'Gastheer moet woonkamer op orde krijgen' Ook Groenoord zoomert op a-*'. Ontwikkelen Afdrukken klein 'In mijn optiek hoeft een complete bril niet meer dan /124,-te kosten.' Unieke stunts en blinkend chroom KLARE TAAL Rotterdams Dagblad HIT NIEIIWL FUU APS-SYSYTUM, Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR GROENOORD Kinderspel Ziekenomroep Vechtsport _X" Fietsen Beneluxlijn Herdenking e Fietsdag Conclusie derde stadsgesprek: {- 'u:, SET FOTO'S NU F.2.5° Record aantal Schiedammers in de schulden STRIPES JPi As b n fijjii Fotonex 250 ZOOM Schiedam <s> Nostalisch speelgoed zorgt voor ouderwetse sfeer in de Schilpen Ziekenomroep Schiedam krijgt in een klap vijf keerzoveel luisteraars Lagerwaard ziet veelbelovende toekomst voor zijn kampioenen EDITIE-OPL AGE 37.745 SCHIEDAM - De jeneverstad moet zich meer durven profile- ren en ruimtelijk de banden aanhalen met de Maas en de ha ven. Het openbaar vervoer moet meer aandacht krijgen in de ruimtelijke ordening van de stad en de binnenstad moet schoon, netjes en opgeruimd zijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het laatste stadsgesprek, dat verleden week werd gehouden in de aula van het stedelijk museum. Gastspreker in het panel Schrijnen, grootendeels met de sprekers in het ■;-%< -Ym r;4 ocft: MODEWEEKEND In het hart van W.C. Nieuwe Passage. Aanvang Modeshow 11.30 op zaterdag 4 mei zie verder in de krant! FOT# VIDE# AUDH Schiedam-Centrum: Hoogstraat 44 Natuurlijk, ik heb ook complete brillen voor rond de vijfhonderd gulden. Maar bij mij kunt al heel goed te recht voor 124,-. Voor veraf of dichtbij. Inclusief oogmeting en oogdrukcontrole. Komt u TEMpEL een keertjekijken Broersvestsoa,tel.(010)4735919 OPTIEK tyiet(MA&n/ldyke,AnsUc defjangoptician. drukwerk I De klant centraal, de auto optimaal RENAULT Las m. iSWWW IN HET FOTO VIDEO AUDIO TELECOM mmm Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 1 MEI 1996,3e jaargang nr. 18 SCHIEDAM - De hoofdaf- deling Groenvoorziening en Natuur organiseert op zon- dag 5 mei de Fluitekruid- fietstocht. Deelnemers vol- gen een 15 kilometer lange route langs weelderig be groeide groenstroken en bij- zondere parken in Schiedam. De start is tussen 13.30 en 14.00 uur bij de in- gang van de Heemtuin in het Prinses Beatrixpark. Deelname is gratis. Bij de start krijgen de deelnemers een routebeschrijving. Het Fluitekruid vormt hierbij de leidraad. Onderweg kan er twee keer worden gestopt. De eerste keer bij de Voor beeldtuinen naast het Saksi- sche boerderijtje De Raat. Hier krijgt men gratis kof- fie, thee of limonade en kan men deelnemen aan een rondleiding. De tweede keer wordt er gestopt bij Kinder- tuinencomplex De Vijfslui- zen. Wie informatie over de- ze fietstocht wil hebben, kan contact opnemen met Mar cel Scheefhals, tel.2465521 SCHIEDAM - Het informa- tiecentrum Beneluxlijn aan het Stationsplein 2 is op He melvaartsdag. donderdag 16 mei, en Tweede Pinkster- dag, maandag 27 mei, geslo ten. Informatie is hier op te vragen en te bekijken over het metrotraject en de aan- leg van de tweede Benelux- tunnel. Op andere dagen kah men er van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur terecht en op za- terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Het informatiecentrum is telefonisch te bereiken op nummer 2088666. Ook met het openbaar vervoer is het centrum goed te bereiken. Onder meer de buslijnen 38, 40, 52 en 54 stoppen voor station Schiedam/Rotter dam-West. SCHIEDAM - De herden king van de gevallenen in de oorlog vindt traditiegetrouw plaats op 4 mei. In Schiedam gaat de herdenking om 18.00 uur van start. Dan worden alle kerkklokken ge- durende vijf minuten geluid. Vlaggen worden halfstok ge- hangen. Om 19.00 uur vindt er een herdenkingsdienst plaats van de Raad van Ker- ken in de Evangelisch Lu- therse Kerk aan de Lange Nieuwstraat. De herdenking van alle ge vallenen bij het monument begint om 19.35 uur aan de kop van de Plantage. Een korte plechtigheid zal wor den gehouden waarbij bloe- men en kransen worden ge- legd. Leerlingen van het Gil- de College, die het monu ment hebben geadopteerd, vormen een erehaag. SCHIEDAM - Nederland staat op 11 mei in het teken van fietsen. Dan organiseren ANWB en VVV namelijk een Landelijke Fietsdag in samenwerking met de stich- ting Doen en de Nederlandse Hartstichting. Het is de 23e keer dat de dag wordt ge houden. Er zijn 225 fietsrou- tes uitgestippeld. Vanaf de ANWB Schiedam kan bij- voorbeeld een prachtige tocht van ongeveer 35 kilo meter worden gemaakt door typisch polderland. Omdat het 11 mei ook Molendag is, eindigt de route bij Koren- molenmuseum De Nieuwe Palmboom. Vanaf 27 april kunnen er in de voorverkoop al routebe- schrijvingen worden ge- kocht bij ANWB en VVV. Ook op 11 mei zijn deze tus sen 09.00 en 13.00 uur ver- krijgbaar. De kosten bedra- gen vijf gulden. Voor nadere informatie over de fietsdag, tel.4734333 (ANWB). werkzaam voor de gemeente Rot terdam, noemde het voetgangers- tunneltje bij station Schiedam Rot terdam-West als voorbeeld. „Dat tunneltje had net dertig meter naar recht moeten liggen, zodat je als voetganger zo de Singel inloopt naar het centrum. Bovendien kun je de toren van de St.Liduina niet zien liggen, wat toch het herken- ningspunt van de Schiedamse bin nenstad is." Ook het hek tussen de Mathenesserweg en de haven, slaat zijn inziens, nergens op. Het hek moet dus weg. Verder moet het voor de bezoeker duidelijk zijn wanneer hij Schiedam binnen- komt. Schrijnen was verder van mening dat de aantrekkelijkheid van het centrum valt of staat met de keuze van winkels, horeca en netheid. „Als de gastheer zijn woonkamer niet op orde heeft ont- vangt hij zijn gasten niet met ple- zier. Je moet dus veel aandacht be- steden aan de horeca en niet zo- maar friettentjes van Bram Ladage neerpleuren", meent de gastspre ker die benadrukt dat de inrichting van het centrum niet duur hoeft te zijn, als het er maar schoon is. Daarvoor zijn afspraken nodig. Hoe staan de stoelen op het terras? Hoe staat de uitstalling van de win kels? Wie houdt wat schoon? Hij trok hier de vergelijking door naar Rotterdam, waar de gemeente al- leen financieel de Lijnbaan wilde helpen, als er orde kwam. Panellid Van Hengel relativeerde de 'scho- ne stad' weer een beetje. „Een schone stad is nog geen leuke stad. De aantrekkelijkheid zit hem in meer dan alleen de hygiene. Als je bij gezellige mensen op bezoek bent, kan het je niet een veel sche- len als het er een beetje rommelig is." Het publiek in de zaal was het panel, waaronder burgemeester R.Scheeres en wethouder L. A.Hafkamp, eens. Zo werd er in- stemmend geknikt toen vanuit de zaal het plan werd geopperd om de Maasboulevard meer de functie van werken en wonen te geven in plaats van de zware industrie. De rivier moet makkelijk te bereiken zijn en Schiedam moet af van het negatieve imago van de haven. Rotterdammers zijn immers ook juist trots op hun haven. Over het gebruik van het openbaar vervoer waren de meningen verdeeld. In de zaal werd wel geroepen dat bezoe- kers toch wel met de auto bleven komen en dat de gemeente er beter aan deed daar op in te springen in plaats van de nadruk te leggen op het openbaar vervoer en dan met name de komst van de metro. De conclusie van wethouder Hafkamp luidde juist dat Schiedam meer aandacht moest besteden aan het openbaar vervoer. Indrukwekkend tenslotte was het betoog van stede- bouwkundige Hulya Ergun, werk zaam bij de gemeente. Zij meende dat Schiedam een men- taliteitsverandering moest onder- gaan. „De verandering van dorp naar stad brengt met zich mee dat er op een ander niveau gedacht moet worden. De ene oplossing sluit de andere niet uit. We kunnen rekening houden met het autover- SCHIEDAM - Na verschillende wijken in Rotterdam is ook het Schiedamse Groenoord-Midden in de ban van be- zem, hark en vuilniszak geraakt. Lange tijd werd met name het Dirk Schafer- plein gekenmerkt door containers en bouwwerkzaamheden. Nu het einde daarvan eindelijk in zicht is gekomen, vonden de bewoners het de hoogste tijd voor een grote opknapbeurt. De ONS en het wijk- en buurtbeheer vonden het zo'n leuk initiatief, dat ook uit deze hoek volop medewerking werd ver- leend. Jong en oud stond woensdag 24 april dan ook zij aan zij in de strijd te- gen het zwerfvuil. Een eenvoudige klus was dat in het geheel niet. Ailes wat op de straattegels van het plein te recht was gekomen, kon weliswaarmet een simpele greep worden opgepakt. Heel wat minder simpel lag dat bij het verwijderen van pakjes en papiertjes die in de struiken terecht waren geko men. Met grote moeite werd ook dat vuil uiteindelijk toch te pakken gekre- gen. Zienderogen knapte het plein op. Voor de kleintjes had het opru imen van het vuil tevens een preventieve wer- king. Nu zij zoveel energie hadden ge- stoken in het opruimen van het vuil, zouden zij het er niet meer zo achteloos ingooien, Ook aan de inwendige mens was woensdag gedacht. Koffie en koek stonden klaar en zelfs aan muziek was gedacht: alles om de grote schoonmaak zo aangenaam mogelijk te maken. Na afloop was tevredenheid dan ook troef. Het plein lag er weer als een zonnetje bij. keer en het openbaar vervoer. We moeten durven dromen als een stad.'' De uitkomsten van de drie Stadsgesprekken worden wel de- gelijk meegenomen in het gemeen- telijk beleid. De conclusies worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die vervolgens weer de grote lijn bedenkt voor het beleid. SCHIEDAM - Een record aantal Schiedammers met financiele moeilijkheden klopte de afgelopen twee jaar aan bij Project Schuld- hulpverlening. Dat blijkt uit het twee-jaren verslag over 1994 en 1995. 1994 Was het trieste hoogte- punt, waarin 487 aanvragen voor hulp binnenkwamen bij schulp- hulpverlening. Kredietbanken in de omgeving spraken van een alar- merende situatie en Schiedam week niet af van de landelijke ten- dens. Het project was daarom ge- noodzaakt om de stagnerende fac- toren in de hulpverlening onder de loep te nemen om zo meer schul- dernaren effectiever te kunnen hel pen. Deze aanpak had succes. De wachtlijst werd voor een groot deel weggewerkt en het aantal positief afgehandelde dossiers nam flink toe. Er werd vaker een sanerings- krediet en een definitieve bemid- deling gerealiseerd. Daarmee is ook het bedrag waarvoor schuld- hulpverlening een regeling trof, enorm gestegen met bijna een half miljoen gulden. Tevens bleek dat vaker vooraf kon worden vastge- steld dat schuldhulpverlening niets kon doen voor de aanvragers. Ge dacht kan dan worden aan onder meer onvoldoende inkomen, zodat met name jongeren niet genoeg kunnen aflossen van hun schuld. Ook bij een beslag op het inkomen of een huisuitzetting die al gepland is, kon schuldhulpverlening niets doen. Daarnaast wordt tijdens het eerste gesprek met de client geke- ken of de hulpvraag overeenkomst met wat het project te bieden heeft. En dat is lang niet altijd het geval. Clienten willen vaak een oplossing voor de korte termijn en Project Schuldhulpverlening zoekt juist naar structurele oplossingen. Het is de bedoeling dat clienten een ge- dragsverandering ondergaan, zo dat ze in de toekomst niet weer in de problemen komen. De contac- ten met zogenaamde intermediaren zijn in 1994 en 1995 strakker aan- gehaald. Intermediairen zijn instel- lingen als de Sociale Raadslieden, Riagg en Woningstichting Noord- vest. Zij hebben een alarmerende functie ten opzichte van schuldsi- tuaties en verwijzen mensen door naar schuldhulpverlening. De ver- wachting voor 1996 is dan ook dat het aantal direcrte doorverwijzin- gen van deze 'tussenpersonen' zal stijgen. DENIM Hoogstraat 62 - 64, Schiedam Tel.: 010-4267906 VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK Scherpe prijzen! Wij zijn geopend lot 19 00 uur Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-471 54 96 D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 ROTTERDAM - Ronkende Har- ley's, blinkend chroom, Ameri- kaanse trucks, sensationele stunts, swingende muziek en spetterend vuurwerk; stuk voor stuk ingredienten voor het HOG Amercian Wheels Festival dat tij dens het Hemelvaartweekend in Ahoy' zal plaatsvinden. In de hallen van het Ahoy'-com- plex vindt men tal van Harleys, Amerikaanse trucks, een Shop ping Centre, Amerikaanse klas- siekers, het Kinderdorp, het Fly ing Horse Rockcafe en artiesten- podia. Op de buitenterreinen zijn duizenden Harley-Davidson mo- toren te bewonderen en er wor den dagelijks spectaculaire mo tor- en autostunts georganiseerd. Een van de topattracties is het op- treden van Francois Schetelat, die als enige ter wereld een 'Wheelie' kan maken op een Harley-Davidson motor. Uniek is ook de show van de C.R.S.No 1, de Franse presidentiele garde, die bestaat uit dertien man. Begin- nend met een rijder op een motor, wordt er een piramide opge- bouwd, die uiteindelijk bestaat uit dertien rijders op drie motoren (zie foto). Ook springen de rij ders door brandende hoepels en demonstreren zij een superstaal- tje 'wielwisselen' tijdens het rij- den. Naast al het motorgeweld wordt er ook voor muziek gezorgd. Zo zijn er optredens van onder ande re Billy Gordon The Blue Rockers, Major Dundee, Rene Shuman en Jan Akkerman. Peter Niemandtsverdriet, verantoorde- lijk voor het evenement, heeft hoogespannen verwachtingen. „Als we afgaan op de signalen uit het land, dan zal het storm gaan lopen. Persoonlijk denk ik aan minstens 40.000 bezoekers, maar dat kunnen er net zo goed 80.000 worden. Het evenement valt ten slotte in het Hemelvaartweekend, dus iedereen is vrij. Daarnaast is het concept van het festival ge- richt op een zeer breed publiek. Het is absoluut een spektakel voor jong en oud." Het HOG American Wheels Fes tival wordt gehouden van 16 tot en met 19 mei en is dagelijks ge opend van 10.00 uur tot 20.00 uur. Op zondag 19 mei van 10.00 uur tot 18.00 uur. Kaarten kosten twintig gulden per persoon en zijn verkrijgbaar bij de kassa van Ahoy'. Kinderen tot 12 jaar on der begeleiding hebben gratis toegang. vJ* Superslanke camera: 33,5 mm dik 2.2x Super EBC Fuijnon zoom: 25-55 mm Multiprogrammeerbare flitser o.a. rode ogen reduc- j-. he Keuze uit 3 beeldformaten Backprintingsmodule - met titelselectie, afdrukken van opnamegegevens, film nummer, ^opnamenummer, datum en tijd Drop-in filminleg INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Liesveld 147 Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Voorstraat 274 I» Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden - Haarlemmerstraat 170| Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag - Venestraat 8-10 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Pass^e Rotterdam - Wmkeicentrum Zuidplein Capelle a/d Ussel- Centrumpassage 103

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1