deze krant FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal vanaf... als het om wonen gaat FOTO VIDEO AUDIO Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 20 DECEMBER 1995, 2e jaargang nr. 51 SCHIEDAM - Het hand- boekje met alle gemeentelij- ke informatie, beter bekend als de Schiedamse Stadsgids 1996, wordt deze week huis- aan-huis bezorgd. Hierin zijn onder meer de gemeentelijke wegwijzer, in formatie over de gemeente- raad en het college van B W en een plattegrond van de stad te vinden. Evenals vorig jaar is de 'Wegwijzer voor 55-plussers', een bij- drage van de Stichting Wel- zijn Ouderen Schiedam, in de gids te vinden. In deze bijlage wordt men geinfor- meerd over zaken als geld, vervoer en zorgvoorzienin- gen voor ouderen. Voor het eerst is dit jaar een 'Milieu- wijzer' opgenomen. Deze bijlage bevat onder meer in- formatienummers waar men terecht kan met vragen over de inzameling van afval of bodemvervuiling. De bedoeling is dat op alle huisadressen in Schiedam een Stadsgids op de deurmat valt. Is de brievenbus echter voorzien van een ja/nee of nee/nee sticker, dan wordt er geen gids bezorgd. De mensen die daardoor geen Stadsgids ontvangen kun- nen deze vanaf 5 januari ko- men afhalen bij de Openba- re Bibliotheken of de Recep- tie van het Stadskantoor. Wie rond 10 januari nog geen gids heeft ontvangen kan contact opnemen met Bureau Voorlichting en Ka- binet, tel. 2465389. SCHIEDAM - In verband met de feestdagen is het An- ti-Diskriminatie Bureau Schiedam (ADB) van vrij- dag 22 december tot en met vrijdag 5 jnauari gesloten. Maandag 8 januari is het ADB weer bereikbaar, tele- fonisch onder nummer 4264406 en persoonlijk tij- dens het spreekuur tussen 14.00 en 16.00 uur aan de Van Swindensingel 40. Met ingang van januari 1996 kan men bij het ADB, naast klachten over discri- matie naar ras, sekse of sek- suele voorkeur, ook terecht met klachten over discrimi- natie op grond van nationa- liteit, godsdienst, levens- overtuiging, politieke over- tuiging en burgerlijke staat. Het ADB volgt hiermee de wijzingen in het Strafrecht en de bepalingen in de Alge- mene Wet Gelijke Behande- ling. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organi- seert van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 december een Kerstballentocht in het Prinses Beatrixpark. Kinderen en volwassenen kunnen dagelijks tussen 11.00 en 15.00 uur vanaf kinderboerderij't Hoefblad de tocht lopen. Tijdens de tocht wordt er gespeurd naar Kerstballen, die hoog in de bomen han- gen. De route duurt onge- veer een uur. Bij elke kerstbal hoort een natuurvraag en de antwoor- den leveren steeds een letter op voor een woord. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn er verschillende leuke prijzen te winnen. Voor meer informatie kan men tot en met 26 december contact opnemen met de af deling Natuurontwikkeling, tel.2465521. Van 27 tot en met 30 decem ber kan men het beste naar de boerderij bellen, tel. 4707844. Voor Schiedammers die in 1995 al een uitkering ontvangen. heeft de nieuwe Bijstandswet pas vanaf 1 januari 1997 gevolgen. Mensen van wie de gegeven in 1996 veran- deren of die in 1996 voor het eerst een aanvraag voor een uitkering indienen. krijgen direct met de wet te maken. De nieuwe situatie wordt overzich- telijker. Echtparen en samenwo- nenden ontvangen dan 100 procent van het minimumloon (1900 gul den). Alleenstaande ouders ont vangen zeventig procent. en al- leenstaanden vanaf 23 jaar vijftig procent van het minimumloon. Een belangrijke wijziging vormen de toeslagen en de kortingen die gemeenten kunnen opleggen aan hun bijstandstrekkers. Bepalend is of de uitkeringsgerechtigden hun kosten voor levensonderhoud kun nen delen met anderen. Deze toe slagen en kortingen kunnen oplo- pen tot twintig procent van het mi nimumloon (380 gulden). In vergelijking met Rotterdam en Vlaardingen kort Schiedam min der op de 21- en 22-jarigen. Daar staat weer tegenover dat de regels in Rotterdam en Vlaardingen wat gunstiger uitpakken voor de schoolverlaters. Volgens GSD- voorlichter Jaggie loopt Schiedam daarmee wat meer in de pas met het stelsel van studiefinanciering. Verder spreekt hij over een 'even- wichtig pakket', waarbij rekening is gehouden met inspraak van bij- voorbeeld de FNV. In de nieuwe situatie wordt een aanvraag om een uitkering pas in behandeling genomen. nadat de aanvrager alle noodzakelijke gege vens heeft overlegd. Met de een- voudigere en strengere regels.zul- len bijstandsambtenaren alerter kunnen zijn op uitkeringsfraude en kan de repressieve aanpak van de vier Schiedamse sociale recher- cheurs beter slagen, zo is de ver- wachting. De wet is echter niet al- leen 'streng aan de poort', maar ook 'soepel aan de uitgang'. Daar mee wordt bedoeld dat er betere mogelijkheden voor uitkeringsge rechtigden worden geboden om weer aan de slag te komen. Met na me cursussen moeten de kansen op betaalde arbeid vergroten. De GSD wil de burgers voorlich ting geven over de nieuwe bij standswet. Zo wordt onder meer het informatienummer (010) 2465114 opengesteld. Van 15 de cember 1995 tot 1 april 1996 is dit nummer op werkdagen bereikbaar- baar van 13.00 tot 14.00 uur. Vje W' SCHIEDAM - De gemeente Schiedam was het inmiddels al dui- delijk geworden: de bewoners in Zuid zijn goed bezig. Een eervolle vermelding in het kader van de Schiedamse Milieuprijs was de voorlopige kroon op het werk dat de laatste jaren in de Gorzen is verricht. Maar het 'opzoomeren' is ook de bu- ren niet ontgaan. Als dank voor het uitdragen van het Rotterdamse initi- tatief, kregen de bewoners van de Strijensestraat onlangs van de buurgemeente een Opzoomerboom aangeboden. En het straatteam greep deze gelegenheid weer rneteen aan om een feest rond de geschonken reus te organiseren op zaterdag 16 december. Een rookbommetje was ervoor nodig om de hooggeeerde gast van deze avond in aktie te laten komen. De Kerstman had zich na- melijk tijdelijk verschanst in een ou- de brandweerauto en wat rook zou zeker vuur doen vermoeden. De lampjes werden ontstoken door 'de helden van de Gorzen', zoals de ge- broeders De Block inmiddels wor den genoemd. Door de krans van Iicht die daardoor ontstond, werden de pakjes zichtbaar die bestemd wa- ren voor de bewoners van de straat. Onder het genot van een glas choco- lademelk of onvervalste gluhwein werden de kado's vervolgens in rap tempo uitgepakt. Het afval werd ech ter, zoals het een echte Opzoomer- straat betaamt, keurig gesorteerd en opgeborgen. Het nieuwe Opzoomer- jaar, dat met dit feest eveneens werd ingeluid, kende daardoor een opmer- kelijk gezellig en opgeruimd begin. 11 SCHIEDAM - In het kader van een zogenaamd ROM-project werd het afgelopen jaar subsidie beschik- baar gesteld voor een vijftal lokale projecten ter verbetering van het lokale woon- en leefmilieu. Van- morgen, woensdag 20 december, kon wethouder Hafkamp het start schot lossen voor een van deze projecten. Het project dat werd ge- lanceerd, houdt een verbetering van de recreatieve mogelijkheden rond de oude sluis in de Schiedam se Poldervaart in. Een onderdeel daarvan is de aanleg van een ge- deelte van de Poldervaartroute. Zodra de tweede Beneluxtunnel gereed is, zal deze route onderdeel gaan uitmaken van een regionale fietsroute die via Voorne Putten. langs de Poldervaart en door Mid den Delfland zal eindigen in het Groene Hart. Naast het aanleggen van een deel van de Poldervaart route, wordt er bij de oude sluis ook een rustpunt gecreeerd. Hier Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam kunnen wandelaars en fietsers dan even genieten van de rustige en na- tuurlijke omgeving. Bovendien wordt men daar dan geinformeerd over de natuur bij de Poldervaart en over de historie van het sluizen- complex Vijfsluizen. v D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Oudejaarsavond kan op zondag 31 december wor den gevierd in dienstencentrum De 4 Molens. Diskjockey Cor Zuy- dam luidt het nieuwe jaar met een feestelijke noot in. De aanvang is 19.30 uur en de kosten zijn fl.6,-. Dit is inclusief een kopje koffie met oliebol, een glas champagne en drie rondes van het Rad van Avontuur. Nadere informatie bij het dienstencentrum, tel. 4705500. SCHIEDAM - In de periode 18 t/m 22 december worden in de biblio theek aan de Lange Haven werk- zaamheden aan de verwarming verricht, waarvan de bibliotheek- gebruikers mogelijk hinder kunnen ondervinden. In bovengenoemde periode wor den dringende werkzaamheden verricht aan het leidingnet van de centrale verwarming. De tand des tijds en de invallende koude heb ben de afgelopen week voor veel ongemak gezorgd in de biblio theek aan de Lange Haven. Met veel kunst- en vliegwerk is de overlast voor het publiek tot een minimum beperkt. maar de voor de komende week aangekondigde werkzaamheden zijn dermate in- grijpend dat ook de bezoekers van de bibliotheek het niet langer kan ontgaan. Wij vragen uw begrip voor het ongemak. Nieuwe Passage 21 Schiedam SCHIEDAM - Christelijke Scholenge- meenschap Aquamarijn heeft er de laatste jaren een goede gewoonte van gemaakt om in het kader van de voorbereidingen op het Kerstfeest niet alleen maar te kijken naar hoe je het voor jezelf zo gezellig en vooral zo sfeervol mogelijk kunt maken, maar om je blik vooral wat verder te rich- ^ten op andere mensen om je heen die het veel minder hebben dan wij. Dit jaar is de keus gevallen op de grote lan- delijke kerstactie Operatie Schoenendoos van Stichting De Barmhartige Samaritaan en de Unie voor Christelijk Onderwijs. De bedoeling van de actie is, dat Nederlandse kinderen een kerstpakket maken voor een kind in Bosnie en dat verpakken in een schoenendoos. Daarnaast was ook de mo- gelijkheid om een extra gift te geven, waarmee de onkosten, die voor deze actie noodzakelijkerwijs gemaakt moeten wor den, kunnen worden bestreden. Met groot enthousiasme en met succes hebben de leerlingen van de afdeling Gilde van C.S.G. Aquamarijn <het voormalige Gilde College voor (I.)V.B.O. en M.A.V.O.) zich op deze actie gestort. Met als resultaat dat op dinsdag 12 december de schoolbus op weg ging naar het landelijk inzamel- punt in Werkendam met in totaal een klei- ne driehonderd pakketten en een mooie cheque van fl. 1000,-. „Wij zijn blij met dit fantastische resul taat", aldus een zeer tevreden Heer Wiel- aard, die samen met zijn collega's Mevr. Mostert en dhr. Van Duin de motor is ge- weest achter deze actie. „Blij met het aan- tal dozen maar vooral ook blij met het en thousiasme van de collega's die uiteinde- lijk met hun verhaal en met hun stimulan- sen de leerlingen hiervoor hebben opge- warmd. Bovenal zijn we natuurlijk erg trots op al die leerlingen zelf, die met ons het gevoel gedeeld hebben, dat we in deze donkere dagen voor kerst voor die kinde ren in Bosnie iets moeten kunnen doen.' Op dit moment loopt alles volgens plan en dat betekent dat Sarepta BV uit Wer kendam hoopt voor de jaarwisseling alle pakketten in Bosnie te hebben afgeleverd. met de grootste o iaminaat tapijten, gordi)nen parket Onze deuren staan open van 10.00 tot 17.00 uur. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Super compacte AF-camera Zoombereik 38-110 mm Zelfdenkende flitser met rode ogen reductie I* Auto DX-codering LCD-scherm I* Automatsiche filmtransport Zelftimer Groot Zoombereik 38-110 mm Van 599 VOOR: INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen I* Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassege 103 I tv A. Duyvesteynstraat 1 3 a 3042 BA Rotterdam - Overschie tel: 4372507 Zie pag. txooi A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1