Maatje zijn voor aidspatienten is zwaar, maar geeft ook voldoening Zomerweer zorgt voor sfeer tijdens Opzoomeren 1 ^Vender Expositie van vier jonge kunstenaars MaasstaD Brusselse delegatie bezoekt Spangen ECCO'I MaasstaD KORT MaasstaD Paardenmid- dag op de Bokkesprong Tien jaar buddywerkin Rotterdam Lunchen, geveltuinen aanleggen, gekostumeerd voetballen Sociale Zaken en Werkgelegenheid De vuilnisman heeft 'n dagje vrij. m u KERKDIENSTEN Koninginnedag 'De Botte Spijker' weekbladen DELFSHAVEN ROTTERDAM - „Het is echt niet alleen maar ellen- de. Buddy's zijn er juist ook voor de dagelijkse leuke dingen, zoals een dagje uit of een filmpje pikken." Margot Siebenlist, coordi-. nator van de Rotterdamse buddygroep, legt uit wat een buddy zoal doet. „Een bud dy is een maatje voor ie- mand die seropositief is of aids heeft. Zoiets als een goede buurman. Buddy's geven praktische en emotio- nele ondersteuning, en dat kan van alles zijn; bood- schappen doen, meegaan naar het ziekenhuis, praten. Het ligt er maar aan wat de client wil." n* Soms zwaar DELFSHAVEN - Een lunch met bewoners, een geveltuin- tje aanleggen of gekostum- meerd voetballen. De Op- zoomerwind waaide weer door Rotterdam afgelopen weekend. Aangetrokken door het lekkere weer lieten veel Rotterdammers er zich toe overhalen om ook dit jaar weer te Opzoomeren. fig Kill r De kantoren van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn op 29 april, 30 april en 1 mei gesloten. 4 0347-325572 \/OCK P^Pf6HT5T13LiiJNP^ V^ST16ilN^VAN Heeft u mededelingen voor deze rubriek, stuur dan twee we- ken van tevoren een bericht naar MaasstaD Weekbladen, ter attentie van de redactie Delfshaven/City West, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. Even faxen (411.64.54) kan ook. Politiek cafe Koninginnedag Asserviteitscursus I Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 24 april 1996 DELFSHAVEN XH7.52 Kerkdiensten zondag 28 april Hervormde Gemeente Delfsha- ven, Oude of Pelgrimsvaderskerk, Aelbrechtskolk 22: 10.00 uur: ds. C. Cluistra; 17.00 uur: ds. P.L. de Jong. Parochie H.H. Laurentius en Elisabeth. Mathenesserlaan 305: 9.45 en 11.30 uur: eucharis- tieviering met gezangen. Remon- strantse Gemeente, Museumpark 3, 10.30 uur: ds. M.F. de Vries. Parochie Pax Christie, Mathenes- serdijk 23: 10.30: eucharistie-vie- ring. Zeemanshuis, Willemskade 13, 10.30 uur: pastor W. van den Heuvel. City-Kerk Het Steiger, Hang 17: diensten om 10.30 en 12.15 uur. Evangelisch Centrum De Kandelaar. Nieuwe Binnen- weg 326: dienst om 10.00 en 19.30 uur. Doopsgezinde Gemeente, Noordmolenwerf 1-3: dienst om 10.30 uur. Hervormde Kerk Oud Mathenesse. Huize Thomas, Griekse Straat 18: 10.00 uur: ds. H.W. Hemmes. Gereformeerde Kerk Delfshaven, Kuipersstraat 19: diensten om 9.30 en 14.30 uur. Paradijskerk, Nieuwe Binnen- weg 25: dienst om 11.00 uur. Wil- lebrord, Beukelsdijk 179: dienst om 10.30 uur. Gereformeerde kerk van Rotterdam-Delfshaven Burgemeester Meineszstraat 4: 10.00 uur: ds. L.R.L. Ntoane. WEST - Bouwspeeltuin 'De Botte Spijker' zal op Koninginnedag van 12.00 uur tot 16.00 uur weer een groot aantal feestelijke activiteiten organiseren, die allemaal in het te- ken staan van 'Dierenspelletjes'. Gezelligheid, spannende spelvor- men, een schilderswedstrijd, ge- zichten schminken en lekkere hap- jes en drankjes vormen de belang- rijkste ingredienten van het feest- programma. Tussen de bedrijven door zal een rad van avontuur de gemoederen opzwepen. Alle kin- deren doen de spelletjes na elkaar, waarna er een het eind een kleine verrassing te wachten staat. De en tree in het Roellangerakpark is gra tis. OUD-MATHENESSE - Bij kin- derboerderij de Bokkesprong staat zaterdagmiddag 27 april alles in het teken van het paard. Van 13.30 uur tot 15.30 uur is iedereen van harte welkom om de pony's Sas- cha en Freek, die speciaal voor de- ze dag naar de kinderboerderij worden gehaald, te komen bewon- deren en verwennen. De kinderen mogen ook een rondje rijden op de rug van Sascha of Freek. De pony Shadow, voor trouwe be- zoekers van de Bokkesprong een oude bekende, loopt deze middag voor de huifkar en het is mogelijk om een ritje te maken door de wijk. Verder wordt er een paardenspeur- tocht georganiseerd en is er nog veel meer te beleven. En natuurlijk zijn ook alle lentebo- des op Kinderboerderij De Bokke sprong bewonderen. Momenteel springen er heel wat lammetjes in de wei en het varken Lenie ver- wacht rond 1 mei biggetjes. De kinderboerderij is iedere dag open van 8.15 uur tot 16.30 uur en is te vinden aan de Tjalklaan 90, vlak bij het Marconiplein. KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 VERTEGENWOORDIGER: Ron van den Berg Telefoon 010-4004461 Prive 0182-534200 VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004283 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDAKTIE: Telefoon: 010-4004491 Telefax: 010-4116454 Redaktie: S. Merema M. van der Voort D. Kool Chef-redakteur Telefoon 010-4004490 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Het buddywerk is in het begin ja- ren tachtig ontstaan in de Ver- enigde Staten. Het waren toen vooral homo-mannen die homo's met aids ondersteunden. De ziek- te was toen nog nauwelijks be- kend. Er bestonden veel misver- standen over aids en de patienten raakten vaak in een sociaal isole- ment. Ze werden in de steek gela- ten door familie en vrienden en de buddy nam die functie min of meer over. Tien jaar geleden vormde in Rot terdam een klein groepje mannen uit het COC een buddygroepje. Siebenlist: „Het waren toen, net als in Amerika, homo's die ho mo's met aids ondersteunden. In- middels is duidelijk geworden dat aids niet alleen homo's treft, maar ook hetero's, en zowel mannen als vrouwen en kinderen. In de afgelopen jaren heeft het buddy werk zich enorm verbreed." De Rotterdajnse buddygroep is in- middels uitgegroeid tot een zelf- standige vereniging met ongeveer zeventig leden. Op dit moment werken er zo'n 55 buddy's bij de Rotterdamse bud dygroep. Het zijn vrijwilligers die met z'n tweeen een client onder- steunen. Zowel vrijwilligers als clienten melden zich aan bij de vereniging..Clienten horen vaak via andere hulpverleningsinstan- ties of van het ziekenhuis van ons bestaan", aldus Siebenlist. „Als Margot Siebenlist weet dat het buddywerk zwaar is, maar het geeft volgens haar wei voldoening. iemand zich heeft aangemeld, voer ik een uitgebreid kennisma- kingsgesprek. Dan kijk ik wie van de buddy's het best bij de cli ent past." De buddy's worden in- tensief begeleid door de vereni ging. Er is deskundigheidsbevor- dering en elke buddy zit in een begeleidingsgroep. Twee keer per jaar houdt de Rot terdamse buddygroep een selec- tiedag. De eerstvolgende vindt begin juni plaats. Op die dag ko men de vrijwilligers, die zich hebben aangemeld als buddy en de begeleiders van de buddys, bij elkaar om kennis te maken en om te bepalen of iemand geschikt is als buddy. Volgens Siebenlist kan in principe iedereen buddy wor den. ,,We zoeken geen professio- nele hulpverleners. Een sterke motivatie en voldoende levenser- varing zijn natuurlijk wei belang- rijk. Het buddywerk is soms erg zwaar. Het kan een emotionele belasting zijn om iemand waar je een sterke band mee hebt opge- bouwd achteruit te zien gaan en te weten dat hij binnenkort sterft." De redenen waarom iemand bud dy wordt, varieren. Siebenlist: „Sommigen willen er zijn voor een ander, iets betekenen voor ie mand in een moeilijke fase van het leven. Bij homo's speelt soli- dariteit met diegenen die de pech hadden om aids te krijgen vaak een belangrijke rol. Maar het kan ook voor jezelf belangrijk zijn. Je leert enorm veel van het buddy werk. Het zet je aan het denken over ziek zijn en doodgaan. En", benadrukt ze nogmaals, ,,het is vaak ook heel leuk. Je geniet sa- men van mooie dingen. Het gaat om de kwaliteit van het leven dat nog rest. Als buddy kun je helpen die laatste fase te veraangena- men." De clienten zijn niet alleen men- sen die in een isolement verkeren. „Buddy's kunnen de druk op de mensen in de omgeving van een aidspatient verlichten", verklaart Siebenlist. „We zien dat bijvoor- beeld in het geval van kinderen met aids. Soms is een van de ou- ders al aan aids overleden. Of er zijn nog gezonde kinderen in het gezin. De buddy kan dan de rest van het gezin een beetje ontlas- ten, door een deel van de zorg op zich te nemen." Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Op dit moment is de bud dygroep vooral op zoek naar ho mo-mannen die buddy willen worden. Je hoeft geen superman te zijn om buddy te worden, meldt een grote poster in het kan- toor van de buddygroep. Je moet wei voldoende tijd hebben, ge- middeld twee dagdelen per week. Belangrijke eigenschappen voor een buddy zijn goed kunnen luis- teren en flexibel zijn, aldus Sie benlist. Ook moet de vrijwilliger zelf niet te veel zorgen aan zijn of haar hoofd hebben. „Je moet de problemen van de ander erbij kunnen hebben", vertelt ze. „Soms worden mensen buddy, omdat ze net zelf iemand aan aids hebben verloren. Dat gaat vaak mis, omdat ze hun verlies nog niet verwerkt hebben en het nog niet aankunnen. Je moet dus wei stevig in je schoenen staan." Maar het belangrijkste is volgens Siebenlist tochs ,,Je moet het hart op de juiste plaats hebben." Mensen die belangstelling heb ben om buddy te worden kunnen contact opnemen met de Vereni ging Rotterdamse Buddygroep, Gaffelstraat 2, telefoonnummer 436.25.61. EMMY STARK In Oud-Mathenesse was voor het eerst sinds jaren een gedeelte van de Franselaan afgezet voor auto- verkeer. Kinderen verkleed als Op- zoomerpoppen in paars piep- schuim, een zilverpapieren lijfje, een pruik met gouden slierten en een grote zonnebloembril probeer- den een partij te voetballen, terwijl de muziek door de straat schalde en andere kinderen hun tweede- hands spullen probeerden te slij- ten. Daisy uit Oud Mathenesse was een van de kinderen die haar oude speelgoed probeerde te slijten. Me- de door het mooie weer waren er veel mensen komen snuffelen naar koopjes en had ze goed verkocht. Vooral de puzzles vonden gretig aftrek. In Spangen probeerden ze nu eens niet door de hoeveelheid drugs- koeriers het guinessbook of re cords te halen, maar door de lang- ste geveltuin te maken. In de hitte legden de bewoners zaterdagmid dag de laatste hand aan de duizend meter geveltuin. De Bilderdijk- straat, Da Costastraat, het P.C. Hooftplein en de Nicolaas Beets- straat veranderden in een grote bloemenpracht. Het karwei bete- kende dat er 3000 tegels verplaatst werden, de geveltuinen gevuld werden met aarde uit tien voile vrachtwagens en dat er 5.000 gla- diolen geplant werden. Een hels karwei voor de bewoners, maar ze hadden het er graag voor over om hun straten een vrolijker aanzien te geven. Ook de bewoners van de wijk Delfshaven en Schiemond waren druk bezig om hun wijk op te fleu- ren. Na een brunch op het Piet Heynplein gingen de bewoners de wijk in om op diverse lokaties ro- zen te planten. Tevens deelden Op- pies aan bewoners zonnebloem- zaad uit. Rozenstruiken en eten zorgden ook voor een Opzoomersfeertje in het Nieuwe Westen. Het Burge meester Meineszplein kreeg een nieuw aanzien door de aanplant van twee nieuwe rozestruiken en nieuw gras. De ruim dertig Op- zoomeraars verorberden eerst een brunch in Post West aan de Ti- demanstraat. De kinderen in Het Speciaal voor dit gekostumeerde voetbal werd de Franselaan afgezet. Nieuwe Westen gaven het start- schot voor hun eigen Opzoomeres- tafette. Tot vijf juni gaat straat voor straat de estafette door de wijk met als thema Kinderen Voorrang'. En zo zorgde het Op zoomeren afgelopen weekend weer voor en voile maag, veel en- thousiasme en opgeknapte straten. MARIJKE V.D. GROEF Sparta-trainer Henk ten Cate plant de eerste bloem in het kader van de record-poging 1000 meter geveltuin. SPANGEN - Een Brusselse dele gatie van de Libertijnse Roos als- mede de Socialistische Partij heb ben afgelopen zaterdag Rotterdam bezocht. Onder de aanwezigen be- vonden zich Leo Peeters, Minister van de Vlaamse Raad (Stedelijk Beleid, BinneNlandse aangelegen- heden en Huisvesting) en Freddy Thielemans, Eerste Schepen van de Stad Brussel (Onderwijs). De uit 50 personen bestaande dele gatie kwam zich orienteren op de Kerngroep Spangen en hoe de s m iftiriiiir- S£KVI<Sg^? PA'S VOOK MIJ IN ALL£- OFZACAXV&W 6* AAN PAN ANPE4?^N. Kerngroep op positieve wijze wil bijdragen aan een leefbare wijk. Burgemeester Peper heeft de gas- ten in cafe't Kasteel in Spangen verwelkomd en is met de groep meegelopen langs de Opzoomer- activiteiten. Wethouder Simons heeft vanaf de Maas de Belgen de haven laten zien en uitleg gegeven over de ver- schillende stedebouwkundige as- pecten die voor Rotterdam van be- iang zijn. In het verlengde hiervan heeft wet houder Kombrink een en ander in het informatiecentrum Kop van Zuid uitgelegd over de Kop van Zuid. De Belgen bleken zeer gei'n- teresseerd te zijn in dit grote pro ject, en luisterden aandachtig toe. Ook stelden zij relevante vragen over consequenties voor de wijk en de bevolking. Het bezoek werd af- gesloten met een etentje in het werklozenproject 'De Overkant'. Dit project oogste veel bijval en spontaan is de pet rondgegaan voor een bijdrage in dit project. De informele sfeer die het bezoek kenmerkte kwam de discussie ten goede. Verbazing was er over de Rotterdamse politici, die zo aan- raakbaar zijn voor de bevolking. Immers, naast de burgemeester en wethouders liepen ook enkele raadslieden mee. Het directe con tact met de bevolking viel in goede aarde. CENTRUM - De PvdA Rotterdam wil ook buiten verkiezingstijd met de burger praten. Daarom organi- seert de PvdA zaterdag 27 april een politiek cafe. De aftrap van het cafe wordt gegeven door eerste ka- merlid Elske ter Veld. Zij zal door Peter Aubert van de PvdA Rotter dam en toehoorders kritisch wor den ondervraagd over de gang van zaken rond de ziektewet en de be- handeling daarvan in de Eerste Ka- mer. Het politiek cafe vindt plaats in cafe de Unie, Mauritsweg 34. De aanvangstijd is 15.30 uur. OUD-MATHENESSE - Het wordt weer een oranjefestijn in Oud-Ma- thenesse en het Witte Dorp op ko ninginnedag. Middelpunt van het feest is het Damloperplein. Kinde ren kunnen ponyrijden, er is een kleurwedstrijd en 's avonds een danswedstrijd. De feestelijkheden zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur en van 20.00uur tot 24.00 uur. WEST - De Stichting Vrouwen Orienteren zich in de Samenleving (VOS) heeft een asserviteitscursus opgezet voor gehandicapte vrou wen. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over lastige situaties en wordt ge- werkt aan het positief bei'nvloeden van het zelfbeeld. De cursus wordt gegeven bij het VOS, Aleidistraat 3f, op drie achtereenvolgende dinsdagen. De eerste keer is op 28 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor informatie en aanmelden (voor 22 mei) kunnen belangstel- lenden na 15.00 uur bellen met Odiel Reef op nummer 413.60.42. 'Een tekening van Anne van Buul. CENTRUM - Vier jonge kunste naars exposeren tot 26 mei in gale- rie de Kunst Kelder aan de Witte de Withstraat 19a. De kunstenaars zijn Walter van Boven (beeldhouwwerken), Anne van Buul (tekeningen), Gemma van Linden (foto's) en Martin Nou- wens(schilderijen). Walter van Boven studeert nog aan de Koninklijke Academie voor de beeldende kunsten in Den Haag. Zijn werk is gei'nspireerd door de traditionele beeldhouwkunst uit de Gothiek en de Renaissance. Anne van Buul is illustratrice van kinderboeken. Zij heeft onder meer de tekeningen verzorgd in kinderboeken van Toon Tellegen en Roald Dahl. In haar werk com- bineert zij mens- en dierfiguren tot wonderlijke fantasiewezens. Gemma van Linden fotografeert pin-ups, ensceneert schilderachtige situaties en maakt fotoreportages van haar reizen. Martin Nouwens tenslotte legt zich toe op grafische technieken en computerkunst. De werken van de vier kunstenaars zijn van woensdag tot en met zon dag te zien van 12.30 uur tot 18.30 uur. tmm iVi1 i i laaaiaaBSBBar V.V.V.V - i a a a a i a a Op Koninginnedag (30 april) en I mei haalt de Roteb geen huisvuil op Niet alleen de ophaaldagen maar ook de tijden veranderen: dinsdag 30 april wordt maandag 29 april (een dag eerder) woensdag I mei wordt donderdag 2 mei (een dag later) De Roteb haalt uw huisvuil op tussen 7.00 en 19.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 3