Zonder vergunning gele kaart voor parkeren binnenstad Koeman opent sportzaak op Koemarkt In memoriam Leo van der Sande MaasstaD Expositie van der Meij in Teerstoof wk Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina SLECHTS VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR CORRECT WINTERPRINT Boek over darten Waterpolo Vluchtelingenwerk Dieren verzorgen Retourette Belasting Veilig voedsel Alleen nog waarschuwingen m Kantoor MaasposT gesloten Ruilbeurs Schiedam MtgmmiMo] mmttt&kxokM) rv Schiedamer van Vessem heeft unieke theorie om te leren rekenen Spelers SCZhebben problemen met de nieuwe spelregels Wiegman onderwerpt zich tijdens opening aan inburgeringsproces EDITIE-OPLAGE 42.850 SCHIEDAM - Een rode BMW in de Gedempte Baansloot kreeg afgelopen vrijdag de eerste zogenaamde gele kaart on- der de ruitenwissers geschoven. De auto stond namelijk in de binnenstad geparkeerd zonder vergunning of dagkaart en dat is vanaf vrijdag 1 maart verboden. Autobezitters die hun ver- voermiddel toch in het centrum parkeren zonder het vereiste papiertje kunnen in het vervolg rekenen op een boete van mi- nimaal fl.60,-. Om iedereen aan het nieuwe verkeersplan te la- ten wennen heeft de gemeente twee weken uitgetrokken, waarin foutparkeerders slechts een gele kaart krijgen. Let wel, alleen auto's zonder vergunning of dagkaart krijgen de gele kaart. Doodgewone wanbetalers, die hun auto onbetaald bij een parkeermeter zetten, maken in die weken nog steeds dikke kans op een bekeuring. FOT# VIDE# AUDI* Zie onze advertentie elders in deze krant. PENTAX ESPIOHOl FOTO VIDEO AUDIO A i Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 6 MAART 1996, 3e jaargang nr. 10 SCHIEDAM - Hoe houd je een konijn vast en wat eet een ezel? De antwoorden hierop kunnen kinderen tus- sen de 9 en 12 jaar in de voorjaarsvakantie krijgen tijdens een korte kursus praktische dierverzorging op de Kinderboerderij. Donderdag 7 en vrijdag 8 maart wordt er tussen 13.30 en 15.30 uur kennisgemaakt met de vele kanten van het dierverzorgingsvak. Niet al- leen het voeren van dieren komt aan bod. Ook aan bij- voorbeeld het schoonmaken van de hokken of het meiken van geiten wordt ruim- schoots aandacht besteed. Wie slaagt voor de cursus krijgt het getuigschrift hulp- boer(in). Belangstellenden kunnen bellen met Marcel Scheefhals tel. 2465521. SCHIEDAM - Voor het eerst sinds de opening van de Retourette aan de Groenelaan, in juni van het afgelopen jaar, werden dui- zenden ingezamelde plastic flessen woensdag 21 februa- ri door de Ons Milieu ver- voerd naar de verwerker. De flessen worden hier ge- sorteerd en gewassen. Het schone materiaal zal worden vermalen en verkocht aan een producent die er weer nieuwe plastic flessen van maakt. De flessen zijn slechts een onderdeel van de vele afvalsoorten die bij de Retourette kunnen worden ingeleverd. Hoewei andere soorten altijd direkt ver- voerd worden naar de ver werker, moeten drankkar- tons en plastic flessen op het terrein van de ONS worden opgeslagen totdat er vol- doende zijn om weg te bren- gen. De eerste container drankkartons werd onlangs naar een verwerker in Vlaardingen afgevoerd. De uiteindelijke bestemming van de geperste kartons is een fabriek in Finland, waar er hoogwaardige kunststof kokers van worden ge- maakt. SCHIEDAM - Bewoners van Schiedam-Oost kunnen op woensdag 20 en donder dag 21 maart hun belasting- formulier laten invullen bij Bewonersvereniging Schiedam-Oost (B.V.S.O.) aan de Franklinstraat 11a. Voor een afspraak moet vooraf wel even worden ge- beld, tel. 4737195. Afhanke- lijk van de persoonlijke situ- atie moeten zaken worden meegenomen als de jaarop- gave, bankafschriften, over- zicht hypotheekrente en fac- turen/rekeningen i.v.m. bij- zonder ziektekostenten. Dit Iaatste alleen als men het af gelopen jaar bijzonder veel eigen kosten heeft betaald. De B.V.S.O. is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook als men niet in staat is op bovengenoem- de data langs te komen kan men bellen. Er wordt dan een andere afspraak ge- maakt. SCHIEDAM - Vragen over toevoegingen aan voedsel en het bewaren van eten enzo- voorts komen aan de orde tijdens een themamiddag die de seniorenschool voor 19 maart heeft georgani- seerd. De dietiste van Thuis- zorg vertelt van 14.00 tot 16.00 uur over veilig voedsel en beantwoordt vragen hier- over. De middag, bedoeld voor senioren, vindt plaats in het bijkantoor van Thuis- zorg aan het Bachplein 588 en kost fl.2,50 (leden van Thuiszorg gratis). Tel.: tel. 4260511. SCHIEDAM - In zijn proftijd was het hem nog nooit gelukt. Mis- schien dat Ronald Koeman er daar- om zaterdag 2 maart zo happig op was een doelpuntje te scoren bij Jean Marie Pfaff. De twee waren in Schiedam ter gelegenheid van de opening van Favoriet Supersport; een speciaalzaak in afgeprijsde merkartikelen. Een grote menigte had zich voor het voormalige pand van Hans Textiel verzameld in de hoop een glimp op te vangen van het illustere duo. Omdat de komst van de blonde Iibero nog even op zich liet wachten, besloot Pfaff rond elf uur alvast zijn plaats in het doel in te nemen. Om zeker te zijn van een goede vorm, had hij en- kele sportievelingen uitgenodigd wat ballen op hem af te vuren. En wonder boven wonder lukte het een enkeling nog ook de Belgische doelman te passeren. Wat later kon ook Koeman zegevieren. Na het uitdelen van wat handtekeningen was de opening een feit. De komst van het duo naar Schiedam was volgens ingewijden zonder al te veel moeite gepaard gegaan. Nadat Koeman eenmaal zijn ja-woord aan de direktie had gegeven, had Pfaff aangegeven graag te willen keepen. Alle reguliere merken zal men bij de sportzaak aan de Koe markt kunnen vinden, alleen sterk onder de normale prijs. Naar ver- wachting zal de drukte van het openingsweekeind daarom nog wel even aanhouden, ook als ge- volg van de strategische ligging en het uitgebreide assortiment. De gele kaart is bedoeld als waar- schuwing en wordt uitgedeeld door de politie. Er staat in het kort op vermeld wat het nieuwe par- keerbeleid inhoudt. Wie geen ver gunning of dagkaart heeft, mag in het centrum alleen parkeren bij parkeermeters en in parkeergara- ges. De regeling met parkeervergun- ningen geldt globaal tijdens de openingsuren van winkels. Dat be- tekent van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, op de koopavond tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden mag iedereen, ook zonder vergunning, in het cen trum parkeren. Wie 's avonds of op zondag zijn schoonmoeder be- zoekt die in het centrum woont, kan dus gewoon zijn auto voor de deur parkeren. Een dagkaart kost fl.20,- en is ver- krijgbaar bij de dagkaartautoma- ten, die op verschillende plaatsen in het centrum staan. Daar is on- dertussen verwarring over ont- staan, want niet overal werken de automaten. Of soms zijn ze dom- weg niet aanwezig. Gelukkig krijgt men daarom voorlopig geen be keuring. Een parkeervergunning geeft wel het recht om te parkeren in het cen trum, als er geen parkeermeters staan. Dat betekent echter niet dat men een vaste eigen parkeerplaats krijgt, want dat zou veel te veel ruimte in beslag nemen. Bewoners van de binnenstad en bedrijven kunnen een vergunning aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Er zijn 545 vergunuim gen beschikbaar voor bewoners, dus als er meer aanvragen dan ver- gunningen zijn, geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ook moet er aan een aantal voorwaar- den worden voldaan. Zo moet er een parkeergelegenheid op eigen terrein zijn en moet de auto op ei gen naam geregistreerd staan. Bewoners betalen per maand fl. 12,50 voor een vergunning. Na- tuurlijk kan er ook een vergunning worden aangevraagd voor een kwartaal of voor een jaar. De kos ten bedragen dan respectievelijk fl.35,- en fl. 120,-. Het is de bedoe- ling dat de vergunning achter de voorruit wordt gelegd zodat de parkeercontroleurs kunnen zien of iemand nu betaald heeft of niet. In- validen met een geldige invaliden- parkeerkaart kunnen deze ook ach ter de voorruit plaatsen. Ze moeten zich wel houden aan de voorwaar- den die voor deze landelijke rege ling geiden. De invalidenparkeer- kaart geldt dan als parkeervergun ning. Voor bedrijfsvergunningen geiden andere voorwaarden. Zo zijn er twee soorten vergunnjngen, een beperkte en een uitgebreide. Ook kunnen er maximaal vier ver- gunningen per bedrijf worden uit- gegeven. De regeling met de parkeervergun- ningen geldt nu alleen nog voor het centrum, dat begrensd wordt door (gedeelten van) de volgende stra- ten: Lange Haven (beide zijden), Vismarkt, Walvisstraat, Korte Ha ven, Vlaardingerstraut. Breed- straat, Raam, Schie, Ooievaar- steeg. Botersteeg, Broersvest, Sin- gel, Korte Singelstraat, Tweede Tuinsingel, Rotterdamsedijk en de Koemarkt. Deze straten vallen al- lemaal in het gebied waarvoor de regeling geldt. De gemeente heeft besloten dat het nieuwe parkeerbe- leid ook in de aangrenzende buur- ten wordt toegepast, mochten daar klein ROTTERDAM - Leo van der Sande, redacteur van MaasposT, is maandagmiddag 4 maart 1996 geheel onverwachts overleden in het Rotterdamse Sint Fransiscus Gasthuis. Leo van der Sande werd vijftig jaar. Het team van MaasstaD Week- bladen is enorm geschokt door dit trieste nieuws en wenst zijn vrouw en vier kinderen heel veel sterkte toe in deze zware tijden. Leo van der Sande was de spil van de redactie in het Waterweg- gebied. Hij begon in het najaar van 1994 vol enthousiasme in Schiedam aan zijn nieuwe taak: het opzetten van nieuwe Maas- posT-edities voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Daar- voor werkte hij vele jaren in Rot terdam als redacteur bij eerst Randstad Edities, later Uw Thuiskrant en tenslotte Maasstad Weekbladen. Wij hebben Leo van der Sande leren kennen als een zeer ervaren en kritische journalist met een zeer fijne neus voor nieuws en wetenswaardigheden. Ook was hij een inspirerende figuur voor jonge beginnende verslaggevers. Hij had altijd de juiste tips en ad- viezen als deze 'jonge honden' het spoor eens kwijt raakten. Als persoon was Leo van der Sande een zeer innemende, evenwichtige man met een luis- terend en begrijpend oor voor wie problemen had. Hij had al- tijdrbelangstelling voor wat een ander te vertellen had en kwam vaak met wijze raad. Het hele team van MaasstaD Weekbladen zal hem als collega maar meer nog als mens enorm gaan missen. Wij wensen zijn vrouw en vier kinderen bij deze nogmaals alle sterkte toe om de ze moeilijke tijd door te komen. Collega's MaasstaD Weekbladen SCHIEDAM - Het kantoor van Maaspost, Over de Vesten 3a, is vrijdag 8 maart de gehe- le dag gesloten in verband met de crematie van onze collega Leo van der Sande weekbladen Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam SCHIEDAM - De Rotterdamse kunstenares Marion van der Meij exposeert nog tot en met 11 april haar aquarellen in de foyer van Theater de Teerstoof. Zij schildert folkloristische en culturele afbeel- dingen zijn op een subtiele wijze, gei'nspireerd door haar vele reizen door onder meer Marokko en Tur- kije. Daarnaast legt zij zich op dit moment toe op, zoals zij zelf zegt 'een moeilijk thema' namelijk por- tretten van mensen en dieren. De uit Amsterdam afkomstige kun stenares woont sinds 1 jaar in Rot- terdam/Schiebroek. Als dochter van een beeldend kunstenaar werd teke- nen en schilderen haar al op hele jeugdige leeftijd met de paplepel in- gegoten. Haar vader was ook dege- ne die haar meenam naar musea en haar les gaf in het tpkenen in de vrije natuur. Daarnaast heeft zij vele ja ren bij diverse bekende kunstenaars lessen gevolgd. Theater de Teerstoof is gevestigd in de Nieuwstraat nr. 12 ter Schiedam. De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 19.30 uur. parkeerproblemen ontstaan. Na- tuurlijk gebeurt dat pas na overleg met de bewoners en de bedrijven in zo'n buurt. Het nieuwe parkeerplan moet de grote parkeerdruk in de binnenstad tegengaan. Voorheen werd er bij wijze van spreken gevochten om een parkeerplaats en werd er veel geparkeerd op plaatsen waar dat niet mag, bijvoorbeeld op de stoep. Daarnaast reden veel mensen door het centrum, op zoek naar een plaatsje. De gemeente verwacht dat er steeds meer mensen gebruik gaan maken van het Schiedamse centrum, door nieuwe winkels, woningen en sociaal-culturele voorzieningen. Denk hierbij voor- al aan het ABC, de Nieuwe Passa ge, het toekomstige Nationaal Ge- distilleerd Museum en de te bouwen huizen, winkels en kanto- ren aan het Emmaplein. De parkeerdruk maakt winkelen en wonen in het centrum er niet pretti- ger op. De regeling met de vergun- ningen moet overlast tegengaan en het parkeren reguleren. De ge meente hoopt dat op deze manier het centrum aantrekkelijker wordt en dat bewoners en bezoekers het centrum goed kunnen bereiken. Wie meer informatie wil, kan de folder 'Parkeervergunningen Bin nenstad Schiedam' erop nalezen, verkrijgbaar op het Stadskantoor aan het Emmaplein. Compacte AF-camera Zoombereik van 38-110 mm Zelf- denkende flitser met rode ogen reductie Auto DX-codering Groot LCD-scherm voor alle informatie. fiROOT ZOOMBFrEIK 38-110 mm Van: 599 VOOR - Liesveld 147 - Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 Stadshart Passage Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssef Centrumpassage 103 SCHIEDAM - Postzegels, munten, stripboeken en meer van dergelijke objecten kun nen zondag 10 maart weer worden geruild op de ruil beurs in dienstencentrum De 4 Molens. De beurs begint om 13.30 uur en kost helemaal niets. Ook bestaat er de nioge- lijkheid kostbaarheden gratis te laten taxeren. CONSU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1