Gemeenteerkent Bewonersvereniging De Plantage hiet Leerlingen rijden Schiedamse Elfstedentocht 9 '/ml8 feb m Nieuwland krijgt sociaal wijkcoordinator VSB* BANK tj#. Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Piuspagina. - Leeftijdsdiscriminatie verenigingen verworpen door college van B en W VSB OPENINGS- NIEUWS Gemeenschappelijke piketregeling brandweer Nog een week Correct Breidt- Uit-Verkoop r Lustrum Play-in Politie Schiedam Klimhal Caillou Schiedam Voeren van vogels Uitverkoop Wereldwinkel Libris zoekt leeskampioen Vooral financiele oorzaken VOOR DE INTRODUKTIEPRIJS VAN SLECHTS 12-140136 EOTO'S lOxlSCM MAI OfGUNZINtl GHDIG T/M 29 FEBRUARI RENAULT VIDEORECO brand*® FOTO VIDEO AUDIO Passage in Valentijnsfeer Dirigent en amateurmuzikanten in race tegen de klok Districtschef Eric van der Horst runt een zeer goed draaiende tent Als een berggeit op weg naar de top van de Schiedamse klimwand o EDITIE-OPLAGE 42.850 Niet serieus AHOY' ROTTERD ALLEEN IN FILIAAL SCHIEDAM Zie onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal Zijn je ijzers al uit het vet? Lees deze week a lies over het VSB Openingsfeest in de MaasposT! KOPPEN INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 7 FEBRUARI 1996, 3e.jaargang nr. 6 SCHIEDAM - Door de aan- houdende vorst komen de vogels in de regio in moei- lijkheden. De vogels rondom het eigen huis kan men een verscheidenheid aan voedsel geven. Etensresten als klok- huizen, kaaskorsten (zonder plastic), rot fruit en oud brood zijn prima geschikt voor merels en spreeuwen. De broodkruimels ruimen de mussen en winterkonin- kjes graag op. Mezen zijn dol op vetbollen met vogel- zaad en pinda's aan een touwtje. Enkele praktische tips voor het voeren van vo gels zijn: voer het liefst 's morgens na het aanbreken van de dag of een paar uur voordat het donker wordt, geef geen voedsel waarin zout is verwerkt of brood met margarine, wanneer al het water bevroren is ver- gruis dan een paar ijsblok- jes, maak de voedertafel re- gelmatig schoon om te voor- komen dat vogels elkaar via de uitwerpselen besmetten. Ook de vogels in de buiten- gebieden hebben het moei- iijk. Blauwe reigers en roer- dompen worden daarom ge- voed door leden van de KNNV-vogelwerkgroep en het Vogelasiel. Het voedsel is echter erg duur. Wie ook de- ze vogels een warme hart toedraagt, kan geld overma- ken op giro 4.35.39.64. SCHIEDAM De huidige codec tie in de Wereldwinkel moet plaats maken voor nieuwe produkten van het zuidelijk halfrond. Daarom wordt deze maand oprui- ming gehouden in de winkel aan de Lange Achterweg 14. Klanten krijgen 25 procent korting op artikelen als sjaals, handschoenen, Peru- aans keramiek, kringloop- produkten, muziekinstru- menten, speelgoed en siera- den. De inporteur van veel van deze produkten is de or- ganisatie Fair Trade. Deze garandeert dat met een aan- koop uit de Wereldwinkel de ontwikkeling in de Derde Wereld wordt gestimuleerd. De Vereniging Wereldwin kel Schiedam zoekt boven- dien versterking. Bevlogen vrijwilligers worden daar om verzocht zich aan te mel- den. De werkzaamheden be- staan uit winkelverkoop, of deelname aan werkgroepen als inkoop, etaleren, P.R., administratie of het bestuur Voor meer informatie kan men terecht in de winkel, tel. 2731385 (b.g.g. 4261768). SCHIEDAM - Bij de Libris boekhandel gaat een kinder- boekenproject van start: het Libris-Leesfeest. Tijdens dit feest gaan de boekhandela- ren op zoek naar een echte leeskampioen. Het Leesfeest bestaat ondermeer uit een krant, die half januari is verschenen, met daarin een grote leespuzzel. Deze be staat uit vragen over kinder- boeken. Degene die alle vra gen goed heeft, wordt uitge- roepen tot Libris-Leeskam- pioen. De bedoeiing is dat kinderen tussen de 8 en 13 jaar door deze wedstrijd de kinderboeken induiken en in de ban van het lezen ra- ken. Bij het oplossen van de puzzel mogen kinderen sa- menwerken, maar een op- lossing moet individueel worden ingstuurd. De boe- ken waar vragen over wor den gesteld, staan tot en met 17 februari bij boekhandel van Leeuwen aan de Broers- vest opgesteld in de leestent. De prijzen worden per pro- vincie toegekend. De win- naar ontvangt een boeken- pakket van 250 gulden en de 300 inzenders met de meeste goede antwoorden krijgen een Libris-Leestientje. SCHIEDAM - Belangen- en be wonersvereniging De Plantage wordt niet erkend door het college van B en W. Dat blijkt uit een brief die de nog maar enige maanden bestaande vereniging onlangs van gemeentezijde heeft ontvangen. De Plantage, die verbaasd en ver- ontwaardigd kennis heeft genomen van het besluit, beraadt zich nu op eventuele juridische stappen. Het besluit tot niet-erkenning heeft vooral praktische een financiele oorzaken. Zo heeft de gemeente er geen trek in, met vele versnipperde bewonersverenigingen in de slag te moeten. „Dat men zich meer en meer organiseert, o.k.", zegt woordvoerder S. Poppe namens de gemeente, „Maar het wordt dan wel steeds onoverzichtelijker. Zo valt het Plantage-gebied op dit mo ment binnen Schiedam-Zuid, waar al een bewonersvereniging actief is. We moeten geen baaierd aan groepjes krijgen. Op termijn ga je dan het risico lopen, dat je de gro te, krachtige bewonersverenigin gen ondergraaft." Daarmee doelt Poppe tegelijk op de financiele kant van de zaak. Erkenning moet namelijk vooral als financiele er kenning worden gezien. Wanneer een nieuwe vereniging financiele mag gaan genieten, moet de be staande pot voor subsidies aan be wonersverenigingen opnieuw wor den verdeeld. Namens De Plantage betitelt de heer Fluiter de motivering van de gemeente als zwak. Hij vindt dat het college ermee moet leven dat De \ationale Woonmanifevtatil J OI'ENrNGSTIJDEN: 1106-17.00 ITR EN 19.00-22.30 ITTR. ZAT. EN EON, 1100-17.00 U®R. klein de nieuwe bewonersvereniging er - 'net als een geboren kind' - nu een- maal is en neemt zelfs de term 'po- litieke spelletjes' in de mond. Flui ter vindt het niet juist dat de ge meente erop wijst dat De Plantage al onder Schiedam-Zuid valt, en niet alleen omdat het gebied een heel ander karakter heeft dan de Gorzen. „Het argument van de ge meente is zwak, want de laatste tijd worden bewoners juist altijd aan- gespoord om kleinschalig dingen aan te pakken. Daarnaast gaat het ons helemaal niet om de subsidie, we willen gewoon als gespreks- partner worden erkend. We bera- den ons nu in elk geval op eventu ele juridische stappen." Woordvoerder Poppe ontkent dat De Plantage niet serieus genomen wordt. „Dat De Plantage niet wordt erkend, betekent in de prak- tijk vooral dat ze volgens een ge- meentelijke verordening niet in aanmerking komen voor subsidie, zoals dat bij veel andere bewoners- organisaties ook het geval is. Net als alle andere Schiedamse bewo ners beschouwen we ze echter wel degelijk als serieuze gesprekspart- ner. We behandelen ze alleen niet zoals de grootste bewonersvereni gingen." mm *1 SCHIEDAM - Of Friesland er nu wel of niet een krijgt, lijkt voor de leerlingen van de Rijnmond- en Augustinusschool niet meer uit te maken. Zij reden de barre tocht langs de elf Ffiesse steden vrijdag 2 februari al. Op de meren langs de Troelstra- en de Dr. de Visserlaan was door de (onderw)ijsmeesters een toeristische route uitgezet, die in een aanzienlijk korter traject voerde van Leeuwarden naar Dok- kum en weer terug, Hoewel er hier ter plaatse geen sprake was van de zo gevreesde windwakken, moest er toch nog enig onvervalst kluun- werk aan te pas komen. Maar wie alle benodigde stempeltjes een- maal binnen had, werd beloond met koek en zopie en natuurlijk het officiele Elfstedendiploma. Ook gezellige muziek, Waarop de toe- schouwers zich al deinende kon- den opwarmen, ontbrak niet. Een punt waarop de Schiedamse tocht wel afweek van het origineel, was het tijdstip van aanvang. Opstaan voor dag en dauw bleek niet nodig, daar de warming-up pas rond het middaguur op het programma stond. Ook een mentale voorberei- ding hoorde hierbij. De tocht /.ou immers onherroepelijk gepaard gaan met de nodige blaren, bevro ren haren en gevoelswaarden van minstens tien graden onder nul. Nadat het startschot om 13.30 uur had geklonken, kwam amper een uur later de winnaar al over de streep. SCHIEDAM - Schiedam-Nieuw- land krijgt binnenkort een sociaal wijkcordinator in haar midden. Deze is de komende jaren een aan- spreekpunt voor de wijkbewoners en moet het welzijn in de wijk be- vorderen. Voor dit project stelde de gemeenteraad maandag 5 fe bruari 110.000 gulden beschik- baar. Het subsidiebedrag wordt overge- maakt aan een binnenkort in Nieuwland opererende nieuwe welzijnsinstelling, die een gevolg is van een fusie tussen buurthuis Nieuwland en wijkcentrum Nieuwland. De Stichting Welzijn Nieuwland moet de wijkcoordina tor begeleiden en diens activiteiten mede bepalen. Van de sociaal wijkcoordinator wordt in ieder ge val een actieve rol verwacht. ,,De nieuwe coordinator moet niet on- zichtbaar intern gaan werken, hij moet voortdurend naar buiten tre- den", meende VVD-fractievoor- zitter W. van Wijk. „Het is de vraag van buitenaf die maatgevend moet zijn voor zijn inspanningen." Met het aanstellen van een wijkco ordinator hoopt wethouder B. de Leede (Welzijn) dat de wijk Nieuwland nu ook in sociaal op- zicht een impuls zal krijgen. „Tot nu toe leidde de sociale aanpak in het Beheerplan Nieuwland een kwijnend bestaan", aldus de GroenLinks-wethouder. ,,Samen- werking tussen sociaal-cultureel werk en het opbouwwerk is gestart en kan nu echt van de grond ko men. Was de sociale aanpak nog wat blijven steken, daar tegenover staat dat de 'fysieke' stadsvernieuwing in Nieuwland de laatste jaren voortvarend ter hand is genomen. Veel oude bedrijfsgebouwen zijn afgebroken, wegen en pleinen heb ben een face-lift gekregen. Nieuwe woningen zijn neergezet, oude ge- renoveerd en op enkele plaatsen zijn woningen gesloopt. Op deze wijze heeft de wijk een wat verbe- terde en minder eenzijdige uitstra- ling gekregen. SCHIEDAM - Het college van B en W roept bestuurders van Schiedamse instellingen op, leef- tijdscriteria uit hun statuten en reg- lementen te schrappen. Daarmee nemen burgemeester en wethou- ders het standpunt van het kabinet over dat leeftijdseisen discrimine- rend werken. Die eisen zijn 'niet meer van deze tijd', aldus B en W, die het bij een oproep laten. Het college zegt de inzet van oude- ren in het verenigingsleven juist zeer te waarderen. „Ouderen in Schiedam die zich na hun betaalde baan nog maatschappelijk actief willen opstellen, mogen vanwege hun leeftijd daarin niet belemmerd worden. Zij kunnen met hun grote schat aan kennis en ervaring juist nog heel veel betekenen voor in stellingen en verenigingen", aldus het college. Een landelijk onderzoek heeft on langs aangetoond dat veel sport- en welzijnsinstellingen leeftijdsgren- zen hanteren voor het vervullen van een bestuursfunctie. Zo houdt een kwart van de onderzochte in stellingen een grens aan van 70 of 72 jaar. Voor het kabinet zijn de uilkomsten reden geweest om de discriminerende verenigingen te dreigen met inhouding van subsi dies. Of het college in Schiedam zo hard zal optreden, is nog onduidelijk. blijkt uit het antwoord van B en W op vragen die het CDA-raadslid M.P. van Mansum over de kwestie stelde. Het college roept bestuur ders slechts op, de leeftijdscriteria uit de statuten te verwijderen. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 i iiT .T.V.nT.V. SCHIEDAM De burgemees ter van Maassluis, drs. J.Ster- kenburg-Versluis, heeft vorige week donderdag de starthande- ling verricht van de gemeen schappelijke piketregeling offi- cier van dienst voor de brand weer in het gebied Waterweg (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) bij de brandweerka- zeme aan de Johan Evertsenlaan in Maassluis. Vanaf deze datum zal voor de ge- meenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de functie officier van dienst gemeenschappelijk worden vervuld. De officier van dienst van de brandweer coordi- neert de inzet van meerdere brandweereenheden en eventuele andere diensten ter plaatse. Door de grotere kans op com- plexe incidenten, zeker in het Rijnmondgebied, zijn de functie- eisen voor de officieren van dienst verzwaard. Hierdoor werd het voor de afzonderlijke ge- meenten steeds moeilijker om een officier van dienst-functie te kunnen garanderen. Mede onder invloed van regionale ontwikke- lingen is gekozen voor een ge meenschappelijk piket voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 4 koppen voor perfect stilstaand beeld Long play, 8 uur opnemen Eenvoudig te programmeren d.m.v. SHOWVIEW Camcorder frontaansluiting Incl. afstandsbediening Van: 799 VOOR: Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage <e 103 SCHIEDAM - Met het oog op Va- lentijnsdag heeft de Nieuwe Passa ge hierop ingespeeld. In het cen trum van de Passage is een kolos- saal hart gecreeerd van rode balon- nen. Zaterdagmiddag 10 februari is er een promotieteam aanwezig dat door middel van een kleine attentie de trouwe bezoekers van de Nieu we Passage bedankt voor hun be- zoek. Zie pagina

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1