Milieurapport gaat voorbij aan volksgezondheid Duizenden motoren op de wegen Sint Bernardusschool viert 65-jarig bestaan Ontwikkelen Afdrukken Beelden en schilderijen bij Interbook XOHHGBAHKfcH Magazijn- uitverkoop tot b$4 .3SC# Hm Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. In mijn optiek verkoop ik de komende weken monturen voor 1 gulden. VANDAAG GEBRACKT, MORGEN KLAAR m i mm STRIPES BOUMAIM f n [tj MJ q i I j TEMPEL OPTIEK Circus Royal Digitalestad Visiteclubs X X Schiedam Schaap scheren Hulp gezocht Kwartet TWEEDE PINKSTERDAG Draadlozetelefoon Win een van vele vrijkaarten voor de beste tent van Nederland 1 De Waterweg is ook aangesloten op de electronische snelweg Tien jaar gezelligheid om de eenzaamheid te verdrijven EDITIE-OPLAGE 37.745 'Rijkswaterstaat houdt zich van de domme' I I i' M ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: HOOGSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. ONS en Mi lieu station gesloten met Pinlcsteren De inhaaldag is donderdag 30 mei De klant centraal, de auto optimaal RENAULT nieuwsgierig geworden? zie pag. 7 Broersvest 50a, tel. (010)473 59 19 Met u-riendefy&e^roeten, Andre de, <Joh^i opticien. m> W- 0 SCHIEDAM - Kinderboer- derij't Hoefblad in het Prin ses Beatrixpark staat zater- dag 25 mei in het teken van het schaapsscheerdersfeest. Tussen 13.00 en 16.00 uur verlost schaapsscheerder Van der Knaap schapen als het Friese melkschaap, Hampshire Down en Texe- Iaar van hun 'winterjas'. Daarnaast kunnen bezoe- kers aan een stand wol le- renspinnen, verven, touwdraaien, poppenmaken en vlasbraken. Kinderen kunnen meedoen aan een klompendans, zich laten schminken of een eigen springtouw maken. Na het scheren, gaat de wol naar een spinster. Zij laat bezoe- kers zien hoe men wol spint en verft. Gei'nteresseerden krijgen de kans om de kneepjes van het eeuwenou- de vak onder de knie te krij gen. Kinderen mogen met een spinstokje meehelpen of een wolopdracht uitvoeren. De poppenmaakster laat zien hoe je wol verwerkt tot kleertjes voor een pop. Om het feest luister bij te zetten, speelt een harmonicaspeler vrolijke deuntjes uit groot- moeders tijd. SCHIEDAM - De Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam (S.V.W.S.) is op zoek naar 'onbetaalbare hulp': vrijwilligers die wil- len helpen bij sociaal-cultu- rele activiteiten voor asiel- zoekers en vluchtelingen. Onbetaalbare hulp, omdat het niet in geld is uit te druk- ken en omdat het van on- schatbare waarde is. Ook hier in Schiedam is die hulp nodig voor mensen die door onderdrukking en oorlogs- geweld zijn verdreven uit hun eigen land. Op dit mo ment herbergen de gemeen- ten (kansrijke) asielzoekers die nog in de procedure zijn en vluchtelingen die erkend zijn of die hier mogen blij- ven om humanitaire rede- nen. Vluchtelingenwerk probeert de asielzoekers en vluchtelingen te ondersteu- *nen op de weg naar een zelf- standig bestaan in Neder land, onder andere door het vinden van zinvolle tijdsbe- steding. Op korte termijn zoekt de S.V.W.S. vrijwilli gers die kunnen helpen bij een wekelijkse sportavond of die meehelpen bij de re- dactie van een informatie- blad voor asielzoekers en vluchtelingen. Ook bij de conversatie-avond Neder- lands is hulp nodig. Mensen die gei'nteresseerd zijn in zinvol en boeiend werk en die tijd hebben kunnen zich wenden tot de Stichting VluchtelingenWerk Schiedam, tel.4700330. SCHIEDAM - Door de Openbare bibliotheken in Nederland is 1996 uitgeroe- pen tot het Jaar van de Ma- tuur. Voor de bezoekers van de bibliotheek worden in dit kader tal van aktiviteiten georganiseerd. Voor oude- ren zijn deze echter vaak of niet bereikbaar of niet inte- ressant. Het Landelijk Plat form Steunfunctionarissen Bibliotheekwerk voor Oude- ren, Zieken en Gehandicap- ten vond dan ook dat er voor deze groep een spel ge- maakt moest worden dat aan speciale eisen voldoet. Dit spel is er nu gekomen onder de naam 'Holland Kwartet Spel', op stap door de twaalf provincieen van Nederland. Sponsoring van de VSB-bank Schiedam/ Vlaardingen maakte de uit- gave financieel mogelijk. De uitdrukkelijke wens van de sponsor was dat alle zorgin- stellingen voor ouderen gra tis een exemplaar van het spel ontvangen. Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 22 MEI 1996,3e jaargang nr. 21 SCHIEDAM - De rapportage over de verwachte milieu-effecten van de aanleg van Rijksweg 19, moet over. Dat was de conclusie van verschillen- de sprekers op de hoorzitting die onlangs werd gehouden over de traject- route van de rijksweg. Op de hoorzitting waren meer dan honderd mensen aanwezig uit niet alleen Schiedam, maar ook Vlaardingen en Delft. De sprekers vinden dat de rapportage moet worden over gedaan omdat er in deze studie van Rijkswaterstaat geen rekening wordt gehouden met de volksgezondheid. De trajectnota, ook wel MER ge- noemd, was juist bedoeld om rand- voorwaarden voor de aanleg van de snelweg te formuleren wat be- treft de leefbaarheid. Dat in deze nota voorbij wordt gegaan aan de volksgezondheid werd door veel sprekers dan ook gezien als een blunder. Volgens Rijkswaterstaat echter was er niet voldoende ken- nis voorhands om een goede link te leggen tussen gezondheid, milieu- belasting en gezondheidsbeleving. ..Rijkswaterstaat houdt zich van de domme", vond spreker E. Verkaar van de Vereniging Tegen Milieu- bederf. ..Sinds het vergelijkend on- derzoek tussen inwoners van Vlaardingen en het Groningse Vlagtwedde weten we dat de long- functie van mensen in de Randstad sneller verslechtert dan die van mensen die in schone gebieden le- ven." Bovendien wees Verkaar op een ander onderzoek, waaruit bleek dat blootstelling aan stikstof- oxiden leidt tot een verminderde longfunctie. Verder mag het be- kend zijn dat benzeen leukemie kan veroorzaken. Veel sprekers wezen op het feit dat een recent on derzoek van de Universiteit van Wageningen helemaal niet was meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek behandelt het ver- band tussen het wonen aan een snelweg en de longfunctie van kin deren. Volgens dit onderzoek heb ben kinderen die binnen een straal van driehonderd meter aan een snelweg wonen, een grotere kans op chronische luchtwegaandoenin- gen dan andere kinderen. Spreek- ster M.Riesthuis uit Delft noemde het dan ook 'onverantwoord dat in Nederland de gezondheid wordt opgeofferd voor de bereikbaarheid van steden per auto.' Riesthuis be- sluit haar betoog door te zeggen dat ook de longcapaciteit van kin deren die naast een snelweg wonen kleiner is dan gemiddeld. Niet al leen de aanleg van rijksweg 19 werd besproken, ook een verbre- ding van de reeds bestaande A13 kwam ter sprake. In de MER wer- den beide mogelijkeden onder- zocht, maar omdat de milieu-effec ten elkaar niet veel ontlopen geeft Rijkswaterstaat de voorkeur aan de aanleg van een nieuwe weg omdat de verkeersknooppunten zo het beste worden weggenomen. Ook Milieudefensie sprak zich uit tegen de komst van snelweg. De vereni ging vindt het raar dat er nu ge- praat wordt over de verschillende trace's waar de rijksweg kan wor den aangelegd, in plaats van dat rijkswaterstaat zich afvraagt of de nieuwe weg wel nodig is. Milieu defensie wijkst op de zogenaamde ijzeren wet van McKinsey. McKinsey is een onderzoek die zich onder meer gebogen heeft over het file-probleem. Volgens hem trekt elke nieuwe weg extra verkeer aan. Files worden dus niet opgelost maar verplaatst naar een smaller gedeelte zoals een tunnel. Volgens Fred van der Drift van Milieudefensie gaat deze ijzeren wet ook op als het gaat om de aan leg van Rijksweg 19. ,.Het maakt niets uit alsje een weg verbreedt voor het toegenomen autoverkeer. Op bepaalde knooppunten ont- staan er toch weer files. Als Rijks weg 19 wordt aangelegd, sta je bij- voorbeeld weer in de file bij het Kleinpolderplein. Dat moeten ze dan ook verbrede'n. En als je daar niet meer in de file staat. dan sta je dan wel als je de stad weer in wilt rijden bijvoorbeeld. Dan moeten ze die inval?wegen ook weer ver- breden. Zo blijf je bezig." Milieudefensie vindt dat de over- heid de oplossing moet zoeken in het beperken van de automobili- teit. Daar ligt het ware probleem, volgens de meeste sprekers op de hoorzitting. „Het autorijden moet gewoon duurder worden. Wie een auto rijdt, moet daar maar voor be- talen ook, da's heel gewoon", al- dus Van der Drift. ROTTERDAM - Duizenden Har- leybezitters stapten zaterdag op hun ronkende machines voor de American Wheels Grand Parade door Rotterdam. In een optocht ging het vanaf Ahoy' over de Wil- lemsbrug naar de Coolsingel. De ki lometers lange optocht telde maar liefst 3.600 motorrijders en werd daarmee de langste motorparade van Europa. De Engelse deelnemers waren eerder die week, op woens- dag 15 mei aangekomen in Hoek van Holland. Zij gingen in colonne en onder begeleiding van de Rotter- damse politie tangs de waterwegge- meenten .richting Rotterdam. De optocht was een onderdeel van het HOG American Wheels Festival, dat van donderdag tot en met zon- dag in Ahoy' werd gehouden. Het festival was in eerste instantie puur bedoeld als jubileumspektaket in het kader van de 25ste verjaardag van het complex. Het spektakel werd echter zo enthousiast ontvan gen door bijna 40.000 bezoekers, dat Ahoy' denkt aan een uitgebrei- der vervolg volgend jaar. Het wa ren natuurlijk ook niet zomaar mo toren en auto's die te zien waren op het festival. Tijdens het festival kon het publiek zgenieten van glimmen- de Harley's, imposante trucks, 4WD's en klassiekers. In het shop ping centre konden bezoekers Ame- rikaanse artikelen kopen en er wa ren spectaculaire motorstunts, Big- Footshows en optredens. FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM - De oudste school in Schiedam is de St. Bernardus niet. Maar met zijn 65 lentes mag de school zich gerust onder de vetera- nen van het Schiedamse basison- derwijs scharen. De direktie van de basisschool aan de Bosboomlaan spreekt echter liever van een 65 jaar jonge school. Want bij-de- tijds onderwijs, daar draait het bij de St. Bernardus allpmaal om. De verjaardag leverde de kinderen in ieder geval een leuke feestweek op. Een paar dagen dus eens^geen DENIM Hoogstraat 62 - 64, Schiedam Tel 010-4267906 klein Op Tweede Pinksterdag zijn de ONS en het Milieustation de gehele dag gesloten. De ONS blijft telefonisch bereikbaar op nummer 2621000 voor het melden van storingen in de levering van energie, drinkwater en radio- en televisiesignalen. N.V. ONS Van Heekstraat 15 Postbus 79 3100 AB Schiedam (010) 2621000 Ballonnen ter viering van het 65-jarig bestaan van de school. rekenen, taal en aardrijkskunde, maar vertier, sporten en buiten- lucht. Maandag 20 mei werd de feestweek begonnen met een vie ring in de parochiekerk aan de Schaepmansingel. Pas tegen de middag kon iedereen in de buurt, die nog niet op de hoogte was van de bijzondere verjaardag. iets van de feestvreugde meepikken. Maar liefst 250 ballonnen gingen er vrij- wel tegelijk de lucht in. Dinsdag 21 mei werd er met kinderen en grootouders uitgebreid terugge- gaan in de tijd. Aan de hand van foto's en boeken die tijdelijk wa ren afgestaan door het Rotterdam- se Schoolmuseum konden de leer- lingen ervaren hoe dat er vroeger allemaal aan toe moet zijn gegaan in hun eigen school. De verhalen van opa of oma konden de laatste vragen die er nog restten. beant- woorden. Morgen, donderdag 23 mei. worden de kinderen na een verfrissende duik in het zwembad verrast met bezoek van een clown. De feestweek in het schoolgebouw wordt daarna afgesloten. Er rest dan weliswaar nog een feestdag, maar die wordt elders in het land doorgebracht. De kleuters kunnen zich uitleven in Diergaarde Blijdorp terwijl de groepen 3 tot en met 8 hun vertier zoeken in de we- reld vol wonderen die de Efteling heet. Bij Art Gallery Interbook Interna tional is nog tot en met 8 juni een dubbeltentoonstelling te zien van het werk van beeldhouwer Margot Homan en schilder Ger Stallen- berg. Margot Homan studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Zij vervaar- digt' harmonieuze, realistische beelden in brons en diverse soorten natuursteeen. In haar werk staat de menselijke figuur centraal. De beelden van Homan zijn het resul- taat van een nauwgezet produktie- proces: van kleimodel tot gegoten beeld wordt bij elke stap streng ge- controleerd of alles nog is zoals het moet zijn. Omdat zij alleen genoe- gen neemt met de beste kwaliteit, laat Homan haar beelden in Italie gieten. Margot Homan is sedert lange tijd verbonden aan Galerie Lieve Hemel in Amsterdam, maar exposeert daarnaast ook in binnen- en buitenland. Ger Stallenberg studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Hij schildert voornamelijk in olieverf op doek of op paneel. Doorgaans maakt hij gebruik van klassieke technieken, zoals die van de Vlaamse primitie- ven of de stippeltechniek van de pointillisten. Zijn werken zouden omschreven kunnen worden als 'magisch-realistisch': doorheen de realistisch weergegeven werkelijk- heid is iets magisch, iets poetisch verweven. In deze stijl maakt hij verstilde landschappen, stillevens en series rond bepaalde thema's, zoals bijvoorbeeld het thema wa ter. Ger Stallenberg heeft deelge- nomen aan een groot aantal expo- sities in binnen- en buitenland. De verkooptentoonstelling wordt gehouden in het monumentale pand aan de lange Haven 97. (Zolanq de voorraad strekt.) jl Official dealer van Hflflfi sJtniswcsuM PHILIPS Dordrecht Rjdderkerk Vlaardingen Toulonselaan 69, Ridderstraat 4 veerplein 144 Tel 078 6317505 Tel 0180 429205 Tel 010 2340671 tOlASE Donderdag koopavond vrijdag koopavond vrijdag koopavond DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel(010) 4353533 VAN 10.00 - 17.00 UUR Usselmondselaan 175, Rotterdam-Kralingseveer Tel. 010 - 284 2110 AT&T 5100 Zie paginaTXOOi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1