De Walvisch ZES STEDEN DAGEN U UIT Regionale toeristische informatie op ferries Stena Line Rotterdam en omgeving Verblijfsarrangementen nieuw in VVV-pakket Stadsgidsen VVV Schiedam rond de tafel Studiereis Belgische autocaristen en reisleiders/gidsen Vice voorzitter VVV Schiedam treedt af Schiedamse produkten naar Berlijn Arrangement voor indiviauele bezoekers Bussen vol? Laat ze maar komen! BEURZEN Geheim van Holland Stichting vvv Schiedam Britse vakpers in September op bezoek in Schiedam Lekker weg in eigen land NIEUW ONTDEK HET ZELF Buitenhavenweg 9, 3113 BC Schiedam Tel.: 010 -4733000 r %L w j Schiedam k HET GEIIEIM VAN Leiden Schiedam Gouda Dordrecht Delft Haarlem Woensdag 20 maart 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.0I w Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de passagiers die de overtocht van Engeland naar Hoek van Holland maken, nog nauwe- lijks plannen hebben omtrent het vervolg van hun reis en vaak ook geen overnachting hebben ge- boekt. De Stena Line wil haar passagiers met informatie en bemiddeling van dienst zijn en VVV directeuren willen natuurlijk graag dit stukje markt bewerken. Een goede basis voor een samenwerking. Het in- richten van een informatie-desk met boekingsfaciliteiten aan boord van de veerboten is alleen al vanwege de personele bezetting financieel niet haalbaar. Tijdens het overleg van de VVV directeuren in de regio werd geop- perd te onderzoeken of het moge- lijk zou zijn om aan boord van de veerboten informatiezuilen te plaatsen waarmee bijvoorbeeld te- vens een hotelreservering gemaakt zou kunnen worden. De Stena Line reageerde enthousiast op dit plan. Het wordt op dit moment nader uitgewerkt. Vast staat al w&l dat het technisch mogelijk is. Voordat de eerste zuilen in gebruik kunnen worden genomen zullen er nog heel wat veerboten tussen En geland en Hoek van Holland heen en weer varen. Tot die tijd zullen de VVV's in de regio er met elkaar voor zorgen dat de passagiers die in Hoek van Holland aankomen, aan boord reeds de nodige infor matie hebben kunnen krijgen over het boeiende en contrastrijke ge- bied waarin de veerboot afmeert. Na een periode van her-orientering binnen het samenwerkingsproject van VVV's in de regio 'Delta Rot terdam' werd kortgeleden de draad weer opgepakt. De VVV's Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en Voorne kwamen te Schiedam bij- een. Een nieuwe project-manager en een nieuwe onafhankelijke voorzitter zullen met medewerking van genoemde VVV's vanaf heden leiding geven aan de samenwer king op het gebied van de toeristi sche promotie van Rotterdam en omgeving. Tijdens deze eerste vergadering na geruime tijd werd een inventarisa- tie gemaakt van punten die in de komende maanden besproken en aangepakt moeten worden. De sa menwerking van de VVV's in de regio op het gebied van de toeristi sche promotie wordt financieel ge- steund door de Kamer van Koop: handel Rotterdam en door het Ont- wikkelings Bedrijf Rotterdam. Iedere VVV die deelneemt aan 'Het Geheim van Holland' is ge- vraagd twee verblijfsarrangemen ten samen te stellen. Een voor 149,00 en den voor 179,00. Het eerste arrangement bestaat uit een stadswandeling, toegang tot molen 'De Nieuwe Palmboom', een drie-gangen diner, overnach ting en ontbijt. Het tweede arrangement is wat luxer wat diner betreft en is inclu- sief een huurfiets. Uiteraard hoort bij beide arrangementen een pak- ket met uitgebreide informatie over stad en streek. Het Schiedamse arrangement was in januari het eerste dat binnen het kader van 'Het Geheim van Hol land' werd geboekt. De boekingen worden verzorgd door de Vakantie Boekings-Centrale Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Jongstleden vrijdag kwamen de stadsgidsen van de VVV Schiedam op het kantoor van de VVV bij elkaar om over hun werk en de toekomst van hun werk te praten. De VVV Schiedam heeft op dit moment 6 stadsgidsen die stadswandelingen en dagtochten begeleiden. Als 'werk' valt hun ac- tiviteit nauwelijks te betitelen. Het zijn eigenlijk enthousiaste vrijwil- ligers die het leuk vinden om be- zoekers aan onze stad uitleg te ge ven over de bijzondere geschiede- nis van Schiedam. De geringe vergoeding die daar te- genover staat kan niet als 'loon' worden omschreven. Dat moet ook absoluut zo blijven. Want al vele malen is geblekfen dat vooral dat enthousiasme als drijfveer voor de begeleiding van groepen, essenti- eel is voor de beoordeling van de kwaliteit van de groepsbegelei- ding. Tijdens de discussie over de toe komst hield VVV directeur Ruud Pillard de stadsgidsen voor dat de vraag naar hun diensten dusdanig zou toenemen dat een verdubbe- ling van het aantal gidsen noodza- kelijk js om een ieder niet te zwaar te gaan belasten. Tijdens de bijeenkomst konden reeds twee kandidaten worden ge- noteerd. Maar er zullen er nog cir ca vier extra nodig zijn vanaf juni. In 'De Gekroonde Brandersketel' zullen ook rondleidingen verzorgd moeten worden en de VVV is ge- vraagd of het stadsgidsenteam daar niet tevens voor kon worden inge- zet. Het antwoordkwam van de stadsgidsen zelf met een unaniem 'ja'- Dat betekent wel dat de kennis van de stadsgidsen moet worden uitge- breid. Ofschoon ze natuurlijk het een en ander weten van het pro- duktie proces van moutwijn en je- never zullen ze straks goed op de hoogte moeten zijn van wat het nieuwe gedistilleerd museum aan het publiek toont. De projectmana- ger en de conser-vator van 'De Ge kroonde Brandersketel' zullen die 'bijscholing' binnenkort verzor- gen. Het afgelopen weekeinde bezoch- ten circa 50 Belgische autobuson- dernemers en reisleiders/gidsen tij dens een studiereis een aantal van de oudhollandse steden die samen- werken in 'Het Geheim van Hol land'. Schiedam stond deze keer niet op het programma, maar door een toe- val kreeg de groep toch iets van onze stad te zien. Op weg van Gouda naar Leiden reed de bus verkeerd en kwam in Schiedam te- recht. Zo kreeg men toch nog een glimp van de stad te zien. Ondanks dat zou men zeker niet zonder de informatie over Schiedam zijn te- ruggekeerd naar Belgie. Want on- geveer op dezelfde tijd dat de bus verkeerd reed, was VVV directeur Ruud Pillard op weg naar Leiden om daar samen met zijn collega's uit Leiden en Haarlem de groep te ontvangen en tijdens diner en daar- na de Belgische gasten te informe- ren en hun vragen te beantwoor- den. Het werd een welbestede zaterdag- avond. Er zijn goede contacten ge- legd en er zullen nog goede con tacten volgen. die zeker niet zon der resultaat zullen blijven. De leukste, beste, korte en lange vakanties in eiaen land boekt u bij de VVV. Een compleet aanbod van VVV vakanties vindt u in de gidsen: 'VVV Vakanties Gastvrij Actief en 'VVV Vakanties Gastvrij Ver- blijf" Haal e£n van deze gidsen bij de VVV Schiedam en boek een leuke voorjaars-, zomer- of najaarsvakantie of gewoon zomaar een week end weg. Een leuke vakantie of ontspannen weekend voor een redelijke prijs begint bij de VVV Schiedam. J molens en jenever Dat de molens van Schiedam niet alleen het trotse bezit zijn van het stadsbestuur maar van de hele Schiedamse gemeen- schap bleek nog eens overdui- delijk na de catastrofale brand die molen De Walvisch trof. Niemand die zich ook maar een seconde afvroeg of die molen wel hersteld kon of moest wor den. Nog toen de brandweer stond na te blussen kwamen de eerste giften al binnen. Collega VV V's die hun belangstelling lie- ten blijken kregen dan ook met- een te horen dat de molen na tuurlijk hersteld zou worden. Vorige week werd de VVV ge- beld door een meneer uit Duits- land. Hij wilde het bank- of gi- ronummer weten waarop hij een bijdrage kon storten voor het herstel van de molen. Mee- levende vrienden dus ook over de grens. Circa 50 toeristisch journalisten uit Engeland zullen in September een aantal van de oudhollandse steden bezoeken die samenwerken in 'Het Geheim van Holland'. Ook Schiedam staat op het programma. Uiteraard zal 'De Gekroonde Brandersketel' worden bezocht. Na een korte stadswandeling zal het diner in onze stad worden ge- bruikt. Ter voorbereiding van deze persreis ontvangt VVV directeur Ruud Pillard op 1 april een verte- genwoordiger van de Britse vak pers die samen met een vertegen- woordiger van het organiserende Nederlands Bureau voor Toerisme een voorbezoek brengt aan de ste den. Vorig jaar bezocht de pers-coordi- nator van het Nederlands Bureau voor Toerisme in Keulen. Lothar Peters, als begeleider van een pers reis van een aantal Duitse toeris tisch journalisten Schiedam. Welke indruk Schiedam op hem gemaakt moet hebben bleek kort geleden. Hij was belast met de voorbereiding van een perspresen- tatie in Berlijn van 'Het Geheim van Holland, voor 50 vakjournalis- ten. De perspresentatie wordt ge- volgd door een persreis langs de deelnemende oudhollandse steden. Voor de gebruikelijke 'give aways' belde hij de VVV Schiedam en bestelde 50 glaasjes zonder voet in houten bloL 30 doosjes in Schiedam gemaakte bonbons en 50 miniatuurflesjes van een moutwijndistillaat dat op authentieke wijze in Schiedam ge maakt wordt. Tijdens een bliksembezoek aan het hoofdkantoor van het NBT te Leidschendam. reisde hij via Schiedam terug om de goederen zelf mee te nemen. Jammer voor Lothar was dat hij zijn voornemen om voor het begin van de wedstrijd Ajax - Borussia Dortmund terug te zijn in Keulen. moest Iaten varen. De spits-drukte maakte dat voorne men onmogelijk. Dan maar eerst met elkaar in Schiedam eten en ho- pen dat de nabeschouwing nog ge- haald werd. Gelet op de uitslag van deze wedstrijd zal hij van zijn eten- tje in Schiedam zeker geen spijt gehad hebben. Op 22 maart neemt de heer R.V. Roelofs afschied van Hoek Loos, het bedrijf waar hij vele jaren werkzaam was en gaat genieten van een welverdiende VUT-perio- de. Impliciet betekent dit ook een afscheid van het bestuur van de VVV Schiedam. Sinds 1987 heeft de heer Roelofs in dat bestuur de functie van vice voor-zitter ver- vuld. Daarnaast was hij ook voor zitter van het departement Water- weggebied Noord van de Maat- schappij voor Nijverheid en Han del. De heer Roelofs was een zeer be- trokken bestuurder op wie nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan om het bestuur van de VVV, waar nodig, te vertegenwoordigen. Ofschoon niet in de stad zelf woonachtig. was hij een ware Schiedam ambassadeur. Bijvoor beeld was het voor hem nooit een vraag waar een zakelijke of prive ontmoeting moest plaatsvinden. Dat was altijd de stad die hem na aan het hart lag. Schiedam. Uiteraard zal het bestuur van de VVV Schiedam binnenkort op ge- paste wijze afscheid nemen van de heer Roelofs en hem bij die gele- genheid nog eens bedanken voor de tijd en energie die hij in de afge lopen negen jaren aan de VVV Schiedam heeft willen geven. Over de opvolging van de heer Roelofs is op dit moment nog niets bekend. Sinds kort heeft de VVV een ar rangement voor individuele bezoe kers aan Schiedam. Het bestaat uit een stadswandeling. toe-gangsbe- wijs voor molen 'De Nieuwe Palmboom' en een kaartje waarop een "Echt Schiedammertje' wordt geschonken. Het arrangement kost 15.00 voor twee personen. Voor een persoon kost het arrangement 10.00. (door Ruud Pillard) Menig VVV directeur zal menen dat zijn Delftse collega Joost Stok- vis met zijn kantoor letterlijk en fi- guurlijk in de zevende hemel leeft. Vlak voor zijn deur lost touringcar na touringcar dagelijks toeristen die Delft gaan ontdekken. Bij een van de geregelde werkbezoeken die ik onlangs aan mijn Delftse collega bracht, werd mijn aandacht vanuit zijn werkkamer getrokken door iets dat leek op de herinrich- ting van de straat aan de zijkant van zijn kantoor. die uitkomt op de markt. Vanwege de vorstperiode had het project uiteraard al weken stil gele- gen. Het zou een kunstwerk kun nen worden of een plek om een kunstwerk op te plaatsen. Een standbeeld van een Oranje mis- schien. zo vlak naast de kerk? Joost Stokvis vertelde rnij vol trots dat dit de uitstapplaats voor bussen toeristen werd. De plek die ik aan een standbeeld had toegedacht. werd het pleintje waar omheen de bussen gingen draaien. Een soort 'keerlus' zoals wij die in Schiedam voor de tram kennen. maar dan een slag kleiner. Mijn collega vertelde mij dat hij zich jaren achtereen had sterk ge maakt voor die uitstapplaats en dat het nu eindelijk gerealiseerd werd. Kijkend naar wat die uitstapplaats moest worden. trokken tot mijn verbazing op deze winterse februa- ridag een aantal verdwaald lijken- de carnavalsensembles aan het Delftse VVV kantoor voorbij. Het laatste wat ik in Delft had verwacht aan te treffen. Maar daarna gingen wij serieus aan het werk. En na tuurlijk hadden wij het o.a. naar aanleiding van die uitstapplaats voor toeristen over de infra struc- turele voorzieningen die voor het toeristische produkt nodig zijn en ook telkens moeten worden aange- past aan een veranderende behoef- te. Schiedam heeft op dit moment een busparkeerplaats (aan de Bui-ten- havenweg). Daar kan alleen nooit een bus op staan omdat die dage lijks in bezit wordt genomen door auto's. En er zullen meer bussen naar Schiedam gaan komen. Als dat niet zo is dan heeft o.a.de VVV Schiedam te weinig bereikt met de toeristische promotie en/of zou 'de Gekroonde Branderskeketel' niet de impact hebben die ervan wordt verwacht. Het tegendeel lijkt waar te gaan worden. Dus worden er Pas binnengekomen, een geheel nieuwe collectie "Hol land' T-shirts! Volop keuze uit diverse des- sins, kleuren en maten (ook kindermaten). Prijs 19,95 Bekijk meteen onze ver- nieuwde en uitgebreide col lectie souvenirs zoals: - Stropdassen - Shawls - Puzzels - DeJfts blauw - Sleutelhangers - Holland magneetjes - etc. etc. ook meer bussen toeristen ver wacht. 'Verwacht'. dat is het sleutelwoord in dit verhaal. Op het moment dat geinvesteerd wordt in toeristisch produkt wordt er met betrekking tot exploitatie van dat produkt ge- calculeerd. Wordt uitgegaan van een redelijke geschatte verwach- ting van het aantal bezoekers per jaar. etcetera. Wij hebben als Schiedamse VVV de promotie zowel in Nederland als Vlaanderen sterk ingezet op dagtoeristisch groepsbezoek. En als je dat doet verwacht je dus ook een toename van het aantal bussen toeristen dat Schiedam zal bezoe ken. En die bussen moet je ergens kwijt kunnen. Niet op een plek die ons het makkelijkst uitkomt. maar op een plek die ook voor de buson- dernemer aantrekkelijk is. Je wilt immers graag dat hij de voigende week opnieuw met een groep naar Schiedam komt? Voor steden als Schiedam. Delft en feitelijk alle steden met een toeris tische potentie en een historische stadskern is de infrastruktuur een probleem. Maar willen we het be zoek aan de stad doen groeien dan is het wel een probleem dat opge- lost moet worden. Rotterdamse collega's bezochten vorige week Schiedam en kwamen tot de ontdekking dat Schiedam bij uitstek geschikt is voor zogenaam- de 'free-short-stops'. Dat wil zeg- gen een uitstekende plek voor bus- ondernemers die voor een uur of anderhalf. de passagiers in een aantrekkelijke omgeving willen la- ten winkelen en rondkijken. Voor dat doel is Rotterdam te groot, Delfshaven te beperkt en Schiedam precies op maat. 'Laat ze maar komen". roep je als VVV directeur begerig, maar denkt tegelijkertijd 'waar laat ik die bussen'? Gelukkig hebben we in Schiedam een gemeentelijk toe ristisch overleg waarin dit pro bleem al meer dan eens aan de orde is geweest. Ik 'verwacht' dan ook dat het op korte termijn is opgelost, Simpel, omdat het stedelijk beleid gericht is op de bevordering van toeristisch/recreatief bezoek. En het is onlogisch dat te willen be- vorderen zonder de maa,tregelen te treffen die nodig zijn om dat be zoek in goede banen te leiden. Ik vertrouw er dan ook op dat ik niet. zoals ntijn Delftse collega, ja ren moet wachten op een voorzie- ning die nodig is om toeristen pret- tig te kunnen ontvangen. Ik wil vanaf juni met een gerust ge weten kunnen zeggen: Bussen vol? Laat ze maar komen! Met 'Het Geheim van Holland' werd reeds deelgenomen aan de vakantiebeurzen te Utrecht. Ant- werpen. Brussel en Berlijn. Deze week start in Essen de beurs Reise". De "bemensing" van de Geheim van Holland-stand wordt op deze beurs geheel verzorgd door de VVV Schiedam. Jongstle den dinsdag is een van de VVV medewerksters reeds naar Essen afgereisd. Vrijdagavond komt zij terug en volgt VVV directeur Ruud Pillard de omgekeerde route en zal de zaterdag en zondag voor zijn rekening nemen. Het promotie-project 'Het Geheim van Holland' is na een intensieve voorbereiding van ruim ecu half jaar. begin januari van start ge- gaan. In het project werken de VV V's Haarlem. Leiden. Delft. Schiedam. Gouda en Dordrecht nauw samen met de Provinciale VVV Zuid-Holland. het Neder lands Bureau voor Toerisme en Toerisme en Recreatie AVN. Daarnaast is het gemeentebestuur van iedere plaats. de provinciale overheid en het ministerie van eco- nomische zaken als participant bij het project betrokken. Begin januari werd in Schiedam een preseniatie verzorgd voor het bedrijfsleven, over de promotie- campagnc 1996. Voor wat betreft de promotie op de buitenlandse markten neemt dc VVV Schiedam alleen deel in het kader van dit pro ject. Met een prachtige wervende brochure onder de titcl 'Zes steden dagen u uit', worden toeristen ge- interesseerd in de specialiteiten van de zes steden. Het project heeft in binnen en bui- tenland een goede en hoopvolle belangstelling van vakpers. tour- operaters en itndere belanghebben- den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 32