Kort geding moet moskee redden van ontruiming Ontwikkelen Afdrukken Exotische literatuur siert Boekenweek Verdeeldheid over komst McDonald's 28.95 Ademnood bij Linda, Roos en Jessica LENTEFEESTEN IN SCHIEDAM 95 m Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. 22 23 24 GR0EN00RD VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR MiiV/.V.WjMT 2E SET FOTO'S NU F.2.5° 7*,UiUhVMV*V.WMl<Um SUPER STUNTAANBIEDING GRATIS MUZIKAAL VOQRJAARS- VOORDEEL BIJ CORRECT Wedstrijd Popunie Volleybal Rijnmond Boekenweek Spreekuur VVD-fractie Rolstoelbus patienten Dierenweide De Gorzen jf RENAULT flvondwinkel Parkweg weekaanbiedinq ZIE IN DE KRANT DE ONGEKENDE AANBIEDINGEN VAN DE WINKELIERS VAN DE GROTE 0ML00P Ook vohens de Consumenten (aids b ..BETER IN BEELD... EN GELUID NU OOK IN MAASSLUIS Bonebag door naar finale van Zuid-Hollandse Popjacht Nieuwe baas hoeft niet bang te zijn voor leegloop ledereen welkom op Schiedams Boekenbal in exotische sfeer De Popkoepei van Zuid Holland Schiedam HUIZEN KOPEN HUREN (VER)BOUWEN EN RENOVEREN 1996 DRUKWER K VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK FOT# VIDE# AUDU Sihiedam-Centrum: Hoogstraat 44 De klant centraal, de auto optimaal 1 -jarig bestaan (dortderdag 14 maart t/m zondag 17 maart) Pamper's Boy or Girl dubbelpak diverse maten Parkweg 1 -3 Schiedam Telefoon 473 37 52 7 dagen geopend van 16.00- 24.00 uur %Si| Donderdag 21 t/m zaterdag 23 maart (waaronder een geweldige couponaktie) fWI FOTOROUITJL t.w.v. 7,95 VOOR_DE totaalpbljs MAAR FOTO VIDEO AUDIO TELECOM INFORMATIE TELEFOON 0104610106 ltaliaansfp& Duitse Ke Likens zie adverfentie elders in de2e krant FDITIE-OPLAGE 37.745 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 20 MAART 1996, 3e jaargang nr. 12 SCHIEDAM - De fractie van de WD in Schiedam heeft een spreekuur inge- steld. Hiermee volgt men een van de voorstellen die bedoeld zijn om de gemeen- tepolitiek dichter bij de Schiedammer te brengen. ledereen die een typisch Schiedams onderwerp bij de fractie onder de aandacht wil brengen, is welkom. Het eerste spreekuur wordt gehouden op 21 maart van 19.30-20.30 uur in de frac- tiekamer van het Stadhuis. Het tweede staat gepland voor 25 april. Naast het spreekuur blijft natuurlijk ook gewoon een telefoontje naar de fractiesecretaris een goede manier om een punt aan de fractie door te geven. Marianne Moi is bereikbaar onder nummer 4264786 en brengt de beller in contact met de juiste persoon of per- sonen. SCHIEDAM - De sleutel van een spiinternieuwe rol stoelbus werd maandag 18 maart overhandigd aan de Bewonerscommissie en Cli- entenraad van woon- en zorgcentrum Thurlede en zorgcentrum Francois Ha- verschmidt. Een lang ge- koesterde wens ging hier mee in vervulling. Patienten, maar ook bewo- ners, kunnen voortaan op maat worden vervoerd naar bijvoorbeeld ziekenhuis, fa- milie of uitstapjes. De rol stoelbus zal door beide Schiedamse centra worden gebruikt. Thurlede en Francois Haverschmidt werken al enige maanden nauw met elkaar samen. Dit brengt met zich mee dat het be- schikbare geld op een veel doeltreffender manier kan worden gebruikt dan voor- heen. Het aanschaffen van een gezamenlijke bus is hier een voorbeeld van. Daar- naast hebben ook de bewo- ners al volop kunnen profi- teren van de vele extra's die de samenwerking met zich mee brengt. SCHIEDAM - Kinderdie- renweide De Gorzen zit in de lift. Zozeer zelfs dat don- derdag 28 maart de oprich- tingsvergadering wordt ge houden. Deze vindt plaats in het pand van Bewoners Ver- eniging Schiedam-Zuid aan de Leliestraat 10 en begint om 20.00 uur. Achter de schermen wordt druk .overleg gevoerd, maar een probleem is vooralsnog onopgelost: de naam van de dierenweide. Daarom roept de vereniging de hulp in van alle jonge Gorzenezen. Voor de grappigste, mooiste of ontroerendste inzendingen liggen er mooie prijzen klaar. De verzinner van de allerleukste naam mag ter zijner tijd zelfs de weide ko- men openen. Inzendingen kunnen tot en met maandag 20 mei worden ingeleverd bij de Retourette van de ge- broeders De Block. Ook wil men graag vernemen hoe de boerderij er volgens de kin- deren uit moet komen te zien. Getekende, geplakte of gebouwde ideeen kunnen eveneens tot en met 20 mei bij de Retourette worden in geleverd. En ook hier zijn weer diver se leuke prijzen mee te ver- dienen. Alle inzendingen zullen tenslotte worden ten- toongesteld in het milieu- pretpark aan de Groene- iaan. Er kan individueel of in groepen worden deelge- nomen. Voor meer informatie kan er gebeld worden met Mat- thijs Rorije, tel. 4270006 (na 18.00 uur). SCHIEDAM - Om de ontruiming van hun moskee tegen te houden heeft de Islamitische Culturele Vereniging onlangs een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Deze wil namelijk het gebedshuis op de hoek van de Vijgensteeg en het Spinhuispad laten dichttimme- ren, omdat het gebruik van de moskee in strijd is met het bestem- mingsplan. Daarin is volgens de gemeente geen plaats voor een reli- gieus centrum. De Rotterdamse rechtbank gaf de gemeente gelijk. De gelovigen eisen nu een verbod op het toepassen van deze gerech- telijke uitspraak. Ze zien juridische mogelijkheden in de Grondwet, waarin staat dat iedereen recht heeft op godsdienstvrijheid. Bo- vendien zou het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel in het ge ding zijn, omdat de gelovigen op straat komen te staan als de mos kee wordt gesloten en dit terwijl de gemeente, volgens de Islamitische Culturele Vereniging, helemaal geen nadeel ondervindt van de aanwezigheid van de moskee. De gemeente wil echter van het ge- bouw af om ruimte te scheppen voor een woningbouwproject, dat ontworpen wordt door de Zweedse architect Ralf Erskine. Het mos- keebestuur en de gemeente staan al twee jaar tegenover elkaar, sinds de vereniging het pand begon te verbouwen, terwijl daar geen ver- gunning voor Was. Miljoenen hebben de Islamieten tot nu tot in het gebouw gei'nves- teerd. In het pand is dan ook niet alleen een gebedshuis gevestigd, maar ook een kantine, een winkel, een logeerruimte voor de imam, VRIJDAG 1 1 ZATERDAG 1 1 ZONDAG 1 14.00 - 22.00 1 I 11.00- 18.00 1 11.00- 18.001 Scherpe prijzen! Wij zijn geopend tot 19.00 uur. Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-47154 96 kliin een moskeeschool, een begrave- nisondememing en een bede- vaartsreisbureau gevestigd. Het geld werd ingezameld door de Mil- li Gorus, een Turks/Islamitische beweging die sindsdien eigenaar van het onroerend goed is. De vele ondernemingen, zoals het reisbu- reau, betekenen volgens de advo- caat van de vereniging dat de mos kee moet worden gezien als een bedrijf en bedrijven mogen vol gens het bestemmingsplan gewoon in het pand gevestigd zijn. Het pand is het vroegere onderkomen van de bedrijfsgemeenschap Schiemond en heeft tegenwoordig de bestemming wonen of bedrij ven gekregen. Volgens de ge meente is de moskee wel degelijk een religieus centrum en dat past nu eenmaal niet in het bestem mingsplan. De rechter vond dit ook en zei dat de Nederlandse voorschriften met betrekking op de ruimtelijke inrichting als heel be- langrijk worden gezien. Boven- dien dacht de rechter dat er elders in de regio nog andere mogelijkhe den zijn om een moskee in te rich- ten. SCHIEDAM - Populair is het niet, de literatuur uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Of de Boe kenweek van 1996 hier iets aan zou kunnen veranderen, blijft de grote vraag. Toch zijn de readies in bibliotheek en boekhandel bui- tengewoon positief te noemen. Blijkbaar wil men toch graag wel- eens een blik werpen in deze zo to- taal verschillende literatuur. Nog een paar dagen, om precies te zijn tot en met zaterdag 23 maart, staat het 'Eeuwig Eldorado' nog cen- traal. Volgens een eeuwenoude mythe gingen vele ontdekkingsrei- zigers uit Europa hier honderden jaren geleden tevergeefs naar op zoek. In het Eldorado, dat in de Zuidamerikaanse binnenlanden lag, zou zich een aanzienlijke hoe- veelheid goud bevinden. In plaats van het beloofde goud vond men niet meer dan wat zand en klei. Toch bleef het continent de bij- naam houden. Hoewel het thema tien dagen lang centraal staat, blijkt de gemiddelde boekliefheb- ber tijdens deze speciale week van het boek vaak toch liever een boek van Hollandse bodem aan te achaf- fen. Om in aanmerking te komen voor het boekengeschenk van Van Dis maakt dit niets uit. Zolang er maar genoeg besteed wordt, krijgt men de 'Palmwijn' er bij kado. Maar lenen kan natuurlijk ook. In elke Openbare Bibliotheek bevindt zich een keur aan literatuur uit alle windstreken. Voor de literatuur- liefhebber dus een echt eldorado. SCHIEDAM - Schiedammers met een zwak voor Big Macs en franse frietjes hoeven in de toekomst wel- licht niet meer over de stadsgren- zen hun heil te zoeken. Als het na melijk aan de Amerikaanse ham- burgerketen McDonalds ligt, opent het eerste Schiedamse filiaal bin- nenkort haar deuren aan de Broers- vest. Een woordvoerder van het bedrijf heeft bevestigd dat McDo nalds een vestigingvergunning heeft aangevraagd voor het rech- tergedeelte van de vroegere zaak van schoenwinkel Van Dalen, vlakbij de ingang van de Nieuwe Passage. Maar de meningen zijn verdeeld over de komst van de fas- tfood gigant. Zo is Salamander Schoenen, die zich volgende week in het 'buurgedeelte' van het pand vestigt, bang voor zijn imago. De geur van het eten en het feit dat de klanten al hamburgerhappend voor de deur af en aan lopen komen de uitstraling van de winkel niet ten goede. Ook de omliggende bewo ners hebben inmiddels aan de bel getrokken. De bovenburen denken dat de overlast die klanten zouden veroorzaken op de brommerof in de auto onaanvaardbaar is. Ook bewonersvereniging Schiedam- Centrum zint op acties. In het Rot- terdams Dagblad vertelde secreta- ris P. Bothof van de vereniging on langs dat men op zich niets tegen McDonalds heeft. „Ik vrees alleen dat er op deze plek grote proble- men ontstaan, de winkel ligt in een wandelgebied, pal naast de tram- baan. Klanten zijn echter te lui om te lopen zeker als de garage van de Nieuwe Passage dicht is. Ze gaan dan voor de deur parkeren en dat leidt weer tot overlast voor win- kelend publiek en omwonenden." Bovendien vindt Bothof dat er al genoeg horeca in de binnenstad is. „Voordat je het weet komen er im- mers nog alleen maar hamburger- klanten en patateters naar het cen trum." Reden genoeg voor de be wonersvereniging om er de leefmi- lieuverordening op na te kijken. Daarin staat dat het aantal vierkan- te meters vloeroppervlakte voor de horeca in het centrum niet verder mag stijgen. Dat betekent dus dat McDonalds niet welkom zou zijn in de Schiedamse binnenstad, aan- gezien het restaurant onder deze horeca-regeling valt. De gemeente denkt hier echter anders over. De ze beperkende maatregel geldt niet voor eetzaken en McDonalds heeft een aanvraag ingediend voor een restaurant. De hamburgerketen omzeilt zo de verordening. Hoewel de komst van McDonalds dus nog allerminst zeker is, is er ondertus- sen wel al een voorlopig huurcon- tract getekend met de eigenaar van het winkelpand. Dit contract wordt definitief als de gemeente McDo nalds toestemming geeft zich in de Schiedamse binnenstad te vestigen en dat gebeurt weer niet eerder dan dat er een hoorzitting is gehouden. Ambtenaren buigen zich momen- teel over het vestigingsplan van het fastfoodrestaurant. Zo wordt er ge- keken naar de gevolgen voor de openbare orde. Bovendien wordt de bouwaanvraag getoetst aan de woon- en leefsituatie. Daarna wordt er voor omwonenden een hoorzitting gehouden. Tenslotte wordt het plan vier weken ter inza- ge gelegd voor schriftelijke reac- ties. waarna de Burgemeester Scheeres uiteindelijk beslist. D0RZ0 v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 DE EERSTE WINKEL MET DAGPRIJZEN Vlaardingen- Het optreden van de Goede Tijden, Slechte Tijden sterren afgelopen zaterdag bij het VSB ijsfestijn op het Veerplein zorgde bij enkele jonge bezoe- kers bijna letterlijk voor Adem nood. Vele honderden mensen waren op het optreden afgeko- men van de dames uit de populai- re TV soap die in het dagelijks le- ven Babette, Guusje en Katja he- ten. Een aantal kinderen die hele maal vooraan stonden kregen het even te kwaad door de drukte en kregen als troost een rustig plek- je, vlak achter de dames GTST. Na de vertolking van de mega-hit Ademnood, zongen de meiden nog vier nummers waaronder hun nieuwe single Alles of niets. De populariteit van Linda, Roos en Jessica bleek wel tijdens het optreden; er werd gesmeekt om een handje of een handtekening. FOTO: JACCO ZANSTRA FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN WAANZ1NN1GE. y (36 OPNAMEN f 5, MEERPRIJS) VANDAA* GEBRACHT, MOAGIN KLAAR!If GOLDKOOPSTl FOTO'S ALLIEN BU KINO RAMA ROTTERDAM Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen I* Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voor straat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 Poggenpohl Rational Scavolini Keuhendeiign B. V. ShowroomiMaasweg iO-Maassluis Zie paginaTxooi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1