Raad bespreekt woonbestemming voor Mullerpier Geen record pannenkoeken bakken Lenteprijsj Feest voor kinderen met internationaal karakter Twee eeuwen kleding en kleedgedrag H mV wee mm SWIll? 129 Vertel mij wat, ik lees MaasstaD x Hofka Ban den i VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Fotoservice Rotterdams Dagblad Gemeenteberichten 2£ SET FOTO'S NU SLECHTS BEST PRICEI WALKMAN MET REVERSE (JaiL Tien jaar buddygroep Koninginnedag Marathon Rotterdam Russische kerk gast in Laurenskerk Koninginne dag Cool Projectweek over de wijk Tussendijken Bijstandswet Rooiwerk- zaamheden Dodenherdenking Vul de bon op de Pluspaginain, Begeleiden van aidspatienten is zwaar, maar geeft voldoening Vrijmarkt en popfestiva! in Rotterdamse binnenstad Sportevenement moet feestzijn voor jong en oud De Delfshaven Voorstel woonbouwprogramma m 1 135 R13 (Eco) vanaf, FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. SLECHTS AIWAHS-PX347 wekelijks in deze krant i i Delfshaven. Bospolder, Oud Mathenesse, Spangen. Witte Dorp en Tussendijken. EDITIE-OPLAGE 23.199 SUPE Westblaak 180 Advertenties: 010 - 4004296 Redactie: 010 - 4004491 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 24 APRIL 1996. 32ejaargang nr. 17 CENTRUM - Het Laurens- pastoraat ontvangt op zon dag 28 april in de vesper- dienst 's avonds om 19.00 uur in de Grote of St Lau renskerk de Russisch Or- thodoxe kerk in Rotterdam. Priesters van deze kerk zul- len participeren in de lithur- gie en het koor zingt Sla- visch-Byzantijnse Gezan- gen. Het is een oecumeni- sche dienst,- de gemeente- zang is uit het protestantse liedboek. Laurensorganist Johann Th. Lemekert zal voor en na de dienst het gro te orgel bespelen. Vorig jaar is een dergelijke gezamelijke dienst gehouden, met groot zucces. Niet alleen bleek de byzantijnse zang prachtig in de ruimte van de Laurens te klinken, maar ook was de combinatie van de heel ver- schillende kerkelijke tradi- ties een opmerkelijke ge- beurtenis. COOL - Een groot opgezet Oranjefeest vindt op dins- dag 30 april plaats in de wijk Cool. Vanaf 11.30 uur is er op de Kortenaerstraat ter hoogte van de Boom- gaardstraat en Eendrachts- straat een aantal aktiviteiten te doen en te zien die voor elk wat wils bieden. Zo is er voor kinderen een schmink- en verkleedwedstrijd. een playbackshow en een groots spelencircuit in kermisstijl. En voor alle deelnemende kinderen staat een traktatie reeds ingepak. Tevens is er die middag de uitslag van de grote Duimdropbalonnen- wedstrijd met wel een heel bijzondere prijsuitreiking. Voor de volwassenen zijn er diverse grappige en uitda- gende spelen georganiseerd. Wie zit het langst op Bertus - de mechanische stier - en wie wordt de kampioen bierpul schuiven? Verder is er een gevarieerd muzikaal podiumprogramma samen- gesteld van rock tot levens- lied en van Cool tot Hot met onder andere The Rocker- dammers, Anja Winter en de vrouwenformatie 'Scan dalous'. TUSSENDIJKEN - Op de Dominee Bruntschool en peuterspeelzaal De Dwerg- jes wordt deze week een pro jectweek gehouden worden met als thema 'Tussendij ken, onze buurt'. Een week lang zullen alle groepen be- zig zijn met onderwerpen die te maken hebben met de wijk. Er zullen bezoekjes af- gelegd aan de drukwerk- plaats, de speeltuin, de poli tic, deelgemeente en er wordt door de wijk gewan- deld om te kijken naar hui- zen en andere gebouwen. De lessen in de groepen gaan onder andere over de ver- schillende soorten huizen, milieu en de geschiedenis van de wijk. Het doel van dit project is dat de kinderen met andere ogen gaan kij ken naar hun eigen wijk. Op vrijdagmiddag 26 april zal deze week worden afgeslo- ten met een open middag aan de Zoutziederstraat 20. Iedereen kan dan de ten- toongestelde werkjes bekij- ken en meedoen aan activi- teiten als buttons maken, sjoelen, pannekoeken bak- ken en een tochtje maken met de ponywagen. Ook zijn er informatiekraampjes van organisaties uit de wijk. Om ongeveer 15.00 uur wordt er een kinderkunstwerk ont- huld en de middag wordt af- gesloten met het op laten van ballonnen. CENTRUM - De gemeenteraad bespreekt donderdag 25 april het voorstel van het college van B W over de toekomstige bestemming van de Mullerpier. Het college stelt de raad voor de Mullerpier een woonbestemming te geven en in het plange- bied Schiehaven-Miillerpier een woningbouwprogramma te realiseren van 1882 woningen, waarvan 758 woningen op de Mullerpier. Hiervan wordt 41 procent voor de sociale markt bestemd en 59 procent voor de koopsector. Verder kan in dit gebied 40.000 vierkante meter aan bedrijfsbestemmingen wor den gerealiseerd en kan, ten noorden van de Schiehaven, een kermis/manifestatieterrein van 3 hectare worden aangelegd. Met dit voorstel geeft het college geen gevolg aan een eerder door een groot deel van de gemeente raad en verschillende Rotterdamse instanties en organisaties, waaron- der de Kamer van Koophandel, Rotterdam Topsport, Rotterdam Festivals en Bureau 'De Kermis- gids', geuite wens om de Muller pier te bestemmen als manifestatie- terrein. Volgens een in 1994 opgestelde nota Manifestatieterreinen kent Rotterdam een groot en gevarieerd aanbod van openlucht-evenemen- ten, die op diverse locaties in de stad ('de stad als podium') worden gehouden. Wanneer voor kermis- sen en circussen een alternatief ge- zocht wordt, heeft Rotterdam vol- doende mogelijkheden om evene- menten en manifestaties onder te brengen. Het college acht het ongewenst om voor een beperkt aantal hele grote evenementen, zoals Maaspop en de Davis Cup, een omvangrijk ter- rein als de Mullerpier beschikbaar te houden. Het actief exploiteren van dit terrein als evenemententer- rein betekent concurrentie voor de bestaande voorzieningen. Verder voert het college aan dat het be stemmen van de Mullerpier als evenemententerrein ook conse- quenties heeft voor het bouwpro- gramma in het overige deel van het plangebied. Wegens geluidshinderconsequen- ties zullen er dan 600 woningen minder gebouwd kunnen worden. Daardoor neemt het financiele te- kort per woning toe van fl.20.000,- tot fl.35.600,-. Dat is nog exclusief de kosten die gemaakt moeten worden om elders een dergelijke grote woningbouwlocatie geschikt te maken. Het programma en plan gebied Schiehaven/Miillerpier is met een kleine 2.000 woningen een belangrijke binnenstedelijke (BICAP) woningbouwlocatie in de Vinex-opgave voor Rotterdam. Het door het college voorgestelde programma voor de Schiehaven/ Mullerpier voldoet aan de doelstel- lingen uit het Volkshuisvestings- plan en het grote-stedenbeleid. De 41% sociale woningbouw levert mogelijkheden van doorstroming uit Delfshaven, zodat daar ruimte kan worden gecreeerd voor markt- woningen. De combinatie 51% marktwoningen (voor koopkrach- tige bewoners) en 40.000 vierkante meter bedrijfsbestemmingen bete kent een versterking van de econo- mische structuur in Delfshaven. De deelgemeente Delfshaven en de Centrumadviesraad onderschrijven het voorstel van het college. Naar aanleiding van een discussie over de bestemming van de Mul lerpier in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondza- ken en Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting in december zijn alle argumenten pro en contra van de bestemming van de Mullerpier als woningbouwlocatie of als ma- nifestatieterrein in een raadsvoor- stel op een rijtje gezet. Daarover zijn de raadscommissies begin april opnieuw geraadpleegd. De raadscommissies ROGR en SVVH hebben toen in meerderheid ingestemd met het voorstel van B W de Mullerpier een woonbe stemming te geven. Bij de bespre- king van het voorstel werd door de WD de suggestie gedaan te on- derzoeken of de Binnenrotte niet intensiever en twee weken per jaar als kermis kan worden gebruikt. Het gebruik zou wellicht geintensi- veerd kunnen worden door onder meer de zondagsmarkt en het orga- niseren van manifestaties. De fractie van D'66 toonde zich te- leurgesteld over het onderzoek naar de mogelijkheden van de Mullerpier als manifestatieterrein. Volgens deze fractie bestaat in Rotterdam grote behoefte aan een permanent evenemententerrein. D'66 is van mening dat in beide ROTTERDAM - De Sparta-selec- tie deed zich afgelopen maandag- morgen bij een eetwedstrijd onder toeziend oog van burgemeester Bram Peper en deelraadsvoorzitter Dick Lockhorst tegoed aan de pan nenkoeken, die in het kader van een recordpoging het afgelopen weekend waren gebakken. Vol goede moed togen Ronald Eijsker en Robin Wallach zaterdagmorgen om 00.30 uur aan de slag om het wereldrecord pannenkoeken bak ken te verbeteren. Het lag in de be- doeling om in een kleine zestig uur tijd 32.800 stuks te bakken. Het was behoorlijk afzien voor het duo, zeker met een temperatuur van zo'n 25 graden. Geplaagd door oververmoeidheid moesten beiden het na verloop van tijd op- geven. Toch bakten de twee ruim twintigduizend pannenkoeken. De hoek van de Bas Jungerius- straat en de Katendrechtse Lage- dijk in Tarwewijk, waar de record poging - mede naar aanleiding van het Opzoomeren - plaatsvond, was voor al het autoverkeer afgezet. Voor vijf gulden kon men onbe- perkt pannenkoeken eten. De op- brengst was bestemd voor het fa- miliehuis van de Daniel Den Hoedkliniek. Om deze niet al te laag te laten uitvallen namen twee dames het initiatief om door te gaan met pannenkoeken bakken. Overigens zal er in de toekomst wellicht een herkansing plaatsvin- den. De heren sluiten een nieuwe recordpoging zeker niet uit. FOTO: JACCO ZANSTRA opties voor de Miillerpier het ri- vierfront als uitgaansmogelijkheid goed benut moet worden door ter- rassen aan het water, horeca en eventueel een hotel. Ook is va'nuit de commissie ROGR gevraagd om een herdefiniering van het uitgangspunt 'ongedeelde stad' en een korte overzichtsnotitie van de toekomstmogelijkheden van de Rotterdamse pieren. Een dergelijke notitie is in voorberei- ding. De VVD-fractie heeft ook gevraagd de mogelijkheden van een permanent evenemententerrein elders aan de rivier te onderzoe- ken. Het college heeft besloten de mogelijke varianten voor een ma nifestatieterrein elders in de stad te gaan onderzoeken. Niet voor handelaren Rotterdam: Giessenweg 52 Spijkenisse: Edisonweg 5 Dordrecht: Nijverheidstraat 31 ROTTERDAM - In Turkije wordt op 23 april jaarlijks een grote ma- nifestatie gehouden. Er komen op deze dag groepen kinderen uit tien- tallen landen bijeen om kennis met elkaar te maken. elkaar informatie te verstrekken over de landen van herkomst, gezamelijk deel te ne- men aan meerdere activiteiten en andere activiteiten. Hoogtepunte van de manifestie is de voorstellin- gen die de groepen kinderen ge ven. Zij hebben in hun eigen land een voorstelling voorbereid, die de cultuur en de gebruiken van het land kenmerkt. Het achterliggende idee van de manifestatie is het nader tot elkaar brengen van de verschillende kin deren, zodat ze in kunnen zien dat mensen van verschillende culturen bij elkaar kunnen komen om geza melijk iets groots op te zetten, om elkaar te begrijpen en met elkaar een band te scheppen waarin geen plaats is voor het voeren van oorlo- gen en om vrede te laten overheer- sen. Geschminkt en al genoten de kinderen uit Schiemond van het kinderfeest. Stichting Delfshaven/Schiemond vindt deze boodschap zo belang- rijk, dat zij op zondag 21 april daar aandacht aan hebben besteed. Kin deren tot 12 jaar konden zich vol- ledig uitleven in Pier 80 aan de Ro- sener Manzstraat. Liedjes zingen. klein ROTTERDAM - Negenenveertig kos- tuums uit onder meer de achttiende eeuw, de swingende jaren dertig en zelfs uit de hippie-tijd vormen tesamen de tentoonstel- ling Gekleed en Wel, die vanaf nu te zien is in het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat 31. De kostuums zijn verdeeld in elf kostuumgroepen met een eigen the- matiek, aangevuld met karakteristieke ac cessories. De expositie geeft een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen in de kleding en kleedgedrag van 1770 tot 1970. In 1992 kreeg het Historisch Museum Rot terdam meer dan 800 kostuums in perma- nente bruikleen van het opgeheven Natio- naal Historisch Kostuummuseum in Utrecht. Daarmee groeide de toch al impo- sante kostuumcollectie van het Historisch Museum Rotterdam in een klap uit tot een van de belangrijkste en omvangrijkste col- lecties van Nederland. Uit deze collectie is dan ook geput voor Gekleed en Wel. De kleding van alledag staat centraal. Het mag een wonder heten dat sommige staaltjes van alledaagse kledij bewaard zijn geble- ven. Uit zuinigheid, materiaalgebrek en pure armoede werd kleding eindeloos ver- maakt en versteld. De kleding werd zo lang gedragen dat deze letterlijk tot op de draad versleten raakte. De kostuums worden op zichzelf, zonder hoofden, handen of voeten en zonder ac cessories getoond. Deze neutrale presenta- tie stelt de bezoekers in de gelegenheid hun aandacht volledig op de kostuums te richten en zo hun fantasie te laten werken. De kostuums zijn op torsen gezet, die voor elk kostumm op maat werden gemaakt, omdat historische kostuums over het alge- meen niet op de huidige paspoppen pas- sen. Elk modebeeld heeft namelijk een ei gen silhouet en een eigen lichaamslijn. De ze lijn werd namelijk meestal door middel van een corset gecreeerd en wijkt af van de tegenwoordige lichaamslijn, zoals op de foto te zien is. De bijzondere belichting, ontworpen door lichtkunstenaar Johan Vonk, wisselt in niveau en van richting. Dit geeft de bezoeker de mogelijkheid om de verschillende kostuumgroepen afwisse- lend in silhouet, in detail en als totaal te be- kijken. De intrigerende belichting heeft niet alleen een esthetisch doel; de compu- tergestuurde licht-choreografie dient ook om de kostuums tegen een teveel aan scha- delijk licht te beschermen. Gekleed en Wel kan van dinsdag tot en met zaterdag worden bezocht van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. playbacken, volksdansen, gedich- ten voordragen en een theaterstuk opvoeren; alle kinderen gaven op eigen wijze vorm aan de achterlig gende boodschap van het interna- tionale kinderfeest. Ouders, ooms, tantes, opa's en oma's, neefjes en nichtjes, iedereen was aanwezig om van de optredens, die maxi- maal tien minuten mochten duren, te genieten. Het internationale kin derfeest werd afgesloten met een spetterend eindfeest voor alle deel- nemertjes. CENTRUM - Stichting Kapitba- hayan organiseert in samenwer- king met het Vrouwenhuis woens- dagmiddag 24 april een informa- tiebijeenkomst over de algemene bijstandswet en de bijzondere bij- stand. De voorlichting wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. De bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur in het Vrouwenhuis, Eendrachts- weg 71. De toegang is gratis en kinderopvang is aanwezig. WEST - Binnenkort start Gemeen- tewerken met rooiwerkzaamheden in de Brigantijnstraat, de Snauw- straat en de Rochussenstraat noordzijden ten oosten van de Heemraadsingel. De werkzaamhe- den starten eind april en zullen eni- ge hinder voor de bewoners kun nen opleveren. Tijdens de uitvoe- ring zal de weg gedeeltelijk afge sloten worden. Het weggedeelte dat parkeervrij gemaakt moet wor den zal daags van te voren met borden worden aangegeven. Voor meer informatie tel. 422.40.55. NIEUWE WESTEN - Het Anti Racisme/Fascisme comite het Nieuwe Westen organiseert ook dit jaarop vier mei een dodenherden king bij de gedenksteen voor de vroegere verzetsstrijder Jan Kwak. Deze steen is aangebracht op de gevel van zijn vroegere woonhuis aan de Hooidrift 138. Op vier mei wordt iedereen die wil deelnemen verzocht om aanwezig te zijn. Na een korte plechtigheid wordt ieder een uitgenodigd mee te gaan naar buurthuis de Westerpoort, Heem- raadsstraat 60, waar een kop koffie of thee klaarstaat. per rot 24 opn Onlwikkelen afdrukken op groot formaat 10x15 cm. en schitterend glanspapier. Rol van 36 opn. 22,50 Of BESTE EN GOEDKOOPSTE op de parterre in het voormalige Ter Meulen pand Correct Balans Prijs Zie pagina TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1