Ontruiming van moskee uitgesteld Volleybal brengt rassen bij elkaar Ontwikkelen Afdrukken Ambtenaren in nieuw jasje Fragment van een nieuwe lente OPENING Versstraat Broersveld Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. STRIPES 2E SET FOTO'S NU F.2.so VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR GROENOORD VIDEO MONTAGE WEEKEND BIJ CORRECT Restauratie Cd-fabriekje Asvion Schiedam Krant Eieren A/a demonstraties en gesprekken Zandlichaam RENAULT Popmuziek Sponsorloop flvondwinkel Parkweg weekaanbiedinq 1.49 Vlaardings bedrijf restaureert filmposters voor Filmmuseum Schiedammers maken binnen een uur voor iedereen eeri eigen cd Hockeyverenigirig is na zestig-jarig jubileum klaar voor de toekomst EDITIE-OPL AGE 37.745 Grimmige sfeer De klant centraal, de auto optimaal G-STAR Gemeente Schiedam Verhuur Sport- en Evenementenhal Margriet Schiedam-Centrum: Hoogstraat 44 NIEUWE 1 -jarig bestaan (donderdag 28 maart t/m zondag 31 maart) APPELSIENTJE pak a 1 Itr. D RU K WER K Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 27 MAART 1996, 3e jaargang nr. 13 SCHIEDAM - De Senioren- school, een samenwerkings- verband van instellingen die educatie voor ouderen orga- niseren, heeft voor het ko- mend voorjaar weer een bomvol programma samen- gesteld. Cursussen, maar ook veel themabijeenkom- sten, maken bier deel van uit. Binnenkort gaat bij- voorbeeld een cursus lezen en schrijven van start. Voor- al handig voor mensen die het een beetje verleerd zijn of niet meer zo vaak doen. Ook 'weerbaarheid' voor dames van 55-plus en 'ver- zorging thuis' voor senioren gaan al in maart en april be- ginnen. Wie meer informa- tie wil over het cursusaan- bod van de Senioreaschool kan nu de Senioreaschool- krant nummer twee ophalen bij bibliotheek, diensten- of wijkcentrum. SCHIEDAM - 'Waar zijn de mensenrechten?', 'Respect voor het geloof en 'Gemeenteraad, u heeft ook raad nodig!', waren de leuzen die vrijdag- middag te lezen waren op de spandoeken van honderden Turken voor het Schiedamse Stadskantoor. De Turken demonstreerden tegen de ontrui ming van hun moskee aan de Vijgensteeg, waarvoor de rechter onlangs toestemming gaf. Terwijl binnenskamers het bestuur van de moskee de gemeente door middel van een gesprek op andere gedachten poogde te brengen, gaven de demonstranten buiten uiting aan hun gevoelens van boosheid en verontwaardiging. SCHIEDAM - De Paashaas is onlangs al in museummo- len De Nieuwe Palmboom geweest en heeft daar een flink aantal eieren verstopt. Het is natuurlijk wel zo leuk als deze door enorm veel kinderen worden opge- spoord. Kinderen diede mo- lenaar willen helpen kunnen zondag 31 maart naar de molen aan de Noordvest 34 komen. Vanaf 14.00 uur be- gint de eierspeurtocht door de molen. Na alle inspannin- gen staat de limonade klaar met wat lekkers. Hierna kan er nog geknutseld worden, zodat de Paasboom er mooi versierd bij zal komen te staan. Ook zullen er eieren worden geverfd en versierd. Het mooiste ei komt in de verrassing die ieder bezoe- kertje mee naar huis mag nemen. Er is maar beperkt piaats, dus reserveer snel op tel.nummer 4267675. De toegang bedraagt fl.7,50 per kind in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar. De dag duurt tot circa 16.00 uur. SCHIEDAM - Nu uit het mi lieu-effect-rapport blijkt dat rijkswegen in het Rijn- mondgebied de leefbaarheid en de volksgezondheid nog meer aantasten dan was ver- wacht, heeft de plaatselijke overheid besloten de komst van de weg af te blazen. Het zandlichaam, dat tussen Schiedam en Vlaardingen zolang was aangelegd, is hierdoor overbodig gewor- den. De in de haast in het le- ven geroepen reconstructie- commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van bei- de gemeenten, heeft nu be sloten het overbodig gewor- den zand ten dienste te stel- len van de ernstig verzakte Schiedamse wijk Spaland. Maandagmiddag 1 april wordt een begin gemaakt met de verkoop van het zand. Belangstellenden uit Schiedam en Vlaardingen kunnen zich tussen 16.00 en 18.00 uur melden aan de Brederoweg en Europaweg. Daar kan bij een speciale stand de benodigde hoeveel- heid zand worden besteld. Gedurende deze uren zullen medewerkers van het grondverzetbedrijf (VMD) en het projektmanagement (VTM) aanwezig om de ge- gevens van geinteresseerden te noteren en om uitleg te ge- ven over de mogelijkheden om het zand te vervoeren. Afgeraden wordt echter het zand direkt mee te nemen. In de loop van deze maand zal het grondverzetbedrijf het zand vervoeren naar de eigenlijke bestemmingen. De precieze lokatie is vanaf de weg zichtbaar door het projektbord met hierop de tekst: 'Reconstructiegroep realiseert afgraving zandli chaam ten behoeve van de wijk Spaland1. Het gesprek verliep niet ongunstig voor de islamitische gelovigen. Voorlopig gaat de gemeente niet tot ontruiming over en dinsdag 2 april wordt er verder gepraat over de toekomst van het gebedshuis. Geen reden voor sombere vooruit- zichten dus. De groep demonstran ten keerde na afloop dan ook zon- der veel gemor huiswaarts. In het begin verliep het protest nog kalm en gemoedelijk. De menigte stelde zich achter het hek op als afgespro- ken. De kinderen vooraan, dan de mannen en daarna de vrouwen. De groep wordt echter onrustig wan- neer er na een uur nog niets bekend is. Men eist een antwoord. Als dat antwoord achterwege blijft omdat de moskee-leiding en de ge meente nog druk in overleg zijn, wordt de sfeer grimmiger. Een groepje met voornamelijk jonge- ren komt dichter naar het hek toe lopen. terwijl ze religieuze leuzen roepen. Hoewel de organisatoren en de agenten het groepje proberen te kalmeren, klimt de groep toch over het hek en beginnen de jonge- ren de agenten te provoceren. De agenten lieten zich echter niet gek maken en bleven rustig, waarna langzaam maar zeker de rust ook in de groep demonstranten terug- keert. De politie was voorbereid op dit soort situaties en had ook reke- ning gehouden met het uit de hand lopen van de demonstratie. Tien wagens van de Mobiele Eenheid stonden klaar om ieder moment te kunnen ingrijpen. Gelukkig hoefde het lang niet zo ver te komen. Na meer dan twee uur onderhandelen komen moskee-leiding en burge- meester Scheeres naar buiten om iedereen op de hoogte te stellen. Hoewel het aangekondigde ge sprek weer nieuwe mogelijkheden betekent. zijn sommige gelovigen toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt dat de ontruiming voorgoed zou worden afgeblazen en nu moeten ze maar afwachten hoe de zaken verlopen. De ge meente wil de moskee ontruimd hebben omdat een religieus cen trum niet past in het bestemmings- plan, waarin staat dat het betreffen- rtm j'j? de gebied bedoeld is voor wonen en werken. Bovendien moet er piaats worden gemaakt voor nieuwbouw. De gemeente kreeg toestemming van de arrondisi- mentsrechtbank in Rotterdam om de moskee te ontruimen. De moskee vond echter dat het ge- bouw wel degelijk valt onder de noemer bedrijven, omdat het pand ook een reisbureau en een begra- veningsondernemer herbergt. Bo vendien vinden de islamitische ge lovigen het onrechtvaardig dat zij nu op straat komen te staan. Reden genoeg dus om een kort geding aan te spannen, dat zij deze week ech ter verloren. Voor de tweede keer oordeelde de rechter dat de ge meente het pand mocht ontruimen. Daar legden de moskee-bezoekers zich echter niet zo makkelijk bij neer. Gesterkt door hun rotsvaste overtuiging, besloten zij woensdag de ontruiming tegen te houden door massaal de toegang tot het ge bedshuis te blokkeren. De radicale aanpak had naar het scheen succes. De gemeente besloot dat de politie niet tot geweld moest overgaan en stelde de-dntruiming uit. Ook ging Schiedam een gesprek aan met het bestuur van de moskee, dat afgelo- pen vrijdag dus werd voorgezet. De Turken moeten in ieder geval niet te zeer rekenen op steun uit de gemeentelijke politiek. Het voor- nemen van burgemeester Scheeres en wethouder Hafkamp om de moskee te laten dichttimmeren, wordt ondersteund door de ge meenteraad. Afgevaardigden van Groen Links, D66 en PvdA lieten in het Rotterdams Dagblad weten achter de ontruiming te staan. Zo vond fractievoorzitter P.Groene- weg van de PvdA dat het moskee- bestuur eerlijker had moeten zijn tegen de bezoekers. Het blijkt dat het bestuur in anderhalf jaar tijd nooit heeft gerept over het illegaal gebruik van het pand, waardoor de Turkse bezoekers met de geplande ontruiming een klap in het gezicht kregen. Ook het CDA, een partij die veel allochtone kiezers trekt. is het eens met de ontruiming. Raads- lid Schoenmakers vindt dat regels er zijn om na te leven. „Dat bete kent natuurlijk niet dat je een club die een foutje maakt meteen af- straft. Daar is hier echter geen sprake van, want deze zaak speelt al zo lang. Het moskee-bestuur had genoeg mogelijkheden om de situ- atie te veranderen. Het is doodzon- de en jammer dat dat niet is ge- beurd." SCHIEDAM - Sport verenigt, on- bewust en onbedoeld. Wat kan er dan beter georganiseerd worden in het kader van een anti-discrimina- tiedag dan een volleybaltoernooi met mixed teams. Ook het Anti Diskriminatie Bureau (ADB) Schiedam was deze me- ning toegedaan. Voor het toernooi dat op zaterdag 23 maart werd ge organiseerd, was niet minder dan de Margriethal afgehuurd. Ook een prominente Schiedam- mer, in de persoon van wethouder De Leede, was gevonden om het festijn op bijzondere wijze te ope- nen. Deze en vele andere Schiedammers konden daarna ge- nieten van een vier uur durende strijd op het scherpst van de snede. Want hoe sportief de bedoeling van een toernooi ook mag zijn, een zeker wedstrijdelement mag nooit ontbreken. De sportieve aandacht die de anti-discrimatie in Schiedam kreeg, daar bleef het dit jaar bij. Ook in andere delen van het land ging de viering zonder al te veel festiviteiten voorbij. Toch staat discriminatie, en met name het voorkomen hiervan, meer in de be- langstelling dan ooit. Incidenten als in Rotterdam maken duidelijk dat stilstaan bij het fenomeen van tijd tot tijd nodig blijft. Voor klachten over discriminatie of vra- gen op dit gebied blijft het ADB dagelijks bereikbaar. Het bureau is gevestigd aan de Van Swindensin- gel in Schiedam-Oost. SCHIEDAM - De Schiedamse burgers beter helpen, doelgerichter werken en de bestaande verkoke- ring doorbreken. Dat zijn de be- langrijkste doelen van de nieuwe ambtelijke structuur, waar de ge meenteraad onlangs toe heeft be sloten. Op de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 maart kreeg wet houder A. Reijnhout van Organisa- tievernieuwing een paar sokken cadeau van PvdA raadlid P.Groe- neweg. ,,Zo'n ingrijpende reorga- nisatie moet niet genomen worden op zevenmijllaarzen, maar op je sokken", beargumenteerde Groe- neweg zijn ludieke cadeau. Hoe wel het plan werd aangenomen, was niet iedere partij dol enthousi- ast. Het CDA, de grootste opposi- tiepartij stemde in zijn geheel te gen. De christendemocraten had den vooral bezwaartegen bepaalde koppelingen van manage- mentfuncties, die met het ver- nieuwde ambtelijke apparaat sa- mengaan. Zo zouden scheve machtsverhoudingen ontstaan. Het nieuwe apparaat steunt op twee peilers: de zogenaamde bestuurs- dienst en de sectoren. De bestuurs- dienst gaat het bestuur ondersteu- nen met ondermeer gemeentelijke planning en dat de voorbereiding van het werk en de uitvoering daarvan bij elkaar worden ge- bracht per onderwerp in verschil- lende diensten. Zo is er de Brandweer, Economi- sche Zaken, Cultuur Educatie Sport, Facilitair Bedrijf (waaron- der de Stadswinkel en Burgerza- ken), Stedelijk Beheer (openbaar groen. beheer van wegen, riolerin- gen enzovoorts), Sociale Zaken Werk Welzijn en tenslotte Volkshuisvesting Ruimtelijke Or- dening en Milieu. Het nieuwe ambtelijke apparaat moet in janua- ri 1997 van start gaan. D0RZ0 DENIM Hoogstraat 62-64, Schiedam. Tel.: 010-4267906 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Tieners die het leuk vinden muziek te leren maken kun nen in Kluphuis Oost terecht. Bin nenkort starten er, bij voldoende deelname, twee groepen. Tieners tussen de 11 en 14 jaar hebben les op donderdag van 19.15-20.45 uur. Jongeren vanaf 14 jaar wor den van 21.00-22.30 uur verwacht. De kosten zijn fl.50,- voor een kur- sus van tien weken. Voor meer in- formatie kan er gebeld worden met Joke Reyngoud, tel.4735435. SCHIEDAM - Tamboer-, Trom- petter- en Majorettenkorps 'Julia na' uit Schiedam organiseert zater dag 30 maart de Sponsorloop, met talloze andere activiteiten waaron- der een Rommelmarkt. straatteke- nen, grabbelton en een flippo-ruil- beurs enz. Deze activiteiten vinden piaats in en rond het clubgebouw, de Wildestraat 38 te Schiedam- Nieuwland. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de aan- schaf van nieuwe uniformen welke dit jaar i.v.m. het 45-jarig bestaan van 'Juliana' zullen worden aange- schaft. Julianais trouwens ook nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de majorettengroepen en de drum- band. Belangstellenden kunnen 30 maart onze open dag bezoeken. Voor meer informatie: tel. 010 - 470 73 71. Diverse binnensportcompetities in de Margriethal lopen binnenkort af. Hierdoor komen in de maand april, mei en juni sporturen voor verhuur ter beschikking. Bel voor meer informatie: 010 246 55 08 (ook voor informatie over Sporthal Groenoord) Dienst Sport en Recreatie Nieuwe Damlaan 5k, 3119 KA Schiedam b.g.g. 010 4700791 fax 010-4701422 klein SCHIEDAM - In het Stedelijk Mu seum is tot en met 5 mei de ten- toonstelling 'Wilma Kuil/Anna, Fragment van een nieuwe lente' te zien. De expositie biedt een over- zicht van schilderingen op stof uit de jaren negentig van Wilma Kuil (Vlaardingen 1949) in samenhang met textielconstructies uit de jaren 1966-1979 van Anna (Verweij- Verschuure, Rotterdam 1935- 1980). Van Anna zullen vooral grotere werken worden getoond, waarvan een aantal slechts zelden eerder werd geexposeerd. Toen bij de voorbereiding van de eerste museale solotentoonstelling van Wilma Kuil bleek dat zij een bijzondere affiniteit met het werk van Anna heeft, werd het idee ge- boren om weer eens een groter aantal van Anna's textielconstruc ties bijeen te brengen, twaalf jaar na het overzicht van haar werk uit de jaren 1970-1980 in museum Boymans van Beuningen. Sinds die tentoonstelling in 1984 is de belangstelling voor Anna sterk toe- genomen en is haar oeuvre in toe- nemende mate van betekenis ge- bleken voor de hedendaagse ont- wikkelingen in de beeldende kunst. Aasn deze hernieuwde belangstel ling refereert dan ook de odnertitel van de tentoonstelling die is ont- leend aan een werk van Anna uit 1979. Tegelijkertijd verwijzen de bloempatronen in dit werk naar de schilderingen van Wilma Kuil waarvoor soortgelijke motieven veelal het uitgangspunt vormen. Wilma Kuil maakte al begin jaren zeventig kennis met Anna's werk, en vanaf dat moment heeft haar unieke omgang met het het me dium textiel voor Kuil een voor- beeldfunctie gehad. Evenals bij Anna ontstaan in Wilma Kiuls werk de beelden uit de aard van het materiaal zelf, maar tegelijkertijd ontstijgen ze het stoffelijke op lichtvoetige wijze; ze lijken meer op betoverende verschijningen dan op tastbare schilderijen. Het Stedelijk Museum is te vinden aan de Hoogstraat 112 en is ge- opend van dinsdag tot en met za terdag van 11.00 tot 17.00 uur. op zon en feestdagen is het museum open van 12.30 tot 17.00 uur. r a s s a a e s c H I D A r Zie elders in de krant. DE EERSTE A1/ONDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1 -3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00- 24.00 uur VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK Scherpe prijzen! Wii zijn geopend tot 19 00 uur. Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-471 54 96 VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 MAART Zie paginaTX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1