Sneltrein stopt binnenkort niet meer in Schiedam Verdriet en hoop na brand De Walvisch SLIMMfiUIKM IRZAMELEN Scouts vieren verjaardag Baden Powell Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. GR0EN00RD Voorleeswedstrijd In vlammen opgegaan ODC'94strijdlustig Belasting Schiespoor Thuiszorg Oproep Schiedam protesteert bij NS RENAULT Minister Jorritsma opent informatiecentrum Beneluxlijn Frankeland is Wit Schaap SIEMENS S3 COM GSflu FOTO VIDEO AUDIO TELE-K0FFIE0P DEC0RREI CAR- SHOW o De Kampioen gaat het nu opnemen tegen concurrenten uit de regio Schiedam voertactie voorherstel monumentale molen De Walvisch De negatieve spiraal moet koste wat het kost doorbroken worden Schiedam 11 SCHIEDAM - De Schiedammer die nu nog dagelijks vanaf NS-station Schiedam/Rotterdam-West de sneltrein pakt rich- ting Den Haag of Dordrecht moet vanaf 2 juni voor een andere oplossing kiezen. De NS is namelijk van plan de sneltreinen niet meer te laten stoppen op dit Schiedamse overstap-station. Wethouder L.A. Haflcamp (Verkeer en vervoer) wil er, mede op aandrang van de PvdA-fractie, bij de NS op aandringen om af te zien van dit voomemen. Zijn poging lijkt vooralsnog ech ter kansloos. bij Zitzo Shop De klant centraal, de auto optimaal 1199 Van 1478 DRUKWERK EDITIE-OPLAGE 42.850 Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 21 FEBRUARI 1996, 3e jaargang nr. 8 SCHIEDAM - Ook dit jaar biedt de FNV afdeling Schiedam weer haar dien- sten aan bij het invullen van het belastingbiljet. In de maand maart is een team van ervaren en deskundig opgeleide mensen in de weer om honderden Schiedam- mers behulpzaam te zijn bij het invullen. Om deze grote hoeveelheid te kunnen ver- werken werken zij op af- spraak. Vanaf zaterdag 24 februari kunnen er daarom weer afspraken worden ge- maakt. Een voorwaarde is dat men lid is van een van de aangesloten FNV-bonden. De werkwijze is als volgt: zaterdag 24 februari komt men tussen 10.00 en 12.00 uur langs in het FNV-kan- toor aan het Rubensplein 12b, alwaar men een af- spraak maakt voor de maand maart. Indien men alleen informatie wenst, dan wordt men verzocht 24 fe bruari langs te komen. SCHIEDAM - Wie de jeugd heeft, heeft: de toekomst. In dit kader wordt op zaterdag 24 februari bij modelspoor- vereniging Schiespoor de maandelijkse Schiespoordag gehouden. Jongeren kunnen er met hun eigen treinen komen rij- den op een speciale baan waarop de spoorbreedtes z, n, TT, HO-geiijkstroom en HO-wisselstroom aanwezig zijn. Wanneer er geen trein voor handen is, kunnen de kinderen met treinen van de vereniging rijden. Ook de lokomotief kan bij deze gele- genheid meteen eens gratis worden nagekeken. Omdat er ook een modelspoorbeurs wordt gehouden, zijn ook de ouders en grootouders van harte welkom. Aile jeugdige bezoekers krijgen echter op vertoon van hun entree- kaart een gratis lekkernij. De Schiespoordag wordt ge houden in het ciubhuis aan de Westerkade 21 van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is een gulden voor volwasse- nen en twee kwartjes voor kinderen. SCHIEDAM - Onlangs heeft de Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord haar alge- mene informatiefolder 'de Wegwijzer' aangepast en opnieuw uitgebracht. Wie nog in het bezit is van oude exemplaren wordt dan ook vriendelijk verzocht deze te vernietigen. In de Wegwij zer kan men lezen weike diensten de Thuiszorg alle- maal biedt. Voor meer in formatie over deze diensten of voor het aanvragen van thuiszorg, kan men terecht bij een van de regiokanto- ren. In Schiedam is dit ge- vestigd aan de Van Swin- densingei 40. Voor aile vra- gen is men van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereik- baar, tel. 4739900. Voor acute situaties is het kantoor zeven dagen per week, 24 uur per dag telefonisch be- reikbaar. Men kan ook faxen, fax. 4268465. Admi- nistratieve en ondersteunen- de diensten zijn gevestigd in het hoofdkantoor aan de's- Gravelandsweg 557. Hier is men op werkdagen bereik- baar van 08.00 tot 17.30, tel.4260511. SCHIEDAM - De Stichting Hart Voor Een Kind is op zoek naar oude spullen die niet meer worden gebruikt. Met de verkoop hiervan wil de stichting geid inzamelen voor organiseren van dingen voor minder bedeelde kin deren. Voorbeelden hiervan zijn cadeautjes met Sinter- klaas of Kerst. De spullen worden op afspraak opge- haald, na een telefoontje tus sen 11.00-17.00 uur. De PvdA deelt pamfletten uit tegen het schrappen van lijnen in de NS-dienstregeiing. Vanaf 2 juni stoppen er in de spits- uren vier stoptreinen per uur op het Schiedamse station. Nu stoppen er nog twee sneltreinen en vier stopt reinen. In de daluren stoppen er nu nog twee snel- en twee stoptreinen. Ook dat worden vier stoptreinen per uur. Het NS-besluit heeft de VVD-wet- houder onaangenaam getroffen. Het besluit lijkt ook wat eigenaar- dig omdat de betekenis van Schiedam/Rotterdam-West juist toeneemt als daar straks ook een metro stopt. Hafkamp vindt boven- dien steun in de geluiden uit Vlaar- dingen en Maassluis. Treinreizi- gers uit die plaatsen maken, ko- mend vanaf de 'Hoekse lijn', ook veelvuldig gebruik van de sneltrei nen vanaf Schiedam. ..Mondeling hebben we onze zorgen al geuit bij de NS", zegt Hafkamp. ,.We hik- ken er echt tegenaan. Vandaar dat we nu onze bezwaren in een brief gaan verwoorden, die binnenkort richting NS zal gaan. Voor 1996 kunnen we het waarschijnlijk niet meer tegenhouden. vanwege de aanpassingen aan het spoor tussen Rotterdam en Den Haag. Mis- schien ligt dat voor 1997 anders. Onze inzet is in elk geval dat we de mobiliteit in deze regio niet willen aantasten", aldus Hafkamp. De wethouder beseft echter dat hij de NS slechts kan proberen te overtui- gen. Machtsmiddelen om de NS te dwingen heeft hij niet in handen. De NS lijkt echter niet van zins de plannen terug te draaien. ,,Het is een weloverwogen besluit ge- weest", zegt NS Reizigers-woord- voerder R. Mantel. ,,In het nieuwe dienstregelingsconcept is er be- wust voor gekozen. Het was of in Schiedam stoppen en dan op veel andere grote knooppunten in het traject de aansluitingen missen, of niet in Schiedam stoppen en de goede aansluitingen elders behou- den. Daarnaast blijkt uit onderzoek van ons dat het overgrote deel dat in Schiedam opstapt Den Haag als eindbestemming heeft. Voor die reisrelatie voldoen stoptreinen pri ma. Daar wil ik nog aan toevoegen dat de huidige lijnen te onregelma- tig rijden. In de nieuwe dienstrege- ling wordt het gedurende de hele dag een echte kwartierdienst en krijg je meer 'nette' overstappen. Dat betekent dat de reiziger minder lang hoeft te wachten." Die voordelen van de nieuwe dienstregeling ziet men in Schiedam absoluut niet. Zo heeft een Schiedamse PvdA-delegatie vrijdagochtend 16 februari de per- rontrappen van Schiedam-Rotter dam West beklommen om tegen de gewraakte plannen te protesteren. Zij deelde pamfletten uit aan reizi- gers waarop zij melding maakte van de voornemens van de NS. SCHIEDAM - Een van de hoogste molens van de wereld is niet meer. Een Telle brand, waarvan de oor- zaak tot op heden onbekend is, maakte in de nacht van dinsdag op woensdag 14 februari een einde aan de trots van Schiedam. Slechts een zwart geblakerde romp, krom- getrokken wieken en een doordrin- gende brandlucht restten de dag na de brand van de uit 1794 stammen- de Walvisch. Ook dan is aan het gevaar, waaraan onwonenden on- verwacht werden blootgesteld, nog geen einde gekomen. Duidelijk wordt dat de zesduizend kilo zware wieken en het staartstuk zo snel mogelijk moeten worden verwij- derd in verband met instortingsge- vaar voor de zestien omliggende woningen. Rond het middaguur worden drie kraanwagens van het Maaslandse bergingsbedrijf Boe- kestijn ingezet en kan begonnen worden met de ontmanteling van de molen. Pas rond een uur of ne- gen kunnen de gcevacueerde be- woners hun huis weer betrekken. Naast verdriet en onmacht hangt er in Schiedam ook een sfeer van saarnhorigheid. Onder de naam 'Geef Jonas zijn Walvisch terug', naar de molenkat die op miracu- leuze' wijze aan de brand wist te ontsnappen, is de Stichting Schiedamse Molens een aktie be gonnen voor de wederopbouw van de molen. Geld zal hard nodig biij- ken. De molen was weliswaar ver- zekerd, maar niet voldoende om de schade te dekken die volgens de laatste berichten in de miljoenen guldens loopt. Een dag eerder stond station Schiedam Nieuwland op het pro- gramma van de protesterende Pv- dA'ers. Daar werd tegen andere plannen van de NS geageerd. De PvdA vreest namelijk een drasti- sche beperking van de openingstij- den van het loket op dat station, waarvan service, sociale veiligheid en werkgelegenheid het slachtoffer worden. Ook hier schaart wethou der Hafkamp zich achter de PvdA. Hij vindt iedere service-verminde- ring 'geen goede zaak'. De NS houdt echter nog een slag om de arm. Volgens woordvoerder Man tel bestaan inderdaad plannen in die richting, maar zijn die nog niet concreet. Zaterdacf 2 en zondao 3 maart Broersveld 7 Schiedam tel. 010-2731641 JKijk snel verderop) VLAAKDINGSE OPENBARE SCHOUSRGEMEENSCHAP DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft van- morgen, woensdag 21 februari het informatiecentrum Beneluxlijn ge- opend. In dit centrum kan men te recht voor informatie over de ge- plande uitbreiding van het metro- net. Voor de bewoners van de flat aan de's Gravelandseweg 411-553 was het een minder heuglijke ge- beurtenis. Hun flat staat wegens de aanleg van de lijn op de nominatie om gesloopt te worden. De nieuwe Beneluxlijn moet de bereikbaar- heid binnen de regio verbeteren. Met de aanleg van de 11.5 kilome ter lange Beneluxlijn zal binnen kort een begin worden gemaakt. De lijn loopt van station Marco- niplein in Rotterdam-West, via Schiedam, de tweede Beneluxtun- nel en Pernis naar Hoogvliet. Daar sluit de lijn aan op de al bestaande lijn Rotterdam Centraal Station - Spijkenisse. In het informatiecentrum is een 23 meter lange maquette van het hele traject te zien, aangevuld met een interactieve computerpresentatie. Tijdens de open dagen op 22 en 23 februari krijgen aile bezoekers een informatiepakket en een kleine at- tentie. Het centrum bevindt zich op het Stationsplein en is maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend. Op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tegelijk met de opening van het informatiecen trum wordt ook een centraal infor- matienummer in gebruik gesteld. Via telefoonnummer 010 208 86 66 kan verdere informatie over het metroproject en de aanleg van de tweede Beneluxtunnel worden op- gevraagd. SCHIEDAM - De Tono Scou- tinggroep maakte in haar laatste Tono-Tamtam melding van maar liefst twee bijzondere feesten voor de jeugd. Daarom kwamen aile leden, van bever tot pivo, za terdag 17 februari naar het ciub huis aan de Sweelincksingel voor de gezamelijke viering van Lord Baden Powells verjaardag. En wat doe je dan op zo'n verjaar- dagsfeestje? Je laat natuurlijk zien dat de grondbeginselen van de 'uitvinder' van Scouting nog altijd in ere worden gehouden in Schiedam. Dus veel saarnhorig heid, gezelligheid bij jong en oud, wat sport en spel en natuur lijk een tentoonspreiding van de Scoutvaardigheden. Dat zijn er inmiddels zoveel geworden, dat de Scouts er ruim twee uur mee in de weer waren. Daarom kon er 's middags, onder het genot van een hapje en een drankje, worden genoten van de welverdiende rust. De feestdag van afgelopen zaterdag kan gezien worden als een voorproefje van wat de Schiedamse Scouts dit jaar alle- maal nog meer te wachten staat. Voor de Tonogroep belooft 1996 namelijk een uitermate druk jaar te worden. Als alles meezit wordt er nog dit jaar een begin gemaakt met de voorbereidingen van een nieuw dak. Het dak van het koetshuis van de nostalgische boerderij Landvreugd, blijkt zijn beste tijd al lang achter zich te hebben liggen. Aan de operatie hangt echter een aanzienlijk prijskaartje; ruim 56.000 gulden. Dat voorspelt dat er de komende tijd nog de nodige akties op touw zullen moeten worden gezet. Maar ook hierin blijken de Schiedammers inmiddels ware meesters te zijn. Ook binnen de staf zal binnenkort het een en an- der worden veranderd, voorspelt vice-voorzitter Annemarie Nij- man. Wanneer een nieuw aantal en- thousiastelingen is gevonden, kan eindelijk een einde komen aan het dubbeldraaien door staf- leden bij meer dan een speltak. Een belangrijk punt voor de toe komst van de Tonogroep. SCHIEDAM - De instelling die Schiedam het afgelopen jaar het meest positief in het nieuws heeft gebracht, is volgens De Rietzeilers woon- en zorgcentrum Franke land. Tijdens het Brandersbal werd het verzorgingstehuis daarom dan ook uitgeroepen als 'Wit Schaap 1996'. Het Schiedamse verzor gingstehuis, dat door een bijna vol- tallige direktie en vele vrijwilligers werd vertegenwoordigd, was zichtbaar blij met de carnavaleske blijk van waardering. Prins Le- onardus verklaarde dat men juist dit zorgcentrum had gekozen, van wege de prestigieuze prijzen die het het afgelopen jaar in de wacht wist te slepen. Zo kreeg het kwali- teitsjaarverslag in het voorjaar een eerste prijs toegekend en werd de instelling goede tweede wat betreft de klantvriendelijkheid in de ge- zondheidszorg. De directie van het woon- en zorgcentrum besloot op haar beurt weer een andere instel ling blij te maken. Maar liefst dui- zend gulden stopte directeur zorg Annemarie van der Linden in de steek van de carnavalsvereniging. die op initiatief van Radio Schiedam rond ging ten bate van de uitgebrande molen. Hierdoor was de steek aan het eind van de avond goed voor ruim 1500 gul den. Het geld werd zondag tijdens een speciale uitzending van Radio Schiedam meteen ingeleverd. Zeer compacte GSM telefoon 100 minuten spreektijd i* 18 uur standby Uitgebreide display met 4 regels van elk 16 karakters Laatste 5 nummers geheugen Gesprekstijd en kostenregistratie Gewicht 278 gram tiideliik GRATIS originele Siemens carkit: bestaande uit houder, voeding en aansluiting externe antenne VOOR *Prijs excl-gJ.W. en uitsluitend in combinatie met het libii 1 jarig iiMirii abonnement en zolang voorradig Uesveld 147 Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 Stadshart Passage Vlaardingen Dordrecht Leiden Den Haag Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK Scherpe prijzen! Wij zijn geopend tot 19.00 uur. Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-471 54 96 Ziepagina TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1