D pmm Nu doorstromen naar het droomhuis Eigen Huis Expo, een must voor plannenmakers Keuken van de toekomst wordt bereikbaar Schommelen in Swinging Bed <33 j-lyjaDiljaak md 0@©(f) Nu de computer met beeldscherm definitief zijn intrede heeft gedaan in vrijwel elk Nederlands kantoor, is er vaak ook een aangepast, flexibel bureau nodig. Zeker als straks het Besluit Beeldscherm- werk van kracht wordt. Een hele nieuwe kantoorinrichting zou een kostbare zaak zijn. Dat hoeft ech- ter niet, want er zijn inmiddels goedkopere oplossingen op de markt. .-4J9 De Nationale Hypotheek Garan tie, die sinds vorig jaar de ge meentegarantie vervangt, biedt veel profijt voor de huizenkoper. Het belangrijkste voordeel is de rentekorting van een half procent. Een ander positief punt is dat er direct zekerheid is over de toeken- ning van de garantie, iets waar men vroeger weken op moest wachten. Voor iedereen die op dit moment eigenaar van een woning is, lig- gen veel kansen open. Alle huizen in Nederland zijn de afgelopen ja- ren aanzienlijk meer waard ge- worden. Daarbij is de hypotheek- rente laag. Dit is dus ht moment om door te stromen naar die grote- re, mooiere woning. Het droom huis komt binnen bereik. iSSnSiiNiS® Ineens is het zo ver: het droom huis is gekocht, de koopakte is ge- passeerd en de sleutel overhan- digd. Nu zal er verhuisd moeten worden. Een klus waar veel men- sen tegenop zien. Toch is dat niet nodig. Wie het goed organiseert, heeft het zo achter de rug. Voor je het weet zit je uit te blazen in een gezellig nieuw huis. Wie met plannen rondloopt voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis mag eigenlijk 'Eigen Huis Expo' niet missen. Deze gro te woonbeurs in Amsterdam RAI van 25 tot en met 28 april wordt georganiseerd door de Vereniging Eigen Huis in samenwerking met meer dan honderd andere bedrij- ven en instellingen. 1 Een hypotheek is een geldlening met een onderpand. Hiervoor zijn veel verschillende constructies mogelijk. Elke week ne- men we een hypotheekvorm onder de loep. De spaarhypotheek Zekerheid Maximaal voordeel Donderdag 25 april 1996 CX9.54 wo Bestaand bureau wordt snel verantwoorde werkplek Projectinrichter VSF Planservice in He- del heeft de Trac-Data ontwikkeld: een uitgekiende inbouw-unit, waarmee een gewoon bureau snel en relatief goed- koop is om te bouwen tot een ergono- misch verantwoorde werkplek. Het gaat om een kantelbaar plateau, voorzien van een veringssysteem. Dit wordt met een eenvoudige ingreep ge- plaatst aan een bestaand bureau, door uit het bovenblad een deel weg te zagen. Het beeldscherm komt op het plateau te staan, en is dan traploos in hoogte ver- t Met de Trac-Data zijn bestaande bureaus snel aan te passen aan de ergonomische eisen van Beeldscherm werk MNHHi het Besluit stelbaar. Ook de hellingshoek is met een enkele handbeweging te veranderen. De inbouw-unit wordt altijd op een minima- le kijkafstand van vijftig centimeter ge- plaatst. Daarmee voldoet de werkplek meteen aan de eisen van het Besluit Beeldschermwerk. Deze nieuwe wet op het werken met beeldschermen treedt op 1 januari 1998 in werking. Vanaf die datum zijn alle be- drijven verplicht hun werknemers te la- ten werken op een verantwoorde werk plek. Een beeldscherm op een statisch bureau kan dan niet meer. De controle op naleving van de nieuwe regelgeving gebeurt door de Arbeidsinspectie en de Arbodiensten. Naar schatting twee miljoen mensen werken in Nederland dagelijks aan een beeldscherm. Onderzoek onder 12.000 secretaresses wees uit dat bij zo'n veer- tig procent de werkplek niet aan de eisen voldoet. Bovendien had ruim 35 procent van de ondervraagden last van de ogen en een kwart last van spieren. Er valt dus nog wel wat te verbeteren op de kanto- ren, maar dankzij de ontwikkeling van de Trac-Data hoeft dat niet meteen een kostbare geschiedenis te worden. 1xikm Korting op rente met Nationale Hypotheek Garantie In principe wordt de Nationale Hypotheek Garantie verstrekt voor de koopprijs van de woning plus de verwervingskosten (ook wel "bijkomende kosten' ge- noemd). Deze kosten tesamen mogen niet meer bedragen dan fl.300.000,-. Dat is fl.50.000,- meer dan voorde gemeentegarantie gold In tegenstelling tot de vroegere gemeen tegarantie zijn de regels voor de Natio nale Hypotheek Garantie voor het hele land gelijk. Vroeger verschilden de ei sen per gemeente en soms waren die verschillen zo groot dat iemand in de ene stad wel, maar in de andere geen huis kon kopen. Bijvoorbeeld omdat het ene gemeentebestuur wel de 'kosten ko- per' wilde meenemen in de garantie en de andere niet. Daar is nu geen sprake meer van. Met Nationale Hypotheek Garantie is het al tijd mogelijk niet alleen de koopsom, maar eveneens de verwervingskosten te financieren. Dus ook mensen zonder ei- gen geld kunnen een huis kopen, als ze voor deze garantie in aanmerking ko- men. Bovendien krijgen ze direct een rentekorting van een half procent. Het is dan ook niet meer de gemeente die zich garant stelt voor de lening, maar een centrale instelling: het Waarborg- fonds Eigen Woningen (WEW). Deze instelling, gevestigd in Zoetermeer, ga- randeert de geldverstrekker (de bank of verzekeraar) dat de lening altijd zal wor den terugbetaald. Als het tot een ge- dwongen executie-verkoop komt en de woning minder opbrengt dan de uit- staande hypotheekschuld, dan neemt het waarborgfonds de overblijvende schuld ■tfver. Hierdoor loopt de geldinstelling S_ geen enkel risico meer en die is aarom altijd bereid de hypotheek te verstrekken tot het bedrag waarvoor ga rantie is verleend. Het Waarborgfonds wordt opgebouwd uit premies, die eenmalig worden be- taald bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Die premie is 0,36 procent van de lening. Dat bedrag is overigens mee te financie ren en is bovendien eenmalig fiscaal af- trekbaar. Dit gevoegd bij de rentekorting van een half procent maakt dat deze pre mie in de praktijk snel is terugverdiend. Voor Nationale Hypotheek Garantie geldt dus: altijd doen! Ook voor de verkoper heeft het nieuwe systeem een voordeel, omdat er veel sneller zekerheid is over het doorgaan van de koop. De hypotheekadviseur, die een offerte maakt voor een hypotheek, kan via zijn computer direct zien of de Nationale Hypotheek Garantie wordt toegekend. Vroeger moest de gemeente garantie bij de gemeente worden aange- vraagd en het duurde vaak vier tot zes weken voordat er uitsluitsel kwam. A1 die tijd moesten koper en verkoper wachten op de zekerheid of de koop door kon gaan. Dat systeem verstoorde de woningmarkt, omdat het de verkoop ophield. De nieuwe regeling heeft dus aan alle kanten veel voordelen. Vrijwel alle ge- meenten in Nederland hebben zich dan ook akkoord verklaard. Uitzondering vormen de gemeenten Rotterdam, Arn- hem en Groningen, die nog altijd zelf onder eigen voorwaarden gemeentega rantie verlenen. Wie nu het huis verkoopt, dat hij een aantal jaren geleden heeft gekocht, houdt daar waarschijnlijk heel wat geld aan over. Immers, het huis dat in 1985 nog fl. 140.000 gulden kostte, krijgt nu een prijskaartje van fl.233.000 gulden. Die overwaarde kan de eigenaar goed gebruiken als aanzet voor een nieuwe hypotheek op een grotere woning. Per saldo zullen zijn woonlasten dan niet eens veel stijgen. Het is dan ook geen wonder dat op dit moment de vraag naar de wat duurdere huizen groot is. Het zijn de dertigers en veertigers, die kunnen doorstromen naar woningen in de wat duurdere prijsklas- se, zo van rond de drie ton. Zij zijn het levende bewijs dat beleggen in onroe- rend goed interessant is. Het ziet er bovendien naar uit dat beleg gen in een woning ook interessant blijft. Alles wijst er op dat de hypotheekrente voorlopig nog wel laag blijft en daar- door is geld voordelig te lenen. Daarom blijft er ook vraag bestaan naar onroe- rend goed en zolang die vraag er is, blijft de waarde van woningen stijgen. Ook op andere manieren kan een wo- ningeigenaar profiteren van de over waarde op zijn huis. Niet alleen kan hij de hypotheek verhogen of een tweede hypotheek afsluiten op hetzelfde onder- pand, om aan een groot bedrag te komen voor de aanschaf van een caravan of een auto. Maar ook kan hij de overwaarde gebruiken om zijn maandlasten te verla- gen en daardoor wat royaler te kunnen leven. Om dat laatste te bereiken zou hij de looptijd van de hypotheek kunnen ver- lengen, of de hypotheek (eventueel tij- delijk) aflossingsvrij maken. Dat laatste betekent dat de schuldrest wordt 'bevro- ren'. De huiseigenaar stopt voor onbe- paalde tijd met aflossen van de lening en betaalt alleen nog rente. Aan het eind van de looptijd van de hypotheek moet de schuld dan ineens worden afgelost. Dat kan dan bijvoorbeeld door verkoop van de woning of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Het aflossingsvrij maken van een lopen- de hypotheek is meestal mogelijk zonder de tussenkomst van een notaris. Sommi- ge geldverstrekkers berekenen hiervoor enige honderden guldens aan kosten. De hypotheekadviseur kan een en ander precies voorrekenen. Tips voor een snelle verhuizing Verhuizen kan op verschillende manie ren. Wie alles zelf doet is het goedkoop- ste uit. Wie een erkende verhuizer in de arm neemt, betaalt wat meer, maar heeft geen kopzorgen over het heel overbren- gen van de huisraad. Zowel de dozen als de grote en zware meubelstukken wor den dan netjes verhuisd. Een derde mo- gelijkheid is de verhuiscontainer: die laadt men zelf in en uit en de verhuizer zorgt voor het vervoer. Hoe dan ook: in alle gevallen moet je zelf inpakken. Met inpakken kan je al een maand voor de verhuizing beginnen. Dozen zijn meestal te leen bij de verhuizer en wie geen verhuizer bestelt, kan de dozen meestal nog wel huren of kopen. net als inpakpapier en dekens om de meubelen tijdens de reis te beschermen. De goed- koopste mogelijkheid is ten slotte: stevi- ge dozen vragen bij de supermarkt. Vooral sinaasappel- en bananendozen zijn geschikt voor een verhuizing. Het inpakwerk begint in die ruimtes die het minste in gebruik zijn: de zolder en de logeerkamer bijvoorbeeld. Het is handig om het eerst die spullen in te pak- ken die je voorlopig niet nodig hebt: bij voorbeeld winterkleding (in de zomer), tuingereedschap, boeken. Zware spullen kunnen beter verdeeld worden over ver schillende dozen, omdat dozen met bij voorbeeld alleen maar boeken niet te til- len zijn. Breekbare spullen gaan, stuk voor stuk verpakt in kranten of inpakpa pier, bij elkaar in dozen, waar een waar- schuwing op staat. Ook handig is het om op elke doos aan te geven naar welke ka- mer hij moet in het nieuwe huis. Voor kleding bestaan speciale garderobedo- zen, waarin jurken en kostuums netjes zijn te vervoeren. Een dag voor de verhuizing kunnen al zoveel mogelijk meubelen worden gede- monteerd. Het is vaak prettig om voor de kinderen een logeerpartijtje te regelen: ze lopen dan niet in de weg en hun bed- den zijn een dag van tevoren al uit elkaar te halen. Op de dag van de verhuizing moet in het nieuwe huis de vloerbedek- king overal liggen. De meubelen kunnen dan direct op de juiste plaats worden neergezet. De bedden gaan het eerst in elkaar en vervolgens de kasten. Dan is snel uit te pakken. Zorg ervoor dat er technische mensen aanwezig zijn, die direct de wasmachine en eventueel het fornuis kunnen aansluiten. Let erop dat de verwarming en de warmwatervoor- ziening direct werken. Overigens is het handig om zowel in het oude als in het nieuwe huis de meterstanden te noteren, ook als de meteropnemer daar zelf voor komt. Ten slotte is het belangrijk om op de ver- huisdag zelf voldoende geld of cheques op zak te hebben. Op zo'n dag blijkt na- melijk om de haverklap dat er snel iets gehaald moet worden: van een gloei- lamp tot een patatje. Maar wie aan al die dingen denkt, zal merken dat verhuizen best meevalt. De beurs is overzichtelijk ingedeeld met een financieringsadviesplein, een hui- zenmarkt en een verbouwadviesplein. Op het eerste plein kan de bezoeker te- recht voor een persoonlijk financierings- advies. Een goede financiering is im mers maatwerk. De een wil juist ver- sneld zijn hypotheek aflossen, terwijl de ander rustig aan wil beginnen met lage aflossingen. Belangrijke financiers, hy- potheekverstrekkers en de Vereniging Eigen Huis geven antwoord op alle vra gen. Op de huizenmarkt ontvouwen grote makelaars en projectontwikkelaars hun plannen, terwijl aannemers en bouw- maatschappijen voorlichting geven over zelf bouwen. De Vereniging Eigen Huis geeft adviezen over aankoop, opleve- ringskeuringen en samenwerking met makelaars en notarissen. Het verbouwadviesplein is gevuld met bouwbedrijven, architecten en aanne mers, de NVOB en de Vereniging Eigen Huis. Zij doen de bezoekers handzame tips aan de hand over verbouwen en al les wat daarbij komt kijken. Deskundi- gen op het gebied van hypotheken, ver bouwen, energie, nieuwbouw, keukens en badkamers worden het hemd van het lijf gevraagd in het Eigen Huis Expo Theater door presentator Henk Mouwe en het publiek. Meer informatie over deze beurs is te verkrijgen bij Amsterdam RAI, telefoon 020-5491212. De spaarhypotheek is op dit moment de populairste hypotheekvorm. Het is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Om precies te zijm'de spaarhypotheek combineert de fiscale voordelen van de levenhy potheek met de zekerheden van de annui'teitenhypotheek. Hoe werkt dat? De spaarhypotheek is opgebouwd uit twee delen: een geldlening en een levensverzekering. De lening is gedurende de gehele looptijd aflossingsvrij. In principe wordt alleen rente betaald. Daarnaast betaalt u premie voor een levensverzekering. Deze verzekering keert op de einddatum van de hypotheek een bedrag uit. waarmee de lening is afge lost. Het is trouwens een gemengde verzekering, want ook het risico van het eerder overlijden van de geldlener is verzekerd. De verzekeringspre- mie bestaat daarom uit een spaardeel en een risicodeel. Met het spaardeel en de rente die over dat spaargeld wordt vergoed, is de einduitkering bij elkaar te sparen. Het risicodeel zorgt voor een aanvullende uitkering bij eventueel overlijden. De spaarhypotheek geeft op twee belangrijke punten duidelijke zekerheid. Ten eerste: het staat vast dat op de einddatum het benodigde kapitaal exact bij elkaar is gespaard. Dat komt omdat de rente die op het spaardeel wordt vergoed, precies gelijk is aan de hypotheekrente. Ten tweede: de hypotheekschuld daalt tijdens de looptijd, net als bij een gewone annui'teitenhypotheek, waarbij steeds wordt afgelost. Bij voortij- dige beindiging van de spaarhypotheek, bijvoorbeeld bij verkoop van de woning, wordt het tot dan toe opgebouwde spaarkapitaal volledig uitge- keerd. Een extra pluspunt van de spaarhypotheek is dan nog de ingebouwde 'ren- tedempende' werking. Als de hypotheekrente stijgt, dan daalt het spaar deel van de verzekeringspremie. Dat kan omdat de rente over dat spaar deel meestijgt met de hypotheekrente. Als de rentevergoeding hoger wordt, is minder premie nodig om het benodigde eindkapitaal bij elkaar te sparen. De constructie van de spaarhypotheek staat garant voor maximaal fiscaal voordeel. De betaalde hypotheekrente is af te trekken, terwijl over het spaardeel eenzelfde rentebedrag (spaarrente is immers hypotheekrente) netto vrij komt. De rentevergoedingen die via de levensverzekering wor den ontvangen, zijn namelijk belastingvrij. Wie extra premie stort, benut het voordeel van belastingvrij sparen nog meer. Dat leidt tot een snellere opbouw van het benodigde aflossingskapi- taal en daarmee kan men weer op andere wijze zijn voordeel doen. Bij voorbeeld verlaging van de verzekeringspremie, verkorting van de loop tijd van de hypotheek of een hogere uitkering op de einddatum. Volgende week: De annui'teitenhypotheek. De keuken uit Het Huis van de Toekomst is binnenkort bereikbaar voor de consument. Het is de 'Almat by Atag', een in hoogte verstelbare carrou- selkolom met zeer functionele bergruimte. Het prototype hiervan is jaren- lang in Het Huis van de Toekomst bij het Autotron in Rosmalen te zien ge- weest. Almanova brengt de keuken van de toekomst op de markt. Als eerste on- derdeel de carrouselkolom, in een later stadium de rest van de keuken. In de carrouselkolom zijn in vijf hoogtezones alle belangrijke opbergfuncties ondergebracht. De kolom bestaat uit ronde kasten, waarin elektrisch draai- bare plateaus zijn ingebouwd. Op de twee onderste kasten zit een werk- blad, dat elektrisch in hoogte verstelbaar is. Het meubel is ergonomisch zeer verantwoord: het is aan te passen aan de lengte van de gebruiker of aan de aard van de werkzaamheden. De zuil is voor een belangrijk deel vervaardigd uit roestvrij staal. Dit ma- teriaal is in de professionele (restaurant)keuken al veel gebruikt vanwege de duurzaainheid en het onderhoudsgemak. Door roestvrij staal te combi- neren met warm beukehout oogt het geheel toch sfeervol. Voor meer in formatie: Almat Info Centrum, Oisterwijk, telefoon 013-5292222. Een nieuwtje voor in de tuin is het Swinging Bed. Het werd onlangs ge- presenteerd op een tuinbeurs in Boskoop. Het is een ligbed, dat hangt aan een gebogen stalen frame. Liggen in het Swinging Bed doet denken aan het zachte schommelen in een hangmat. Alleen: grote bomen zijn er niet voor nodig. Het zwevende bed heeft een draagvermogen van niet minder dan 200 kilo en kan dus wel wat hebben. Het is mogelijk er een parasol boven te monte- ren en er zijn ook op maat gemaakte ligkussens verkrijgbaar. Compleet met kussen en parasol kost het Swinging Bed iets minder dan duizend gul den. Inlichtingen: Fa. D. Been, Aalsmeer, telefoon 0297-324065.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 19