Miljoenen voor werkzaamheden aan basisschool Veel amusement op Bevrijdingsdag SUPER STUNT Stijging van vraag en bezuinigingen noodzaken Thuiszorg tot wachtlijsten Veel belangstelling voor oldtimers Voor alle moeders van Nederland Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Speeltuin 'in't Park' eindelijk officieel open m 0 a 8. t GROENOCJRD uitverkoop tot STRIPES Cricket Popmuziek Consultatieburo Schiedam Reparatie Fietsen Zeefdruk SI u iti rig OLYMPUS MJU ZOOM RENAULT 'DE VEILING International wil met Excelsior'20 kampioen van Nederland worden Maasluis trio Hot Rock met eigen geluid naar Grote Prijs in Paradiso CAD ziet problemen in Waterweg door stijging aanmeldingen EDITIE-OPLAGE 37.745 Goedmaker voormislukken experiment 35-70MM ZOOM buvoorbeeld50 FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onze advertentie elders in deze krant. I DRUKWE R Kj HAffiO De klant centraal, de auto optimaal KAMPlOm tn PARTyCAfE Tel. 010-4738322 tVesten 3a Schiedam -4731589 -4514555 WOENSDAG 8 MEI 1996, 3e jaargang nr. 19 SCHIEDAM - In de maand mei voert de Dienst Ge- meentewerken aan de rij- dekken van verschillende bruggen noodreparatie werkzaamheden uit. Van maandag 13 mei 06.00 uur tot en met woensdag 15 mei 24.00 uur wordt het rijdek van de Oranjebrug gerepa- reerd. Deze brug verbindt de Oranjestraat met de Nieuwe Haven. De brug zal gedeeltelijk geopend zijn en door tijdelijke voorzienin- gen toegankelijk zijn voor voetgangers. (Brom)fietsers, voetgangers die moeilijk ter been zijn, mensen met kin- derwagens en gebruikers van invalidewagens kunnen echter beter gebruik maken van de verderop aan de Nieuwe Haven gelegen Kip- pebrug. Het autoverkeer zal worden omgeleid door mid- del van borden. SCHIEDAM - Tijdens de fietsverkoopdag, die op de binnenplaats van het politie- bureau woensdag 1 mei werd georganiseerd, zijn in totaal 95 fietsen verkocht. De opbrengst bedroeg 1900 gulden en wordt traditioneel besteed aan een goed doel. Zo werd vorig jaar een paard, inclusief zadel, ge- kocht voor de Stichting Ge- specialiseerd Jeugd en Vol- wassenen en werden twee te- levisietoestellen en twee vi deo-players gekocht voor de afdeling Kindergeneeskun- de van het Sophia kinderzie- kenhuis. Ook kreeg de kin- derafdeling van het Schie- landziekenhuis onlangs een vernevelaar ter waarde van enkele duizenden guldens. Waar de opbrengst dit jaar heen gaat is nog niet bekend. Overigens werd vooraf- gaande aan de fietsverkoop dag zaterdag 27 april op de binnenplaats een fietskijk- dag georganiseerd, waar en kele honderden mensen op af waren gekomen. Tijdens de kijkdag werden 103 fiet sen en 13 autoruiten gegra- veerd. Verder vonden 12 personen hun gestolen fiets terug. SCHIEDAM - De Schiedamse kunstenaar Wim Ponder heeft onlangs een aktie opgezet voor steun aan molen De Walvisch. Hij heeft een serie speciaal ont- worpen zeefdrukken ver- vaardigd, die een beeld ge- ven van het herrijzen van de nieuwe molen uit de over- blijfselen van de oude mo len. Hier wil mee gezegd zijn dat de geest van de oude mo len nog rondwaart in de nieuwe. De zeefdrukken zijn gedrukt op hoogwaardig pa pier in een beperkte oplage van honderd stuks en zullen nooit meer in deze vorm verschijnen. Men krijgt zo een unieke kans om de we- deropbouw van de molen te steunen en krijgt er tevens een mooie prent voor terug. Voor het aanschafien of be- kijken van de prenten kan gebeld worden naar 4267608 of langs worden ge- gaan bij de plaatselijke VVV, bakkerij Van der Krogt, restaurant De Noordmolen of museummo- len De Nieuwe Palmboom. SCHIEDAM - In de week van 13 tot en met 17 mei is het And-diskriminatie Buro Schiedam (ADB) gesloten. Het ADB is weer bereikbaar op maandag 20 mei. Het An d-diskriminatie Buro is ge- vestigd aan de Van Swin- densingel 40 en het telefoon- nummer is 4264406. De Schiedamse dienstencentra, De 4 Molens en De Woud- hoek, zijn gesloten op He- melvaartsdag en tijdens de Pinksterdagen. SCHIEDAM - Schiedam trekt ruim 2,5 miljoen gulden uit voor tech- nische en bouwkundige werkzaamheden aan het gebouw van de open- bare basisschool het Startblok in de wijk Nieuwland. Dat heeft de ge- meenteraad onlangs besloten. Het geld is nodig om eerdere renovaties aan de school in 1986 ongedaan te maken. Dit naar aanleiding van talloze klachten en bezwaren van onder meer leerkrachten en leerlin- gen. Eind jaren tachtig werd de school gebruikt als experiment om ener- giezuinige plannen uit te voeren. Het experiment mislukte echter jammerlijk. A1 snel kwamen er al- lerlei klachten van leerlingen en leerkrachten. De toestand lijkt niet met een simpele ingreep verholpen te kunnen worden. Volgens het college van burgemeester en wet- houders biedt alleen een totale ver- nieuwing van met name het kli- maatsysteem soelaas. Er zal onder andere een nieuwe gasgestookte CV-installatie moeten komen. Dit biedt meteen de gelegenheid om het gebouw in een functioneler en moderner jasje te steken. Verschil lende gevels zullen moeten wor den gesloopt en opnieuw ge- bouwd. Bovendien wordt er een duidelijk in- en uitgang gereali- seerd alsmede een speellokaal. In de raadszaal werd hier en daar getreurd om het miljoenen kosten- de mislukte experiment. Volgens CDA-raadslid M.van Mansum is Het Startblok nu echt uitgeexperi- menteerd. Bovendien willen de christen-democraten dat er overleg komt om zulke politieke foute in- vesteringen te voorkomen. Wet- houder A.Wiegman reageerde hierop door te zeggen dat in het jaar 1985, toen het experiment Het Startblok in de gemeenteraad speelde, vrijwel iedereen enthousi- ast was over het experiment. ,,De raad komt nu op het experiment te rug, maar destijds was iedereen overtuigd om aan het project te be- ginnen. Als je de aanbevelingen uit die tijd nog eens leest is het niet an- ders dan 'Halleluja'. Als we toen wisten, wat we nu weten. tja. Ik heb vanavond over dit onderwerp nog maar een zinnig iets gehoord en dat is, wat raadslid Metaal van Gemeentebelangen ook al zei, dat het allemaal achteraf gepraat is." Volgens de wethouder wordt nu alles op alles gezet om de renova ties zo snel mogelijk uit te voeren. Hij is ervan overtuigd dat met de nieuwe maatregelen een optimale situatie voor leerlingen en leer krachten ontstaat. Voor de kosten voor de renovaties wordt een be- roep gedaan op het reservepotje van Onderwijs. SCHIEDAM - Met een forse ver- traging en na grote tegenvallers wordt, woensdag 8 mei om 14.00 uur, de speeltuin in Park Nieuw land op de hoek van de Dr. Schaepmansingel en Vlaardinger- dijk officieel geopend door wet houder Bart de Leede. Deze speel tuin ligt op een door de gemeente Schiedam aangelegd speeleiland. Vrijwilligers van de speeltuinver- eniging hebben het verenigingsge- bouw afgebouwd. Daarnaast zijn er nieuwe speeltoestellen besteld. Enkele daarvan worden als alles volgens planning verloopt nog voor de opening geplaatst. Andere toestellen komen voor de zomer- vakantie. Hieronder bevinden zich een bank, die ook geschikt is voor gehandicapten. en een speeltoestel waaraan geklommen en geklauterd kan worden. Dankzij een bijdrage van de Stichting Kinderpostzegels Nederland komen er ook voorzie- ningen voor gehandicapte gebrui kers. Een voorbeeld hiervan is een invalide-toilet en schommels voor- Volautomatisch, 35-70mm zoom, verschillende flitserfunkties. Stylus zoom. HORMAAl. 599 AKTIEPRUS39? INRUILBEDRAG klein zien van speciale zitjes. Natuurlijk moet de speeltuin nog vol groeien. In de loop der tijd komen er nog meer speeltoestellen. De speeltuin wordt beheerd door vrijwilligers. Er wordt dus onder toezicht gespeeld. Dit betekent niet dat de kinderen door de ouders en- kel gebracht en gehaald kunnen worden. Ook de ouders moeten meehelpen bij het toezicht. Om ge bruik te kunnen maken van de speeltuin moet men lid worden. Dit kost fl.25,- per gezin. Het is ook mogelijk een strippenkaart te ko- pen voor fl.10,-. Hiervoor kan men 15 keer gebruik maken van de speeltuin. Een enkel bezoek kost een gulden. Men kan zich als lid opgeven op de speeltuin. Bestuur en medewerkers van de speeltuin doen er alles aan om de speeltuin zo veel mogelijk open te laten zijn. Dit is echter wel afhan- kelijk van de medewerking van vrijwilligers en ouders. Mensen die tijd over hebben en het belang- rijk vinden dat kinderen op een verantwoorde manier spelen, wor den door de speeltuinvereniging van harte uitgenodigd. SCHIEDAM - Ging vijftig jaar Be- vrijding nog enigszins geruisloos aan Schiedam voorbij, de 51e Bevrij dingsdag stond bol van de leuke en originele aktiviteiten. Dit was vooral te danken aan het Centrummanage- ment en de verschillende winkeliers- verenigingen. Want zij zorgden in het centrum van de stad niet alleen voor winkelplezier en muziek, maar ook voor genoeg vermaak voor de kleinste jeneverneuzen. Op de Appelmarkt en Hoogstraat kon er worden rondgere- den op een echte pony, terwijl Clown Ricky de kinderen die geduldig op hun beurt stonden te wachten ver- maakte met zijn grappen en grollen. Op de Koemarkt, die voor een dag veranderd was in het "Koemarkt Pla za" stond een draaimolen klaar. Een heel wat spectaculairder act was op de Grote Markt te vinden. Wat de Flying Turtle Clown Show nu precies inhield was niemand op voorhand bekend, maar werd na enkele uurtjes show al snel duidelijk. Gestruind kon er vooral in de Lange Kerkstraat worden. Ver schillende verkopers van echt antiek of gewoon aantrekkelijk curiosa had- den hier hun kraampje uitgestald. Wat moderner spul kon in de Nieuwe Pas sage worden aangetroffen. De winke- liers hadden hier hun winkeltje een extra dag opengegooid, overigens zeer tot plezier van de honderden koopjesjagers. Omdat het ook nog eens modeweekeind was, kon meteen de allernieuwtse zomdrmode tegen aantrekkelijke prijzen worden meege- nomen. WATERWEG - Thuiszorg Nieu we Waterweg-Noord is genood- zaakt om per 1 mei 1996 wachtlijs ten in te stellen voor het leveren van diensten als verpleging. ver- zorging en huishoudelijke zorg bij de mensen thuis. Bovendien wordt het maximaal aantal zorguren be- perkt. Thuiszorg NWN heeft deze stap genomen omdat steeds meer mensen gebruik maken van de thuiszorg en vanwege bezuinigin gen van het ministerie van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport. Al in 1995 was een stijging van de vraag naar thuiszorg zichtbaar. De stijgende vraag zette zich ook in 1996 door. Ouderen, gehandicap ten, jonge moeders doen meer en meer een beroep op de Thuiszorg. Volgens de Thuiszorg NWN is het dan ook niet mogelijk om met het huidige budget al deze mensen te helpen zonder dat de continuiteit van de organisatie in gevaar komt. Thuiszorg NWN ziet zich daarom genoodzaakt tot het instellen van wachtlijsten. Een dergelijke maat- regel is nog niet eerder door Thuis zorg NWN genomen. Clienten die vanaf 1 mei bij de organisatie zorg vragen, worden volgens de gebrui- kelijke procedure door een mede- werker bezocht om te kijken welke hulp thuis nodig is. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of de client direct zorg krijgt of op de wachtlijst terechtkomt. Mensen die op hun zorg moeten wachten, zul len door Thuiszorg NWN worden geadviseerd en begeleid om op een andere manier toch hun zorg thuis te kunnen ontvangen. Thuiszorg NWN denkt daarbij aan het ge bruik maken van het zogenaamde Persoons Gebonden Budget (PGB) of aan zorgverlening door andere zorgaanbieders. Het PGB is vorig jaar door het ministerie van VWS ingesteld. Mensen die langdurige thuiszorg nodig hebben, kunnen met een PGB zorg inkopen op het moment waarop het hen het beste uitkomt. Dit budget bedraagt in ie- der geval fl.2400,- per jaar. De wachtlijst geldt niet voor clien ten die gebruik maken van de Ou- der- en Kinderzorg (de consultatie- bureau's). Ook mensen die Gespe- cialiseerde Verzorging ontvangen of onder de hoede van een dietist staan. hoeven niet op hun zorg te wachten. Ook het uitlenen van hulpmiddelen komt niet in gevaar. zo verzekert Thuiszorg NWN. Be- halve het instellen van wachtlijs ten, neemt Thuiszorg NWN ook haar toevlucht in het terugbrengen van het maximaal aantal huisbe- zoeken. Voor verpleging en per- soonlijke verzorging wordt dit aantal teruggebracht van zes naar vier bezoeken per dag, met een maximale duur van 2,5 uur bij de client thuis. De maximale inzet van huishoudelijke zorg wordt verder beperkt van veertig naar twintig uur per week. De Socialistische Partij is 1 mei begonnen met de handtekeningen- actie 'Stop uitverkoop thuiszorg', om tegen het regeringsbeleid in de thuiszorg te protesteren. Volgens T. Cornelissen, secretaris van het partijbureau van de SP loopt de ac- tie 'als een trein". „We wisten dat er in de thuiszorg een heleboel aan de hand is, maar dat we zoveel re adies zouden krijgen, hadden we niet verwacht." In de regio Rijn- mond zijn inmiddels drie- tot vier- honderd handtekeningenlijsten in- geleverd. ,,De telefoon rinkelt bij ons onophoudelijk. We krijgen heel veel readies uit de gezond- heidszorgsector met het verzoek om nieuwe lijsten op te sturen", aldus Cornelissen. De handteke- njngen worden de vrijdag voor Prinsjesdag aan de regering over- handigd. De ouderenbonden hou- den zich nog wat op de vlakte. F. Krauwinkel, secretaris van de Ka- tholieke Bond van Ouderen. zegt toe de problemen in de thuiszorg op de komende bestuursvergade- ring te bespreken. Ook de Protes tants Christelijke Ouderenbond be- paalt haar standpunt pas na de be- stuursvergadering over twee we- ken. VOOR AL UW DRUK- EN KOPIEERWERK NU OOK KLEURKOPIEEN (vanaf 1,50) Westvest 36, 3111 BW Schiedam 010-471 54 96 DENIM Hoogstraat 62-64, Schiedam Tel.: 010-4267906 VLAARDINGEN - Het leven van auto's gaat niet over rozen. In het begin zijn daar alom de be- wonderende blikken van ieder een. Maar word je maar een klein beetje ouder, ga je al geruisloos ten onder in de grijze massa. Pas na zeer lange tijd kan er weer ge- rekend worden op een beetje res pect. Maar dan ineens wel zo veel, dat mensen van heinde en verre komen om je glanzende motorkap, glimmende spiegels en indrukwekkende motorblok te bewonderen. In Vlaardingen gel- den de ouwetjes inmiddels als een ware attraktie. Rond Konin- ginnedag waren een groot aantal Oldtimers weer te zien in het ge- bied rond het Oranjepark. In deze idyllische omgeving konden ze lekker lang en ongestoord wor den bewonderd. Ook werden er verschillende rondjes mee door de stad gereden. Hoogtepunt was het defile dat werd gehouden op de Schiedamseweg, waar de be- zoekers zich in lang voorbije de- cennia waanden. (Zolang de voorraad strekt.) Official dealer van: /1LISUN RISINCSUM PHILIPS porflrecht Ridderfcerk wigordinoen Toulonselaan 69, Pidderstraat 4 veerplein 144 d-rfrirr»rr«-«- Tel 078 6517505 Tel 0180 1,29205 Tel 010 2540671 eSmSSSSUMHOUSE Oonderdag koopavond Vrijdag kocpavond Vrijdag koopavond Openingstijden Ma 13.00 18.00 uur Din t/m vri 10 00 18.00 uur. Zat. 10.00 17 00 uur DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 ft Oude Veiling 1 - Maasland Info: 010-5918635 ol 0174-624526^/ Zie paginaTX001 •""SSL K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1