A A Ontwikkelen Afdrukken Nieuw huis voor Spalandbewoners Zondag... Textielschilderijen van Marijke Koch K 569 299 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Thuiszorg moet zelf zoeken naar oplossing toenemende zorgvraag VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Schiedams verzet tegen plannen NS Brandersketel Spectrumfestival Boshoek ^DE BR^, y Molens Zomerdienst Reactivering Gemeente springt niet bij Kamer van Koophandel ziet economisch nut in van A4 STRIPES *8^ im Beurs AUTOFOCUS VERREKIJKER Schiedam wmm Speciale bijlage ter gelegenheid van opening Gedistilleerd Museum De wereld komt bijeen voorgroot feest in het Schiedamse Beatrixpark Met de veldbiologen gratis mee op safari in de Rijnmondse natuur NFDERLAJNDS GEOKTILLEERD MUSEUM met werkende moutwijnbrandmj EDITIE-OPLAGE 37.745 Naf&p m mm m m ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: HOOGSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDI* Zie ook onze advertentie elders in deze krant. wvy*I De klant centraal, de auto optimaal RENAULT X ALLIS WAT U OVER MOBIELE COMMUNICATIE WIL WETEH, VINDT U IN Dt FOTO VIDEO AUDIO TELECOM OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 29 MEI 1996, 3e jaargang nr. 22 SCHIEDAM - Burgemees ter Scheeres zal zaterdag 8 juni om 10.00 uur het offl- ciele startsein geven voor de herstelwerkzaamheden aan molen De Walvisch. Was het na de brand van 14 februari een en al treurnis, na vier maanden aktievoeren is de stemming helemaal omge- siagen. Met een aktieresul- taat van ruim drie ton kan optimistisch gestemd wor- den gestart. Enkele bedrij- ven hebben al te kennen ge- geven dit hoge bedrag nog te gaan verhogen. Een leuk ka- do dus voor de bijna jarige molen. Bezoekers kunnen 8 juni voor de laatste keer naar binnen en met eigen ogen de ravage aanschou- wen. Molenaar Franken en molenmaker Batenburg zijn aanwezig om vragen te be- antwoorden. Ook wordt er bij de molen een aktiemarkt gehouden. Er zijn kramen met koopwaar of aktivitei- ten ten bate van de molen en op de verkoopstand van de molenstichting zelf wordt de videoband van de brand verkocht. Een beperkt aan- tal kramen is nog beschik- baar. Wie daarvan gebruik wil maken om iets ten bate van de molen aan te bieden kan contact opnemen met mevrouw Leemburg, tel.4261291. SCHIEDAM - Bij de RET gaat op zondag 2 juni de zo merdienst van start. Dit bet- kent dat tram, bus en metro op bepaalde uren van de dag minder rijden. Overdag zal de frequentie met een paar minuten dalen. In de avond- uren worden de kwartier- diensten omgezet in 20-mi- nutendiensten. Omdat van maandag 8 juli tot en met zondag 2? augustus de scho- len vakantie hebben, wordt in die periode de frequentie op sommige lijnen verder verlaagd. Op maandag 26 augustus gaat bij de RET de winterdienst weer van start. Gelijktijdig met het invoe- ren van de zomerdienst wordt een aantal wijzigin- gen in het lijnennet doorge- voerd. Tramlijn 1 zal ko- mend vanaf Schiedam niet verder rijden dan C.S.. Ver der worden de huidige bus- lijnen 53 en 54 gecombi- neerd tot een nieuwe lijn 54. Deze gaat rijden vanaf Schiedam-Woudhoek via station Schiedam, Schiedam-Zuid, station Schiedam-Nieuwland en weer terug naar het eind- punt station Schiedam. In- formatie over de wijzigin- gen, die per 2 juni van kracht worden, staat over- zichtelijk vermeld in het boekje De Wijzigingen. De ze is verkrijgbaar bij de ver- koop- en informatiepunten van de RET, bij de biblio- theekfilialen en bij de VVV. SCHIEDAM - In Verpleeg- en Reactiveringscentrum De DrieMaasStede wordt don- derdag 30 mei van 15.30- 18.00 uur een mini-symposi um gehouden over kortdu- rende reactivering. Door een samenwerking met het Schieland Ziekenhuis is er de afgelopen vijf jaar een si- tuatie gegroeid van kennis- uitwisseling tussen beide in- stellingen. He! betreft het bijtijds inspelen op een situ- atie waarbij oudere zieken- huispatienten na hun opna- me moeten worden gereacti- veerd in de DrieMaasStede. Dit inspelen gebeurt door een speciaal team van het verpleegcentrum. Een voor- deel van de handelswijze is de gunstige invloed op de doorstroming van patienten. Uiteindelijke doelstelling is om de patienten na een in- grijpende opname in staat te stellen weer zelfstandig te functioneren in hun eigen leef- en woonomgeving. SCHIEDAM - De Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord moet zelf binnen haar eigen organisatie zoeken naar alternatieven voor het instellen van wachtlijsten en het beperken van maximale zorg per huishouden. Dat is het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op de vragen van PvdA-raadsleden P. Groeneweg, M. Engin en G. Klepke. De raadsleden maken zich bezorgd om de maat- regelen die Thuiszorg heeft ingesteld om het flink groeiend aantal hulpaanvragen het hoofd te bieden en vragen zich af of de gemeente Schiedam niet financieel of anderzijds kan bijspringen. Dat is volgens B en W echter niet aan de orde. Wanneer er sprake is van een blijven- de toename van de zorgaanvragen moet Thuiszorg dat toch echt zelf oplossen. len leiden tot een extra beroep op andere voorzieningen, zoals maal- tijdservice, Tijdelijke Algemene Verzorging en Kortdurende Opna- men. Hierdoor valt ook een effect van de maatregelen op'andere sec- toren te vrezen, het zogenaamde domino-effect. Het college antwoordt dat er al sprake is van een toenemend be roep op voorzieningen voor oude- ren die vanwege dringende rede- nen tijdelijk in een verzorgingste- huis moeten worden opgenomen. Deze voorzieningen zijn qua mid- delen en/of capaciteit niet zodanig toegerust dat deze het toenemende beroep kunnen opvangen. De so- ciaal-democraten vragen zich af hoeveel Schiedamse ouderen door de geplande maatregelen van de Stichting Thuiszorg Nieuwe Wa terweg Noord in het nauw komen. Volgens het college van burge meester en wethouders bestaat bij hen op dit moment nog geen in- zicht in het aantal getroffen oude ren. Het college rpeent dat in prin- cipe alle Schiedamse clienten door de aangekondigde maatregelen van Thuiszorg worden getroffen. Wei vindt het college dat de ge meente en andere zorgaanbieders en financiers moeten overleggen met Thuiszorg om naar passende alternatieven te zoeken. In deze discussie zal de gemeente als voor- zitter van de Stichting Schiedamse Ouderenzorg een actieve rol spe- len. De stichting Thuiszorg Nieu we Waterweg betreurt het dat zij over moet gaan tot het instellen van wachtlijsten, maar zit financi eel met de handen in het haar. In het recente verleden heeft de stich ting het stijgend aantal zorgaanvra gen opgevangen door onder rrieer efficienter te gaan werken en fi- nanciele reserves aan te spreken. Nu de zorgvraag opnieuw toe- neemt, dwingt een dreigend tekort op het budget van de stichting tot deze verregaande maatregelen. Groeneweg. Engin en Klepke vre zen dat het door deze maatregelen steeds moeilijker zal worden voor ouderen om thuis te blijven wonen. Door beperkingen in de voorzie ningen kan het immers gebeuren dat ouderen niet langer zelfstandig kunnen blijven. Bovendien zijn de raadsleden bang dat de maatrege- REGIO - De Kamer van Koop handel is voorstander van de aan- leg van rijksweg 4 Delft- Schiedam. Dit schrijft zij in reactie op de Trajectnota/MER voor deze verbinding. De aanleg is nodig om Mainport Rotterdam bereikbaar te houden. Vooral de ontlasting van de A-13 en de A-20 is daarbij van groot belang. De A4-Noord is sa- men met de A4-Zuid de laatste ontbrekende schakel voor de ont- sluiting van de gehele randstad. De KvK is voorstander van het reser- veren van de A4-Noord voor het vrachtverkeer, het zakelijk perso- nenvervoer, het openbaar vervoe- ren voor carpoolers. Dat sluit goed aan bij de Tweede Beneluxtunnel, die ook bestemd is voor doelgroe- penverkeer.' Volgens de KvK blijkt uit een jaar- lijks onderzoek dat veel bedrijven de Rotterdamse regio verlaten omdat, naast ruimtegebrek, de be- reikbaarheid te wensen overlaat. Een spoedige aanleg van de rijks- weg is daarom van groot belang om het vestigingsklimaat van de regio Rotterdam te verbeteren. Daarnaast is het een van de projec- ten die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de economische as Amsterdam-Rotterdam-Antwer- pen, die volgens de Kamer veel mogelijkheden heeft. Door de vele en lange procedures die Nederland rijk is liggen er her en der veel lan ge zandbergen verspreid voor de aanleg van de A4. De Kamer van Koophandel meent dat deze zand- talluds alleen niet bijdragen aan een vermindering van de filevor- mingen op rijkswegen 13 en 20. Wat wel tot vermindering van de files zou leiden is de aanleg van een rijksweg tussen Den Haag en Rotterdam zoals de rijksweg 4. klein DENIM Hoogstraat 62 - 64. Schiedam Tel.: 010-4267906 SCHIEDAM - De bewoners van verzorgingstehuis Spaland zijn dinsdag 21 mei in hun nieuwe wo- ningen van het nieuw gebouwde woningencomplex getrokken. De nieuwbouw aan de Willem An- driessenlaan was al enige tijd gele- den zichtbaar geworden, maar pas nu was het splinternieuwe gebouw klaar voor bewoning. Het oude ge bouw, dat nu nog naast het nieuwe te vinden is, zal binnen een week worden gesloopt. Doordat de ver- huizing op een dag plaatsvond, konden de bewoners niet in het verzorgingstehuis blijven. Daarom was een dagje Biesbosch georgani- seerd. De ouderen die hieraan niet deel konden nenien, zochten hun vertier voor een keer in verzor gingstehuis De Harg of bij naaste familie. Na een gezamenlijke broodmaaltijd in de recreatiezaal van het oude Spaland, konden de sleutels worden uitgereikt. Daarna werd in een lange optocht koers gezet richting het nieuwe Spaland. Nog voor de bouwvakvakantie wil bouwondernemer Wilma de heipa- len voor de eveneens te bouwen aanleunwoningen en serviceflat in de grond hebben. Dit project be- helst de bouw van zo'n honderd nieuwe woningen. Medio 1997 zal dan in Groenoord een prachtig nieuwe complex ontstaan, dat kan voorzien in verschillende vormen van zorgbehoefte. FOTO: JANNY MORET SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders verzetten zich met hand en tand tegen het feit dat de Nederlandse Spoorwegen de door- gaande sneltreinen medio 1996 niet meer willen laten stoppen op station Schiedam-Rotterdam West. Het college heeft er bij de NS op aangedrbngen de sneltreinen toch te laten stoppen op dit station. Ook is de stadsregio benaderd om stap- pen te ondernemen richting NS voor het herstel van de sneltrein- status van het station. Een stand- punt dat trouwens onderschreven wordt door de gemeenten Maas- sluis en Vlaardingen. Het verzet van het college bleek uit de antwoorden op de vragen van PvdA-raadslid B. Zijdeveld-Aase- strand. Het raadslid is van mening dat veel passagiers de dupe worden van de nieuwe NS-plannen. Bo vendien is zij het niet eens met de drastische beperking van de ope- ningstijden van het loket en het vervangen van personeel door een zogenaamde kaartjesautomaat. Voornamelijk op door-de-weekse dagen is de loketservicevermin- derd. Ook hierin weet de sociaal- democrate zich gesteund door het college, dat bepaald niet te spreken is over het feit dat de NS deze maatregelen heeft genomen zonder vooraf te overleggen met de jene- verstad. B W menen dat derge- lijke maatregelen zonder inspraak genomen kunnen worden door het feit dat de NS een monopolieposi- tie hebben. Hierdoor kunnen zulke maatregelen rustig worden doorge- voerd, zonder dat er rekening ge houden moet worden met de con- currentie. Tenslotte vindt het college dat het inzetten van menskracht uit het oogpurit van serviceverlening een niet geringe bijdrage kan leveren. Ook de aantrekkelijkheid van en de sociale veiligheid op stations worden verbeterd door het perso neel. B en W vrezen dat de vervanging van mensen door automaten niet serviceverhogend werkt, ongeacht de kwaliteit en de mogelijkheden van een automaat. Een automaat heeft, volgens het college, immers haar beperkingen en kan daardoor niet altijd een antwoord geven op alle denkbare wensen van reizi- gers. In het algemeen vindt het col lege dat het vervangen van auto maten door mensen grote sociale gevolgen kan hebben en dat dit daarom met zorgvuldigheid moet worden begeleid. DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 VLAARDINGEN - Marijke Koch exposeert tot en met 20 juni een serie textielschilderijen in het gebouw van de Bloedbank aan de Galgkade 1 in Vlaardingen. Koch, een kunstenares die woon- achtig is in Berkel en Rodenrijs, maakt al zo'n twaalf jaar tex tielschilderijen. De eerste jaren werkte zij uitsluitend met stof, maar een jaartje Vrije Akademie in Den Haag bracht de omslag. Hier leerde zij namelijk de vele gebruikstoepassingen kennen van acryl- en plakkaatverf. Met dit materiaal en de combinaties van verf en textiel ging zij ver- volgens aan de slag. Haar werk is hierdoor een mix van figuratie en abstractie geworden, die zeer de moeite van het bekijken waard is. Vlaardingers en mensen die uit de omgeving van deze stad ko men krijgen daartoe nu de moge- lijkheid. Het Donorcentrum aan de Galgkade heeft de muren van haar gebouw graag aan de kun stenares ter beschikking gesteld. Het Vlaardingse centrum is ove- rigens niet het enige donorcen trum waar kunst te bewoneren is. De Bloedbank heeft in vijf don- dorcentra mooie expositiegele- genheden ingericht. Ondermeer in Rotterdam-Centrum, Rotter- dam-Zuid, Spijkenisse en Gouda. Professionele of in ieder geval ver gevorderde amateur-kunste- naars die hun werk ook eens ge- exposeerd willen zien, kunnen kontakt opnemen met Janny de Rijke van de Bloedbank Rotter dam. Het postbusnummer is 23370 3001 KJ Rotterdam. Bij de aanvraag moet wel een mooie fo- to van het werk gevoegd worden. De openingstijden van het Do norcentrum in Vlaardingen zijn: maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 20.00 uur en vrij- dag van 11.30 tot 17.30 uur. A Host xoxdrU cwxox/nfcstie -•*! ZIE OOK ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Het antwoord op al uw vragen over mobiele "ommunicatie vindt u in de gratis full color Kinorama GSM Telefoon Gids die vanaf vandaag bij uw Kinoramafiliaal klaarligt. Een gids boordevol informatie over mobiele communicatie, netwerken en abonnementen, accessoires, alle mobiele telefoons, draadloze telefoons en buzzers. Gauw halen! INFORMATIE TELEFOON 0104610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat &-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 SCHIEDAM - Buurthuis Nieuw- land organiseert op vrijdag 31 mei weer een Kleding- en speelgoed- beurs. Voor een verkoopnummer kan men bellen tot en met donder dag 30 mei. Spullen kunnen ge- prijsd en genummerd worden inge- leverd op vrijdag 31 mei van 09.00-09.45 uur. De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur. Twintig procent van de opbreng'st komt ten goede aan het Foster Parentsplan. MINOLTA 8X23 AF Zie paginaTX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1