Jarenlang thuis voor Belgische nonnen, nu multiculturele kerk Ondernemersprijs voor Smits Schilders en Weber Chocolade SJAAK Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in Het voorbeeld Vermeer Zaterdagdienst bij de RET op Koninginnedag {gffVRK Dierbare dingen in Kinder- galerie van Het Reispaleis BON w Rob Peters' Bismarck Eier (slot) Eendrachtskerk viert zondag 125-jarig jubileum IT Kleding- inzameling van Mensen in Nood Mijlpaal voor Professor Plons Woensdag 24 april 1996 ROTTERDAM - Verscholen achter de gebouwen van de Eendrachtsweg staat de Een drachtskerk, de op een na oudste Rooms-Katholieke kerk van Rotterdam. In 1868 legde de bisschop van Haar lem de eerste steen van het gebouw, dat op 1 mei 1871 voltooid werd. 125 Jaar lang bleef de kerk gespaard voor bombardement of brand, sluiting en sloop. Reden ge- noeg om dit jaar, op zondag 28 april het jubileum te vie- ren. De genomineerden voorde Ondernemersprijs werden afgelopen zaterdag vorstelijk ontvangen. 72oy lgkK6R (Seeiior /m fvew YORK, WOU TER.U& T SOOTJE ADiec, fc/o n&r<seseoer MOO 6LKE <£e^[ T WORDT TOCH SSAJST !SD DAT ze D IB "6RU6 AFAAAKe/U Groeperingen Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proet voor maar /13,50. Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 29,75 automatisch per maand Naam: Adres: .w. Postcode:Plaats: Telefoon:Jjjjx.hm controlebezorging) Bank/gironummer:.....1 Handtekening: CX9.51 MaasstaD (PCus Al geruime tijd speell zich in de museale sector een interessante discussie af. Het gaat over de mogelijkheid en wenselijkheid van de marketing van het museale produkt. Door een steeds meer terugtredende overheid zien ook musea zich veelal gedwongen eigen inkomsten te genereren. Dat kan theoretisch gezien op vele manieren. Denk maaraan omzet uit een museumcafe of museumwin- kel, het aantrekken van sponsors en het vergroten van de bezoekers- stroom. De Vermeer-tentoonstelling in Den Haag is een aardig voorbeeld om aan te geven dat commercieler opereren in deze sector zeer wel moge- lijk is, maar niet altijd wenselijk. Een museum kan op deze manier zijn doel voorbij schieten. Het gaat niet altijd alleen om bezoekerscijfers en in komsten. Net als duizenden anderen heb ik verleden week een kaartje gekocht voor de tentoonstelling in het Mauritshuis. Vanaf I LOO uur was ik welkom. Lekker vroeg zodat het nog niet zo druk zou zijn. Nu, dat was dus niet het geval. Hoe lovenswaardig het initiatief ook is om 22 werken van Vermeer bijeen te brengen, het publiek kan er - ondanks de bestforse toegangsprij- zen - op deze wijie nauwelijks van genieten. De zalen met de Vermeers waren afgeladen vol. Het was dringen om een plekje. Er was geen gele- genheid om de schilderijen op je te laten inwerken. Ik zou u dan ook willen aanraden om voor het echte Vermeer-gevoel, wanneer deze tentoonstel ling is afgelopen, op uw gemak naar een aantal Nederlandse musea te gaan. Want vele topstukken van Vermeer hangen gewoonlijk ook in ande- re Nederlandse musea. Het commerciele succes van Vermeer is duidelijk afte lezen uit de gigantisch inkomsten uit verkoop van Vermeer-artikelen. En tot mijn stomme verbazing werden de werken vam minstens even fameuze kunstenaars als Rembrandt, Potter en Steen - die in de aangren- zende zalen hangen - tijdens mijn bezoek aan het Mauritshuis door eenie- der links gelegen gelaten. Nee, dan heb ik als museumbezoeker liever een vervalsing van Van Mee- geren of een authentiek werk van hem zoals tot 2 juni is te zien in de Kunsthal. Deze tentoonstelling mag dan volgens mag dan volgens sommi- gen vanuit kunsthistorisch oogpunt minder interessant zijn, de bezoekers kunnen hier wel op hun gemak rondkijken en zich verdiepen in en een oor- deel vormen over hetgeen zij zien. En daar gaat het toch om bij een ten- toonstellingsbezoek. Gervaise Frings plein en Weena. Tramlijn 3 en 13 rijden de normale route tot de Oostzeedijk bij het Oostplein. Ver- volgens rijden ze via de Goudse- singel, Hofplein en Weena verder. Tramlijn 5 rijdt op Koninginnedag uitsluitend het gedeelte tussen Centraal Station en Schiebroek. Tramlijn 6 tenslotte rijdt via de normale route tot de Jonker Frans- straat bij de Goudse Singel. Daarna volgt de tram de route: Goudsesin- gel, Hofplein, Stationsplein, West- Kruiskade, Claes de Vriezelaan en de Parksluizen. ROTTERDAM - De RET heeft de dienstregeling voor Koninginne dag aangepast. De bussen, trams en metro's rijden die dag een zater- dag-dienst. Ook is het die dag, evenals op zondag 28 april tijdens de marathon, niet toegestaan fiet- sen in de metro mee te nemen. Verder zijn er voor vijf tramlijnen omleidingen van kracht. Zo wordt tramlijn 1 omgeleid tijdens de uren dat naar het Oostplein gereden wordt. De omleiding loopt via Goudsesingel, Pompenburg, Hof- Verleden week vertelde ik u hier al wat over een leuke tentoonstelling, die u beslist niet mag missen, in Kunstcentrum Koffie Verkeert, Van Speykstraat 154 B (een zij- stradt van de Nieuwe Binnenweg). Die tentoonstelling duurt tot zon dag, 28 april. Kunstcentrum Koffie Verkeert is op onregelmatige tij- den geopend: op zondag, bijvoor- beeld, gesloten. Op andere dagen van de week bent u er welkom vanaf 14.00 uur tot een vari- abel sluitingsuur omstreeks middernacht. Pasen is de tijd van de eitjes. Nieuw leven in de kiem, en- zovoorts. Rob Peters laat ons, op deze paastentoon- ytelling, twee onderwerpen zien, en met elkaar fuseren, die hem bijzonder fascine ren. Om te beginnen is dat l|j het uiterst kwetsbare eitje, het door de natuur zo prach- tig ingepakte voedingsmid- del, waarmee de mensen nu al eeuwen lang hun honger stil- len. En dan schildert hij op zo 'n kwetsbaar eitje de contouren van het barbaarse slagschip, de Bismarck, in 1941 van Duitse zijde in de vaart ge- bracht om de zeeoorlogen defini- tief te beslissen. Dat pakte dus an- ders uit. Het Duitse eitje, de Bis marck dus, bleek al na honderd uur even kwetsbaar als een echt ei tje, toen het door de verzamelde Britse vloot op de Atlantische Oceaan naar de hodem werd ge- jaagd. Het mooiste, gestroomlijn- de produkt, door de industriele vormgeving voortgebracht, het slagschip de Bismarck, bleek al net zo kwetsbaar als het eitje van de kip, het mooiste produkt van de na- tuurlijke vormgeving. Over zulke zaken, een merkwaardig roerei van ernst en humor, gaat de ten toonstelling van Rob Peters dus. Jules Deelder leidde op paaszon- dag, 7 april, de tentoonstelling in. Streng als altijd gehuld in een on- berispelijk pak, zwart dit keer, met een Italiaans accent, droeg hij 'Het Mirakel van Bolnes' voor - een gedicht over nog zo 'n oorlogs- machine als de Bismarck. Toen was de beurt aan componist, jazz- pianist en tekstschrijver Peter Snoei. Deze had op de vijf dekken van het slagschip de Bismarck, hier dus als notenbalken gehan- teerd, een numeriek verantwoorde melodie uitgezet. De 'Bis' van Bis marck werd, uiteraard, een 'C'; de 'M' daarna - een paar octa- ven doornummerend - werd weer een andere gebruikelijke noot op de schaal van zeven; enzovoorts. De begintonen, aldus Snoei, kwamen overeen met het bekende lied 'Als de klok van Arnemuiden dat net als in het geval van de Bismarck ook over een scheepsramp ging. Niemand begreep hier nog iets van. De Bismarck Blues, door Snoei vervolgens op het klavier vertolkt met aan de Bismarck ontleende noten, was schitterend, schitterend. Tenslotte kwam de kunstenaar nog even aan het woord. Een kunst- werk met een ei erop kostte 250 gulden. Was dat ei al veranderd in een omelet, dan kostte het 500 gul den. Dieren telden als eieren; als ook mensen en keltische zwaarden. Zo klutst, om in eiertermen te spre- ken, Rob Peters ernst en humor door elkaar. Te zien tot zondag 28 april in Kunstcentrum Koffie Ver keert, Van Speykstraat 154 B zij- straat van de Nieuwe Binnenweg). Als u zin heeft in zo 'n eitje, of in een omelet, moet u zich haasten. Want ze vliegen, alsof ze vleugels hebben, van de muur. Monsieur Jacques In 1870 vestigde een groep Belgi sche nonnen, de Dames van het In- stituut der Gedurige Aanbidding, zich in de Eendrachtskerk. Zij woonden in het aangrenzende huis. Hun doel was om de kerk dag en nacht open te stellen om zich- zelf en andere mensen de gelegen- heid te bieden om te bidden. Om in hun levensbehoeften te voorzien, naaiden en borduurden de zusters kerkelijke gewaden, die ze ook aan het publiek tentoonstelden. Enkele van die gewaden zijn nog in het bezit van de kerk en worden tij dens de missen gedragen. Ooit lag de ingang van het gebouw gewoon aan de Eendrachtsweg. Nu bestaat alleen het kerkgebouw nog, maar vroeger hoorde ook een klooster en een retraitehuis bij de kerk. Charles Schonk, lid van het kerkbestuur en koorleider, vertelt waarom deze gebouwen er nu niet meer zijn: „De bouwers besloten op het laatste moment om toch maar torens op het dak te zetten. De fundamenten waren daar echter niet op berekend en dus kwam er een flinke knik in de kerk, die de andere gebouwen scheef trok." Het noviciaat, voor nonnen in op- leiding, werd verkocht aan de Me- misa (Medische Missie Actie) dat er een modern gebouw plaatste. In 1982 werden ook het klooster en ROTTERDAM - Smits Schilders en Weber Chocolade mogen zich sinds zaterdag beiden winnaar noemen van de Rotterdamse On dernemersprijs 1996. Smits ont- ving de prijs in de categorie 'grote- re bedrijven' en Weber in de cate gorie 'kleinere bedrijven'. De prij- zen - een trofee, oorkonde en tien- duizend gulden - werden door mi nister G.J. Wijers van Economi- sche Zaken uitgereikt aan de direc- teuren F. Smits en J.L. Weber. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het World Trade Centre. Voor de dertiende editie van de wedstrijd had zich dit jaar een re cord aantal van 155 ondernemin- gen uit de regio Rotterdam aange- meld. De jury nomineerde in beide categorieen drie bedrijven. Bij de categorie grotere bedrijven gingen instrumentenfabriek Orga uit Schiedam en Broekhuis Training Rotterdam met respectievelijk de tweede en derde prijs naar huis. De tweede prijs in de categorie klei nere bedrijven ging naar juwelier Esfahan-Parome, de derde naar Uitgeverij 010. Smits ontving de Ondernemers prijs, omdat hij „met zijn analyti- DOOR: WW sche kijk op het schildersbedrijf een aansprekend voorbeeld van professionalisering van de schil- dersbranche heeft gecreeerd. Het uitdragen van ideeen, het over- bruggen van verschillen, het ver- mogen tot enthousiasmeren en de continue aandacht voor verbeterin- gen vormden de basis voor het le- veren van een uitmuntende presta- tie", aldus het juryrapport. Webers kreeg de prijs, omdat hij een be- drijfsfilosofie heeft ontwikkeld die in de markt uitstekend aanslaat. „Daarnaast", meldt het juryrap port, „zijn organisatie, inzicht, overzicht en een goed gevoel voor relevante ontwikkelingen aanspre- kende eigenschappen van de on- dernemer W eber. Burgemeester A. Peper, die ook bij de uitreiking aanwezig was, ging in zijn toespraak in op de nieuwe rol voor de overheid. Belangrijk onderdeel daarvan vormt, volgens Peper, de nieuwe economische vi- sie die door het Ontwikkelings Be- drijf Rotterdam in opdracht van het college van burgemeester en wet- houders in de steigers is gezet. Kernpunt hierbij is het realiseren van een innovatief klimaat door een constructieve samenwerking tussen overheid en het bedrijfsle- ven. Als afsluiting riep hij het be- drijfsleven dan ook op om de uit- daging aan te gaan gezamenlijk met de lokale overheid, met name het Havenbedrijf en het OBR, pro- jecten op te zetten en zo tot daad- werkelijke innovatie te komen. het retraitehuis met de grond gelijk gemaakt. De nonnen, waarvan sommigen al in de negentig waren, verhuisden naar een bejaardente- huis voor religieuzen vlak bij Nij- megen. Oorspronkelijk was de Een drachtskerk een kapel, een kerkge bouw behorende bij een klooster en een hulpkerk voor de kathedraal H.H. Laurentius en Ignatius. Pas toen de kathedraal werd gesloopt in '67 werd de Eendrachtskapel tot kerk gedoopt. Behalve de kerkge- meenschap en de titel van de ke- thedraal, erfde de kerk ook enkele bijzondere stukken. Een Mari- abeeld, een grote kandelaar van de Paaskaars, enkele delen van ge- brandschilderde ramen, een schil- derij van de Madonna della Strada en kelken en wierookvaten vonden een nieuw tehuis aan de Een drachtsweg. Schonk is trots op zijn kerk. „Ne- derland is overspoeld met kerken in een neo-gotische stijl, her- kenbaar aan de spitsvormige bo- gen en veel ramen. Dit is echter een neo-romaans gebouw, met ronde bogen, dikke muren en wei- nig ramen. Hij vertoont enige overeenkomst met de Sacre Coeur in Parijs. Bovendien ligt er een prachtige vloer en loopt er een mooie gewelfde krypte (kerkelijke kelder, red.) onder de gehele kerk door. De krypte is echter nooit ge- bruikt, behalve door de nonnen die er hun was ophingen." Maar niet alleen het bouwwerk is bijzonder, ook het gebruik is spe- ciaal. Al sinds het begin van deze eeuw gebruikten allerlei groepe ringen het gebouw. Ook nu is dat het geval. Schonk: „A1 sinds de ja- ren zestig worden hier Spaantalige diensten gehouden. Vroeger voor de Spaanse gastarbeiders, tegen- woordig vooral voor mensen van Latijns-Amerikaanse afkomst. En ook Antillianen en een groep Pool- se kinderen gebruiken de kerk. Het is vanaf het begin een centrum ge- weest voor migranten." De Nederlandstalige missen ken- merken zich door de Gregoriaanse gezangen die door het tienkoppige mannenkoor ten gehore worden gebracht. Koorleider Schonk: „Ie- dere zondag zingen we een volle- dig repertoire. In andere kerken gebeurt het ook wel, maar dan inci- denteel. Er zijn maar weinig koren die het onder de knie hebben, want het is niet eenvoudig." De Gregoriaanse zang zal ook te beluisteren zijn voor en tijdens de hoogmis ter ere van het 125-jarig bestaan. Ook andere muzikale bij- dragen zullen worden geleverd, waaronder een zelfgecomponeerd stuk van de vaste organist van de kerk, H. Funnekotter. De dienst zal door de bisschop van Rotterdam worden opgedragen, bijgestaan door verschillende priesters die nu of vroeger in de kerk werkten. De kerk is vanaf 9.00 uur geopend voor publiek, de dienst begint om 9.45 uur. Schonk: „We verwachten een stampvolle kerk, nu maar hopen dat dat ook lukt." ESTER VAN DEN AKKER ROTTERDAM - Leuke, maar vooral veel dierbare dingen van kinderen. Die zijn tot en met 30 ju ni te zien in de Kindergalerie van Het Reispaleis. De Kindergalerie is een nieuw onderdeel van Het Reis paleis, de tentoonstelling voor kin deren die meer van de wereld wil len zien. De galerie in het Museum voor Volkenkunde presenteert elk kwartaal een nieuwe mini-exposi- tie met afwisselend kunstwerken van, maar ook voor kinderen. 'Dierbare dingen van kinderen' is de titel van de eerste expositie in de Kindergalerie. In de galerie is een selectie van twintig persoonlij- ke documenten te zien van kinde ren van 11 jaar, die in klassever- band Het Reispaleis bezochten. Geinspireerd geraakt door hun be zoek aan het Dierbare Dingen Mu seum in Het Reispaleis, maakten zij op school hun eigen Dierbare Dingenkastje. Deze kleine exposi tie is het resultaat van een samen- werkingsproject tussen het Mu seum voor Volkenkunde en de Stichting Kuntzinnige Vorming Rotterdam. Het Reispaleis is een tentoonstel ling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met een reisticket op zak speftren de kinderen naar verhalen die4raren bij 'dierbare dingen'. De reisroite neemt de kinderen mee naar de Islamitische, Afro-Caraibi- sche, Aziatische en de Nederland se wereld. Kortom een spannende en verrassende ontdekkingstocht, waarbij de kinderen vooral alles moeten aanraken en uitproberen. De Kindergalerie is op dezelfde tij- den als Het Reispaleis geopend: op zaterdagen, en zon-, en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties is Het Reis paleis open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. ROTTERDAM - Mensen in Nood houdt zaterdag 27 april haar jaarlijkse inza- meldag van kleding op ver schillende plaatsen in Rot terdam. De kleding wordt door Mensen in Nood ver- stuurd naar noodgebieden, waar lokale hulpverleners ter plaatse de distributie re- gelen. De kleding is bedoeld voor slachtoffers van (na- tuur-)rampen, van hongers- nood en van oorlogen, onge- acht de herkomst, religie of politieke overtuiging van de ze mensen. Nog draagbare kleding, schoeisel, huishoud- textiel en dekens kunnen za terdag tussen 10.00 en 13.00 uur naar de inzameladres- sen worden gebracht. Tij dens de inzameling zijn er vrijwilligers aanwezig om de kleding in ontvangst te ne men. De kleding kan worden aan- geboden op de volgende plaatsen in Rotterdam: H. Dominicus Het Steiger, Hang 17; Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25; Hui- ze Thomas, Grieksestraat 18; Pax Christikerk, Mathe- nesserdijk 23; De Brug, Ma- thenesserweg 13a; Bree- pleinkerk, Randweg/Hoek Bree; Vredeskerk, Lede 121; De Focus, Oude Wate ring 324; Parkeerterrein, Delftweg 15; Maranatha- kerk, Joss, de Jonglaan 1; Flat Abtshoven, Ameides- traat; Laurentiuskerk, Rob. Fruinstraat 36; Albertus de Grote Kerk, Corn. Musch- straat 3; Christus Koning- kerk, Statenplein 1; H. Li- duinakerk, Burg. L. de Montignylaan 13; Goede Herderkerk, Kastanjeplein 38; Open Hof, Hesseplaats Ommoord; Ontmoetings- kerk, Ben Websterstraat 1 Zevenkamp; Huniaflat, Hu- niadijk 1; Pelgrimskerk, Reijerdijk 51; Groene Tuin- kerk, Groene Tuin 351; Hoeksteenkerk, Sportlaan 1; Adr. Janszkerk, Kasteel- weg 2; Vredevorstkerk, Wil- genplaslaan 200; Verrijze- niskerk, Meidoornsingel 208; Messiaskerk, Debussy- laan 19; Garage De Re- creade, Dumasstraat 1; Pinksterkerk, Bierens de Haanweg 1; Barbarakerk, Crooswijkseweg 36; Lam- bertuskerk, Ben. Oost zeedijk 3; Bethlehemkerk, Van Blankenburgstraat 134; Julianakerk, Zaandijk- straat; Bethelkerk, Boer- goensevliet; Carnissehuis, Lepelaarsingel 49; Openhof- kerk, Middelharnisstraat 153; Morgensterkerk, Slin- ge 2. ROTTERDAM - Het Mari- tiem Museum Prins Hen- drik verwacht vandaag, woensdag 24 april, het 25.000ste bezoekertje op de interactieve kindertentoon- stelling Professor Plons. Professor Plons loopt al van af 9 december 1995 en is een expositie waar kinderen kunnen experimenteren, er- varen en ontdekken om zo spelenderwijs kennis op te doen over schepen en scheepvaart. Gisteren is op het buitenterras het water- paradijs op voile toeren gaan draaien. Centraal staat een waterbak met een door- snee van vier meter, die ver- bonden is met kleinere bas- sins. Hier is op iedere plek iets te ontdekken. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naai Rotterdams Dagblad Abonnet- Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam T0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 13