Groei Schiedam niet te danken aan de ooievaar Een beleefdheidsbezoek aan Vlaardingen wd Liften in flats Noordvest OPENING VOORJAARSFEESTEN SCHIEDAM Dieren verzorgen op de boerderij Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina GR0EN00RI Schiedamse kinderen verkopen bomen op Nationale Boomfeestdag Alex van Delft Trainer wil strijd Hongaren in Schiedam Schiedam GFT-afval Jantje Beton Forumavond Vooral veel nieuwkomers Wi WIJMAKEN PLAATS VOOR DENIEUWSTE M0DELLEN. VERTROUWD ADRES/fc™ r IN ROTTERDAM /B VANAF DONDERDAGAVOND 21 MAART RENAULT Gemeentebelangen wil dat lage inkomens worden ontzien KUNSTGEBIT TAND- PR0THETICUS? Schrikkeljaar STEREO WALKMAN METAUTOREVERSE Vlaardinger in Nederlands team voor Cpmel Trophy op Kalimantan Voetballers van SMC gaan langzaam geloven in titelkansen Even een kijkje nemen in de Nederlandse welvaartsstaat EDITIE-OPL AGE 37.745 SCHIEDAM - Schiedam is het afgelopen jaar met ruim zeven- honderd inwoners gegroeid tot een stad met 74.164 burgers. Dit is overigens een voorlopig getal, want nog niet alle veran- deringen zijn in de burgelijke stand verwerkt. De toename is voor het overgrote deel te danken aan de vestiging van buiten- staanders in de jeneverstad en niet aan 'vers bloed' in de vorm van nieuwe wereldburgers. SAPAh? PartyCafe "DE VEILING" FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. zie ook de special in de Maaspost, Schiedam, van 20 Maart De Plant centraal, de auto optimaal Waarom een van een 1 D R U k w f: R K OverdeVesten3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 13 MA ART 1996, 3e jaargang nr. 11 SCHIEDAM - Voor elk huishouden in Schiedam is het vanaf vandaag, woens- dag 13 maart, mogelijk om groente-, fruit- en tuinafval apart aan te bieden. Tot nu toe werd er door de ONS Milieu vooral in laagbouw- wijken met tuinen GFT-af val ingezameld. In de wijken waar GFT-afval nog niet ge- scheiden werd ingezameld, zullen betonnen eocons wor- den geplaatst. Dit zijn afge- sloten bakken met daarin 240 liter mini-containers. Hierin kan het GFT-afval worden gedeponeerd. Dit kan bestaan uit onder ande- re alle etensresten, koffiefil- ters, theezakjes, bloemen en planten en mest en stro van dieren. Kattebakkorrels kunnen er alleen in worden gedeponeerd indien ze vol- doen aan de eisen van het milieukeurmerk. De GFT- cocons zullen in de nabijheid van de bekende glas- en pa- pierbakken worden ge plaatst. Het Milieustation van de ONS aan de Van Heekstraat neemt dit afval ook in ontvangst, de Retou- rette en het Pinkpunt niet. Voordat het afval naar de container wordt gebracht, kan het het beste worden be- waard in een pedaalemmer- zakje. Aan elke GFT-cocon zal namelijk een gele afval- bak worden bevestigd, waar men het overtollige afval in kwijt kan. SCHIEDAM - Onder het motto 'Jantje Beton zorgt dat kinderen blljven la- chen\ organiseert het fonds van Jantje Beton in de week van 10 tot en met 16 maart voor de 29e keer een collec- te. Jantje Beton vindt dat kinderen in hun kindertijd moeten kunnen lachen, stoeien en ravotten op een goede en veilige speelplek. Daarom laat Jantje Beton het er niet bij zitten en vraagt een bijdrage aan alle volwassenen die immers zelf ook ooit kind waren. Met in- gang van dit jaar vindt de collecte voor het eerst in de lente plaats. De belangrijk- ste reden hiervoor is dat het in het voorjaar minder druk is met plaatselijke akties dan in het najaar. Dit is vooral van belang voor de collecte- rende verenigingen, die vijf- tig procent van de opbrengst zelf mogen houden ter on- dersteuning van het plaatse lijke jeugdwerk. De andere helft wordt besteed aan di verse andere zinvolle pro- jecten. SCHIEDAM - De afgelopen maanden hebben bij de Vrijzinnige Geloofsgemeen- schap NPB-Schiedam verte- genwoordigers uit Hindoei- stische, Joodse en Islamiti- sche geloofsgemeenschap- pen verteld over leven en bronnen van hun tradities. Deze avonden werden welis- waar druk bezocht, maar toch kunnen er nog wat vra- gen zijn blijven liggen. Bij- voorbeeld in relatie met de eigen, christelijke, geloofs- traditie. Vaak gaat het om aktuele vragen die bij iedere traditie spelen, maar waar iedere traditie zijn eigen vi- sie op heeft. Om het gesprek gaande te houden, organi seert de NPB op 18 maart een forumavond. Vier verte- genwoordigers van de ver- schillende tradities zullen met elkaar en de aanwezi- gen in gesprek gaan over maatschappelijke en ethi- sche vragen. De deelnemers zijn drs. B. Ramdas (hindoe- priester), mw. S. Abdus-Sat- tar (moslim-publiciste), rab- bijn M. ten Brink en ds. A. van der Klaauw. De avond begint om 20.00 uur in het gebouw aan de Westvest 90- 92. Alle belangstellenden zijn welkom. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De jeneverstad groeit al vijf jaar en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Er vindt namelijk nog steeds veel nieuwbouw plaats en er zijn al plannen om woningen te bouwen in onder meer Spaland-Oost en het Spinhuispad en omgeving. De ooi evaar kwam nog het vaakst over- vliegen in de wijk Spaland, waar het geboortecijfer, in vergelijking met andere jaren, drastisch teurgliep. Na de bouw van de wijk Spaland steeg het aantal geboor- ten. aan het eind van de jaren tach- tig spectaculair. Deze geboortegolf lijkt aan zijn einde te konten. Het geboortepromillage ligt er op 79,9. Dat betekent dat er bijna tachtig kinderen werden geboren per dui- zend vrouwen tussen de 15 en 49 jaar. Demografen denken dat dit komt doordat veel huishoudens in Spaland ondertussen zijn gearri- veerd in de eindfase van de gezins- vorming. Een groot deel van de stellen in de wijk heeft twee kinde ren en beschouwt het gezin als compleet. Dit kan betekenen dat het nu toch nog vrij hoge geboortecijfer in de toekomst daalt tot een minimum. Dit gebeurde namelijk ook in de wijk Woudhoek, die in de jaren ze- ventig werd gebouwd. Kort na de bouw, werden er, net als in Spa land, veel baby's geboren. Maar de jonge mensen die een gezin sticht- ten van toen zijn inmiddels mensen van middelbare leeftijd die allang niet meer tussen de poepluiers zit ten. Het gevolg is dat het geboorte cijfer is gedaald tot 25,8, ver onder het Schiedams en landelijk gemid- delde. De wijk waar in de toekomst in ie- der geval veel beschuit met muis- jes wordt gegeten is de wijk Nieuwland. Het geboortecijfer is hier ook al jaren hoog en mis- schien wort Nieuwland net 'als in de jaren zestig wel weer de wijk waar de meeste baby's worden ge boren. VLAARDINGEN - Vele Mensen uit de regio hebben afgelopen za- terdagmiddag de mijnenjager Hare Majesteit 'Vlaardingen' bezocht. De mijnenjager bracht een beleefd heidsbezoek aan de naamgevende stad. Feestelijk versicrd met vlag- gen en lampjes lag het schip afge- meerd aan de Vlaardingse Maas- boulevard. Commandant luitenant ter zee P. J. van Gils legde op de brug de taak van de 'Vlaardingen' aan de bezoekers uit. De mijnenja ger spoort vooral mijnen uit beide wereidoorlogen via sonar op, waarna ze met huip van duikers tot ontploffmg worden gebracht. Het onschadelijk tnaken van deze zee- rnijnen levert nog voor jaren werk op, zo verzekerde de commandant. Vorige week heeft het schip op de Noordzee nog een Duitse GC- mijn, bestaande uit een spring- stoflading van negenhonderd kilo, onschadelijk gemaakt. Om hiervan niet zelf het slachtoffer te worden. is het schip bijna geheel opge- bouwd uit polyester. Alleen de motor is van metaal, maar een dik- ke polyesterkap om het motorblok heen zorgt ervoor dat magnetische mijnen het schip toch ongentoeid laten. De bemanning van de 'Vlaardingen' bestaat uit 41 kop- pen, waarvan zes vrouwen. De re is van de mijnenjager gaat nu rich- ting Lilbkrk, waarna het schip aan een internationale NAVO-oefe- ning zal deeinemen. SCHIEDAM - Woningstichting Noordvest plaats in de zomer ne- gen nieuwe liften tegen even zove- le bestaande flats in Nieuwland, omgeving Parkweg. Om de be- langstelling voor een lift, inclusief de bijbehorende huurverhoging van fl.42,50 te peilen, zijn onder de bewoners van in totaal 13 flats enquetes gehouden. Bij vier wo- ningblokken bleek er veel te wei- Oude Veiling 1 - Maasland Info: 010-5918635 of 0174-624526 nig belanstelling. Bij twee andere flats aan de Van Heuven Goedhart- straat was de interesse juist erg groot. Op eigen initiatief van enkele be woners en de bewonersvereniging is de aanleg van een lift naar voren gehaald, want eigenlijk zou pas in 1999 worden gekeken naar die mogelijkheid. Nu worden binnen een jaar bijna 250 woningen in de vier-hoog galerijflats bereikbaar met een lift. De bouw van de liften vloeit voort uit het Beheerplan Nieuwland en per lift is een subsi- die ontvangen van fl.40.000,-. Afhankelijk van de levertijd is de start van de bouw rond de zomer en de totale bouwperiode duurt een klein half jaar. Als het goed is, hoeven de bewoners van de flats volgend jaar dus niet meer te lo- pen, maar zoeven ze voortaan comfortabel naar hun etage. Het is de betioeling dat de lift vrijwel geheel in glas wordt uitgevoerd en dat deze schuin en vrijstaand aan de voorkant van de flat wordt ge bouwd, vlakbij de bestaande en tree. bruynzeef vloeren Miniiar—imiii i«w—rrrrwrrrW rwi,,7®4(""tF/j/ir -«J Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Gemeenteraadsle- den Van Loenen en Metaal van Gemeentebelangen Schiedam So- lidair '93 hebben het college van burgemeeste en wethouders ge vraagd of Schiedam het Rotter- damse beleid betreffende armoe- debestrijding gaat overnemen. Van Loenen en Metaal doelen hierbij op het feit dat de Rotterdamse mi nima met ingang van 1997 geen reinigingsheffingen en onroeren- de-zaak-belastingen meer hoeven te betalen. Als de financien het toelaten wordt dit beleid zelfs met terugwerkende kracht toegepast. Een dergelijk be leid zou goed uitpakken voor bij- voorbeeld banenpoolers met een minimum inkomen, ouderen met een kalo AOW-uitkering en WAO-ers. Het plan is ondermeer ontstaan doordat de Bijzondere Bijstandswet niet altijd de juiste manier is om de financiele nood te lenigen. De raadsleden menen dat de Schiedamse armoedeproblema- tiek niet verschilt van de Rotter damse en dat daarom Schiedamse minima ook in aanmerking moeten komen voor de vrijstellen van de eerder genoemde belastingen. Bo- vendien herinneren beide raadsle den het college aan het College- werkprogramma 1994-1998. Hier in staat dat burgemeester en wet houders er weliswaar naar streven de tarieven van gemeentediensten kostendekkend te houden, maar dat zij tevens de lage inkomens willen ontzien. Van Loenen en Metaal vragen zich dan ook af wat het college tegen de vrijstelling zou hebben. Tenslotte willen zij weten of het college op een andere manier de mensen met de laagste inkomens wil ontzien. SCHIEDAM - Het verzorgen van een hond of cavia brengt heel wat verantwoordelijkheid met zich mee, weten veel kinderen uit erva- ring. Hokken moeten op tijd ver- schoond. honden op tijd uitgelaten. Al zijn dit vaak niet de leukste klusjes, zonder een goede verzor- ging zou het leven van een huisdier er een stuk minder plezierig uitzien dan het nu is. Maar hoe zou dit nou met boerderijdieren zitten? Kinde ren die hier dagelijks mee te maken hebben, zijn op de vingers van een hand te tellen. Daarom besloot de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur de kinderen tijdens de voorjaarsvakantie eens uit te nodi- gen voor een korte kursus dierver- zorging op de Kinderboerderij. Het enthousiasme onder de jeugd was niet te stuiten. Temeer daar de kur sus ook nog eens kon worden afge- sloten met een heus getuigschrift; dat van hulpboer of -boerin. Met gretigheid werden de talloze dieren op de boerderij in het Beatrixpark gevoerd en in de watten gelegd. Maar ook de minder leuke karweit- jes werden niet uit de weg gegaan. Het hok van de varkens moest im mers ook schoongemaakt en aan kant gebracht. Een hele klus, kon- den de ruim vijftig deelnemers na afloop vertellen. Hetzelfde gold voor het melken van de geiten. Zo gemakkelijk als dat er uit ziet, is het in de praktijk zeker niet. En het knippen van de nagels van konij- nen, vereist het nodige geduld en vooral een vaste hand. Na het zwa- re werk, kon in alle rust worden gewerkt aan het verslag van de praktische kursus. Naast het be- schrijven van de opgedane ervarin- gen, konden hier ook de bewijs- stukken worden ingeplakt van een dagje dierverzorging in de vorm van wat haar en enige soorten voer. SCHIEDAM - Tijdens de veer- tigste Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart gaan de kinderen van groep 8 van de ba- sisscholen St. Bernardus. Ke- thel en De Singel bomen. strui- ken en klimplanten tegen in- koopsprijs verkopen aan de in woners van de gemeente Schiedam. Geinteresseerden kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur terecht op de verkooppun- ten: Hof van Spaland. De Hoogstraat ep Liduinaplein bij Julianapark. De veertigste Nationale Boom feestdag heeft het thema 'Een zee van bomen". Sinds 1957 hebben in heel Nederland na melijk zo'n 2,5 miljoen kinde ren een zee van bomen (2 mil joen bomen) aangeplant. Inwo ners van de gemeente Schiedam kunnen door het kopen van een boom of een struik de zee van bomen verder uitbreiden. Zo wordt de leefomgeving van de kinderen groener en levert de koper een bijdrage aan een be- ter milieu. Op de verkooppunten is er voor ieder wat wfls. Mensen met een balkon, een tuin of een gevel- tuin kunnen er terecht voor een Berk, een Lijsterbes, een Vlin- derstruik, een Roos, een Klim- op, een Klimhortensia of een Wilde Wingerd. De prijs hoeft geen bezwaar te zijn. De Hoofdafdeling Groenvoorzie ning en Natuur zorgt er in sa- menwerking met Dienst Educa- tie voor dat ze tegen inkoops- prijs van de hand gaan. En wan- neer men een boom koopt, kan deze zelfs als extra service s' middags bij de koper thuis wor den bezorgd. Naast het verkopen van bomen en struiken gaan de kinderen in het Volkspark, de Galileistraat e.o. en De Velden zelf ook bomen en struiken planten. Wie meer informatie wilt over de Nationale Boomfeestdag of het kopen van bomen en strui ken. kan contact opnemen met Marcel Scheefhals van de Hoofdafdeling Groenvoorzie ning en Natuur, tel. 246 55 22. Zie elders in dit blad VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK Scherpe prijzen! Wij zijn geopend tot 19.00 uur Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-471 54 96 In onze artikel over de MaasposT schrikkelbaby, hebben wij per abuis vermeld dat het pas in 2004 weer schrikkeljaar zou zijn. Na ve le reacties van de lezers is ons dui- delijk geworden dat het al in 2000 weer schrikkeljaar is, om de sim- pele reden dat een schrikkeljaar door vier deelbaar moet zijn. Onze verontschuldigingen voor deze fout en dank aan een ieder die ons daarop gewezen heeft. Redactie MaasposT AIWA HS-PX 547

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1