T 'Schoenmakers terug in CDA-fractie' SUPERKHAILER MaasposT De Verenigde Kleuren van MaasstaD Basketbaltoernooi basisonderwijs Een kwart eeuw Kerstcircus Ahoy' EEN GOED 1996 BEGINT MET ONZE OPRUIMING! Correct eindejaars aanbiedingen Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. PHILIPS PR0DUKT MINISET Verhalenwedstrijd Puzzelpagina Leger des Heils Opbrengst collecte Dierendag Restauratie kapel Woningen op dak flats in Nieuwland Advies nog niet officieel RENAULT Berovers aangehouden •V Stadsgids De d'jivelzorgt voor de verlossing in het wmnende kerstverhaal Win een droomprijs of ga op reis met de MaasstaD oudejaarspuzzel Er is veel dankbaar werk te doen deze donkere dagen rond kerst Schiedam Verbazing FOT# VIDE# AUDI Zie onze advertenties elders in deze krant. als het om wonen gaat ECX-1 Europese compactcamera van het jaar FOTO VIDEO AUDIO EDITIE-OPL AGE 42.850 Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 27 DECEMBER 1995, 2e jaargang nr. 52 SCHIEDAM - Voor de col lecte van de Dierenbescher- ming, die in de week rond Werelddierendag werd ge- houden, gingen dit jaar maar liefst 72 collectanten op pad. Bijna heel Schiedam was door dit enorme aantal 'gecoverd'. En dat was ook goed aan de uiteindelijke opbrengst te merken. Bij fl.16.987,27 kon men stoppen met tellen. Met dit bedrag is weer een nieuw record gevestigd. Vorig jaar overschreed de opbrengst namelijk ook al ruim de vijf- tienduizend gulden. De opbrengst vormt een welkome bijdrage in de kos- ten van de noodzakelijke dakvernieuwing van het asiel/pensiongedeelte van De Hargahoeve. SCHIEDAM - De voormali- ge rooms-katholieke be- graafplaats aan de Vlaar- dingerdijk heeft sinds enkele jaren het predikaat Rijks- monument. De kapel, maar ook de hek- ken, bijgebouwen en bomen vallen onder deze status. Een door de Stichting Be- schermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS) uitge- voerd onderzoek bracht aan het licht dat het gebouw ern- stig te lijden heeft van op- trekkend vocht. De drassige ondergrond heeft al een flin- ke verzakking van de kapel tot gevolg gehad, maar ook de koperen dakbedekking ligt helemaal los. Herstel is volgens de SBSS zeer goed mogelijk. Als pas- sende herbestemming denkt zij aan een columbarium (urnenbewaarplaats), uiter- aard met instandhouding van de overige onder de Mo- numentenwet vallende on- derdelen van de begraaf- plaats. In hoeverre de plannen van de SBSS in de toekomst kun- nen worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Al te lang zal men echter niet willen wachten, daar ook voor dit monument geldt dat leeg- stand funest is. SCHIEDAM - Nadat er op het Bachplein al op diverse flats een complete woonlaag was bijgebouwd, zullen ook een aantal flats in Nieuw land op deze manier worden uitgebreid. Deze keer zullen er 24 wo ningen bovenop de 93 wo ningen aan de Parkweg wor den gebouwd. Bij deze wo ningen wordt momenteel een groot onderhoudsplan door Woningstichting Noordvest uitgevoerd. De nieuwbouw bestaat uit 3- en 4-kamerwoningen. Per blok is het mogelijk acht galerij- woningen te bouwen. Door de extra woningen bo venop de bestaande is het ook mogelijk een lift te bouwen. Alle onderliggende galerijwoningen zijn hier- door weer prima bereik- baar. Ook bij het complex Roellstraat zijn op deze ma nier liften en extra wonin gen gebouwd. Niet alleen de planontwikke- ling maar ook de architec- tuur is door de Wo ningstichting zelf gedaan. De plannen zijn voorbereid in nauwe samenwerking met de VAC, Wonen en Leven/ IOBS en een vertegenwoor- diging van bewoners. De oplevering van de wonin gen is gepland in het tweede kwartaal van 1996. SCHIEDAM - Het Schiedams raadslid Theo Schoenmakers moet terugkeren in de CDA-fractie. Dat zou het oordeel zijn dat de commissie Van Dijk heeft geveld in de controverse die was gerezen tussen het raadslid en de rest van de CDA-fractie. Met het advies zou Schoenmakers weer welkom moeten zijn in de christen-democratische fractie. Schoenmakers, die de af- gelopen maanden in feite onafhankelijk opereerde in de raad, is blij met die uitkomst, maar ook voorzichtig, omdat het ad vies nog niet officieel is bevestigd. Het Rotterdams Dagblad berichtte kers weer in het zadel zou helpen. op 20 december dat de commissie Van Dijk de CDA-kamerkring Dordrecht heeft geadviseerd Schoenmakers weer op te nemen in de fractie. Oud-minister Van Dijk, die als commissievoorzitter de interne crisis moest bezweren, reageert echter terughoudend op die berichtgeving: „We hebben een advies uitgebracht, maar daar- over kan ik nu nog niets zeggen. Wat het Rotterdams Dagblad schrijft, is voor zijn verantwoor- ding." .Van Dijk verwacht dat de kamerkring in de loop van volgen- de week zijn advies bekend zal maken. Ook Kamerkring-voorzit- ter P. van Loo wil de boot nog af- houden. „Er stond iets in de krant dat er nog niet in had mogen staan." Dus het klopt wel? „Daarover hopen we volgende week meer te kunnen zeggen. Pas dan wil ik er uitgebreid over pra- ten." Schoenmakers zelf kent de precie- ze inhoud van het advies ook nog niet. „Vandaar dat ik voorzichtig ben in mijn reactie. Ik wil echter graag weer met z'n zessen als frac tie verder. Wat mij betreft, en dat heb ik al eerder gezegd, moet het mogelijk zijn om weer samen te kunnen werken." Dat voornemen heeft hij nu uitge voerd. De veelbesproken affaire ontstond in September. Waar fractiegenoten zich al eerder aan het 'impulsieve gedrag' van Schoenmakers hadden gestoord, was toen de druppel die de emmer deed overlopen er een uit een fles whisky. Tijdens een werkbezoek in Stockholm zou Schoenmakers op straat iets te gul hebben geschonken en uitgedeeld, tot ergernis van de ook aanwezige CDA-fractieleden. Schoenmakers heeft steeds volgehouden zich van geen kwaad bewust geweest te zijn. Hoe het ook zij, vanaf dat mo ment was Schoenmakers 'persona non grata' in eigen fractie. Tweespalt ontstond vervolgens binnen het CDA. Zes van de acht bestuursleden van de CDA-afde- ling Schiedam stapten op, omdat zij niet mee wilden werken aan de wens van de fractie om Schoenma kers te wippen. Een uitweg werd gevonden door het instellen van de commissie Van Dijk. Alle partijen spraken op voorhand af zich aan haar advies te zullen houden. Frac- tievoorzitter D. Baart wilde geen verantwoordelijkheid dragen voor die oplossing. Hij stapte in oktober op. Fractievoorzitter N. Gelderblom- Hupse zegt met verbazing het arti- kel in het Rotterdams Dagblad ge- lezen te hebben. ,,Ik ken het advies van de commissie in grote lijnen wel, ja. Maar het advies moet eerst nog in het algemeen bestuur van de kamerkring besproken worden. En dat gebeurt op woensdag 27 de cember." Veel meer wil ook Gel- derblom niet kwijt. Behalve dan dat de CDA-fractie nog steeds op het standpunt staat dat aan het ad vies van Van Dijk niet zal worden getornd. Buiten de fractie heeft het formeel dus nog onbekende advies van Van Dijk voor weer een 'slachtof- fer' gezorgd. Waarnemend afde- lingsvoorzitter H. Janssen heeft zijn functie neergelegd. Al eerder had hij gedreigd op te zullen stap- pen, als de commissie Schoenma- Miniset, CD speler, cassette- deck, tuner. Met boxen. Van: 599 Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam - De oliebollen liggen klaar, de champagne staat koud en de uitnodigingen zijn de deur uit. Veel mensen zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor een knallend feest om het nieuwe jaar 1996 op gepaste, liefst uitbundige wijze in te luiden. Toch is deze periode, waarin de kerstdagen net achter de rug zijn en de laatste dagen van het oude jaar door de klok wor den weggetikt, niet alleen een feest van uitbundig eten en drinken. Voor veel mensen is het ook een tijd voor overdenking en goede voornemens voor het komende jaar. Nog vier jaar en danbeginteen nieuwe eeuw. Een eeuw voor een nieuwe generatie? Dezekinderen zijn in ieder geval van plan iets vande nieuwe eeuw te maken. Het liefst samen, zonder onderscheidt in kleur, ras of geloof. MaasstaD weekbladen wil alle mensen van alle wereldcn een gezond, gelukkig, vreedzaam, creatief. succesvol, initiatiefrijk, sportief, liefdevol, voorspoedig, ver- draagzaam en vooral kleurrijk 1996 toewensen. FOTOGRAFIE: WILLEM DE BIE EN JACCO ZANSTRA SCHIEDAM - In de kerstvakantie, op 2, 3 en 4 januari 1996, wordt het jaarlijkse basketbaltoernooi voor het basisonderwijs gespeeld. De organisatie ligt in handen van de Dienst Sport en Recreatie en Basketbalvereninging Juventus. De westrijdleiding berust bij Ju ventus, terwijl ook alle scheids- rechters door Juventus worden ge- leverd. Iedere dag kent twee of drie poule- winnaars. Deze poulewinnaars spelen in de krokusvakantie het D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal EEN EIGEN MANIER Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 eendaagse finaletoernooi en strij- den dan om de titel 'kampioen van Schiedam'. In januari 1987 werd, op aandrin- gen van Juventus, voor het eerst een basketbaltoernooi georgani- seerd voor het basisonderwijs. De eerste keer deden al meteen 15 teams mee. Het toernooi is inmid- dels uitgegroeid van 1 naar 3 da gen. Dit jaar doen 37 teams aan het toernooi mee (vorig jaar 35), ver- deeld over 20 Schiedamse scholen. De meeste scholen verschijnen met 2 teams op het toernooi, maar 'Het Windas' en 'De Regenboog' span- nen de kroon door ieder met 4 teams op het toernooi te verschij nen. De winnaar van vorig jaar, 'De Singel', doet dit jaar met drie teams mee. Het minibasketbal is bestemd voor de groepen 7 en 8 van het basison derwijs. Het verschil met het 'ge- wone basketbal is bijv. dat bij mi nibasketbal de bal kleiner en lich- ter is en de baskets lager hangen. Ook spelen de teams gemengd, dus jongens en meisjes samen. Het toernooi wordt gespeeld in sport- hal Oost, Fahrenheitstraat, Schiedam. Toernooitijden: 2/1 09.00 - 17.00 (vier poules van ieder 4 teams) 3/1 10.00 - 16.00 (drie poules van ieder 4 teams) 4/1 10.00 - 15.30 1 poule van 5 en 1 poule van 4 teams) Bezoekers zijn van harte welkom. SCHIEDAM - Schiedamse politie- mensen hebben woensdagmiddag 20 december op het Hazepad twee berovers aangehouden. De 19- en 22-jarige verdachten, beiden zon der vaste woon- of verblijfplaats, probeerden van een slachtoffer geld en shag te stelen door hem te bedreigen met een mes. Het slacht offer waarschuwde een voorbij- ganger en vroeg hem onmiddelijk de politie te bellen. Enkele minu- ten later stond een politiewagen op het Hazepad, waardoor de twee op aanwijzing van het slachtoffer na een korte achtervolging konden worden aangehouden. ROTTERDAM - Het publiek houdt zijn adem in, het orkest laat de trom mels roffelen, hoog boven hun hoofden vliegt een acrobaat door de lucht, dan een zucht van verlichting: hij staat weer veilig op het plateau. Het 'hoog- geeeerd publiek'' kan weer rustig adem halen. Spreekstalmeester Maurice Veldkamp verschijnt in de piste en kon- digt het volgende nummer aan. Tijd voor een lach met Petit Gougou en Ed dy Sosman, clowns van dit decennium. Het Kerstcircus Ahoy' 1995 is niet zo maar een circus. Het viert dit jaar zijn zilveren jubileum en daarom zijn de beste nummers uit de grootste en mooi- ste circussen ter wereld bijeen ge- bracht. Topnamen zijn ondermeer de circussen Krone, Louis Knie, Benne- weis en Barum. En allemaal stuurden zij hun top-act naar Rotterdam. Zo vaardigt Krone huisdompteur Banda Vidane met zijn olifanten af naar Ahoy'. Bij hoge uitzondering, want de dieren van dit Duitse circus blijven met name in de winter altijd in het circusge- bouw in Miinchen. Bijzonder is ook de zeeleeuwen-act van Nadja Gasser. Uiteraard heeft Kerstcircus Ahoy' nog meer te bieden in dit jubileumjaar. Paarden, clowns, grond- en luchtacro- baten, trapeze-nummers: alle ingredi- enten voor een echte 'ouderwetse' cir- cusvoorstelling zijn aanwezig. Aanvan- kelijk was het de bedoeling om een voorstelling samen te stellen met uit- sluitend de absolute top-acts uit de voorbije jaren. Maar, zo bleek, de ster- ren van de piste hebben soms maar een paar jaar echt gestraald, de uitzonde- ringen daargelaten. Daarom werd, naast de 'huisnummers' uit de ge- renommeerde Europese circussen, een aantal verrassende circus-acts uit het laatste decennium van deze eeuw toege- voegd. Het publiek kan nu ook genieten van robuuste ruiters uit Rusland en Amerikaanse motorduivels. De voorstellingen van Kerstcircus Ahoy' duren nog tot en met woensdag 3 januari. Kaarten varieren in prijs van twintig gulden tot fl. 45,- (jeugd tot en met 12 jaar en 65-plussers krijgen 50 korting) en zijn van maandag tot en met zaterdag 10.00 - 16.00 uur ver- krijgbaar bij Ahoy' Rotterdam, Zui- derparkweg 20-30, Bespreekbureau Rotterdams Dagblad, Westblaak 180, de bekende voorverkoopadressen en al le VVV-bespreekbureau's. Telefonisch reserveren kan via nummer 010- 410.43.04/481.21.44. MET KORT1NGEN TOT WEL 70 PROCENT Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Porsche Design Super groot zoom- bereik 38-140 mm Automatische flitser met rode ogen reductie Incl. originele tas •V Van: 999 VOOR: Uesveld 147 Voorstraat 274 Haarlemmerstraat-170 Venestraat 8-10 - Stadshart Passage INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 I* Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oostertiof Zoetermeer Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 I SCHIEDAM - De Stadsgids die vorige week zou worden verspreid zal pas in de eerste week van ja nuari op de mat vallen, zo heeft de drukker laten weten. De Stadsgids wordt overigens niet in brieven- bussen gestopt waarop de sticker tegen ongeadresseerd reclame- drukwerk geplakt is. Wie geen gids ontvangt kan deze vanaf 10 januari afhalen bij de openbare bi- bliotheek of de receptie van het stadskantoor. Zie paginaTxooi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1