Nieuwe dependance dagbehandeling in DrieMaasStede i i Publiek verkent Gedistilleerd Museum 3 STUKSjk. PC 3 Overwinningspicknick in Lickebaert ORANJE WEEK BIJ CORRECT Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Aangrijpende oorlogservaringen in 'Schaduwen over Schiedam' deel 2 Gemeenteraad nietaanwezig bij opening Gedistilleeerd Museum Verplaatsing Deeldijk voor Beneluxlijn Theaterpark Hoboken Spreekuur Renovatie Sparen Schiedamse molens Hermes DVS _X Schiedam Nabootsing thuissituatie KLEURNEGATIEFFILM 100ISO 24 OPNAMEN RENAULT "DE VEILING" Gevarieerd Rotterdams festival gaat confrontatie aan met publiek w wmm Cultuur van toen en nu op Havenmuziek- en molenfestival Cricketer John Verweijzou een landstitel best leuk vinden EDITIE-OPLAGE 37.745 SCHIEDAM - Een patient van Zorgcentrum Franfois Haver- schmidt opende vrijdag 3.1 mei de dependance dagbehande ling aan de centra DrieMaasStede en DrieMaasHave. De de pendance is bedoeld om psychogeriatrische patienten, die een intensieve behandeling op de dagbehandeling van het zorg centrum hebben gehad, een aangepaste vervolgbehandeling te geven in Zorgcentrum Francis Haverschmidt. Nu sle<hts: DAT IS SLECHTS FL.4,- PER FILM FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onze odvertentie elders in deze kront. discount] De klant centraal, de auto optimaal V 1 I SCHIEDAM - Het spreek uur dat de fractie van de WD in Schiedam nu al en- kele maanden organiseert, blijkt een succes. Tijdens het spreekuur konden alle Schiedammers typisch Schiedamse onderwerpen aan de fractie voorleggen. Dat kon 'live' in de fractie- kamer van het stadhuis, maar ook door een telefoon- tje naar de fractiesecretaris. Fractievoorzitter Will van Wijk is vooral ingenomen met de diversiteit van de punten die zijn fractie wer- den voorgelegd. In sommige gevallen ging dat ora het be- leid van de gemeente of re- gio, in andere gevallen om praktische punten waar snel wat aan gedaan kan wor- den. In ieder geval heeft ie- dere inspreker bericht terug gekregen. De fractie van de WD is van plan om het spreekuur voor onbepaalde tijd te handhaven. Het eerst- volgende spreekuur staat voor donderdag 20 juni op de agenda. Van 19.30 tot 20.30 uur kan men deze dag terecht in het stadhuis, of te- lefonisch bij secretaris Ma rianne de Mol, tel. 4264786. SCHIEDAM - In de wijk Nieuwland, op de hoek van de Burgemeester van Haarenlaan en de Nieuwe Damlaan verrijst een nieu we buurt. Dinsdag 4 juni werd op feestelijke wijze de afsluiting van de renovatie en de officiele start van de nieuwbouw gevierd. De re novatie van de bestaande 120 huurwoningen van Wo- ningstichting Noordvest aan de Van Hogendorpstraat en omgeving is gereed. Met de nieuwbouw van de huur- en koopwoningen is inmiddels een start gemaakt. In totaal worden 46 drie-kamer ap- partementen voor senioren en 16 eengezinswoningen in de huursector gebouwd. De prijzen varieren van fl.750,- tot fl.910,- per maand. Daarnaast worden 54 koop- appartementen gebouwd in woontoren 'De Hogendam'. Op dit moment is 65 procent hiervan al verkocht. Met de komst van de woontoren, de eengezinswoningen en de ouderenwoningen treedt er meer variatie op in Nieuw land. Het realiseren van ver- schillende woontypen is een van de doelstellingen van het Beheerplan Nieuwland. Dit is de naam voor het inte gral verbeteringsplan, zo- als dat voor deze na-oor- logse wijk is opgesteld. SCHIEDAM - Openbare basisschool Het Windas is al enige tijd bezig met het spa ren van Rocks, de gratis ze- geltjes die verkrijgbaar zijn bij aankopen van de Texaco, Super, Megapool en Hubo. Met deze zegels kan de school, wanneer er genoeg gespaard is, nieuwe compu ters aanschaffen voor de leerlingen. De Stichting Rocks heeft de helft van de benodigde zegels al aan de school geschonken. Maar zelfs dan blijven er nog ze- ker zo'n 37.000 Rocks per computer nodig. Op dit mo ment heeft Het Windas al ruim 5000 Rocks in haar be- zit. Voor de school in dit tempo een computer bij elkaar gespaard heeft, is zij zeker een jaar verder. Het streven is een computer per groep. Het Windas roept al le bedrijven en huishoudens in de regio daarom op hun Rocks naar de school te stu- ren of te brengen. Het adres is Nachtegaallaan 2, 3121 XP in Schiedam. Ook voor verouderde apparatuur houdt de school zich aanbe- volen. Vanwege het budget kan men daar echter geen vergoeding tegenover stel- len. Vesten i Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 01 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 5 JUNI 1996, 3e jaargang nr. 23 In de nieuwe dependance wordt de thuissituatie van de patienten nagebootst. De nieuwe dependance is klein- dag open van 10.00 tot 15.00 uur. schaliger dan de dagbehandeling in DrieMaasStede. Hierdoor kan goed rekening worden gehouden met de individuele behoeften van de patienten. De aangeleerde vaar- digheden op de dagbehandeling DrieMaasStede worden in Fran cois Haverschmidt onderhouden en bijgestuurd, zodat de patienten en hun familie en kennissen in de thuissituatie zo goed mogelijk met hun handicaps kunnen omgaan. Daarvoor wordt tijdens het verblijf op de dagbehandelingsdependance de thuissituatie zoveel mogelijk nagebootst. Een voorbeeld hiervan is dat patienten de maaltijd niet op een 'ziekenhuisachtige' manierge- serveerd krijgen, maar dat de tafel gezellig wordt gedekt en de patien ten zelf opscheppen. Een deel van de maaltijd kan door de patienten zelf bereid worden. Naast het onderhouden van dage- lijkse vaardigheden worden de pa tienten op de dagbehandelingde- pendace ook behandeld door een aantal therapeuten voor verschil- lenden psychische en of lichame- lijke problemen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van een ver- pleeghuisarts en in nauwe afstem- ming met hulpverleners in de thuissituatie. zoals huisarts. Thuis- zorg en Riagg. Daarnaast krijgen patienten een re- creatieve dagbesteding aangebo- den. Dit varieert van het trainen van geheugenfuncties tot en met een dagje uit en op een cafe-terras genieten van een verfrissend drankje. 'Doen waar behoefte aan is' is de lijfspreuk van deze nieuwe dagbehandelingdependance. De dagbehandelingdependance in Francois Haverschmidt is iedere Patienten kunnen gratis gehaald en gebracht worden met een bus van het zorgcentrum. Als daar behoefte aan bestaat wordt overwogen om de openingstijden uit te breiden. Ook nachtopvang in het zorgcen trum is mogelijk. SCHIEDAM - Het eerste zakje gist werd woensdag 29 mei door minis ter Aartsen in een beslagkuip ge- stort. De geheel gerenoveerde moutwijnbranderij bleek hiermee te werken en daarmee was de offi ciele opening van het Gedistilleerd Museum een feit. Schiedams nieuwste toeristische trekpleister heeft wat langer op zich laten wachten, dan op voorhand werd gedacht. Maar dat wachten heeft men er graag voor over gehad. Niet drie, maar vier jaar duurde het voordat de eerste blik in het splin- ternieuwe Nationaal Museum van het gedistilleerd kon worden ge- worpen. Zaterdag 1 juni was het dan ook dringen geblazen. Want vanaf 11.00 uur die dag kon het publiek naar binnen in de histori- sche panden aan de Lange Haven, waarvan de totaie kosten op zeven miljoen worden geschat. De ver- wachtingen van het museum zijn hoog gespannen. Temeer daar lan- delijke pers en verschillende tele- visiestations ruimschoots aandacht aan de Schiedamse happening schonken. Het museum is in rneer- dere opzichten uniek. Niet alleen is in het museum een 12.000 stuks tellende miniaturencollectie aan- wezig, maar ook een echt wer- kende geheel gerestaureerde mout wijnbranderij en proeflokaal. En- treebewijzen voor het museum gaan voor fl.7,50 uur van de hand. Houders van onder andere een Museumjaarkaart kunnen gratis naar binnen. PC klein SCHIEDAM - Het vorig jaar ver- schenen boek 'Schaduwen over Schiedam' is zeer goed ontvangen. Velen reageerden met nieuwe ver- halen, onbekende feiten en foto's uit de jaren 1940-'45. De schrij- vers Bas van Bochove, Ser Louis en Herman Noordegraaf werden hierdoor gei'nspireerd tot het schrijven van een vervolg onder de titel 'Schaduwen over Schiedam 2, Nog meer verhalen en foto's uit de bezettingsjaren 1940-1945'. Het resultaat is een gebonden boek dat in uitvoering, druk en kwaliteit overeenkomt met het eerste deel. Het tweede deel is vooral rijkelijk voorzien van persoonlijke getuige- nisen uit de Tweede Wereldoorlog. En dat is uniek. Archiefonderzoek zal in de toekomst immers altijd mogelijk blijven, maar informeren bij mensen die zelf geleefd hebben onder de bezetter niet. Een van de aangrijpende verhalen in deel 2 is het verhaal van molenaarsdochter Riet van Pelt-Treurniet. Haar va- der werd samen met zijn twee broers gefusilleerd omdat hij in het verzet zat. De toen vijftien-jarige Riet vertelt in het boek: ,,'s Nachts werd er op de deur gebonsd en hard aan de bel getrokken. Wie er open deed weet ik niet meer. maar er stormden ineens allemaal rnan- nen in uniform binnen. Op de een of andere manier vonden ze een exemplaar van het illegale blaadje 'Trouw'. Vader werd meegeno- men, wij bleven als versteend en verslagen achter." Behalve veel leed komen er in deel 2 ook verha len aan bod van mensen die juist aan de dood of aan het gevang ont- snapt zijn door stom toeval. Bui- tengewoon boeiend zijn de versla gen in de vorm van tientallen brie- ven die tewerkgestelden vanuit Duitsland schreven naar de gere- formeerde dominee J. van der Meulen. Een tewerkgestelde die in Hamburg verblijft ten tijde van de bombardementen op de Duitse stad schrijft over zijn angst tijdens de bombardementen, waarbij vele duizenden doden vielen. ..Geluk- kig heeft God me bewaard voor de dood." 'Schaduwen over Schiedam 2', geschreven door B. van Bochove, S. Louis en H. Noordegraaf, is sinds 4 juni te verkrijgen bij ver schillende boekhandels in de stad. SCHIEDAM - Het Nederlands Ge distilleerd Museum werd woens dag 29 mei officieel geopend door minister Van Aartsen van Land- bouw. De nieuwste toeristische at- tractie werd ingedronken door on der anderen burgemeester Scheeres, de wethouders en de di- recteuren van bijna alle Nederland- se ditilleerderijen. Opvallend was daarom dat de Schiedamse ge meenteraad, die hoofdsponsor is van De Gekroonde Brandersketel, niet was uitgenodigd. De raad stelde 860.000 gulden be- schikbaar voor het museum, dat in totaal zeven miljoen kostte. Het was dan ook niet de bedoeling van directeur Jos Gunneweg om de raad te passeren. Volgens Gunne weg moest er een maximum ge- steld worden aan het aantal gasten dat werd uitgenodigd, al was het maar uit veiligheidsoverwegingen. ..We hebben duizend relaties, maar we konden maar 175 mensen uit- nodigen. We hebben daarom heel wat mensen teleur moeten stellen. Zo konden zelfs de echtgenoten van de distilleerderij-directeuren uitnodigen", aldus Gunneweg in het Rotterdams Dagblad. De Gekroonde Brandersketel meent dat de gemeente schiedam alle eer is aangedaan door het col lege van B W uit te nodigen. Ook ambtenaren die belangrijk werk hebben geleverd voor de tot standkoming van het Nederlands Gedistillerd Museum, waren bij de opening aanwezig. Overigens was de voltallige ge meenteraad wel uitgenodigd bij het Open Huis dat het museum organi- seerde op donderdag 30 mei. Ver der waren alle andere relaties, die niet konden komen op de opening, uitgenodigd. Vanaf zaterdag 1 juni is het mu seum geopend voor het grote pu bliek. De eerste honderd toegangs- kaarten werden uitgedeeld door de Stof Studio Shop aan de Hoogs- traat. DE COMPUTER- KOOPJES-BEURS VIDEOGAMES DEMO INTERNET PHILIPS CD-i DIGITAL VIDEO ZA. 8 EN ZO. 9 JUNI, 10-16 UUR AHOY, ROTTERDAM INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD INTEREXPO MEDIA 070-3588929 MAASSLUIS/VLAARDINGEN Een overwinningspicknick middenin de natuur. Op de plek waar jarenlang door de provin- cie Zuid-Holjand een vuilstort- plaats was gepland, vierden voormalige actievoerders van de stichting 'Groeiend verzet in de Lickebaert' zaterdag 1 juni een groot feest. Vanuit een circustent klonk swingende muziek. Oude actievlaggen die hun dienst in de afgelopen jaren hadden bewe- zen, wapperden in een lange rij zij aan zij. Buiten de tent zaten jong en oud aan de picknickta- fels en praatten na over de acties van de voorbijgaande jaren. Hoewel de officiele reden van het afblazen van vuilstort in de Lick ebaert nog steeds luidt dat er door betere afvalscheiding mo- menteel capaciteit genoeg is om vuil te verwerken, bestaat er bij de stichting geen enkele twijfel over: de grote actiebereidheid onder de Maassluise en Vlaar- dingse bevolking heeft zeker een belangrijke rol in de politieke be- sluitvorming gespeeld. Hoogte- punt van deze acties was het planten van het 'Volksbos Licke baert', op 12 december 1992. In een dag plantten zevenduizend verontruste bewoners ruim zes- tienduizend bomen, een gebied van zo'n twintig hectare om de stortplannen te dwarsbomen. Het bos heeft zich in de afgelo pen 3,5 jaar voorspoedig ontwik- keld, wat door de bezoekers van de overwinningspicknick alleen maar kon worden beaamd. Na het bezoeken van de tent was een tochtje door het Lickebaertbos dan ook niet meer dan logisch. SCHIEDAM - In het kader van de metroverbinding de Beneluxlijn is maandag 3. juni begonnen met het verleggen van de Deeldijk. Het rooien van 14 bomen op het meest noordelijke te verschuiven dijk- vak. is een van de eerste activitei- ten. Ook wordt de bovenlaag van de grond waar de dijk komt te lig- gen gefreesd. Dit gebeurt om een goede aansluiting tussen de be staande grond en de nieuw aange- brachte grond te krijgen. Hierna worden de sloten verlegd. Er is voor het dijklichaam maar liefst 33.000 kubieke meter extra zand nodig, omdat de nieuwe on- dergrond van de dijk nog fors zal inklinken. De dijk wordt echter korter, de bocht wordt immers af- gesneden, en daarom is er minder kleibekleding van de dijk nodig. Duizenden kubieke meters klei worden daarom weer afgevoerd. De Deeldijk word op twee plaatsen 10 tot 20 meter naar het westen verschoven: een dijkdeel ten noor- den van de woning Pernisserweg 51 en de bocht in de dijk direct ten noorden van de woning Valcke- steinweg 3. Het totaie werk (inclu- sief het verleggen van sloten, het fietspad, kabels en leidingen en dergelijke) is naar verwchting in december 1996 klaar. De dijk zelf is voor 15 oktober al gereed. Om- wonenden en andere belangheb- benden worden onder andere via bewonersbrieven op de hoogte ge bracht. D0RZ0 v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 PARTyCAfE Oude Veilinq 1 - Maasland Info: 010-5918635 of 0174-624526/ Ziepagina 'txooi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1