Schiedams Boekenbal stelt Zuid-Amerikaanse cultuur centraal a Restaurants schenken binnenkort Molenwijn Wereldberoemde bodybuilder opent sportzaak in Schiedam 159f" 3 MaasposT Algero MaasposT KORT Algero MaasposT Zang, dans en literatuur Drie dagen met alle informatie over kopen, (ver)bouwen, huren, renoveren en ouderen- huisves- ting in Ahoy' te Rotterdam! KERKDIENSTEN Vieringen SCHIEDAM SCHIEDAM - Een Brazili- aanse vechtdans, liedjes in een Indianentaal en Suri- naams vermaak met een se- rieuze knipoog. Deze exoti- sche onderdelen vormen de ingredienten van een specia- le feestavond, die ter gele- genheid van de boekenweek wordt gehouden in de aula van het Stedelijk Museum. Een paar uur voordat het 'Eeuwig Eldorado' van de Latijns-Amerikaanse bin- nenlanden voorgoed uit de boekhandel verdwijnt, kan er door middel van zang, dans en literatuur nog een- maal ten voile van worden genoten. Hoewel de animo voor Zuid-Amerikaanse en Caribische literatuur een stuk minder is dan die voor boeken van Hollandse bo- dem, lijkt niemand te twijfe- len aan het succes van de avond. „De acts ogen in ie- der geval al leuk, dus ook degenen die niet zo veel le- zen of er niet van houden, kunnen een gezellige avond hebben", aldus Marja van Weijen van boekhandel Van Leeuwen. Het spaarmaat krediet!! Uniek leen- en spaarsysteem! Marten Meesweg 107 010-4215144 SCHIEDAM - Op de laatste zondag van de maand maart kan er weer volop geruild en getaxeerd worden in Dienstencen- trum De 4 Molens. Verzamelaars van stripboeken, prentbrief- kaarten of bijvoorbeeld munten kunnen elkaar 24 maart vanaf 13.30 uur treffen. De toegang is gratis. Koffie-inloop Naailes Reanimatie Thema-avond Modeshow Belastingspreekuur Medicijnen Het spaarmaat krediet!! Het krediet dat geen geld hoeft te kosten! Marten Meesweg 107 010-4215144 Goede locaties Ahoy' is van oudsher een uit- stekende locatie voor dit soort gelegen, goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Par- keergeiegenhetd is er volop. op w 22 von 14-22 uur, 23 vm 1118 uur en Kijkopstadenwijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstadenwijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag 20 maart 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 Hervormde Gemeente Schiedam Opstandingskerk, Burg. Honnela- ge Gretelaan. Aanvang: 10.00 uur, Ds. A. N. Verheul. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, Hr. G.A. Bruin. Aanvang: 17.00 uur, Ds. L.J. Ge- luk. Aanvang: 19.00 uur, Muzikaal avondgebed. Huize Thomas, Grieksestraat. Aanvang: 10.00 uur. Ds. N.J.M. Hoogendijk. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, Ds. R.A. Bos ch. Gereformeerde Kerk Schiedam De Ark, Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, Ds. W.R. van Wieren. Magnalia Del Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, Ds. G. de Lang. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, Ds. R.A. Bos ch. Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, Ds. N.K. Mos. 27 maart, 19.00 uur: avondgebed. St.Martinuskerk, W.Andriessen- laan. Aanvang: 09.30 uur, Ds. J. Sosef en pastor K. Veltman. Schieland Ziekenhuis. Aanvang: 10.30 uur, Ds. H.J. Kouwenhoven. Gereformeerde Bond Gilde College, Nieuwe Damlaan. Aanvang: 10.00 uur, Ds. G.H. van Kooten. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 17.00 uur, Ds. L.J. Ge- luk. Basiliek van de H.Liduina en O.L.V. Rozekrans Singel 106. Vrijdag, 22/03: 19.00 uur bidden. Zaterdag, 23/03: 17.15 uur kapel, 18.30 uur Eucharistie- viering. Zondag, 24/03: 09.15 uur Hoogmis (herenkoor I.H.D.), 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor P.M. Vismans. Huize Frankeland. Zaterdag 23/03: 17.15 uur Eucharistieviering met pastor P.M. Vismans. Zondag 24/ 03: 09.15 uur Eucharistieviering. R.K. Parochiekerk O.L.V. Visi- tatie Dr. Schaepmansingel 3. Zondag 09.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. Vrijdag 09.15 uur: weekviering in dagka- pel. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur. Kapt. en mevr.A.J.Plaisier. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, Ds. A. Wtenweerde (Rem). Ook dit jaar hebben de scholen en kerken in Schiedam-Noord een plan ontwikkeld voor het houden van maar liefst vier oecumenische vieringen op een ochtend. Dit bij- zondere evenement vindt plaats op zondag 24 maart. Het raamwerk voor de liturgie is weliswaar sa- mengesteld door een centrale werkgroep, maar elke school en kerk hebben hier hun eigen draai aan gegeven. In de Jacobuskerk werkt pastor Remmerswaal samen met de Sauer-Bekkerschool. Ds. Mos verzorgt de dienst in de Dorpskerk samen met basisschool Kethel en ds. Van Wieren in De Ark met basisschool De Regen- boog. In de Martinuskerk spreken tenslotte ds. Sosef en pastor Velt man, terzijde gestaan door basis- school De Notenkraker. Het hoofdthema van de viering is de- zelfde als die van de oecumenische vastenaktie: Sante, op een gezonde toekomst. Alle vieringen beginnen om 10.00. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 VERTEGENWOORDIGERS: R. Versnel R.de Hoog Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004283 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Het Schiedamse 'Boekenbal' kent een traditie van meer dan twintig jaar. Elk jaar komen ver- tegenwoordigers van de twee boekhandels die de stad rijk is, de Vrienden van het Stedelijk Mu seum en de bibbliotheek bij elkaar om een avond in elkaar te draaien die niet voor het nationale bal onderdoet. Het enige dat ■UUWiq a t torn Nu nog boekenweek in de winkel, vrijdag het Eeuwig Eldorado in het Stedelijk Museum. schijnt te ontbreken zijn de Ne- derlandse coryfeeen, maar dat ge- brek wordt ruimschoots goedge- maakt door de artiesten uit het continent waar het allemaal om draait. Het thema van de boeken week 1996, 'Eeuwig Eldorado', bracht met zich mee dat er flink over de grenzen gekeken moest worden. Geen eenvoudige opga- ve dus. Vooral met behulp van het Centrum van Inheemse Cultu- ren in Amsterdam konden toch genoeg mensen worden gevon- den om voor vermaak te zorgen in het Schiedamse museum. Doordat de bekendheid met schrijvers uit Zuid-Amerika zeer gering is, zullen de gecontracteer- de namen voor nagenoeg ieder- een onbekend zijn. Maar dat is volgens Van Weijen zeker geen reden om verstek te laten gaan. „De avond biedt een zeer gevari- eerd programma met voor elk wat wils. Niet alleen literatuur komt aan bod. Zo wordt er bijvoor- beeld geopend en afgesloten met een tangogroep. Leuk om naar te kijken, maar ook om zelf mee te doen. Daarnaast wordt er voor het eerst dit jaar een exotische cock tail geserveerd bij binnenkomst. We willen er eigenlijk dus ge- woon een tropisch feestje van maken in het Stedelijk." De avond, die door journalist Dick van der Lugt aan elkaar zal worden gepraat, begint met een acrobatische dansgroep uit Brazi- lie. Van Weijen, die de groep al op video bezig heeft gezien, heeft hoge verwachtingen van deze bij- zondere act. „Er wordt een ge- vecht geleverd door middel van dans en acrobatiek. Het beste kun je het je voorstellen als een krijgdans, waarbij telkens een vraag wordt gezongen. De ande- ren geven dan zingend antwoord terug." Van geheel andere aard is de act van Enrique Casanova, telg van een van de laatste Indianenfa- milies. Hem kwam men op het spoor in Amsterdam, waar hij verblijft sinds hij het door Le Pen gedomineerde Parijs verliet..Ca sanova zal enkele liederen ten ge- hore brengen in het Guarani. Een taal die alleen nog in Paraguay op de scholen wordt onderwezen. Daar heeft het zich een volwaar- dige plaats verworven naast het Spaans", legt Van Weijen uit. De taalbarriere zal tijdens de avond worden opgeheven door een ver- taler, zodat de kern niemand kan ontgaan. Ook de gedichten van Anabel Torres uit Colombia zul len door middel van een tolk wor den vertaald. De meest toeganke- lijke schrijver die acte de presen ce zal geven is wellicht Paul Mid- dellijn. In Suriname beschouwt men hem al jaren als de bewaker van de orale traditie, terwijl voor hemzelf storytelling een manier is om een brug te slaan tussen ver- schillende culturen. Hoewel er tijdens de feestavond toch nog wel het een en ander on- vertaald zal blijven, zijn alle boe ken die tijdens de Boekenweek centraal staan volledig in het Ne- derlands vertaald. Toch lijkt de Zuid-Amerikaanse literatuur, ge- meten naar verkoopcijfers, voor menigeen toch nog te moeilijk te zijn. Van bekende schrijvers als Gabriel Garcia Marquez en Isabel Allende wordt weliswaar veel verkocht, maar werken van Arion of Cortazar lijken vaak voorbe- stemd tot een leven in de rekken van boekhandel of bibliotheek. Toch blijven veel uitgevers, waaronder het Amsterdamse Meulenhoff, het keer op keer weer proberen. Met name tijdens deze boekenweek die nog tot za terdag 23 maart doorloopt. De boekenavond, georganiseerd door boekhandel Mercurius, boekhandel Van Leeuwen, Stich- ting Vrienden van het Stedelijk Museum en de Openbare Biblio theek, vindt plaats op vrijdag 22 maart in de aula van het Stedelijk Museum. De toegang is vijf gul den en op vertoon van het toe- gangsbewijs ontvangt men bo- vendien een exotische cocktail. De aanvang is 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek Noord en Centrum, Boekhandel Mercurius en Van Leeuwen en het Stedelijk Museum. SCHIEDAM - Het was zeker geen alledaags gezicht. In de wijnhallen van Hosman Vins had zich vorige week donderdag een bont gezel- schap verzameld. Restaurateurs en chef-koks van La Duchesse, Le Pecheur en Hosman Freres, burge- meester R. Scheeres en enkele ver- slaggevers kozen uit tien geselec- teerde rode wijnen de enige echte Molenwijn. Vanaf 1 april wordt deze Molenwijn, Castano Tinto 1994, Bodegas Castano, in de drie restaurants als aanbiedingswijn ge serveerd. Van iedere verkochte fles komt vijf gulden ten goede aan de wederopbouw van De Wal- visch. Kaarsengeur zorgt ervoor dat je je eerder in de kerk waant dan in de sfeervolle wijnhallen van Hosman Vins. Een beetje hulpeloos staan de verslaggevers en burgemeester Scheeres random de tien rode wij nen. Want wijnproeven, hoe doe je dat? Natuurlijk, iedereen weet dat het niet de bedoeling is om tien voile glazen achter in de keel te gieten. Maar hoe beschrijf je geur en smaak? Met cliche's als 'een mooie voile ronde wijn' kan je je een keer behelpen, misschien twee keer, maar de rij flessen is lang. Een toespraak van W. Hosman zorgt gelukkig voor uitstel van executie. Hij betitelt de actie van de drie restaurants als een kleine geste aan de afgebrande molen die onlosmakelijk verbonden is met het rijke verleden van Schiedam. Gedurende vijf maanden gaat van elke verkochte fles Molenwijn vijf gulden naar de wederopbouw van Molen de Walvisch, legt hij uit. Burgemeester Scheeres valt Hos man bij: „De molen moet en zal herbouwd worden.". Voor de we deropbouw is anderhalf miljoen gulden nodig, zegt hij, de spontane acties van de afgelopen weken hebben al fl. 160.000 opgeleverd. „Mede omdat deze acties gecoor- dineerd moesten worden, is de ge meente er nog niet aan toegeko- men zelf een actie op poten te zet- ten." Dan is het moment supreme aange- broken. In gewijde stilte worden de flessen ontkurkt. Een droge 'plop' klinkt. Iedereen krijgt een blad verstrekt om zijn bevindingen over de wijnen te noteren. „Moet CASTANO TINTO 1994 f 5 va«i <f« wtooppip vm im n ttestemd voor (te wefteropfoouw van mm fie WaMsch" (itfgebramt m m nacht van J 4 op 15 tebruan 1996 ij Rtoiaan je nou de wijnen gewoon een cijfer geven?", zegt de journalist van het AD. „Ach, het gaat er gewoon om of je 'm lekker vindt of niet", ant- woordt M. van Bruggen van La Duchesse. De eerste wijn valt wat tegen. On- danks de diepe, krachtige geur is de smaak niet bijzonder. Wijn nummer twee daarentegen valt bij iedereen in de smaak. Het wordt algauw duidelijk dat het gaat om deze wijn, Castano Tinto, Bodegas Castano, en wijn nummer tien, Vi na Alberdi Crianza 1991, Bodegas La Rioja Alta. Van Bruggen lobbyt intensief voor deze laatste wijn. „Maar meneer Scheeres, vindt u ook niet dat wijn nummer tien de beste is?" ,,Een lekker wijntje, in- derdaad", zegt de burgemeester, „maar ik laat het aan de experts over." Ook de verslaggever van het AD wil zich eigenlijk niet over de wijn uitspreken: „Ik hen ver slaggever, ik trek me terug. Het is m'n taak niet." Met een minieme voorsprong wint de Bodegas La Rioja Alta. Niet ie dereen is hier gelukkig over. De wijn is top, dat zeker, maar niet elke gast van de drie restaurants zal deze wat zware wijn kunnen waar- deren, menen de restaurateurs. Be- sloten wordt om toch de voorkeur SCHIEDAM - Jarenlang woonde en sportte hij in Los Angeles en won de ene na de andere titel. Mr. Holland, Mr. Europe en een bron- zen medaille op de Mr. Olympia verkiezing; het zijn maar enkele van de vele titels die Berry de Mey wist te verzamelen. Na twintig jaar bodybuilding op het allerhoogste niveau vond hij het welletjes en keerde met vrouw en dochter terug naar Nederland. Verwacht werd dat hij direkt een sportschool zou gaan beginnen. Het werd echter een sportspeciaalzaak voor fitness en alles wat hiermee te maken heeft. Drie weken geleden gingen de deuren van Berry's Dreamstore open in de Schiedamse Oranje- straat. De Mey zit er ontspannen bij. „Ik weet nog steeds niet helemaal wat me allemaal overkomt, sinds de zaak geopend is. Maar ik laat het maar over me heen komen. Ik ge- niet van elke minuut die ik hier ben." Het lijkt nog maar kort gele den dat hij dag in, dag uit bezig was het gespierde lichaam in opti- male konditie te houden. Nu wil hij met zijn Team Action Sports deze ervaring graag overdragen op an- deren. In het ruime, monumentale pand is werkelijk alles aanwezig wat in een sportschool niet mag ontbreken. Toestellen, gewichten. accessoires, kleding en voedings- supplementen. De Mey zegt met de opening van zijn eigen winkel de perfecte combinatie tussen sport en zaken te hebben gevonden. „Twintig jaar heb ik in die sport school gezeten, daar had ik geen zin meer in. Mijn gedachten gin gen uit naar een sportspeciaalzaak, omdat andere zaken op fitness-ge- bied zo klein zijn. Hier heb ik de ruimte die je voor een up-to-date fitness-winkel nodig hebt. Boven- dien zit fitness geweldig in de lift. Hoorde je er tien jaar geleden nog helemaal bij als je een balletje kon slaan, nu geldt dat voor fitness." De winkel is op Amerikaanse leest geschoeid. Wat in het oog springt is de informatiebalie, waarachter De Mey altijd zelf te vinden is. „Koop je een toestel, dan moet je ook weten hoe je daar goed mee om kunt gaan. Een handleiding volstaat niet. Ik stel voor de klant een gebruik- of trainingsschema op, dat helemaal op de persoon zelf is afgestemd. Voor mij een kleine moeite, voor de klant van onschat- bare waarde." Hetzelfde geldt voor de lange rij voedingssupple- menten die in de Dreamstore staat opgesteld. Deze proteinen, vitami- nen, eiwitten en koolhydraten in geconcentreerde (pil)vorm doen sommigen een beetje 'eng' aan, maar blijken volkomen onschuldig te zijn. „Sterker nog", vult De Mey aan. „Iedere sporter heeft er een bepaalde hoeveelheid van no dig, wil hij tegenwoordig nog vooruitgang boeken. Het heeft he lemaal niets met doping te ma ken." Maar ook hierbij blijkt 'voorlichting' het toverwoord te zijn. ,,Zou je op eigen houtje wat uit gaan zoeken, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Resultaat is onnodig veel geld uitgeven aan dingen waar je misschien helemaal niets aan hebt. Ik vraag de mensen altijd wat ze ermee willen berei- ken, welke sport ze doen en op welk niveau. Samen zoeken we dan de juiste voeding uit." De Schiedamse Team Action Sports is de tweede in Nederland. Zonder te overdrijven durft De Mey te stellen dat de zaak een naam heeft in de fitness-wereld. Toen hij op zoek ging naar een leuk pand, heeft hij dan ook elke vierkante meter winkelruimte in Schiedam en Rotterdam overwo- gen. Uiteindelijk viel zijn oog op de Oranjestraat. „Omdat het goed bereikbaar is vanaf de grote weg en omdat je er nog in de buurt kunt parkeren. Voor een sportzaak met klanten uit alle hoeken van Neder land een must." te geven aan de meer toegankelijke Bodegas Castano. In de wijnhallen weerklinkt een laatste toost: „Voor de molen!". De Molenwijn kost in de drie res taurants fl.45,- per fles. Het specia- le etiket is ontworpen door recla- mebureau-Fige Productions en ge- drukt door drukkerij Rosman. De wijn is voor fl. 17,50 ook verkrijg baar in de wijnhallen van Hosman Vins, Westvest 44. Ook hiervan komt vijf gulden per verkochte fles ten goede aan De Walvisch. Ope- ningstijden op donderdag van 14.00 tot 21.00 uur; vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur; en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Elke morgen vanaf 10.00 uur kan er een kopje koffie of thee worden gedronken in Het Gebouw aan het Broersveld 142. Tijdens deze koffie-inloop kan men direkt informatie aanvragen over aktiviteiten in de stad en cur- sussen van de SVO. Een leestafel met kranten, tijdschriften en fol ders is aanwezig. Anita Olij zit klaar voor het uitlenen van boeken voor en door vrouwen. Lidmaat- schap van deze bieb is fl.5,- per jaar en het leengeld bedraagt een kwartje per boek. SCHIEDAM - Naailes voor Ma- rokkaanse vrouwen vindt weke- lijks plaats op maandag- en don- derdagmorgen. Er wordt les gege ven door een docente die zowel Arabisch als Nederlands spreekt en waarvan de fijne kneepjes van het vak geleerd worden. De lessen worden gegeven van 09.30-11.30 uur en kosten fl.3,50 per les. Van te voren aanmelden is noodzake- lijk. Dit kan bij de SVO, tel. 4734545. SCHIEDAM - Een cursus reani matie en een aanvullende cursus levensreddend handelen worden vanaf 3 april georganiseerd in Klubhuis Zuid. Reanimatie, voor personen vanaf 16 jaar, wordt ge geven op woensdag van 20.00- 22.00 uur en neemt drie avonden in beslag. Levensreddend hande len wordt op dezelfde tijd gegeven, maar zal pas op 24 april beginnen. De kosten zijn fl.60,- voor de twee cursussen en fl.37,50 voor alleen de reanimatiecursus. De herha- lingsavond voor oud-cursisten vindt plaats op 15 mei. Inlichtin- gen en aanmelden bij Annelies de Groot van het klubhuis, tel. 4267297. SCHIEDAM - Betekent het jaar 2000 iets voor ons in religieus op- zicht? Hierover kunnen Rooms- Katholieken maandag 25 maart praten in De Wilgenburg. Priester, historicus en theoloog dr. G.J.N, de Korte zal onder andere ingaan op de speciale aandacht die Paus Johannes Paulus II voor de komen- de drie jaar vraagt voor de Drie- eenheid. Ook zal er gesproken worden over dit jaar, dat door hem wordt aangeduid als een jaar van bezinning, verdieping en bekering. De avond begint om 20.00 en is gratis toegankelijk. SCHIEDAM - Modehuis Van der Klooster organiseert op donderdag 21 maart een modeshow in dien- stencentrum de Woudhoek. Om 10.00 uur betreden de dames de catwalk, waarna de verkoop vanaf 12.45 uur van start gaat. De toe gang is gratis en ook voor het eer ste kopje koffie hoeft men niets te betalen. SCHIEDAM - Voor alle vragen op belastinggebied en hulp bij het in- vullen van het formulier, kan men vrijdag 22 maart van 10.00-16.00 uur terecht tijdens het speciale spreekuur in dienstencentrum de 4 Molens. Van te voren moet wel even een afspraak worden gemaakt aan de receptie van het centrum aan de Nieuwe Damlaan. SCHIEDAM - De Stichting Oude- renwerk Schiedam organiseert twee voorlichtingsbijeenkomsten over medicijngebruik. Mevrouw Wiegman van apotheek Jansen zal toelichten waar ouderen op moeten letten. Donderdag 21 maart van 09.30-11.30 uur wordt men ver wacht in dienstencentrum de 4 Molens en op 27 maart rond de zelfde tijd in de Woudhoek. De toegang is gratis. Ladenkasten Timo' ^op wielen, met rotan manden met 4 laden (75 x 50 x 43 cm d) 549,- Imet 7 laden (123 x 50 x 43 cm d) G Eetkamerstoel 'Chopper' in turquoise, geel, mint, beuken en lavendel 159,- t IJsselmondselaan 175 R'dam tel. 010 - 2842110 Op 22,23 en 24 maart a.s. zal in Ahoy' te Rotterdam voor de derde keer de informatiemanifes- tatie Kopen Bouwen (K&B '96) plaats vinden. In samenwerking met o.m. het Bouwcen- trum, dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) van de gemeente Rotterdam en de V.v.E. Huis en Eigendom zal gedurende drie dagen uitgebreid aandacht worden besteed aan het kopen-, huren-, bouwen-, verbouwen-, gezamenlijk bezit- en de renovatie van een woning en aan ouderenhuisvesting. Tijdens de manifestatie zullen er onder auspicien van het Bouwcentrum seminars worden georganiseerd voor mensen die geinteresseerd zijn in kopen van een huis Huizen kopen Zowel op de stand van de gemeente Rotterdam als op de nabijgelegen stand van de gemeente Hellevoetsluis zult u alle mogelijkheden te horen (en te zien) krijgen die er op deze zeer aantrekkelijke locaties nu en in de toekomst te vinden zijn. Bij de aanwezige makelaars vindt u misschien wel uw eigen droomhuis! Huizen bouwen Architecten, houtskeletbouw, droogstapelbouw, traditionele bouw, kalkzandsteen, maar ook (voor het eerst in Europa te zien!) een nieuw bouwblok uit Nieuw Zeeland met zeer bijzon- dere eigenschappen en voor een zeer lage prijs. Huizen verbouwen Als u uw huis wilt gaan verbou wen is er op de beurs uitgebreid gelegenheid om u te laten infor- meren over bijvoorbeeld serres, dakramen, raamkozijnen, vloe- ren, keukens, deuren, etc. Verrassende mogelijkheden voor betaalbare prijzen. Huizen huren Een ruim aanbod van de duurde- re huurwoningen op toplocaties in o.a. Rotterdam, Spijkenisse en Hellevoetsluis. Modelwoning voor ouderen Op de beurs is een ruimte inge- richt voor het 'wonen voor en door ouderen'. Blikvanger zal een modelwoning van het Cen trum Techniek voor en door Ouderen zijn. Deze ouderenwo- ning met allerlei snufjes zal speciaal gelegenheid van technische voor deze Eindhoven naar Rotterdam worden ver- voerd! Tevens zal op K&B '96 infor matie te verkrijgen zijn over een speciaal koopwoningenproject voor ouderen van Wilma Bouw (ca. 40 woningen) zondag 24 maart van 11-18 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 3