Winters Schiedam decor van kleurrijke optocht ira. mm mag l'gs Een zoet Valentijn! mKEK 9 '/m18 feb Muzikale carnavals krakers Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. 'Valide automobilisten pikken vaak plaatsen in' Leefbaarheidswedstrijdwoonomgeving Giro 50500 Putmanfestival Genevergenootschap ZaterdagclubHBSS Telefoon- nummers Ouderenwerk Nieuwe directeur Noordvest Voorlees- wedstrijd bibiiotheek Parkeerplaatsen gehandicapten I J m Vrijwilligers my! ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES VOOR DE INTRODUKTIEPRIJS VAN SLECHTS 112 - 24 OF 36 FOIO'J 10i15CM BUT OF GUMIIMD RENAULT Beurs Ahoy'Rotterd Hoogwaardige talentenjacht ter nagedachtenis theaterdirecteur Wijndrinkende minister Wijers en de kunst van het genieten Lange winterstop geen enkel probleem voorverenigingsleven Schiedam Goede hoop Ik heb GELDIG T/M 29 FEBRUARI ALLEEN IN FILIAAL SCHIEDAM FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. Worths. (am 1$$® 2100 ms- ttjJ&xs ltd U's oxix *clo&&emu*why. m ex \mmwi De klant centraal, de auto optimaal Oe'BBURS VOOR AWqoummwud WornMD NU EDITIE-OPLAGE 42.850 Vesten Schiedam 4514555 Tel. 010-4738322 Bezorging: WOENSDAG 14 FEBRUARI 1996,3e jaargang nr. 7 SCHIEDAM - Een aantal telefoonnummers van de in 1995 opgerichte Holding Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord, die bestaat uit de uit de Stichting Ouderenwerk Schiedam en Vlaardingen, is veranderd. Zowel de Stich ting Ouderenwerk Schiedam en Vlaardingen, de indicatiecommissie Vlaardingen als de Stichting Personen Alarmering Nieu we Waterweg-Noord zijn voortaan te bereiken op het centrale nummer: (010) 248.68.88. De indicatiecom missie Schiedam is op (010) 2486886 te bereiken. De post kan voortaan naar een post- busnummer gestuurd wor- den: Postbus 925, 3100 AX in Schiedam. Enkele aktivi- teiten van het Ouderenwerk zijn het bezorgen van war- me maaltijden, de visite- clubs en het geven van voor- lichting. De indicatiecom missie beoordeelt of ouderen in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen als dagverzorging, tijdelijke op- name of opname in een ver- zorgingstehuis. Deze com- missie is elke werkdag be- reikbaar van 09.00-11.00 uur. SCHIEDAM - Met ingang van 1 april 1996 wordt J. Fe- ijtel de nieuwe directeur/be- stuurder van de Wo- ningstichting Noordvest. Tot die tijd is ir. J.G.F.M. Boot van W&S Interim- en Projectmanagement te Am- stelveen aangesteld als inte- rimmanager. Jos Feijtel (46) is momenteel directeur Be- stuurlijke Financiele organi- satie en plaatsvervangend directeur-generaal Open- baar Bestuur van het minis- terie van Binnenlandse Za- ken. Sinds 1 juni 1992 is hij werkzaam op dit ministerie. Van 1985 tot 1992 was Feij tel burgemeester van de ge- meente Medemblik. Daar- voor was hij wethouder in de gemeente Heerhugo- waard. Bij Woningstichting Noordvest wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het omvormen van de be- stuursstructuur naar een Raad van Toezicht-model. Op 2 februari passeerden de nieuwe statuten al bij de no- taris. Naast een Raad van Commissarissen, bestaande uit zeven Ieden, wordt het bestuur gevormd door de di- rectie. SCHIEDAM - De Openbare Bibiiotheek Schiedam orga- niseert op donderdag 15 fe bruari de Schiedamse Voor- leeswedstrijd. De voorlees- kampioenen van vier Schiedamse basisscholen treden dan voor het voet- licht. Ze lezen een fragment voor uit een kinderboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen zeven en acht en kwamen bij voorronden op de scholen als beste voorle- zers uit de bus. De winnaar van de lokale ronde gaat als voorleeskampioen van Schiedam door naar de re- gionale ronde. Als alles goed blijft gaan wordt hij of zij zelfs voorleeskampioen van Zuid-Holland. De kampioe- nen van alle provincies tref- fen elkaar tenslotte op 22 mei in Muziekcentrum Vre- denburg te Utrecht voor de landelijke finale. De Schiedamse wedstrijd vindt plaats in filiaal Nieuwland van de Openbare Bibiio theek. Het programma be- gint om 16.00 uur op het Dr. Wibautplein 163. SCHIEDAM - Wat de parkeermogelijkheden voor gehandi capten betreft, scoren Schiedam, Vlaardingen en Maassluis niet ongunstig. De afmetingen moeten echter meer dan nu het geval is gaan voldoen aan de norm van vijf bij drieenhalve me ter en gemeente en politie dienen erop toe te zien dat de plaat sen niet worden ingepikt door valide automobilisten. Die aan- bevelingen staan in een onderzoeksrapport dat het Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg (ROGW) op donderdag 8 februari heeft aangeboden aan de verantwoordelijke wethou- ders van de drie Waterweggemeenten. Naast deze aanbevelingen meent het ROGW dat speciaal bij gebou- wen met een publieksfunctie, zoals bij de toekomstige gemeentelijke nieuwbouw op het Stadserf, vol- doende parkeerplaatsen moeten komen voor gehandicapten. Ver- der pleit het ROGW ervoor. de lig- ging van de invalidenparkeerplaat- sen in de Stadsgidsjes van de ge- meenten te vermelden. Net als zijn collega-wethouders in Vlaardingen en Maassluis heeft de Schiedamse wethouder A.F. de Leede in een eerste reactie toege- zegd daar waar dat mogelijk veran- deringen aan te brengen. P. van Gijzen. secretaris van het ROGW, heeft wat dat betreft goede hoop. „De wethouder heeft toegezegd met het rapport aan de slag te gaan en De Leede kennende. twijfel ik daar geen moment aan", reageerl Van Gijzen. Het rapport is geschreven om de parkeermogelijkheden voor ge handicapten in kaart te brengen. Jaren geleden werd het boekje 'Waar kan ik komen met mijn han dicap' al door het ROGW gepre- senteerd. Het nieuwe onderzoeks rapport over de parkeermogelijk heden kan worden beschouwd als een nadere invulling. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werken op het terrein van gehandicapten- beleid al aan een gezamenlijk be- leid. Niettemin hoopt het ROGW dat het rapport als uitgangspunt kan dienen om in regionaal ver- band nog meer de krachten te bun- delen. w SCHIEDAM - De Stichting Oude renwerk Schiedam is voor de Open Tafel in wijkpost Zuid op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het serveren. De Open Tafel vindt plaats op dins-, woens- en donderdag van 12.00-13.00 uur. Voor meer informatie kan worden gebeld. tel. 4271992. Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 SCHIEDAM - Actieve wijkbewo- ners kunnen via de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNH) twee vliegen in een klap slaan. Succesvol de wijk leefbaar- der maken en tegelijk een geldprijs in de wacht slepen. Om dat te be reiken moeten zij meedoen aan de leefbaarheidswedstrijd 'Kern met Pit' van de KNH, die volgens haar statuten wil bijdragen aan verbete- ring van kwaliteit van de menselij- ke leefomgeving. Iedere bewonersgroep die tussen 1 april 1996 en 31 augustus 1997 een concreet plan wil uitvoeren om de leefbaarheid in buurt of wijk te vergroten, kan zich aanmelden. Ter illustratie'doet de KNH een aantal suggesties. Zo kan het in- richten van een woonerf, het op- bouwen van een nieuwe speeltuin of kinderboerderij, het uitzetten van een natuurpad en het opzetten van een wijkkrantje een bedrag van duizend gulden opleveren. Echter, wat bewoners voor plan- nen uitdenken, beslissen zij zelf. Uit alle inzendingen kunnen ten hoogste tweehonderd woonkernen meedingen naar een prijs. Vereist is dat de bewoners zelf aan het pro ject werken. Hoe groter het nut en de participatie van bewoners, des klein VLAARDINGSE OPENBARE SCHOLENGEMEENSCHAP Wie slim is, kiest voor de VOS DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 ROTTERDAM - Valentijnsdag is in. De tijd dat een enkele ro- mantische ziel de veertiende fe bruari zag als de gelegenheid om die stille liefde een stiekeme lief- desverklaring te sturen, is reeds lang vervlogen. Etalages zien ro- ze en rood van de Valentijnshar- ten en winkels overspoelen hun clientele met Valentijnskaarten met Valentijnsliefdesboodschap- pen in alle soorten en maten, Va- lentijnsbeertjes met Valentijns- hartjes, zoete Valentijnssnoep -in de vorm van een Valentijnshart, hoe kan het ook anders?-, Valen- tijnsboekjes met Valentijnslief- desgedichten en Valentijnscd's met lieve Valentijnsliedjes. Elkaar de liefde verklaren is geen kunst meer. Zelfs de meest verle- gen mensen worden door het ro- ze Valentijnsgeweld over de streep getrokken. MaasstaD doet er -kunnen we er omheen?- nog een schepje harten bovenop. Aan alle lezers: Een zoet Valentijn! SCHIEDAM - Klubhuis Zuid or- ganiseert donderdag 22 februari een beurs voor lentekleding en speelgoed. Belangstellenden kun nen schone en hele kleding en speelgoed dat zij niet meer gebrui- ken te koop aanbieden. De deelne- mers stellen zelf de prijs vast. Van de opbrengst komt twintig procent ten goede aan de aktiviteiten van het klubhuis. Per nummer kunnen niet meer dan tien kledingstukken te koop worden aangeboden. Deel- nemers kunnen vanaf 15 februari tijdens kantooruren naar het klub huis bellen, tel. 4267297. Op 22 februari kunnen de artikelen tussen 09.00-10.00 uur worden gebracht. Kopers zijn welkom tussen 10.30- 14.00 uur in het klubhuis aan de Dwarsstraat 42. De Nationaie Woonmanifestatie OPEOTGSTIJDEN: 1101)17.00 ITR EN 19.00-22.30 ITR. ZAT. EN im, 1100-17,00 I CR. SCHIEDAM - In Schiedam barstte zaterdag 10 februari het Carnaval los. De gladheid en wat later nat- heid kon de Rietzeilers en andere deelnemers van de optocht echter weinig deren. Het resultaat was geen grote stoet, maar wel een met vaak zeer tot de verbeelding spre- kende deelnemers. Ook de Schiedammer had letterlijk en fi- guurlijk zijn beste beentje voorge- zet. In groten getale had men zich met name op de Grote Markt ver- zameld. Veel deelnemers hadden zich door het thema van de earna- valsvereniging laten inspireren. Er wordt hier immers voldoende ge- bouwd, om op een ludieke manier op in te spelen. Met name de komst van het overdekte winkelcentrum bleek aan niemand ongemerkt voorbij te zijn gegaan. Ook aan de Rietzeilers zelf niet. Daarom werd de openingsdag van het Schiedam se spektakel begonnen met een op- warmertje in de Nieuwe Passage. Maar ook de bouw op het Stadserf en de problemen met de vergun- ningsaanvraag werden nog eens onder de aandacht gebracht. Zo trok vooral de bouwwoede van het afgelopen jaar dit weekeind nog eenmaal voorbij. Tijdens het Prin- senbal, dat's avonds in de Blauwe Brug werd gehouden, kon om pre- cies elf minuten over elf worden geconcludeerd dat zelfs de komst van de metro niet ongebruikt was gebleven. Een groep bewoners van de 's Gravelandseweg werd door de vereniging uitgeroepen tot 'Zwart Schaap' omdat hun flat het komende jaar plaats moet maken voor het traject. te groter de kans om bij die twee honderd woonkernen te horen. Het is niet nodig om de andere deelnemende woonkernen te ver- slaan. Wanneer het eigen plan suc cesvol wordt uitgevoerd, kan men de duizend gulden al in de wacht slepen. De tien groepen die een zeer bijzonder project tot een goed einde brengen. strijken zelfs een bonus van nog eens vijftienhon- derd gulden op. Belangstellende bewonersgroepen kunnen een handleiding en aan- meldingsformulier opvragen bij de KNH te Arnhem, onder telefoon- nummer 026-4455146. Inschrijven is mogelijk tot 1 april 1996. Urn else sliow va.jn watLerlljetlrlejn laij Cluiriis C oppens revolliuitioina.iir vernienjiwrlle w a. e r 3 a e t il 1 e n collectie van asctfiuie oris uiiieti ii Oijk van een watcrbcd SLAAPCOMFORT Oranjestraat 65-3111 AP Schiedam Telefoon: 010-4268717 's-maandags gesloten - donderdag koopavond "De slaapvoorlichter voor het Waterweggebied" Zie paginaTXooi ia

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1