Deelnemers willen het Hemaplein niet volbouwen Ontwikkelen Afdrukken 24 rows Bokken Smit Tak onder dak bij Wilton Fijenoord I i Bomen in Nieuwland mogen blijven na protest bewoners Gratis verlichtingsaktie ANWB Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Biggetjes in bibliotheek Stadsgesprekken VOOR SIECHTS: Paars krijgt rood voor huurverhogingen NIEUW IN SCHIEDAM Up With People Boekenmarkt Weer in bestuur SVV mssCMI&yokm] Carnaval Gift aan speeltuin Medicijnen Schrijfstrijd Negatief imago VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR 010-4737339 RENAULT Handtekeningenactie heeft succes Vrijwilligers Jongeren van de wereld verzorgen grootse show in Stadsgehoorzaal Schrijvers en dichters en de zoektocht naar een publiek Klassieke clubman Eikenbroek terug op de plek waar hij hoort Schiedam ©verde 3a 311© A© Tel. 010-4738333 -- Fax 010-4731 8ef 010-4§ 14§§§ W06NSBAG17 MNtJABJ W6, k jawpflf an 3 SCHIEDAM - De toekomst van de binnenstad. Daarover heeft de gemeente op woensdag 10 januari een zogenaamd 'stadsge- sprek' gevoerd met prominente Schiedammers. Zo'n vijftien genodigden, van bewonersvertegenwoordiger tot cafe-eige- naar, staken in de 'trouwzaal' van het stadhuis hun visie over de gewenste inrichting van de binnenstad niet onder stoelen of banken. Opmerkelijk was de algemene roep om het He maplein toch vooral niet vol te bouwen. KtKA&I IV BB W - OP KWALITEITSPAPIER ,0xI5CMMAT0FGL«ZEHD FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. WITGOED SPECIALIST >wasmachines-1jaargarantie Vooraluwreparaties U.S. is uw goedkoop international bel- adres. U kunt bij ons terecht voor 4 Internationale gesprekken tegen zeer lage prijzen; 4 Fax ontvangen en verzenden naar het buitenland; 4 NIEUW: Bellen vanaf uw eigen huis naar het buitenland. o.a.: Amerika tl,25; Egypte i 2,25; Marokko :f 2,00; Suriname :f 2,25; Pakistan :f 2,25; Turkije :f 1,50; en andere landen Kom langs: Parkweg 365 Schiedam Centraal Info-nummer De klant centraal, de auto optimaal SCHIEDAM - Dat een handtekeningenaktie soms grote gevol- gen kan hebben, bewijst de zogenaamde 'bomenkwestie' in de Van Heuven Goedhartstraat. Middels een brief, gedateerd 3 ja nuari, die men de vrijdag daarop in de brievenbus vond werd de bewoners van de straat in de wijk Nieuwland te kennen ge- geven dat in de week van 15 januari een start zou worden ge- maakt met het rooien van vijf populieren. De bomen zouden overlast veroorzaken aan de omgeving en bovendien te dicht staan op andere bomen zodat deze in hun groei werden belem- merd. Zie paginaTxooi EDITIF-OPLAGE 42.850 SCHIEDAM - De voorberei- dingen voor de carnavalsop- tocht van carnavalsvereni- ging De Rietzeilers zijn in- middels in voile gang. De op- tocht door de binnenstad van Schiedam vindt piaats op zaterdag 10 februari. Ui- teraard valt of staat deze op- tocht met de deelnemers en de kwaliteit van de deeina- me. Hierbij wordt niet al- leen gedacht aan grote praalwagens. maar zeker ook aan ludieke loopgroe- pen van buren, vrienden en verenigingen. Het motto van dit jaar is: 'We bouwen wat in Brandersgat'. Ook be- drijven kunnen meedoen. Voor meer informatie kan men bellen met Wil van der Heijden, tel. 4701700 of Ly- dia Verwaal, tel. 4739388. Ook doen De Rietzeilers een oproep aan de amateurs en artiesten in Schiedam. Op het Seniorenbal van 17 fe bruari wordt namelijk een eigen amusementsprogram- ma gebracht, waarvoor nog mensen gebruikt kunnen worden die hier pro deo aan willen meewerken. Ook hiervoor kunnen boven- staande nummers worden gebeld. SCHIEDAM - De Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft besloten om op woens- dag 17 januari een cheque ter waarde van fl.15.000,- te schenken aan speeltuinver- eniging 'In 't Park'. Deze vereniging bouwt momen- teel aan een nieuwe speel tuin in park Nieuwland. Het geld is zeer welkom en zal onder meer gebruikt wor den om de speeltuin toegankelijk te maken voor minder valide kinderen. Momenteel wordt door vrij- willigers gewerkt aan het huisje. Hierin zal ook een toilet voor gehandicapten komen. SCHIEDAM - De Neder- landse Christenvrouwen- bond in Schiedam organi- seert in samenwerking met het GeneesmiddelTeam op donderdag 18 januari een presentatie over verant- woord geneesmiddelge- bruik. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen in vergelijking met mannen vaker geneesmid- delen gebruiken, ze vaker onjuist gebruiken en ze va ker gebruiken in gevallen waarin dat niet echt nodig is. P. Mater, een van de art- sen van het Geneesmiddel Team, behandelt deze pro- blematiek samen met de deelneemsters. Aan de orde zal onder andere komen de werking en bijwerking van medicijnen, het combineren van medicijnen en het ge- vaar van gewenning. Ook zal er volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De bijeenkomst met de titel 'Vrouwen hoeven niet alles te slikken' vindt piaats in de zaal van bejaardencentrum De Harg aan het Hargplein 100. De aanvang is 19.45 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - De sluitings- datum van de negende Schiedamse schrijfwedstrijd komt in zicht en dat bete- kent dat de opgedane ideeen in daden moeten worden omgezet. Tijd dus om het winnende verhaal of gedicht op papier te zetten. Voor in formatie over de verhalen- wedstrijd kan men ter echt bij Anneke Blok, tel. 4751785 of Dick de Dobbe- laar, tel. 4716116. Uiterlijk 1 maart dienen de inschrijvin- gen binnen te zijn bij Het Filmhuis, Postbus 4117, 3102 GC Schiedam. Dat het met de binnenstad de goe- de kant opgaat, daarover was ie- dereen het wel eens. Het uit de grond stampen van het ABC-com plex en winkelcentrum Nieuwe Passage lijken vooralsnog schoten in de roos. Voeg daarbij de komst van een toekomstig theater, biblio- theek, gemeenterarchief en be- stuurscentrum op het Stadserf, en het heeft het er alle schijn van dat Schiedam in de lift zit. Een lift die nog lang niet boven is, want ook de zwaktes van de binnenstad wens- ten de deelnemers aan het stadsge- sprek niet over het hoofd te zien. Schiedam mag zich dan in de (na- bije) regio nummer een wanen op cultuur-historisch gebied, toch heeft de stad moeite om het wat ne- gatieve imago van zich af te schud- den. Bij het aanhoren van de goed- bedoelde promotiekreet 'Schiedam schenkt meer dan u denkt' blijft in zekere zin eerder het negatieve imago hangen dan dat het uitnodigt tot bijvoorbeeld een wandeling langs de vele monumenten die Schiedam we! degelijk rijk is. Hoe kan het toch, zo verzuchtte menig spreker, dat een gemeente die in potentie zoveel in huis heeft, zo magertjes aan de weg timmert waar het gaat om het 'produkt bin nenstad' succesvol te verkopen? Oplossingen werden daarop in ve le varianten aangedragen. Vond de een dat de binnenstad vanzelf flo- reert bij voldoende bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor de au- tomobilist, de ander vond juist weer dat met een autovrij of au- toluw karakter het gewenste effect wordt gesorteerd. Waar hfer werd geponeerd dat de stadspromotie wel eens een flinke impuls kan ge bruiken, werd elders tegengewor- pen dat pas bij een kwalitatief hoog winkelaanbod op de Hoogs- traat de klant vanzelf (terug)komt. Schiedam 'oogt' in elk geval nog te weinig, in die conclusie konden velen zich wel vinden. Wie per au to of tram vanuit Rotterdam de Koemarkt bereikt, ziet niet meteen wat Schiedam heeft en wordt door de aanblik te weinig geprikkeld om eens uit te stappen. Opvallend vaak wees de oplossing van de uitgenodigde Schiedamse 'elite' in de richting van het He maplein. In het hart van de stad, daar waar een laatste kans voor het grijpen ligt om er echt wat van te maken, moet het gaan gebeuren. En niet door te bouwen, maar juist door er een gezellig multifunctio- neel plein van te maken. Muziek- festivals, terrasjes, stadsparkjes, circussen, markten, evenementen. Dat alles kan een warm, kloppend hart opleveren dat nu nog zo node wordt gemist. Tenzij de gemeente de financiele argumenten de voor- rang geeft en het Hemaplein vol- bouwt. Tijdens het stadsgesprek beperkte wethouder L.A. Hafkamp (Ruimtelijke ordening) zich vooral tot het luisteren naar de visie van de sprekers. Hij constateerde dat er door de sprekers 'vele steentjes in de vijver waren gegooid' en dat de gemeente nu met de talloze sug- gesties aan de slag kan. Het houden van stadsgesprekken met bewoners is overigens den van de middelen die het stadsbestuur wil inzetten om inwoners meer bij de stad te betrekken en aldus de zo vaak gesignaleerde kloof met de burger te dichten. Toch zou het aardig zijn wanneer de gemeente in de toekomst ook wat meer de gewone man laat 'stad-spreken'. Nu waren vooral mensen aan het woord die het bestuur toch wel we- ten te vinden. Niettemin lijkt het stadsgesprek een veelbelovend in strument, aangezien bij inspraak- gelegenheden nog te vaak de in- druk achterblijft dat alles toch al vast ligt. m mm SCHIEDAM - Parkeerproblemen lijken niet alleen de vierwielers in Rotterdam parten te spelen. Door de toenemende drukte in de havens en de bouw van steeds grotere bruggen krijgen ook de schepen in toenemende mate te maken met ruimtegebrek. De bouw van de Erasmusbrug, het nieuwste stuk techniek aan de Boompjes waar- aan momenteel hard wordt ge werkt, zorgde er bijvoorbeeld voor dat de fameuze bokken van Smit Tak elders geplaatst moesten wor den. Wanneer het anker zou moe ten worden gelost om werk te doen op een van de grote wateren. is de brug immers een niet te nemen hindernis geworden. Maar wat dan te doen met deze drie immense schuiten? Net als bij auto's kan men ze niet eenvoudig even in de zak steken. Het toeval wilde dat buurgemeente Schiedam in het be- zit is van een grote werf aan de Ad- miraal Trompstraat. En die vond het geen probleem zolang onder- dak te verlenen. Een week geleden werd de laatste loge van Rotterdam naar Schiedam verhuist. Bij Wil ton Fijenoord gaat men er echter niet van uit dat de drijvende kranen hier permanent zullen blijven lig- gen. Men spreekt van een tijdelijke oplossing, waarvan de uiteindelij- ke duur nog wel even onbekend zal blijven. Daardoor kunnen Schiedamse scheepfanaten voorlo- pig nog even genieten van de Smit Tak-juweeltjes. Tenzij er schepen of ander materiaal moeten worden opgetakeld uit het water. Dan is er werk aan de winkel en rukken ze uiteraard zo snel mogelijk uit. klein PE LOREBfTZ. UW 2« HANDS Lorentzlaan 13'Tel. 010-2623949 SCHIEDAM - 'Wat huurverho- ging? Nul procent is al te veel!' Onder dat motto ontvangt staatsse- cretaris Tommel (Volkshuisves- ting) tijdens een landelijke mani- festatie op 10 februari in Den Haag de rode kaart. Met deze symboli- sche actie willen bewonersvereni- gingen uit het hele land hun onvre- de uitspreken over de jaarlijkse huurverhogingen. Zo ook Bewo- nersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ), die hun leden oproept massaal de rode kaart te onderteke- nen en in te leveren. Het beleid van de staatssecretaris werd al in gang gezet door zijn voorganger Heerma. In dit beleid is niet alleen de huurverhoging de huurders een doom in het oog. Het steekt de actievoerders evenzeer dat huursubsidies worden afge- bouwd, dat bij verhuizingen en op- knapbeurten de huren flink om- hoog schieten en dat nieuwbouw onbetaalbaar is. Volgens de bewo- nersorganisaties heeft iedere huur- der recht op een goede en betaalba- re woning. De Bewonersvereni- ging Schiedam-Zuid ondersteunt de landelijke actie van harte en zal met enkele vertegenwoordigers optrekken naar Den Haag. Daar overhandigen zij de rode kaarten die door de bewoners kunnen wor den ingevuld. De rode kaarten worden in Zuid huis aan huis verspreid. „Mensen moeten zelf de kaarten invullen en afgeven bij de bewonersvereniging op de Leliestraat 10", benadrukt BVSZ-vertegenwoordiger Joore. „We hebben met een kleine onder- bezetting te kampen, maar op deze manier kunnen we goed zien of het probleem van de huurverhogingen leeft in de wijk." Twee dagen na de landelijke mani- festatie, op 12 februari, praat de Tweede Kamer met staatssecreta ris Tommel over het toekomstige huurbeleid. Internationale Telecgmmunicatle Ssrvlcg pnjzerTpe^rilnuuniwIJzJoJngo^ SCHIEDAM - 'Wat zijn ze mooi en lief met hun platte stekkerneus, kraaloogjes en dat leuke krulstaart- je! Je hebt bolle biggen, Floortje van boer Van der Pluim de vuilba- ronnen, Wriemelbig, Hector en Henritte, Kapitein Boudewijn Big, Knorretje, Betje Big en nog vele andere biggen." Met deze wervende tekst probeert de Jeugdbibliotheek alle Biggen- liefhebbers van Schiedam en om- streken naar de 'bieb' aan de Korte Haven 129 te lokken. Daar valt van 4 tot 29 januari een voorstel- ling te bewonderen die de niet mis te verstane titel 'Biggetjes' heeft meegekregen. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. .Vandaag, woensdag 17 januari, kunnen jeugdige biggenfans van vier jaar en ouder zelfs nog meer plezier beleven. Vanaf 15.00 uur kunnen zij een vrolijk biggenver- haal aanhoren, om vervolgens zelf een varkentje te maken. De Jeugd bibliotheek adviseert de kinderen daarbij niet in hun mooiste kleren naar de Korte Haven te komen. Voor wie nog over de streep ge- trokken moet worden, komt de bi bliotheek met de volgende aanbe- veling: Biggetjes zijn een dank- baar onderwerp voor kinderboe- ken; ze staan voor alles wat grap- pig, lief, rond en dom is. Ze zijn niet zo populair als beren. maar staan op een sterke tweede piaats te knorren." Meer informatie kunnen belangstellenden verkrijgen bij Matty Terwiel of Wilma Lems van de Jeugdbibliotheek, telefoon 4266566. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KKVlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - In het kader van het bevorderen van de verkeers- veiligheid voert de ANWB ook dit seizoen de bekende verlich tingsaktie. De verlichtingsaktie wordt door het Team Speciale Akties van de ANWB uitgevoerd vanuit de Technomobiel. Deze staat donderdag en vrijdag 18 en 19 januari op het parkeerterrein tussen de Boterstraat en Kreupel- straat in Schiedam. Sinds het begin van de aktie in 1964 heeft de ANWB van meer dan drie miljoen auto's de ver- lichting gecontroleerd en de kop- lampen afgesteld. De ANWB heeft hiermee door de jaren heen een ruime ervaring opgedaan op het gebied van autoverlichting en concludeert dat er te vaak gebre- ken zijn. Van alle auto's die bij een ANWB-aktie verschijnen blijkt zo'n 80% afwijkingen aan de verlichting te hebben. Verkeerd afgestelde koplampen komen het meest voor, maar ook defecte of onjuist gemonteerde lampen en zelfs danig verroeste koplampre- flektoren. De ANWB wil met de verlich tingsaktie automobilisten en mo- torrijders van dienst zijn door van hun voertuig de gehele wettelijk voorgeschreven verlichting te controleren en deze goed af te stellen. Daamaast is de ANWB bereid op verzoek lampen te ver- vangen door de nieuwste lampen op het gebied van autoverlich ting. Vanzelfsprekend worden de kosten van gemonteerde lampen verrekend met de bestuurder. Elke verbetering aan de verlich ting komt de verkeersveiligheid ten goede. De controle en het af- stellen van de verlichting is gratis voor zowel leden als niet-leden van de ANWB. De openingstijden van de Tech nomobiel zijn: donderdag 09.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vreemd genoeg bleken de bewo ners de populieren in hun straat niet te zien als ongewenst groen. De bomen worden juist be- schouwd als een groot genot in de grauwe massa waarin men leeft. En dat ze elkaar zouden belemme- ren in de groei, wilde er bij de be woners, onder aanvoering van M. Zwaal, ook niet in. ,,Ze zijn juist heel mooi", wordt in een reactie gemeld. „En in een bos staan ze immers dichter op elkaar." Een te- lefoontje naar B. Steenks van de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur was dan ook snel ge- pleegd. Ook deze kon geen over- tuigende argumenten aanvoeren voor het rooien van het groen. Na- dat tenslotte een brief naar het Col lege van Burgemeesters en Wet- houders was verstuurd waarin de onvrede met het besluit op duide- lijke wijze werd verwoord en even later ook de opgehaalde handteke- ningen waren aangeboden, kon de gemeente niet anders besluiten dan de aktie af te fluiten. Dat positieve bericht bereikte de bewoners vrij dag 12 januari. Een boom zal des- alniettemin getroffen worden door de zaag. Maar deze is dan ook ziek. De andere vier mogen blijven staan, waar ze staan. SCHIEDAM - Het jongerenwerk van Stichting Buurthuis Nieuw land zoekt met spoed vrijwilligers van 22 jaar en ouder voor het be- heer van de jongerenruimte. Op donderdagavond en zondagmid- dag zijn de aktiviteitenh gericht op tieners van 13 tot en met 15 jaar. Vrijdag- en zaterdagavond is de ruimte geopend voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar. Geinteres- seerden kunnen zich aanmelden bij tel.4738671. Deze modellen verhuizen we met meer mee

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1