Schaatspret aan het begin van het nieuwe jaar i uu ■assE® aJw vragen Elderkamp gelukkige winnaar Fiat Punto if llE m Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Onnodige stormloop op parkeervergunningen Kaptein aan CDA-roer m GroenLinks uit kritiek op minderhedenbeleid 11: Moppentopper Directrice Stedelijk Fusieclub DRGS Dirkzwager Ridder Inwonertal stijgt Kopperprent Lezing Rodin m VOOR DE INTRODUKTIEPRIJS VAN SLECHTS 112 - 24 OF 36 FOTO'S )0x15CM MAT OF 6l»NZiND VERTROUWD ADRES IN ROTTERDAM ONZE ANTWOORDEN: DEZE WEEK BIJ U IN DE BRIEVENBUS*. RENAULT t i MaasposT te laat Correct iszondag 14 januari van~ 10.00-17.00 uur geopend Schiedamse grappenmakergaat veel liever in de muziek door De rijkdom van het Schiedamse Museum zit hem in de collectie Twee prachtige club door ruimte gebrek samen op Sportpark Harga Schiedam I SCHIEDAM - De eerste vergunningen voor het systeem van belanghebbenden parkeren voor de binnenstad zijn aange- vraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Zaterdag 6 januari had Burgerzaken bij wijze van uitzondering tussen 10.00 uur en 15.00 uur haar deuren geopend voor burgers en bedrijven. Zij betalen respectievelijk 120 en 420 gulden voor een parkeerplek in het centrum. WITGOED SPECIALIST >wasmachines-1jaargarantie Eigen service dienst bruynzeel vtoeren De klant centraal, de auto optimaal GELDIG T/M 29 FEBRUARI ALLEEN IN FILIAAL SCHIEDAM FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. fASTISCHE VHS VIDEORECORDER Van: 499 VOOR: FOTO VIDEO AUDIO Liesveld 147 - Vlaardingen Zie pag.TXOOi 1\ EDITIE-OPLAGE 42.850 Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 10 JANUARI 1996,3e jaargang nr. 2 SCHIEDAM - Na 25 jaar president directeur van dis- tilleerderij Dirkzwager te zijn geweest, besloot Willem Dirkzwager zijn werkzaam- heden bij het Schiedamse bedrijf per 31 december 1995 neer te leggen. In ver- band met zijn langdurige verbintenis aan dit bedrijf, maar ook omdat Dirkzwa ger in het sociale leven een flink aantal functies heeft vervuld, werd hem vrijdag 5 januari een koninklijke on- derscheiding uitgereikt door burgemeester Scheeres. Met deze benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd het afscheid van de distilleerderij beze- geld en werd de waardering onderstreept die men heeft voor de man die onder ande- re bekendheid verwierf als promotor van de Schiedam se jeneverindrustrie en be- stuurslid van Stichting de Gekroonde Brandersketel. SCHIEDAM - Het inwoner tal van Schiedam blijft groeien. Tussen januari en november van het afgelopen jaar boekte de stad een winst van 564 personen. De ze groei blijkt bijna hele- maal te zyn veroorzaakt door een toename van per sonen met een dubbele na- tionaliteit. Met name de groep die naast de Neder- landse ook de Turkse natio- naliteit heeft, groeide hard; een toename van 414 perso nen. De groei van de groep met uitsluitende de Neder- landse nationaliteit bleef be- perkt tot 35 personen. Hier- door kwam het Schiedamse inwonertal per december 1995 op 74.044 inwoners. SCHIEDAM - De eerste maandag na 'Driekoningen' staat in gildekringen bekend als 'koppermaandag'; een feestdag die stamt uit de Middeleeuwen. Hoewel met de afname van de politieke betekenis van gilden ook de gewoonten die met gilden te maken hadden verdwenen, heeft het drukkersgilde de viering van deze dag altijd in ere gehouden. Zij hielden zich onder andere bezig met het vervaardigen van zoge- naamde kopperprenten, die aan plaatselijke notabelen werden aangeboden om uit- drukking te geven aan de verbondenheid tussen druk- kers en gemeenschap. Te- genwoordig is dat de burge meester van een gemeente waar de grafische industrie een rol van betekenis ver- vult. Dit jaar viel die eer te beurt aan Schiedam. Hier werden maandag 8 januari de grafische bedrijven ont- vangen, verenigd in het ko- ninklijk Verbond van Grafi sche Bedrijven. Uit handen van de voorzitter van het district, de heer A. Rijke inocht burgemeester Scheeres de eerste kopper- maandagprent ontvangen. SCHIEDAM - De excursie die de Vrienden van het Ste delijk Museum op vrijdag 12 januari naar de dubbel- tentoonstelling Rodin ma ken, wordt op donderdag 11 januari ingeleid met een le zing over de kunstenaar Met name zullen de werken ter sprake komen die men efen dag later te zien zal krij- gen. Voor de pauze zal Ria Freijssen het 'Haagse deel' toelichten en na de pauze neemt Julia Snikkers het 'Larense deel' voor haar re- kening. Ook degenen die niet aan de excursie deelne- men zijn bij de lezing wel kom. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Om centrumbewoners gelijke kan sen te geven was voor de zaterdag gekozen. „Op die manier hoefden mensen geen vrij te nemen om een vergunning aan te vragen", aldus gemeentelijk woordvoerder S. Poppe. De eerste mensen stonden om half negen 's ochtends al voor de deur in de vrieskou. Toen om tien uur de deuren opengingen hadden zich ongeveer zeventig mensen verzameld. Achteraf be- zien bleek de angst om te laat te zijn en achter het net te vissen on- gegrond. Voor de 525 vergunnin gen die voor burgers beschikbaar komen, hadden zich over de gehele dag 270 aanvragers gemeld. Voor de 220 vergunningen voor bedrij ven, die op basis van een punten- systeem worden verdeeld, zijn op zaterdag slechts dertig aanvraag- formulieren ingevuld. Het parkeerplan treedt begin maart in werking. In een begrensd gebied in de stadskern mogen in het nieu we systeem dan alleen nog vergun- ninghouders parkeren. Centrumbe- zoekers die niet over een vergun ning beschikken, zijn aangewezen op parkeergarages, een beperkt aantal parkeermeters, parkeer- plaatsen buiten het parkeergebied, of op andere vormen van vervoer. SCHIEDAM - De Schiedamse CDA-fractie heeft B. Kaptein ge kozen tot nieuwe fractievoorzitter. Dat gebeurde op de fractieverga- dering van 2 januari. De verkie- zing was nodig, nadat onlangs fractievoorzitter N. Gelderblom- Hupse er de brui aan gaf. Zij kon niet leven met het besluit van een zware commissie onder leiding van oud-minister Van Dijk om het fractielid Th. Schoenmakers weer in genade aan te nemen en gaf ver- volgens haar raadszetel op. In dit conflict rond de persoon van Schoenmakers had eerder D. Baart zijn fractievoorzitterschap al neer- gelegd. De keus voor Kaptein ligt voor de hand. In de nieuwe, wat onervaren, fractie is hij de politicus met de meeste dienstjaren. Van 1972 tot 1974 was Kaptein al eens Schiedams wethouder van sociale zaken, overigens toen nog als ver- tegenwoordiger van D'66. Na eni- ge jaren van afwezigheid keerde hij in 1990 weer terug als raadslid voor het CDA. Kaptein, die ook zelf hard in aan- varing was gekomen met Schoen makers wegens diens vermeende onvolwassen gedrag, gaat met Schoenmakers samenwerken in de raadscommissies van Algemene en Economische Zaken en in die van Stadsontwikkeling, Volkshuisves- ting en Communicatie. Wat de nieuwe fractievoorzitter betreft zijn de problemen nu uit de wereld. „Het gaat nu lukken hoor. We heb- PE LOREHIT2, UW 2' HANDS Lorentzlaan 13cTel. 010-2623949 ben in de fractie onderling goede afspraken kunnen maken, en dat moest natuurlijk ook wel na het ad- vies van de commissie Van Dijk. Als fractie staan we achter dit ad- vies." Zes eerder afgetreden CDA-be- stuursleden zijn weer bereid hun bestuursfuncties aan te nemen, daarmee gehoor gevend aan een oproep die de commissie Van Dijk in haar advies heeft gedaan. Zij waren afgetreden nadat zij, anders dan de CDA-fractie, destijds de kant van Schoenmakers hadden gekozen. In de fractie wordt de opengevallen plek van Gelder- blom-Hupse ingenomen door W. Leijendekkers. Hij zal zich onder meer gaan richten op de terreinen SCHIEDAM - Hoewel de fanatie- kelingen en de van een welver- diende vakantie genietende schooljeugd graag anders wilden geloven, heeft het KNMI toch ge- lijk gekrcgen. Na een periode van strenge vorst en vaak ijskoude Oosterwinden, lijkt de dooi voor- goed te zijn ingetreden. Het water op het ijs, de waarschuwingslinten voor bruggen en de eenden die een steeds groter deel van het water voor zich op kunnen eisen, maken duidelijk dat aan atle schaatspret toch nog een vroeg einde is geko men, Desalniettemin blijven de schaatsherinneringen aan de voor- bije week levend en houdt ook hier de schaatskoorts naar alle waar- schijnlijkheid nog wel even aan. Sportzaken en schaatsenslijpers deden goede zaken, want niet ie- dereen bleek de onderbinders even goed in het vet te hebben gezet. Ook de Koek- en Zopies doken in- eens weer overal op. Na een barre tocht gaat een kop huisgemaakte erwtensoep er immers altijd wel in. Maar niet alleen de ervaren toer- ders waren op de oneindig lange stukken ijs te vinden. Met name op de binnenstedelijke sloten en plas- sen hadden de kleintjes alle ruimte om op de overgeleverde Friese doorlopers de eerste onwennige krabbels op het gladde ijs te ma ken. Het nieuwe jaar werd dus be- gonnen met de oer-Hollandse win ter, zoals we die zo graag zien. En hoewel aan de vorst het afgelopen weekeinde een abrupt einde kwam, blijft de hoop op meer ijsplezier volop aanwezig. FOTO; JACCO ZANSTRA ruimtelijke ordening en milieu. Verder is in de christen democrati- sche fractie besloten P. van Man- sum tot vice-voorzitter te maken. Schoenmakers houdt zich bij zijn leest en Blijft secretaris van de fractie. SCHIEDAM - GroenLinks heeft kritiek op het minderhedenbeleid. Het vindt dat de integratiebevorde- ring van B&W op een te laag pitje staat. Dat valt te lezen in het de- cembemummer van het lokale par- tijblad De Spot. De gespuide kritiek is niet kinder- achtig. Van het streven naar een gelijkwaardige deelname van mi- granten aan arbeid, scholing, huis- vesting en welzijn zou weinig te- rechtkomen. Er is een onderbeste- ding van gelden die tot doel heb ben de migranten meer betrokken te maken bij het sociaal-cultureel werk. En vraagt gettovorming en isolement van migranten niet om een meer voortvarende aanpak? In het artikel wordt de confrontatie aangegaan met GroenLinks-wet- houder B. de Leede. Aanvankelijk verdedigt deze in een vraagge- sprek met het partijblad het colle ge. „Er is een beleid in gang gezet dat verdedigbaar is. Het is mis- schien niet voor honderd procent mijn beleid, maar het best haalbare binnen de huidige politieke ver- houdingen." Even later maakt de Leede van zijn hart geen moordk- uil. „Maar ik geef toe dat ook ik niet erg tevreden ben. Er is weinig steun binnen dit college om nieu we bedrijven die zich in Schiedam vestigen mee te laten werken aan het verminderen van de grote werkloosheid onder migranten. Het is zeker jammer dat er geen co- ordinerend wethouder minderhe denbeleid meer is en als het aan mij had gelegen was er een steun- punt minderheden opgericht, ver- gelijkbaar met het steunpunt jon- geren. Maar voor die zaken was toentertijd geen politiek draagvlak te vinden." De Leede schrijft zijn collega's in het college echter nog niet af. „GroenLinks zal moeten stimule- ren dat er voorstellen komen die toetsbaar zijn en binnen afzienbare tijd tot resultaten kunnen leiden", zo besluit de wethouder het inter view. „Aan algemene verhalen heb je niet zoveel meer. Ik ben ervan overtuigd dat er, ook binnen dit college, wel mogelijkheden zijn, maar het kost tijd en je moet het genuanceerd aanpakken. De gees- ten moeten rijp gemaakt worden." Rolterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 ■NMMNMMMNMMMNNNNNNMMNMMMI oris Waar komt de kca-wagen? Wanneer wordt er geen huisvuil opgehaald? Wat kan er naar het Milieustation? Hoe raak ik mijn oude kranten kwijt? Wat doe ik met asbest? Deze week ontvangt u van ONS Milieu de fraaie Afvalkalen- der 1996 met veel nuttiae informatie. Bewaar hem goed, dan bent u het hele jaar op de hoogte van onze milieudiensten. *De Afvalkalender wordt als ongeadresseerd drukwerk ver- spreid door de PTT. Heeft u een sticker op uw brievenbus, dan kunt u de Afvalkalender aanvraaen bij de afdeling Klanten- service van de ONS, telefoon 4465250. N.V. ONS Energie Poslbus79 3100AB Schiedam 010-2621000 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533. klein SCHIEDAM - De Winkel-en Win-weken zijn na vier weken shoppen, stempelen, inleveren en afwachten ten einde. En dat bete- kent dat iemand in Schiedam zich sinds 30 december de gelukkige eigenaar mag noemen van een splinternieuwe Fiat Punto 55 S. Uit bakken vol aktiekaarten, die er ook voor deze laatste spelweek waren binnengekomen, moesten de laatste gelukkigen worden ge- trokken. Zoals gewoonlijk had den de winkeliers van de Nieuwe Passage er die zaterdag weer een echt feestje van gemaakt. Voor de aanwezige prijswinnaars kon het festijn echter niet snel genoeg voorbij zijn. Men wist immers dat er een prijs in het verschiet lag, maar wat voor een bleef tot het allerlaatste moment strikt ge- heim. Om de spanning nog wat op te voeren, was een tromroffe- laar uitgenodigd die elke bekend- making vooraf deed gaan met klappen op zijn imposante trom. Nadat de weekprijzen waren ver- geven bleven er uiteindelijk twee mensen met lege handen over. Maar die zouden spoedig gevuld worden met de absolute toppers van de spelweek: een ballonvaart voor twee personen of de felbe- geerde auto van het jaar. Het lot wees tenslotte de familie Elder kamp aan als nieuwe eigenaar van de blauwe Fiat. „Een ge- schenk uit de hemel", noemde de gelukkige winnares de gouden koe, die haar zojuist in de schoot was geworpen. ,,A1 acht jaar zijn we van plan een auto aan te schaffen, maar nooit mocht het er van komen. Toch geloof ik het allemaal pas als de auto bij mij voor de deur staat.Op dat mo ment zal de familie nog even moeten wachten. Hoewel de trot- se prijswinnares in het winkel- centrum al even aan het Italiaan- se comfort en raffinement mocht ruiken, zal de officiele over- dracht binnenkort bij de Schiedamse dealer Wurth en Verschoor plaatsvinden. Ook bij dat bijzondere moment zal Maas- posT natuurlijk aanwezig zijn. Digital Auto Tracking VHS Index Search System Real Time Counter Quick start On Screen Display High Speed Rewind Incl. Afstandbediening Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen 1 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170| - Venestraat 8-10 Stadshart Passage 1 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 INFORMATIE TELEFOON 010 - 4359061 SCHIEDAM - Door een tech- nische storing is de krant vori- ge week op verschillende plaatsen te laat bezorgd. Som- migen mensen in Schiedam ontvingen de krant zelfs pas op donderdag. Daarvoor onze verontschuldigingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1