N Noordvest legt huurverhoging van 4,55 procent op Maassluise band toert met Wild Romance BIERAVOND! Leerlingen in optocht naar nieuw onderkomen Ton opgehaald voor herstel De Walvisch Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. GROENOORD "JUAN LES PINS" WUMAKEN PLAATS VOOR DENIEUWSTE, MODELLEN. n IDinakc S NU 00K IN MAASSLUIS tse j Teleurgesteld SOBO breekt overleg af TUINMEUBELENSHOW Internationale Vrouwendag 70CMGROOTBEELD CORRECT ROT Officiele opening Nu gratis adverteren Collectie Gedistilleerd verhuisd CNV Elke zondag Bier /!,- met snacks van 6 - 9 uur. Beneluxlijn Maas Relaas De Reling Schiedam Graveeractiebij Maascollege FOT# VIDE# AUDI# DRUKWERK a lui zie advertentie elders in deze krant 'Star' bijZiTzo Shop Resoluut De klant centraal, de auto optimaal RENAULT Minister Jorritsma opent informatiecentrum metrolijn Vlaardinger Dennis Solinger tekent voor nieuwe strip in MaasposT Het plezier staat voorop bij 'rijkste' Schiedamsetafeltennisvereniging Zie onze advertentie elders in deze krant. VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK Scherpe prijzen! Wij zijn geopend lot 19.00 uur. Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-471 54 96 IS Poggenpohl Rational Scavolini Keukendeiign B. V. Showroom:Maasweg 10-Maassluis Zie paginaTXOOl SCHIEDAM - Woningstichting Noordvest (WSN) heeft ertoe besloten een huurverhoging van 4,55 procent aan haar huur- ders op te leggen. Het betreft een gemiddelde huurverhoging die per 1 juli 1996 van kracht wordt. Het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) is teleurgesteld over de hoogte van de stijging en heeft het overleg met de WSN daarom afge- broken. Aanvankelijk had de WSN een huurverhoging van 4,7 procent be- groot. Door een lagere kostenstij- ging dan verwacht heeft de sociale verhuurder nu besloten de huur verhoging een fractie terug te bren- gen. tot 4,55 procent. Met het SO BO was eerder al afgesproken dat de huurverhoging zou worden ge- matigd bij zo'n lagere kostenstij- ging. Voor het SOBO gaat de meevaller echter lang niet ver genoeg. De overkoepelende bewonersorgani- satie had bij de WSN aangedron- gen op een huurverhoging van 4,0 procent en heeft nu teleurgesteld het overleg afgebroken. Afgezien van de onderlinge verhoudingen. treft het afgebroken overleg de WSN overigens nauwelijks. De so ciale verhuurder is wettelijk niet verplicht overeenstemming met het SOBO te bereiken. SOBO-woordvoerder H.P. Ra- vensbergen verwijt de WSN een star en te zuinig beleid. „Tweejaar geleden waren we het eens over de meerjarenbegroting van de WSN als uitgangspunt. Maar nu de op- brengsten veel gunstiger uitpakken dan destijds werd verwacht, vin- den wij dat de huurverhoging om- laag kan." Het SOBO heeft zijn hoop nog niet laten varen. Niet al- leen zijn er al brieven verstuurd naar het ministerie van VROM "(volkshuisvesting), ook wil men naar de gemeente Schiedam stap- Broersveld 7 Schiedam tel. 010-2731641 pen. die als toezichthouder op- treedt sinds het voormalige Ge- meenlijk Woningbeheer begin vo- rig jaar werd geprivatiseerd tot Woningstichting Noordvest. Ver- der zegt het SOBO de mogelijkhe- den te bekijken om met de huur- ders 'iets te doen'. Volgens het SOBO is de breuk met de WSN ze- ker niet definitief. Ravensbergen: ,,Het is een zakelijk conflict. Als er openingen worden geboden. wil- len we best weer bij Noordvest aanschuiven." De WSN geeft echter geen krimp. „Als het SOBO nog eens met ons wil praten over de huurverhoging naar aanleiding van readies die wij van huurders krijgen, dan zeg ik; prima. Maar die 4,55 procent. die staat voor dit jaar vast", reageert voorlichtsterT. Hurkmans namens de WSN resoluut. De WSN wijst erop dat de huurverhoging een on- derdeel is uit een pakket van veer- tien maatregelen om de slechte fi- nanciele positie van de verhuurder te verbeteren. Hurkmans: ..Die omslagverbetering zie je nu ook komen, maar alle veertien maatre gelen blijven nodig. Over 1994 was de algemene bedrijfsreserve nog 29,6 miljoen negatief" De WSN zegt drie doelstellingen na te streven: voldoende goedkope woningen voor woningzoekenden met een laag inkomen, verschei- denheid in woningaanbod, en een gezonde financiele situatie. Wat de huurverhoging voor de komende jaren betreft, legt de WSN zich twee beperkingen op. Uitgaande van het prijspeil van juli 1994. moet zestig procent van de wonin gen een huurprijs kennen van maximaal zeshonderd gulden per maand. Verder moeten de huren liggen tussen de zestig en honderd procent van de zogenaamde maxi maal redelijke huurprijs. MAASSLUIS - De Rock and Roll sloeg de klok zaterdag- avond in de Notre Dame in Maassluis. Een uur lang duurde het voorprogramma van Stick and the Bangers, dat meer dan een half uur later begon dan de bedoeling was. Met veel grappen en anekdotes tussen de nummers door probeerde de zanger Ro nald van Beest er een show van te maken. Zijn microfoon sprong aan en uit, wat nogal eens stiltes opleverde. Het was druk in het jongeren- centrum en hoewel er niet ge- danst werd, was wel heel de dansvloer gevuld. Af en toe wilde Van Beest zich een met het pu- bliek voelen en sprong met mi crofoon en al op de dansvloer. Om kwart voor twaalf kwamen de bekende Rock and Rollers van Nederland op het podium, de band van Herman Brood 'The Wild Romance'. Zanger Guzz, met opvallende zwarte cowboy-hoed nam hier het roer over van Van Beest en ging wat serieuzer te werk dan de band uit Maassluis. De bands gaan de komende maanden grotendeels samen op toernee door het land. Het volgende optreden van de twee bands zal zijn op zaterdag 2 maart in J.C. De Stip in Nieuw- Vennep. Ook is Stick and the Bangers binnenkort te zien in het Rotterdamse Tudor. FOTO: DICK SLUIJTER C SCHIEDAM - Stichting SVO is op dit moment al druk in de weer met alle voorbereidingen voordejaarlijkse viering van de Internationale Vrouwendag. Het belooft op 8 maart weer een leuke en gevarieerde dag te worden met tal van lezingen. workshops en optredens. Nu al kan men zich opgeven voor een groot aantal onderdelen. Een daarvan is het Open Podium, waarop vrouwen hun verborgen talenten tonen. Wie ook eens wil laten zien wat zij in haar mars heeft op het gebied van zang, dans, muziek of poezie kan zich opgeven bij de stich ting: tel. 4734545. Voor het middagprogramma. dat van 14.00 tot 17.30 uur loopt. kan men een plaatsje reserveren bij een van de workshops. Geko- zen kan worden uit ondermeer Ritme en Dans en Zelfverdedi- ging. Wie 's avonds een hapje mee wil eten van het gezamen- lijke koud buffet wordt ook ver- zocht dit even vooraf op te ge- ven. De maaltijd duurt van 18.00 tot 19.00 uur. Het volledige programma van de Internationale Vrouwendag in Schiedam treft men volgende week in deze krant aan. Een programmablad of overige in- formatie kan overigens ook aangevraagd worden bij SVO. tel. 4734545. SCHIEDAM - De Stichting VluchtelingenWerk Schiedam (S.V.W.S.) werkt sinds december 1995 vanuit een nieuw kantoor. Belang- stellenden worden uitgeno- digd voor de officiele ope ning op donderdag 29 fe- bruari. Wethouder A.G. Wiegman zal deze rond 14.45 uur verrichten, waar- na er een receptie op het programma staat. Ook zal er de mogelijkheid zijn de tentoonstelling 'Vluchtelin- gen in Nederland' te bezich- tigen. De S.V.W.S. kan men vinden aan de Laan van Bo- 1'Es 11 in Schiedam-Noord. ROTTERDAM - MaasstaD weekbladen biedt met in- gang van deze week de mo gelijkheid gratis te adverte ren. Particulieren kunnen met behulp van een bon, welke elders in deze krant is te vinden, gratis artikelen aanbieden of te koop vra- gen. Of het nu gaat om een fiets, dat kastje dat de deur uit moet of Hippo's die nog gemist worden in de verza- meling, maakt niet uit. Wei zijn er enkele spelregel- tjes verbonden aan deze gratis advertentie. Zo mag het aangeboden of gevraag- de artikel niet meer kosten dan duizend gulden. Alleen particulieren komen in aan- merking voor deze service van MaasstaD weekbladen. De advertentie wordt ge- plaatst in een of meerdere edities van MaasstaD week bladen. Garantie voor plaat- sing wordt niet gegeven. SCHIEDAM - Een belang- rijk deel van de collectie Ge distilleerd van het Stedelijk Museum is vrijdag 16 fe- bruari overgedragen aan De Gekroonde Brandersketel, het nieuwe Schiedamse Ge distilleerd Museum. In mei 1996 zal dit museum haar deuren aan de Lange Haven 74-76 openen. De opening van De Gekroonde Bran dersketel maakt het voor het Stedelijk Museum mogelijk aan een veel geuite wens van Schiedammers gehoor te ge- ven; het schenken van meer aandacht aan het oude Schiedam. De vrijgekomen kelder zal de komende jaren worden ingericht met voor- werpen uit de rijke geschie- denis van de stad. Telkens zal de kaart die Jacques de Gheyn in 1598 van Schiedam vervaardigde het sleutelstuk van de tentoon- stellingen zijn. Vanaf het jaar 1598 wordt terug, of vooruit gekeken. Zo zal men de eigen stad nog beter leren kennen. Eerst staat er echter een ingrijpende renovatie van de kelder op het pro gramma. Deze zal daarna meteen worden heringericht voor de eerste historische tentoonstelling die een over- zicht geeft van de rijkdom van de Schiedamse gilden, de welvarende handelsstad uit de zeventiende en acht- tiende eeuw en de jenever- en moutwijnindustrie als drijvende kracht. SCHIEDAM - Het CNV houdt op maandag 4 maart voor haar leden een belas- tingzitting in gebouw de Ark aan het Hargplein 101. Op de avond worden CNV- leden uit de regio bijgestaan bij het invullen van hun be- lastingformulier. Voor meer informatie kan het CNV re- giokantor Zuid-Holland ge- beld worden, tel. 015- 2621631. D0RZ0 v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 28 FEBRUARI 1996, 3e jaargang nr. 9 EDITIE-OPLAGE 42.850 SCHIEDAM - De preventiemede- werkers van de Schiedamse politie organiseren zaterdag 2 maart. in samenwerking met de winkeliers- vereniging Mgr. Nolenslaan, een autoruiten- en fietsengraveerdag. De autoruiten graveren kost vijf- tien gulden, terwijl de fietsen gratis worden voorzien van postcode en huisnummer. Overigens worden zaterdag ook woninginbraakadvie- zen verstrekt. De dag wordt naar aanleiding van diverse verzoeken vanuit de bevolking van 10.00 uur tot 16.00 uur op het schoolplein van het Maascollege georgani- seerd. SCHIEDAM - Tientallen tekenin- gen. 4600 oliebollen, honderd wal- vishangers en 150 ritjes naar de top van De Walvisch. Attributen en aktiviteiten als deze brachten za terdag 24 februari een slordige honderduizend gulden bij elkaar voor het herstel van de door het noodlot geteisterde molen. Als een ding duidelijk werd tijdens de spe- ciale aktiedag was het wel dat Schiedam houdt van haar molens en van De Walvisch in het bijzon- der. Dat was althans de conclusie van burgemeester Scheeres, als voorzitter verbonden aan Stichting De Schiedamse Molens. Gezien de animo waarmee talloze instanties en particulieren spontaan besloten een duit in het zakje te doen, kan niemand hier iets op afdingen. In de stad en met name in de Nieuwe Passage en bij de molen aan de Westvest was het dringen gebla- zen. Het oliebollenspektakel van de Hoogstraatwinkeliers was al ver voor het einde van de dag ten einde gekomen. Rond twee uur was er namelijk in heel de stad geen olie- bol meer te krijgen. In de ter be- schikking gestelde ruimte van de Nederlandse Protestantenbond kregen alle cheques een fraai plek- je toebedeeld. Zo ook die van Ra dio Schiedam met een waarde van maar liefst tienduizend gulden. Met een flinke bijdrage van de VSB-bank werd tenslotte de ton voigemaakt. Een meer dan aardig begin van een aktie, die overigens nog lang niet afgelopen is. SCHIEDAM - Hoewel het lang een droom was gebleven. werd de ze maandag 26 februari toch wer- kelijkheid: een nieuw onderkomen voor basisschool Kethel. In een lange feestelijke optocht Hep de hele schoolbevolking van een van de tijdelijke lokaties aan het Bach- plein naar het vernieuwde en uitge- breide schoolgebouw aan de Lind- eijerstraat in Kethel. Met toeters. bellen. draaiorgel en honderden blauwe schoolcaps maakten de driehonderd leerlingen en 23 leer- krachten eerst een ommetje Ke thel. alvorens de directieleden Van der Vlies en Brinkman aan de su- perstrik trokken waarmee de school werd geopend. Een verken- ningsspel door de school bracht al le leerlingen uiteindelijk op de juiste plek, waarna er volop ge- snuffeld kon worden aan het nieu we lokaal en de omgeving. Dat moest wel binnen de muren van de school blijven, daar het school plein door de langdurige vorst nog niet gereed is gekomen. Gelukkig staan de officiele opening door wethouder Wiegman en het Open Huis pas voor 25 april op de agen da. zodat de finishing-touch geen haastklus hoeft te worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1