m wmmm DIJ wJwm vLEESI =598 UONG ROTTERDAM BERICHT SUPERSTUNTEN BIJ MIRAKELS DIXAN IS0STAR Trudopuur MeV Cadburry Buitoni freshX sinaas j ijs™« \biscuits\lasagm\ spag- \choco- EXTRA t5>«0'a,d« HETTI MOUSSE Confiture REpEN MA 49 998 149 750 895 1 my* HM®1™ APPELSAP\ flesje a 20 cl. literfles 350 J70 P^RTtiJ JiyiLLfii t v W-=-! ansa* PAG,nai2vauZTpZsspTcIAL VOORDEEL ^biediwceiw KEER OP KEER EEIU KAR VOL VOORDEEL! LES DUCS DE ST* MARTIN CHARDONNAY VIN DE PAYS D'OC PER FLES enthousiaste m/v W1NKEL MEDE WERKERS Bekendmaking aanvraag bouwvergunning c.q. meldingplichtig bouwwerk Kennisgeving bestemmingsplan Bekendmaking Monumentenwet 1988 Vrije dagen bij dS+V waspoeder LIQUED koffer 3 kilo! per blik Jm WW, '-■.•SS0..1 haal ADVIESPRIJS 8.95 BIJ ONS ROTTERDAM w C.S ST MAR Dirck III Slijterijen B.V. is voor haar slijterijen in Rotterdam op zoek naar: KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER Want als Rotterdam verandert, moet u dat weten. pak 500 gram MILKA MELO ZENTIS Jacques Iper Iray 24 st. supergroot kado\ pak 500 gram blik 800 gram doos a 30 st. 7-:^, pak 400 gram 1 diverse smaken ibar",aan' fyokka O0#% \nuts, melk enz IGLO THUIS-MENU Diverse smaken. Perpak Boy of g»" ROND OF KNIP BROOD Wit of tarwe Verpakt of onverpakt. Per stuk Ffes 750 ml. Per ties 3 STOKS BECEL LIGHT Kuip 500 gram 2W PRIK fr w^0 RIJ DE JONG Ids boknI CHOCOLADEHAGEL Melk, puur of mix. Pak 400 gram 278S4T VARKENSSATESCHN1TZE SLA Klasse 1 PER KROP WSHEE \ND' t\N 0FRUNDVLEES- grarn netblad 'oodsch "i uw winkei Is een redame-artikel op, vraag dan een waardebon. Daarraee kunt u atsnog van de aanbieding prof iteren, (Geldt niet voor 'opop',) Niet voor wederverkopers, •Alleen geWig in de vestigingen met een vers-af deling. Ma*. 3 gratis artikelen per klant per produkt. Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 april 199$. GELDIG T/M 27 APRIL 1996 W. Buytenwechstraat 49 Tel. 010-2763572 H.UilM>XN.M Groene Hilledijk 267 Tel. 010-4844986 1e Middellandstr. 56-58 Tel. 010-4364108 Paul Krugerstraat 210 Tel. 010-4850446 Pannekoekstraat 12a Tel. 010-2133158 nmm leeftijd 17 - 20 jaar woonachtig in Rotterdam e.o. afgeronde schoolopleiding (detailhandel is een pre, echter niet noodzakelijk) klantgerichte mentaliteit interesse in het slijtersvak. Wij bieden een goed salaris, dito secundaire arbeids- voorwaarden en een prettige werksfeer in een jong team. Als je de kwaliteiten hebt, kan je doorgroeien tot Assistent-bedrijfsleider. Heb je interesse? Bel voor een sollicitatieformulier naar ons hoofdkantoor, afd. personeelszaken: 0172 - 447300 Of loop een van onze slijterijen binnen! Wie weet, ben jij binnenkort onze nieuwe collega! Het Rotterdam Bericht is een wekelijkse publicatie van de gemeente Rotterdam. In het Rotterdam Bericht staan bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn, zoals bouwplannen, aankondigingen van raadsvergaderingen, onteigeningsbesluiten en verkeersmaatregelen. Bij elke bekendmaking wordt afzonderlijk vermeld waar u eventueel terecht kunt voor inzage en hoe u eventueel bezwaar kunt indienen. Belangrijke mededelingen van het deelgemeentebestuur, waaronder bouwplannen, worden gepu- bliceerd in de huis-aan-huis bladen die in de betreffende deelgemeente verspreid worden. Woont u dus in een gebied met een deelgemeentebestuur, dan zult u een aantal zaken niet in deze publicatie vinden. In het Rotterdam Bericht vindt u hoofdzakelijk bekendmakingen van de Bestuursdienst, de dienst Gemeentewerken, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Af en toe staan er ook mededelingen in van andere gemeente-onderdelen. DIENST STEDEBOUW EN VOLKSHUISVESTING Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken in het ka- der van art. 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan- vragen voor een bouwvergunning zijn ingediend: - Het veranderen van een kelder van een warenhuis aan de Coolsingel 105. - Het veranderen van een winkei aan de Lijnbaan 102. - Het gedeeltelijk vernieuwen van een kantoorgebouw aan het Weena 760. - Het oprichten van een weegbrug aan de Giessenweg 14. - Het oprichten van een antennedrager aan de Butaanweg. - Het vernieuwen van een ondersteuningsconstructie aan de Merseyweg 10. - Het oprichten van een fabriek aan de Markweg nabij het Beerkanaal. Tevens is het volgende plan voor een meldingplichtig bouw werk ingediend: - Het vernieuwen van een schuur aan de Verheulstraat 43. De bovengenoemde plannen moeten nog volledig worden be- oordeeld. Informatie over de voortgang van bovengenoemde plannen kan worden verkregen bij de desbetreffende bouwinspekteur via het sekretariaat Bouwtoezicht, Galvanistraat 15 (tel. 010 - 4894966;010-4896437). Rotterdam, 24 april 1996. Namens burgemeester en wethouders van Rotterdam, ir. A. de Ruiter, Directeur dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van 26 april 1996 gedurende een periode van vier weken op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur het ontwerp van het bestemmingsplan 'Eerste herziening Bospolder-Tus- sendijken' voor een ieder ter inzage ligt bij het informatiecen- trum Stedebouw en Volkshuisvesting, Marconistraat2. Tevens kan het plan gedurende vorengenoemde periode op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien op de sekreta- rie van de deelgemeente Delfshaven, Heiman Dullaertplein 3 alsmede op het servicepunt Bospolder-Tussendijken, Bospol- derstraat 39. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd bij de gemeenteraad zijn of haar zienswijze over dit ontwerp kenbaar maken en deze zenden aan de direc teur van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Postbus 6699, 3002 AR Rotterdam onder vermelding van de aandui- dingONTW-JUR. Rotterdam, 1996. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, mr. N. van Eck de burgemeester, dr. A. Peper Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat er een verzoek is ingediend op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor: het restaureren van het rijksmonument Herenhuis 'De Heuvel', Baden Powelllaan 12 te Rotterdam Het plan ligt van donderdag 25 april t/m woensdag 8 mei 1996 ter inzage bij: Informatiecentrum dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Marconistraat 2 (op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur) Gedurende deze periode kan een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van het plan naar voren brengen bij: Burgemeester en wethouders van Rotterdam p/a dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Bureau Monumenten Postbus 6699 3002 AR Rotterdam Voor inlichtingen kunt u terecht bij ir. M.C. Bulthuis, hoofd bu reau Monumenten (tel.: 010-489.5203). Rotterdam, 15 april 1996 De dienst Stedebouw en Volkshuisvesting is gesloten op de volgende dagen: 29 30 april en 1 16 17 mei. ONTWERP-BESCHIKKINGEN GEMEENTE ROTTERDAM Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet mi- lieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergun ning (ontwerp-beschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend de navolgende aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheerte hebben ontvangen. 1Op 12 oktober 1995 is een aanvraag ontvangen van J. van Steenoven Expeditie B.V. om een vergunning voor het op richten en in werking van een op- en overslagbedrijf van koopmansgoederen met een opslag voorgevaarlijke stoffen conform de richtlijn CPR 15-2, niveau 3 aan de Keileweg 18 te Rotterdam (95.41.07). 2. Op 26 januari 1996 is een aanvraag ontvangen van Sint- maartensdijk Service Stations BV om een vergunning voor het veranderen en in werking hebben van een verkooppunt van motorbrandstoffen alsmede wasinstallatie voor motor- voertuigen aan de Gustoweg 53-55 te Rotterdam (96.04.11). Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben het voor- nemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de ver- gunningen zullen voorschriften worden verbonden ter bescher- mingvan het milieu. Inzage U kunt de ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 24 april 1996 tot en met 21 mei 1996 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien: - Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid Rotter dam, Europointcomplex toren III, kamer01.54, Galvanistraat 15te Rotterdam; - Gemeentebibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur); - het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Grave- landseweg 565 te Schiedam. Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR (telefoonnummer 010 - 4273 402). Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk bij Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid Rotter dam en in het kantoor van de DCMR. Bedenkingen Wanneer u bedenkingen hebt over de inhoud van een ontwerp- beschikking kunt u deze tot en met 21 mei 1996 schriftelijk ken baar maken aan burgemeester en wethouders van Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendge- maakt als u hierom, bij voorkeur in een aparte brief, vraagt. Als u behoefte hebt aan een gedachtenwisseling over de ont- werpen van de beschikkingen kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mon- deling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtenwisseling kan gedurende de inzagetermijn wor den ingediend, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de inzagetermijn. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen een beschikking instel- len als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de desbetreffende ontwerp-beschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen beden kingen hebt ingebracht tegen de desbetreffende ontwerp-be schikking. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de ontwerp-beschikkin gen kunt u zich wenden tot de heer P.M. van Eijk (J. van Steen oven Expeditie B.V.), telefoonnummer 010 - 4 273 542ende heer H.A. Soganci (Sintmaartensdijk Service Stations BV), tele foonnummer 010- 4 273 546 beide van de DCMR. Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor ko- pieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Registratuur van de DCMR (telefoonnummer 010 - 4 273 402). Projectnummers: 95.41.07, 96.04.08 Rotterdam, 24 april 1996 u-.r (MIOCOUTE -*iFT 3 repen a 47 gr. ttii Chocomo^sse Nieuwe Markt 29Roosendaal Noordmolenstr $2, Rotterdam Noordmolensfraat 66b, Rotterdam Meerdervoortsstraat 104b, Rotterdam Sdiiedamseweg 136a, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 10