Schiedam fel tegen plannen Zestienhoven Beweegbaar gedeelte Erasmusbrug op zijn plek Licht op groen voor Westlandtoertocht Ontwikkelen Afdrukken 24 Fold's J «b®5 Evoluon Awart 1996 naar Schiedam ens? Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. VSB "BANK ©@13 LSMMS2)®[P Brief naar Rotterdam 7?^ Schiespoor Organist Jaap Marten Putman Festival Schiedam Recreatiezaal opgeknapt Plantagepop Hargahoeve VOOR SllCHTS: Gedoseerd toegang op A20 bij Schiedam-Noord VSB OPENINGS- NIEUWS RENAULT ll:l;l5liriirJtilhro 4 De treinen rijden weer in het vernieuwde clubhuis van Schiespoor Kroonenburg 'Ik dacht met muziek geen geld kunnen verdienc te '/'enen' Voorselecties gestart voor grote finale EDITIE-OPLAGE 42.850 SCHIEDAM - De Rotter- damse plannen over de toe- komst van vliegveld Zes tienhoven zijn in Schiedam zeer slecht gevallen. Mid- dels een brief heeft het col lege van b en w duidelijk gemaakt dat Zestienhoven wat Schiedam betreft op de huidige lokatie mag worden gesloten. Vooral de nadeli- ge gevolgen voor Schiedam- Noord leiden tot de harde Schiedamse opstelling. FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap Voorlichtingsavond Wie slim is, kiest voor de VOS Zijn je ijzers al uit het vet? Lees volgende week alles over het VSB Openingsfeest in de Maaspost! Mgr. Nolenslaan 690 Schiedamseweg 28 (Hof van Spaland) Scheepvaartweg 73 De klant centraal, de auto optimaal Kapperscollege leren knippen en fohnen in 10 weken. Bel 010-4732266 voor de cursus in uw omgeving Zie paginaTxooi Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 31 JANUARI 1996,3e jaargang nr. 5 SCHIEDAM - Woon- en zorgcentrum Thurlede heeft een schitterend verbouwde recreatiezaal gekregen. Tij- dens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari is deze offici- eel geopend door de voorzit- ter van het bestuur van Thurlede. In 1994 vond al een grote renovatie van het gehele woon- en zorgcen trum plaats. Bij deze enor- me opknapbeurt werd het lattenplafond geschilderd en werden er nieuwe ramen ge- plaatst. Ondanks deze aan- passingen werd steeds dui- delijker dat de zaal op meer punten niet meer voldeed aan de eisen die de bezoe- kers stelden. Daarom werd een aantal bedrijven en in- stanties aangeschreven met het verzoek het centrum fi- nancieel te steunen. Bijdra- gen van ondermeer de firma Nolet, de Stichting Humani- tas Nieuwe Waterweg- Noord, het Juliana Welzijn Fonds en de firma Van der Hoeven maakten het moge- lijk dat de zaal een totaal nieuwe aanblik kon krijgen. Directeur E. Verbeek van Thurlede nodigt belangstel- lenden graag uit eens een kopje koffie te komen drin- ken in de nieuwe zaal, zodat men dan meteen het nieuwe plafond en de eigentijdse verlichting met eigen ogen kan zien. SCHIEDAM - Dick Make- laar van de stichting 'Blue Music' en Auke Pol van 'Popsehool Schiedam' heb- ben de handen ineen gesla- gen om het 'Plantagepopfes- tival 1996' te organiseren. Dit festival wordt voor de vierde maal op Koninginne- dag gehouden in de Plan- tage. Besloten is de pro- grammering van het festival dit keer anders aan te pak- ken. Terwijl de vorige festi vals vrij (hard)rock gericht waren, moet het nieuwe meer ruimte bieden aan an- dere popstijlen. De opzet is een ailround programme- ring van regionale bands van 11.00-17.00 uur met een landelijke hoofdact als af- sluiter. Traditiegetrouw zul- len er weer twee podia wor- den opgesteld. Op elk po dium kunnen in totaal zes bands spelen. Bands die wil- len auditeren, door een stuk- je voor te spelen, kunnen dit doen op zaterdag 23 en 30 maart. Inschrijfformulieren kunnen worden afgehaald in de Lange Nieuwstraat 183, tel.4269680 (na 14.00 uur). Makelaar verschaft telefoni- sche informatie onder num- mer 4371678. SCHIEDAM - Twintig jaar geleden werd op zaterdag 31 januari het dierentehuis De Hargahoeve aan de Sport- laan officieel in gebruik ge- steld door toenmalig burge- meester Lems. Dit was de kroon op een ruim negen jaar lange strijd voor een nieuw asiel. Nu staat er een asiel met pension, dat tot over de landsgrenzen be- kend is. Margreet Witte en haar team, bijgestaan door vele vrijwilligers, zorgen voor een goede opvang van de regelmatig gebrachte zwerf- en afstandsdieren. 'Stichting Vrienden van de Hargahoeve', die geld inza- melt om het asiel zoveel mo- gelijk financieel te onder- steunen, wilde dit bijzonde- re jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom verrasten zij de Hargahoeve met een wel heel toepasselijk kado,- gratis voer en grit voor de eerste drie maanden van dit jaar. Nieuwe leden van de stichting kunnen zich aanmelden bij de heer Vaz Dias, tel.4711295. De jaar- lijkse bijdrage is minimaal fl.15,— In een op vier kantjes geschreven reactie op de Rotterdamse 'Beleidsinzet Rotterdam Airport' leest Schiedam het wegens de stadsprovincie-perikelen toch al niet meer zo geliefde Rotterdam eens flink de les. Allereerst wijst burgemeester R. Scheeres op het Regeerakkoord van het kabinet, waarin staat dat Zestienhoven niet echt een nationaal economisch be- lang dient. Uitbreiding van Schiphol en de komst van een Ho- ge SnelheidsLijn nemen de nood- zaak weg, met Zestienhoven te hard van stapel te lopen. Ook zon- der Zestienhoven is volgens veel rapporten een groeiende economie en werkgelegenheid in het gebied mogelijk. Daarnaast zegt Schiedam verbaasd te zijn dat Rot terdam het vliegveld kennelijk weet te rijmen met haar eigen plan nen voor hoogwaardige woning- bouw in het Noordrandgebied. Overlast van het vliegverkeer voor inwoners van Schiedam-Noord noemt Schiedam als belangrijkste bezwaar. In het Rotterdamse sce nario zal het ^antal vliegbewegin- gen in de grote luchtvaart met bij- na zevenduizend toenemen tot twintig duizend vliegbewegingen. De kleinere zaken-, reclame- en sportvluchten worden dan nog niet eens meegeteld. Schiedam wijst op de vele telefonische klachten die nu al bij de DCMR-milieudienst binnenkomen. Die overlast klemt des te meer omdat Rotterdam uit- gaat van reeds lang achterhaalde cijfers over geluidsoverlast die de vliegtuigen mogen veroorzaken. Vooral ook omdat in de toekomst de regels voor geluidsoverlast waarschijnlijk aangescherpt zullen worden, vreest Schiedam dat de uitvoering van woningbouwplan- nen wel eens op losse schroeven kan komen te staan. En als al ge- bouwd mag worden, zullen nood- zakelijke isolatiekosten voor de woningbouw extra lasten opleve- ren. Tot slot protesteert Schiedam te gen de nachtsluitingstijden en de nadelige gevolgen van Zestienho ven voor het milieu. Voor een goe de nachtrust in Schiedam-Noord is het volgens het college gewenst dat er voor 7.00 uur 's ochtends geen geronk van vliegtuigen te ho- ren is. En een stijging van de lucht- verontreiniging achten b. en w. niet gewenst in een regio 'die door de aanwezigheid van de chemische industrie en het drukke gemotori- seerde verkeer al zwaar genoeg on der druk staat.' De geuite Schiedamse bezwaren moeten worden meegenomen in een inspraakprocedure die de ge- meente Rotterdam in gang heeft gezet. De Schiedamse visie is te- vens naar het ministers van Ver keer en Waterstaat, van VROM, en naar de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verzonden. Naastde inhoudelijke bezwaren tegen Zes tienhoven is Schiedam gerriteerd over de korte periode waarin Schiedam haar bezwaren had moe ten indienen. Niettemin gaat het college ervan uit, dat zijn argu- menten tegen het Zestienhoven om die reden niet terzijde zullen wor den geschoven. VLAARDINGEN Schaatslief- hebbers kunnen sinds dinsdag 30 januari het hart weer ophalen tij- dens de Westlandtoertocht. Terwijl de door 'windwakken' geteisterde ijsmeesters van de Elfstedentocht het sein nog niet op groen hebben kunnen zetten, zijn de verantwoor- delijke instanties in het Westland al dik tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van het ijs op dit mo ment. De schaatstocht door het Westland klein is uitgezet over 15, 30,45 en 60 ki lometer. Als startplaatsen zijn aan- gewezen Kanovereniging Natsec aan de Vlaardingse Vaart, het Wa- pen van Maasland de molen in Schipluiden, de Ark in De Lier en het wielerparcours van BWV in Honselersdijk. Schaatsers kunnen op deze punten kunnen dagelijks van 10.00 uur tot 14.00 uur terecht. Eenieder die er zeker van wil zijn of het ijs er nog ligt, kan op tele- foonnummer (010) 5925295 infor matie krijgen over deze en andere toertochtaangelegenheden. ROTTERDAM - Er kwam heel wat kunst- en vliegwerk bij kij- ken afgelopen zaterdag. Met man en macht werd vanaf de vroege morgen gewerkt aan het monteren van het beweegbare gedeelte van de Erasmusbrug. 's Werelds grootste basculebrug, met een lengte van zo'n zestig meter en een breedte van onge- veer 33 meter, werd door middel van drie drijvende bokken tus- sen de bestaande vaste brug en de linker Maasoever geplaatst. De bascule vertrok op vrijdag vanaf de werf van de firma Ravestein in Deest met pontons, twee sleepbotcn en 66n duwboot voor de tocht naar de Prins Hen- drikkade. Daar werd het brugd- eel met uiterste precisie op zijn plek gehangen. De komende we- ken wordt de basculekelder voorzien van een betonnen dak. Verwacht wordt, dat dit rond eind april klaar is. Tijdens de Wereldhavendagen moet de Erasmusbrug officieel geopend worden. FOTO: WILLEM DE BIE SCHIEDAM Op de toevoerwe- gen rond de Ruit van Rotterdam treden vandaag systemen met dy- namische route informatie panelen (DRIP's) en toeritdoseerinstalla- ties (TDI's) in werking. De DRIP's informeren de weggebruiker over de locatie en de lengte van de files op de Rotterdamse Ruit. De weg gebruiker kan aan de hand van de ze informatie een route-alternatief kiezen. De toeritdosering laat weg- gebruikers bij drukte op de hoofd- rijbaan door middel van een ver- keerslicht gedoseerd tot de hoofd- rijbaan toe. Het doel van zowel de DRIP's als de TDI's is de drukte op de Ruit van Rotterdam zoveel mogelijk te spreiden. Aan de noordzijde van de Ruit worden drie DRIP's geplaatst: - boven de A13 bij Overschie voor het verkeer in zuidelijke richting; - boven de A20 bij Vlaardingen voor het verkeer in oostelijke rich- ting; - boven de A20 bij Rotterdam Alexander voor het verkeer in wes- telijke richting. De twee TDI's worden geplaatst: - op de A20 bij de aansluiting Schiedam-Noord voor het verkeer in oostelijke richting; - op de A29 bij de aansluiting Ba- rendrecht voor het verkeer in zui delijke richting. Het gaat in Rotterdam om een proef met DRIP's die in de loop van het jaar wordt geevalueerd. In de Verenigde Staten bereikt men met TDI's een aanzienlijke verbe- tering in de doorstroming. In Rot terdam wordt een capaciteitsver- groting van 3 tot 5% beoogd. Toe ritdosering moet leiden tot een rus- tiger verkeersstroom. Problemen op de snelwegen ontstaan vaak door uitwijkmanoeuvres als bij op- ritten een aantal auto's tegelijk de hoofdrijbaan op komt. Door het plaatsen van een verkeerslicht op de toerit wordt het verkeer drup- pelsgewijs toegelaten. De wacht- tijd op de toerit varieert van enkele seconden tot enkele minuten en is afhankelijk van de afwikkeling van het verkeer op de hoofdrijbaan en het aantal wachtende auto's op de toerit. De wachttijd wordt ge- compenseerd door een betere doorstromjng op de hoofdrijbaan. Het omliggende wegennet wordt niet extra belast; wanneer het aan tal wachtende auto's op de toerit te groot wordt, wordt de wachttijd bij het verkeerslicht teruggebracht. De DRIP's en TDI's zijn een geza- menlijk project van Rijkswater- staat directie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam. Het doel van het project is de bestaande in- frastructuur optimaal te benutten. voor vwo, havo, mavo eri (i)vbo voor ouders en leerlingen vwo, havo en mavo op donderdag 8 februari om 20.00 uur, Claudius Civilislaan 41Vlaardingen. DRIP Overzichtskaart locaties DRIP's en TDI's. SCHIEDAM De 'Evoluon Awart 1996' is gewonnen door Geveke Verlichting BV uit Schiedam. Het bedrijf won de eerste prijs van de gelijknamige televisie-spelshow in dertien afle- veringen, die Philips en RTL5 voor verkoopmedewerkers van de Nederlandse detailhandel had- den georganiseerd. Hoofddirec- teur Jan Post van Philips Neder- land reikte de award, in de vorm van een bronzen plastiek, uit in de finale-uitzending van zaterdag 27 januari. Behalve de eretitel en het plastiek heeft Geveke Ver lichting een reis voor twaalf per- sonen naar Florida (Verenigde Staten) gewonnen, mag het be drijf een winkelfeest geven op de dag van de uitzending en heeft het winnende team CD-i software gekregen. In de twaalf spelrondes die aan de finale vooraf gingen kwamen telkens tien teams tegen elkaar uit, die voor het oog van de tele- visiecamera 's kennis- en klanten- vragen moesten beantwoorden. Bovendien kregen de teams op- dracht zelf met een camcorder opnames te maken die later in de uitzending werden verwerkt en moest men meedoen aan een doe- spel. Ook een met een verborgen camera gefilmde 'onverwachte klant-situatie' in een winkel vormde onderdeel van het pro- gramma. „We hadden al langer het plan met een team uit onze winkel aan een televisiequiz mee te doen. Toen Philips kandidaten vroeg, hebben we niet lang geaarzeld en ons opgegeven. We wilden na- melijk graag eens op televisie. En dat is ons in alle opzichten ge- lukt!zegt Wim Geveke, eige- naar van de gelijknamige winkel en leider van zijn winkelteam dat verder bestond uit de ver koopmedewerkers Viviane Ha- geman en Jacco de Boer. Hij ver- volgt: „We hebben hier een ge- weldige kick van gekregen. Omdat we alledrie erg nerveus waren, stroomde tijdens de opna mes de adrenaline door ons heen. Mede dankzij de perfecte organi- satie door Philips hebben we als in een roes alles beleefd. De nacht na de finale hebben we dan ook niet geslapen". Ook de vliegreis naar Florida zal de teamleden Viviana en Jacco waarschijnlijk nog wel eens een slapeloze nacht bezorgen. Beiden hebben namelijk nog nooit ge- vlogen. "Maar het zal beslist een onvergetelijke erevaring worden. Omdat we met z'n alien gaan, doen we wat betreft de winkel niet moeilijk: die gaat dan ge- woon dicht", aldus Wim Ge veke. Op de foto het Schiedamse ver- koopteam van Geveke. (foto Phi lips) D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1