Grap werpt nieuw lichtop rijksweg SUPER STUNT Paaseieren als Jugendstil-kunstobject r Kinderen uit Karaman op bezoek :mmh 24 LTLl Schiedamse scouts op promotietoer BALANS- KOOPJES Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. GR0EN00RD POLAROID 636CL DIREKT KLAAR CAMERA STRIPES X i f-yi ji i JJi ii! SUPER STUNTAANBIEPING GRATIS 1een 2e Paasdag geopend Rotanhuis CORRECT APRIL Megabios geopend Damesvoetbal Roel Bosch Jubileum Lokalen Internet Sluiting RENAULT Ook mloens de Consumenten i is I^JHjoto video audio telecom ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES flvondwinkel Parkweg Lichtend voorbeeld voor inrichting van het Schouwburgplein een Een beetje promotie kan g kwaad volgens Marc Bergkotte Predikant onderzoekt als part-time wetenschapper oude psalmen EDITIE-OPLAGE 37.745 SCHIEDAM - Jarenlang staat de mogelijke komst en inrich ting van rijksweg 19 al ter discussie. Het zandlichaam tussen Schiedam en Vlaardingen-Noord is hier de stille getuige van. Een groot projectbord deed voorbijgangers maandag 1 april even geloven dat er eindelijk een einde was gekomen aan alle speculaties rond de nieuwe rijksweg. Op een bord, dat langs de kant van de weg was geplaatst, werd aangekondigd dat een re- constructiegroep de afgraving realiseerde van het zandlichaam ten behoeve van de wijk Spaland. D R U K W E R K Nu slechts: FOT# VIDE# AUDH Zie ook onie advertenties elders in deze krant. Q-STAR De klant centraal, de auto optimaal I FUJI FOTOROLLLTJL t.w.v. 7,95 bruynzeet vkaeren 1 -jarig bestaan Op vrijdag 5 april (Goede Vrijdag) en maandag 8 april (Tweede Paasdag) haalt OI\IS Milieu geen huisvuil op! De inhaaldageit zijn als volgt: g vrijdag 5 april wordt dinsdag 9 april maandag 8 april wordt donderdag 11 april OPENING 6 APRIL j Schiedam OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 3 APRIL 1996, 3e jaargang nr. 14 SCHIEDAM - De veilingwe- reld is van oudsher omgeven met de nodige mystiek. Bij Troostwijk Veilingen uit Rotterdam kan men daar- over meepraten. Het bedrijf vierde deze maand het feit dat men zich al 65 jaar be- zighoudt met het organise- ren van veilingen. In die 65 jaar liet een bekend gezicht zich steeds weer zien: de Schiedammers Theo Cop- pens. Vijftig jaar gcleden kocht hij voor het eerst wat bij het bedrijf en daar is het niet bij gebleven. Ook van- daag de dag is hij nog aktief als koper en daarmee be- hoort hij tot de zogenaamde "oude kern". Om dit bijzon- dere jubileum te vieren werd onlangs tijdens een speciaal samenzijn het glas geheven op de 76-jarige Schiedammer. Natuurlijk ontbraken ook de anecdotes niet. Onder het genot van een hapje en drankje her- leefden oude tijden in de verhalen van nu. SCHIEDAM - De leerlingen van basisschool de Noten kraker in Schiedam-Noord zijn blij met hun nieuwe lo kalen. In een gebouw aan het Bachplein 582, pal naast de school die al 25 jaar in ge> bruik is, is er sinds kort een complete benedenverdie- ping bijgekomen. De tijdelij ke noodlokalen zullen wor- den afgebroken. Hierdoor zal ook nog eens meer bui- lenruimte gecreeerd kunnen worden. In de nieuwe ruim te bevinden zich een speel- zaal voor de kleintjes, het lo- kaal voor groep acht, een computerruimte en docu mentatiecentrum. Ook is er ruimte gereserveerd voor de realisatie van een peuter- speelzaal. Deze zal worden geexploiteerd door een zelf- standige stichting. Bij plaat- sing krijgen broertjes en zusjes van Notenkraker- leerlingen voorrang. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker mag zich door het plaaLsje op Internet, dat re cent werd ingenomen, en de vele computercursussen die het jaarlijks organiseert met recht 'centrum van kennis' noemen. Geinteresseerden die over een computer en modem beschikken kunnen tegenwoordig via Internet kijken wat er in De Erker al lemaal te doen is. De 'home page' van het centrum is te vinden onder HTPP://www- .box.nI7erker/. Daarnaast gaat De Erker ook cursus- sen Internet organiseren. In maart werd al begonnen met leerlingen van basis school De Kring, maar ook vluchtelingen in Schiedam zijn razend enthousiast Speciaal voor hen gaat do- cent Edgar Guerrero op zondagmiddag vanaf 14.00 uur Internet-bijeenkomsten organiseren. Daarnaast kunnen belangstellenden ook vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij De Erker terecht om eens te kij ken wat Internet zoal te bie' den heeft. SCHIEDAM - Het informa- tiecentrum Beneluxlijn is op vrijdag 5 april (Goede Vrij dag) en tijdens het Paas weekeind gesloten. Vanaf dinsdag 9 april kunnen be zoekers weer in het informa tiecentrum terecht. De ope ningstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Het informatiecentrum is geves- tigd aan het Stationsplein en bereikbaar met de buslij nen 32, 38, 40, 52, 53, 54 Gaat men per trein, dan moet er worden uitgestapt op station Schiedam/Rotter dam-West. Wie besloot daadwerkelijk even een kijkje te gaan nemen, kwam echter bedrogen uit. Medewerkers van Milieudefensie en de Vereni- ging tegen Milieubederf (VTM) maakten duidelijk dat men voor- taan toch wat beter op de kalender moet gaan letten. Desalniettemin schuilt achter deze ludieke grap wel degelijk een ernstige bood- schap. Het meest milieuvriendelijke alter- natief met betrekking tot de inrich ting van rijksweg 19. Met die om- schrijving wisten de verenigingen velen uit de tent te lokken. Temeer daar de afgraving van het zandli chaam met zich mee bracht dat het overtollig geworden zand ten dien- ste gesteld zou worden van gedu- peerde bewoners uit Spaland. Af- geraden was om met auto's en aan- hangers naar het zandlichaam aan de Brederoweg te komen. Waar- schijnlijk om al te boze gezichten te voorkomen. Eenmaal bij de weg aangekomen trof men immers niet meer dan wat medewerkers van VTM en Milieudefensie, die de in 'gratis-zand-geinteresseerden' dui delijk trachten te maken waarom juist voor deze grap was gekozen. Met de aktie willen de milieugroe- peringen vooral de aandacht vesti- gen op de inspraakronde met hoor- zitting, die na het verschijnen van het Milieu-effect-rapport (m.e.r.) in Vlaardingen en Schiedam moet worden doorlopen. Hier zal de de- finitieve beslissing worden geno- men over de aanleg van de rijks weg. „In tegenstelling tot andere berichten staat hier dus nog niets over vast", aldus Ed Verhaar van VTM. „De Milieu-effect-procedu re loopt immers nog." Met betrek king tot het uitbrengen van het Mi lieu-effect-rapport heeft men ove- rigens sterk het idee dat er voor de zoveelste keer een loopje wordt genomen met het milieubelang. VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK Scherpe prijzen! Wij zijn geopend lot 19.00 uur. Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-47154 96 klein Deze angst wordt nog eens ver- sterkt doordat inititatiefnemers en bevoegd gezag bij de m.e.r. ver- enigd zijn in een overheidsorgaan; Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben onder andere uitgelekte gegevens van het Aphea-rapport en het on langs verschenen rapport van de Landbouw Universiteit van Wage- ningen, de verenigingen gesterkt in hun overtuiging dat de komst van weer een rijksweg in dit gebied ernstige gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid en de volksge- zondheid. Daarom heeft men ook zulke gefundeerde bezwaren tegen de zogenaamde voordelen van de komst van zo'n weg. ,,Men spreekt van economisch belang, het posi- tieve effect van werkgelegenheid of de oplossing van een filepro- bleem", somt Verhaar op. „Vaak in een trend van: deze rijksweg is milieuvriendelijker dan... Als men zo praat over een weg die verstrek- kende negatieve gevolgen heeft voor toekomstige generaties, is een aktie op zijn plaats. En 1 april leent zich daar nu eenmaal het beste CCUICn AM SCHIEDAM - Beschilderde Paaseieren. Op maar weinig ont- bijttafels zullen ze het komende Paasweekeind ontbreken. Weken van te voren wordt de verf al uitge- zocht en elke keer leidt dat dan weer tot die onvermijdelijke dis cussie. Zullen we dit jaar alleen maar plakplaatjes kopen, waterverf aanschaffen of al kant en klaar be schilderde of gekleurde eieren in huis halen? Per slot van rekening gaat de schil er binnen luttele se- conden vanaf en lijkt het dan of al het werk voor niets is geweest. Dat er ook Paaseieren kunnen zijn die een zekere eeuwigheidswaarde be- zitten. bewijzen de kunststukjes van Han Brokling en Miep Lange- veld. De eieren die sinds een aantal weken op een speciaal daarvoor in- gerichte tafel in BonBon Fleur aan de Lange Kerkstraat prijken, lijken zonde om op te eten. Maar dat is er dan ook niet de bedoeling van. De echte ganze-eieren zijn beschil- derd met olieverf in de prachtigste motieven en kleuren. Jugendstil heet de stijl en daarom schetst het geen verbazing dat de motieven op deze eieren ontleend zijn aan onder andere Mucha, Hoffmann en Mor ris. De eieren worden in de bloe- menzaak geexposeerd. Ze zijn weliswaar te koop, maar tegen een prijs die de gemiddelde cierprijs enkele malen te boven gaat. Ze blijken dan ook vooral goed in de markt te liggen als Paasdecoratie. En in die hoedanigheid zijn het kunststukjes van de bovenste plank. SCHIEDAM - Een delegatie kin deren uit de Turkse stad Karaman brengt van 17 tot en met 25 april een bezoek aan Schiedam. Het be zoek is een reactie op de reis die de Kindergemeenteraad vorig jaar naar Karaman maakte. Naar ver- wachting zal de groep bestaan uit vijftig kinderen en tien begelei- ders. Onder hen bevindt zich de burgemeester van de Turkse stad. Om dit bezoek voor te bereiden is onlangs een werkgroep gevormd door vertegenwoordigers van de Dienst Educatie, Bureau Voorlich- ting, de Turkse vereniging en leer- krachten, Wijk- en Buurtbeheer en natuurlijk de Stichting Medelan- ders. In samenwerking met tal van buurthuizen en scholen is men druk bezig een totaalprogramma samen te stellen. Maar voor meer leuke ideeen is natuurlijk altijd plaats. Organisaties of instellingen die bij het bezoek betrokken willen worden of die leuke ideeen heb ben, kunnen contact opnemen met de Stichting Medelanders. Een voorbeeld van een instelling die zich met de programmering bezig heeft gehouden is de NV ONS. Zij boden de stichting een boot aan, waarmee een uitgebreide rond- vaart door de Schiedamse havens gemaakt kan worden. Tijdens het bezoek uit Karaman zal ook het Internationaa! Kinder- feest worden gevierd. Dit is geba- seerd op een Turks Kinderfeest en wordt al sinds enige jaren door de stichting georganiseerd. Dit jaar zullen er onder meer aktiviteiten zijn in wijkcentrum De Erker, Buurthuis Nieuwland, Kluphuis Oost en wijkcentrum de Blauwe Brug. Uiteraard zullen de Turkse gasten hierbij dit jaar centraal ko men te staan. De kinderen zullen tijdens hun bezoek overigens bij gastgezinnen worden onderge- bracht. Enkele gastgezinnen wor den echter nog gezocht. Gastou- ders die het leuk vinden om een week onderdak te bieden aan een of twee Turkse jongens of meisjes tussen de 12 en 14 jaar kunnen zich aanmelden bij de Stichting Medelanders, tel.4710299. Het gaat alleer. om logies en ontbijt, daar de stichting voor het program- ma zorgt. DENIM Hooastraat 62 -64, Schiedam Tel.: 010-4267906 D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN I®®M 9 (36 0PNAMEN f 5. M1EERPRIJS) VAMOAAt tlBAACHT, MOIKtlN KLAAKJII mmm bus pi aoibkoorsti roros auum bu kinokama rottiadam INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen I* Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Dordrecht 1* Rotterdam Groene Hilledijk 173 Leiden I Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam Wmkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - uesveld 147 voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 Stadr,hart Passage I" Koneroam yvinneicenuum warenwi .r,-, Rotterdam Wmkelcentrum Zuidplein Capelle a/d iJssei Centrumpassage 103 Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 4«BACHm van 16.00-24.00 uur. DE EERSTE AVOA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1 -3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur SCHIEDAM - Tijdens de Nationa- le Scoutingdag laten scouts uit heel Nederland elk jaar zien wat ze alle- maal voor leuks te bieden hebben aan de jeugd van 5 tot en met 23 jaar. Ook de Schiedamse scouts hadden daarom voor zaterdag 30 maart een gevarieerd programma samengesteld. De bevers van de Tono-groep aan de Sweelincksin- gel lieten zien hoe met weinig hulpmiddelen lampionnen in elkaar gezet konden worden. De andere afdelingen toonden ty- pische scoutingaktiviteiten tijdens een speciale inloopmiddag. Ook de scouts van de Burgmeester van Haarengroep hadden gekozen voor diverse spelaktiviteiten op het Geuzenplein, maar de bedoeling hiervan was juist dat veel niet- scouts mee zouden doen. In win- kelcentrum Spaland werden palm- paasstokken gemaakt door de Tai- ze-groep. Deze speciale paasdeco- raties zullen zondag 7 april worden uitgedeeld aan de tijdelijke bewo ners van het Schieland Ziekenhuis. De meest spectaculaire promo- tiestunt kwam echter op naam van de Franciscus-Lodewijkgroep te staan. Voor de hekken van het Ste- delijk Museum probeerden de le- den van deze groep de verwoeste Walvisch op schaal te pionieren. Een hele dag was voor dit immen se karwei uitgetrokken. De bedoe ling is dat het bouwwerk, op een schaal van 1:20, een vaste bestem- ming zal krijgen. Het publiek vond het allemaal prachtig. Velen ble- ven even stilstaan bij het werk aan de weg en konden met eigen ogen zien dat scouting allang niet meer alleen het hijsen van een vlag is en het koken op een zelfgemaakt vuurtje. Op Tweede Paasdag zijn de ONS en het Milieustation gesloten. De ONS blijft telefonisch bereikbaar op nummer 2621000 voor het melden van storingen in de levering van energie, drinkwater en radio- en televisiesignalen. N.V. ONS Van Heekstraat 15 Postbus 79 3100 AB Schiedam (010) 2621000 HOOGSTRAAT 155-157 SCHIEDAM Zie pagina TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1